ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU to projekt, który działa dwutorowo, bowiem z jednej strony zakłada tworzenie i dostosowywanie kierunków kształcenia do wymogów rynku pracy i oczekiwań studentów oraz rozwój ich praktycznych umiejętności i zdobywanie doświadczenia zawodowego, a z drugiej inwestowanie w rozwój kadry dydaktycznej poprzez nieustanne podnoszenie i doskonalenie ich kompetencji wykorzystywanych w ramach prowadzonych zajęć. Wszystkie ww. działania wpisują się w długotrwałą strategię wsparcia rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzbogacenie, rozszerzenie oraz poprawa dostępności i jakości oferty edukacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki. Cel ten zostanie zrealizowany w okresie 01.05.2019-30.11.2021, w wyniku:

1. podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej uczelni w zakresie umiejętności: dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, prezentacyjnych,

2.poprawy jakości, dostępności i skuteczności programów kształcenia, dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności poprzez przeprowadzenie pełnego cyklu kształcenia dla kierunku Dietetyka (II st.) na studiach stacjonarnych

3. poprawy jakości programów kształcenia na AWF dzięki włączeniu wykładowcy z zagranicy w prowadzenie zajęć na ww. kierunku,

4. wdrożenia wysokiej jakości programu stażowego dla studentów AWF, który pozwoli im zdobyć i rozwinąć kompetencje spójne z efektami kształcenia na ww. kierunku studiów.

Wartość projektu
1 867 665,54 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 622 751,06 PLN.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl