Administracja

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
- 1 - -
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
- 1 - -
Budynek Główny
Budynek Dydaktyczny
Budynek Dydaktyczno-sportowy (Akademickie Centrum Kultury TROPS)
Budynek Rektoratu
Biblioteka
Dom Studencki
Stara Willa
Hala sportowa z pomieszczeniami dydaktycznymi

Oświadczenie:

Oświadczenie zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa — [doc]  [pdf]
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2019 1 14 maja przyjęcia Regulaminu Rady Uczelni
-
Załącznik
2019 2 26 czerwca przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Uczelni
2019 3 26 czerwca wyrażenia opinii o Statucie AWF w Poznaniu
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2019 112 29 stycznia określenia efektów uczenia się dla kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2019 113 29 stycznia zmieniająca uchwałę nr 86/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
2019 114 29 stycznia określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni AWF w Poznaniu
2019 115 29 stycznia ustanowienia na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. służebności przesyłu dla linii kablowej średniego napięcia, zlokalizowanej na działce nr 4/2, obręb Wilda, arkusz mapy 16, położonej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska
2019 116 29 stycznia zmiany prowizorium budżetowego Akademii na rok 2019
2019 117 29 stycznia przystąpienia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu do pilotażowego projektu związanego z realizacją "Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej"
2019 118 8 marca zgłoszenia kandydata w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej reprezentującego Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 119 19 marca nadania sali wykładowej nr 023/024 w Nowym Budynku Dydaktycznym przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 imienia prof. AWF dr hab. Stefana Bosiackiego
2019 120 19 marca zmieniająca uchwałę nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 121 19 marca programów studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
2019 122 19 marca określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2019/2020
2019 123 16 kwietnia uchwalenia Statutu Uczelni
2019 124 16 kwietnia zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 125 16 kwietnia powołania pierwszej Rady Uczelni AWF w Poznaniu na kadencję do 31 grudnia 2020 roku
2019 126 16 kwietnia zaopiniowania tekstu wspólnej Uchwały Senatów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2019 127 25 kwietnia uchwalenia Regulaminu Studiów
2019 128 25 kwietnia uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej
2019 129 21 maja zmieniająca uchwałę nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 130 21 maja powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Rady Naukowej i Rady Programowej na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2019 131 21 maja zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2018 rok
2019 132 21 maja zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018
2019 133 21 maja trybu i zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020
2019 134 21 maja ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 135 21 maja uhonorowania Patrona Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu "Ławeczką Profesora Eugeniusza Piaseckiego"
2019 136 25 czerwca zmieniająca uchwałę nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów uczenia się dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załączniki (dokumenty nr 1-8)
2019 137 25 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2019 r.
2019 138 25 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Akademię kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 2 200 000.00 zł
2019 139 25 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2019 140 25 czerwca wyboru kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
2019 141 25 czerwca zatwierdzenia "Regulaminu Rady Programowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik - Regulamin
2019 142 25 czerwca określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2019 143 25 czerwca ustalenia programu studiów, a w tym efektów uczenia się dla kierunku Psychologia sportu, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2019 144 9 lipca Statutu Uczelni
2019 145 9 lipca zatwierdzenia "Regulaminu Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
2019 146 24 września ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Dokument nr 1a do załącznika nr 1
Dokument nr 1b do załącznika nr 1
Dokument nr 2a do załącznika nr 1
Dokument nr 2b do załącznika nr 1
Załącznik nr 2
Dokument nr 1a do załącznika nr 2
Dokument nr 1b do załącznika nr 2
Dokument nr 2a do załącznika nr 2
Dokument nr 2b do załącznika nr 2
Załącznik nr 3
Dokument nr 1 do załącznika nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
2019 147 24 września ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2019/2020 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2019 148 24 września zmieniająca uchwałę nr 41/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 55/14 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Uczelnię
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
2019 149 24 września zmieniająca Uchwałę nr 124/2019 Senatu Uczelni z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 150 24 września stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2019 151 29 października przyjęcia kryteriów awansu zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2019 152 29 października oceny przedstawionego przez Rektora dokumentu pn. "Kryteria oceny aktywności naukowej i organizacyjnej pracowników badawczo-dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2019 153 29 października wprowadzająca zasady postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2019 154 29 października wprowadzenia nagród za wysoko punktowane publikacje w roku 2019
-
Załącznik nr 1
2019 155 29 października zmieniająca Uchwałę nr 125/2019 Senatu Akademii z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni AWF w Poznaniu na kadencję do dnia 31 grudnia 2020 roku
2019 156 5 listopada postępowania o nadanie tytułu naukowego wszczętego przed dniem 1 października 2019 r.
2019 157 5 listopada zmieniająca Uchwałę nr 116/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016-2020
2019 158 5 listopada zmieniającą uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2019 159 5 listopada zmieniająca Uchwałę nr 142/2019 Senatu Akademii z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021
2019 160 5 listopada interpretacji treści Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r.
2019 161 5 listopada Indywidualnego Planu Badawczego doktoranta Szkoły Doktorskiej
-
Załącznik
2019 162 19 listopada zaopiniowania wniosku o wszczęcie procedury związanej z nadaniem Panu Profesorowi Robertowi M. Malinie tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 163 19 listopada zmieniająca Uchwałę nr 42/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów dla kierunku Neurobiologia, prowadzonego na interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2019 164 19 listopada zmieniająca Uchwałę nr 55/14 Senat Akademii z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Uczelnię
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2019 1 8 stycznia powołania Zespołu ds. określenia zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na regulacje wynagrodzeń pracowników Akademii
2019 2 8 stycznia składu zespołu ds. podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Akademii w roku akademickim 2018/2019
2019 3 24 stycznia powołania zespołów realizujących projekt w ramach PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
2019 6 12 lutego powołania Komisji ds. nowelizacji Regulaminu Studiów
-
Aneks nr 1/19
2019 7 13 lutego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego
Załącznik nr 2 - Regulamin Komisji Przetargowej
Załącznik nr 3 - Druk zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 - Protokół z czynności badania rynku
Załącznik - Formularz oferty do zapytania ofertowego
Załącznik - Formularz wykazu usług/dostaw/robót budowlanych
2019 10 25 marca szkolenia obronnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2019 r.
2019 11 4 kwietnia przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020
-
Aneks nr 1/19
2019 12 4 kwietnia określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2019/2020
2019 13 4 kwietnia opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne oraz niestacjonarne w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 16 8 kwietnia "Regulaminu Udzielania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Regulamin
Załączniki do regulaminu
2019 17 10 kwietnia wprowadzenia dokumentu pn. "Regulamin Antyplagiatowy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu"
-
Załącznik - Regulamin
Załącznik do Regulaminu
2019 18 18 kwietnia konkursu o nagrodę dla młodych pracowników Akademii Wychowania Fizyczne im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu za osiągnięcia badawcze
2019 19 25 kwietnia utworzenia "Szkoły Doktorskiej"
2019 20 25 kwietnia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii
-
Aneks nr 1/2019
Załącznik
2019 21 25 kwietnia obozów wędrownych, specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2018/2019
2019 24 21 maja powołania Zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 25 22 maja organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2019 26 12 czerwca sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2019 28 4 lipca finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programów ERASMUS i POWER w roku akademickim 2019/2020
-
Załącznik
2019 29 4 lipca zasad postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 31 29 lipca Regulaminu Organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Aneks nr 1/2019
Dokument nr 1 do aneksu nr 1/2019
Dokument nr 2 do aneksu nr 1/2019
Dokument nr 3 do aneksu nr 1/2019
2019 32 29 lipca opłat związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020
2019 33 29 lipca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020
2019 34 7 sierpnia wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu regulaminu pracy oraz regulaminów wynagradzania i premiowania pracowników Uczelni
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2019 35 9 sierpnia określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Aneks nr 1/2019
Aneks nr 2/2019
2019 36 28 sierpnia "Regulaminu Świadczeń dla Studentów i Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
2019 37 10 września przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz tablic interaktywnych, projektorów cyfrowych i uchwytów ściennych do projektorów
2019 38 16 września określenia kwoty podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 39 19 września powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/2019
2019 40 24 września rejestracji czasu pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 41 26 września określenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2019/2020
2019 42 26 września sprostowania oczywistej omyłki
2019 44 3 października powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020
2019 48 29 października określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020
2019 49 29 października przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 50 31 października powołania Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi
-
Aneks nr 1/19
2019 51 19 listopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020
2019 52 19 listopada powołania zespołu realizującego projekt w ramach programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
2019 53 19 listopada obniżenia pensum dydaktycznego w roku akademickim 2019/2020
2019 55 27 listopada szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
-
Załącznik
...
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2018 72 16 stycznia określenia efektów kształcenia dla kierunku - Zarządzanie Turystyką Medyczną, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2018 73 20 lutego zniesienia kierunku studiów Neurobiologia - studia interdyscyplinarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone wspólnie
2018 74 20 lutego utworzenia interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiów II stopnia na kierunku Neurobiologia o profilu ogólnoakademickim
2018 75 20 lutego określenia efektów kształcenia dla kierunku Neurobiologia prowadzonego na interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim
-
Załącznik
2018 76 20 marca utworzenia na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu studiów II stopnia, kierunek Dietetyka o profilu ogólnoakademickim
2018 77 20 marca określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku Dietetyka - profil ogólnoakademicki, prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2018 78 20 marca zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019
2018 79 20 marca zmieniająca uchwałę nr 25/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników naukowo-dydaktycznych AWF w Poznaniu
-
Załącznik
2018 80 24 kwietnia określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2018/2019
2018 81 24 kwietnia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia II stopnia kierunku Neurobiologia w roku akademickim 2018/2019
2018 82 24 kwietnia zmieniająca uchwałę nr 36/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademickim 2018/2019
2018 83 24 kwietnia wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: "Budowa budynku noclegowego z salami dydaktyczno-wykładowymi oraz salą seminaryjną w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie"
2018 84 24 kwietnia wyrażenia opinii na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej zespołu szatni przy basenie krytym AWF w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 10c"
2018 85 22 maja zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017
2018 86 22 maja zmieniająca uchwałę nr 36/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019
2018 87 22 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020
-
Załączniki
2018 88 22 maja wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji o zaprzestaniu kształcenia na niestacjonarnych studiach I stopnia kierunku Dietetyka, uruchomionych w roku akademickim 2017/2018
2018 89 19 czerwca określenia efektów kształcenia dla kierunku - Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2018 90 19 czerwca wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji podmiotowej przekazanej przez Województwo Lubuskie na potrzeby gorzowskiego Wydziału Uczelni
2018 91 19 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2018 rok
2018 92 19 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2018 93 19 czerwca Regulaminu zagranicznych wyjazdów stypendialnych na studia i praktyki finansowane ze środków UE (program ERASMUS+, POWER), środków ministerialnych (DAAD, BUWIWM) lub na podstawie innych podpisanych umów bilateralnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2018 94 10 lipca zmieniająca uchwałę nr 36/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019
2018 95 25 września przystąpienia Akademii do regionalnego programu zdrowotnego pn.: "Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej"
2018 96 25 września ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2018/2019 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2018 97 25 września zmieniająca uchwałę nr 56/2017 Senatu Akademii z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 111/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wzoru umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2018 98 23 października stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2018 99 23 października zmieniająca uchwałę nr 116/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016-2020
2018 100 23 października zmieniająca uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2018 101 13 listopada zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2017/2018
2018 102 27 listopada stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2018 103 27 listopada wyboru biegłego rewidenta
2018 104 27 listopada zmieniająca uchwałę nr 116/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016-2020
2018 105 27 listopada zmieniająca uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2018 106 27 listopada wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji o zaprzestanie kształcenia na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia kierunku Sport, uruchomionych w roku akademickim 2017/2018
2018 107 18 grudnia określenia efektów kształcenia dla kierunku - Terapia manualna, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2018 108 18 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2018 rok
2018 109 18 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2019
2018 110 18 grudnia wprowadzenia nagród dla pracowników Akademii za wysoko punktowane publikacje z roku 2018
-
Załącznik
2018 111 18 grudnia określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020
-
Załącznik
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2018 1 25 stycznia zgłaszania zbiorów danych osobowych i ich rejestracji w wykazie zbiorów danych osobowych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2018 2 30 stycznia powołania Komisji do spraw przekazania Miastu Poznań nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Chwiałkowskiego 38
2018 3 12 lutego zasad realizacji i rozliczania godzin dydaktycznych w odniesieniu do grup specjalizacji trenerskich i instruktorskich
-
Aneks nr 1/18
Aneks nr 2/18
Aneks nr 3/19
2018 4 19 lutego zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie części teoretycznej przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów "Legia Akademicka"
-
Załącznik
2018 8 14 marca powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
2018 9 15 marca powołania Komisji ds. oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w AWF w Poznaniu
2018 10 19 marca szkolenia obronnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2018 r.
2018 11 9 kwietnia obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2017/2018
2018 12 9 kwietnia przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019
2018 13 11 kwietnia powołania Komisji konkursowej do projektu badawczego nr 2017/26/D/NZ7/00728 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 13
2018 17 19 kwietnia opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019
2018 18 8 maja konkursu o nagrodę dla młodych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu za osiągnięcia badawcze
2018 19 8 maja planowania zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2018/2019
-
Załącznik
2018 20 22 maja obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych
2018 21 29 maja rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019
2018 22 4 czerwca zmiany organizacji pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2018 24 5 czerwca ochrony danych osobowych
-
Polityka Ochrony Danych Osobowych
Załączniki nr 1-9
Załącznik nr 10
Aneks nr 1/2019
2018 25 7 czerwca korzystania z usług Sekcji Obliczeniowej AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1 - Regulamin
Karta zlecenia
2018 26 11 czerwca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
2018 27 28 czerwca powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2018 31 25 lipca odpłatności za korzystanie z pomieszczeń mieszkalnych Domu Studenckiego w Poznaniu i Domu Studenta w Gorzowie Wlkp. poznańskiej AWF
-
Załącznik nr 1
2018 32 26 lipca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019
-
Załączniki
2018 33 7 sierpnia finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programów ERASMUS+ i POWER w roku akademickim 2018/2019
-
Załącznik
2018 36 29 sierpnia opłat związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019
2018 38 5 września powołania Zespołu ds. sporządzenia projektu zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2018 40 13 września wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników Akademii, zgodnie z potrzebami Uczelni
2018 41 26 września określenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2018/2019

Uchylone zarządzeniem nr 41/2019 Rektora
2018 42 26 września zasad wprowadzenia i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
2018 43 27 września obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego w roku akademickim 2018/2019
2018 44 2 października powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji projakościowej doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019
2018 45 26 września powołania Komisji konkursowej do projektu badawczego nr 2017/27/B/NZ7/01976 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 14
2018 46 1 października powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu koordynatora ds. systemu POL-on
2018 48 8 października Regulaminu systemu monitoringu w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2018 49 8 października powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Inspektora Ochrony Danych
2018 50 9 października określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019
2018 53 21 listopada powołania administratorów monitoringu w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/19
2018 54 22 listopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2018/2019
2018 56 6 grudnia wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
2018 57 12 grudnia stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2017 1 11 stycznia opłat związanych z praktykami studentów AWF w Poznaniu

uchylone zarządzeniem nr 3/2017 Rektora
2017 2 17 stycznia powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Kancelarii Niejawnej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 3 17 stycznia opłat związanych z praktykami studentów AWF w Poznaniu
2017 4 24 stycznia powołania stałej Komisji ds. oceny wniosków o zatrudnienie w Uczelni pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
2017 5 31 stycznia powołania Komisji Opiniodawczo-Kasacyjnej w poznańskiej części Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/2019
2017 6 2 lutego powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
2017 7 22 lutego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Komunikat Rektora z 9 marca 2017 r.
2017 8 22 lutego zmian w systemie elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników akademii niebędących nauczycielami akademickimi

Uchylone zarządzeniem nr 40/2019 Rektora
2017 9 27 lutego elektronicznego podpisu
2017 11 7 marca procedury zawierania umów i sposobu ich rejestracji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 12 8 marca powołania Zespołu ds. opracowania zasad realizacji programów kształcenia w formie samokształcenia studentów
2017 13 13 marca opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w AWF w Poznaniu
2017 14 13 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
-
Aneks nr 1/17
2017 15 16 marca szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2017 16 23 marca powołania Komisji ds. określenia wartości składników majątkowych Uczelni - sprzętu elektronicznego, zasobów komputerowych, urządzeń mechanicznych.
2017 17 23 marca powołania Komisji ds. określenia wartości składników majątkowych Uczelni - mebli, wyposażenia pomieszczeń, sprzętu (z wyłączeniem komputerów, urządzeń elektronicznych, urządzeń mechanicznych).
2017 19 27 marca dnia wolnego od pracy
2017 20 27 marca obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2016/2017
2017 21 28 marca powołania Komisji ds. oceny kosztów kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 22 28 marca sprostowania oczywistej omyłki
2017 23 3 kwietnia głównych kierunków szkolenia obronnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2017 roku
2017 27 12 kwietnia finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programów ERASMUS+ i POWER w roku akademickim 2017/2018
2017 29 26 kwietnia powołania Komisji ds. oceny wniosków o uczelniane stypendia na naukowe staże zagraniczne
2017 30 11 maja stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne
2017 31 15 maja sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2017 32 16 maja rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018
2017 34 17 maja szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Uczelni
2017 35 24 maja konkursu o nagrodę dla młodych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu za osiągnięcia badawcze
2017 36 2 czerwca określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2017/2018 r.
-
Aneks nr 1/17
2017 37 6 czerwca zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uczelni w formie elektronicznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
2017 38 7 czerwca zasad programowego rozliczania studentów wracających z zagranicznych wyjazdów stypendialnych
2017 40 29 czerwca zakładowej tabeli norm zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej
-
Aneks nr 1/18
2017 41 4 lipca określenia kwoty podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów Akademii wychowania Fizycznego w Poznaniu
2017 42 4 lipca powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn.: "Modernizacja instalacji wentylacyjnej pływalni przy ul. Droga Dębińska 10c w Poznaniu"
2017 43 6 lipca gospodarowania majątkiem trwałym
-
Załącznik
Aneks nr 1/18
Załączniki do aneksu nr 1/18
2017 44 14 lipca przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyboru wykonawcy na Modernizację instalacji wentylacji przy ulicy Droga Dębińska 10c w Poznaniu 
2017 45 24 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
-
Aneks nr 1/17 - uchylone
Aneks nr 2/17
2017 47 25 lipca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
-
Załączniki
Aneks nr 1/17
2017 48 28 lipca przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyboru wykonawcy na Ochronę Obiektu domu studenckiego, monitoring i działania grupy interwencyjnej
2017 49 7 sierpnia  powołania Zespołu doradczego Rektora ds. Projektu kompleksowego programu rozwojowego 
2017 50 7 sierpnia powołania Zespołu doradczego Rektora ds. Projektu "Model skutecznego uwalniania napięc psycho-somatycznych" realizowanego przy udziale gorzowskiego Wydziału AWF w Poznaniu
2017 52 23 sierpnia opłat związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018
-
Aneks nr 1/18
2017 53 29 sierpnia powołania Komisji Opiniodawczo-Kasacyjnej w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2017 55 7 września stypendium doktoranckiego, stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej oraz stypendium dla najlepszych doktorantów
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Aneks nr 1/17
2017 56 25 lipca rekrutacji na studia I stopnia kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej na rok akademicki 2017/2018 prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu
2017 57 12 września określenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2017/2018
-
Aneks nr 1/18
Aneks nr 2/18
2017 58 12 września określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
-
Aneks nr 1/17
2017 59 12 września przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego
2017 60 12 września obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego pracownikom naukowo-dydaktycznym w roku akademickim 2017/2018
2017 61 27 września wprowadzenia "Regulaminu Domu Studenckiego AWF w Poznaniu" i zasad opracowania regulaminu Domu Studenta ZWKF w Gorzowie Wlkp.
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Aneks nr 1/17
Dokument nr 1 do Aneksu nr 1/17
Dokument nr 2 do Aneksu nr 1/17
Aneks nr 2/19
Załącznik do Aneksu nr 2/19
2017 62 27 września organizacji pracy Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 63 2 października powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji projakościowej doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018
2017 64 4 października zasad realizacji i rozliczania godzin dydaktycznych w odniesieniu do grup specjalizacji trenerskich i instruktorskich
-
Aneks nr 1/17
2017 65 11 października wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zaangażowanych w realizację projektów w ramach PR HORYZONT 2020 oraz EURATOM
2017 67 20 października zasad wydatkowania środków finansowych na zadania związane ze stworzeniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
2017 68 25 października dnia wolnego od pracy
2017 69 30 października zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018
2017 70 15 listopada szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2017 73 29 listopada szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
-
Aneks nr 1/18
2017 74 30 listopada szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Akademii zatrudnionych w Poznaniu
2017 76 8 grudnia wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 10% najlepszych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uprawnionych do częściowego umorzenia pożyczki lub kredytu studenckiego
-
Załącznik
2017 77 22 grudnia Stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2017 21 13 lutego zatwierdzenia programu zakupu przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska.
2017 22 21 lutego określenia efektów kształcenia dla kierunku - trener osobisty, studiów podyplomowych prowadzących w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 23 21 lutego zmieniająca uchwałę nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 24 28 marca zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów trenera oraz legitymacji instruktora sportu i rekreacji ruchowej
2017 25 28 marca  przyjęcia kryteriów oceny aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników naukowo-dydaktycznych AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1 i 2
Załącznik nr 3
2017 26 28 marca przyjęcia kryteriów awansu zawodowego pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1 i 2
2017 27 28 marca wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
-
Załączniki
2017 28 28 marca określenia "Trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim" 
2017 29 28 marca  zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018
2017 30 28 marca określenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia kierunku "Animacja osób 50+" w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018 
2017 31 28 marca  wyrażenia zgody na zakup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 191/7, obręb Chycina, Gmina Bledzew
2017 32 25 kwietnia działań oszczędnościowych w Akademii wynikających ze zmiany zasad finansowania uczelni wyższych
2017 33 25 kwietnia zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów dla kierunku Neurobiologia, prowadzonego na interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2017 34 25 kwietnia zatwierdzenia dokumentu pn. "Regulamin przyznawania stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne"
2017 35 25 kwietnia zmieniająca uchwałę nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunkow studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Zarządzenie Rektora nr 31/2017
Dokument nr 1
Dokument nr 2
Dokument nr 3
Dokument nr 4
2017 36 23 maja  określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019
-
Załączniki
2017 37 23 maja określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2017/2018 
2017 38 23 maja zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2016 
2017 39 23 maja  uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2017 rok
2017 40 23 maja regulaminu konkursu o nagrodę dla młodych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu za osiągnięcia badawcze 
-
Załącznik
2017 41 23 maja zmieniająca uchwałę nr 55/14 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Uczelnię 
-
Załączniki
2017 42 23 maja zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów dla kierunku Neurobiologia, prowadzonego na interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim 
2017 43 23 maja przyjęcia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
-
Załącznik
2017 44 23 maja uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
-
Załącznik
2017 45 23 maja zmieniająca Uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2017 46 6 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności uczelni
2017 47 6 czerwca upoważnienia Rektora do uczestnictwa w rozmowach z Miastem Gorzów Wielkopolski o inicjatywie utworzenia akademii gorzowskiej
2017 48 27 czerwca zmieniająca uchwałę nr 35/13 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załączniki
2017 49 27 czerwca stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2017 50 11 lipca zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2017 rok
2017 51 11 września Regulaminu zagranicznych wyjazdów stypendialnych na studia i praktyki finansowane ze środków UE (program ERASMUS+, POWER), środków ministerialnych (DAAD, BUWIWM) lub na podstawie innych podpisanych umów bilateralnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 52 11 września ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2017/2018 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2017 53 21 września zmieniająca uchwałę nr 55/14 Senatu Akademii Wychowania fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Uczelnię
2017 54 21 września sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku - Organizacja i zarządzanie turystyką i hotelarstwem, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2017 55 21 września wyboru kandydata do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentującego akademie wychowania fizycznego w Polsce 
2017 56 21 września zmieniająca uchwałę nr 5/2016 Senatu Akademii z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 111/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Dokument nr 1
Dokument nr 2
2017 57 21 września stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni 
2017 58 21 września  zmieniająca uchwałę nr 52/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2017/2018 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2017 59 6 października przystąpienia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu do pilotażowego projektu związanego z realizacją "Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej"
2017 60 12 października zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2017 rok
2017 61 14 listopada wyboru biegłego rewidenta
2017 62 14 listopada wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji o zaprzestaniu kształcenia na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia kierunku Sport, uruchomionych w roku akademickim 2016/2017
2017 63 14 listopada zmieniająca uchwałę nr 116/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016-2020
2017 64 14 listopada zmieniająca uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2017 65 14 listopada zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2016/2017
2017 66 13 grudnia wyrażenia zgody na sprzedaż Miastu Poznań nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Chwiałkowskiego 38, stanowiącej własność Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 67 18 grudnia zmieniająca uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2017 68 18 grudnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2017 69 18 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2017 rok
2017 70 18 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2018
2017 71 18 grudnia zmieniająca uchwałę 128/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania 

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji:

 • dr hab. prof. AWF Beata Pluta

Prodziekani:

 • ds. studenckich: dr Joanna Śniadek
 • ds. studiów: dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek

Członkowie Rady Wydziału:

 • dr hab. prof. AWF Marek Kazimierczak
 • dr hab. Marcin Andrzejewski
 • dr hab. Małgorzata Bronikowska
 • dr hab. Magdalena Krzykała
 • dr hab. Rafał Prinke
 • dr hab. Tomasz Sahaj
 • dr hab. Marek Stuczyński
 • dr Matylda Awedyk
 • dr Katarzyna Majchrzak
 • dr Joanna Poczta
 • dr Małgorzata Woźniewicz-Dobrzyńska
 • mgr Ewa Miciniak
 • Andrzej Cytryński
 • Martyna Król
 • Julia Lewandowska
 • Adam Madajewski

Zaproszeni:
 • prof.dr hab. Wiesław Siwiński
 • dr hab.prof. AWF Stefan Bosiacki

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.:

 • dr hab. Leszek Zguczyński

Prodziekani:

 • ds. dydaktyki: dr Piotr Grochowski
 • ds. nauki: dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska
 • ds. studenckich i sportu: dr Piotr Basta

Członkowie Rady Wydziału:

 • dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 • prof. dr hab. Tomasz Jurek
 • prof. dr hab. Leonard. Nowak
 • dr hab. Mariusz Naczk
 • dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn
 • dr hab. Sławomir Marszałek
 • dr hab. Piotr Żurek
 • dr inż. Kinga Mruczyk
 • dr Mariola Radzińska
 • mgr inż. Dorota Madej
 • stud. Magdalena Dąbek
 • stud. Katarzyna Mrzywka
 • stud. Iga Drozdowska
 • stud. Oskar Kaczmarczyk
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl