rekrutacja kierunek wf

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym. Studenci kierunku Wychowanie Fizyczne II stopnia, do wybranej poniżej specjalności, realizować będą dodatkowo także specjalizację instruktorską z wybranej dyscypliny sportu. Absolwent otrzymuje dyplom magistra wychowania fizycznego, legitymację instruktora sport oraz jest wykwalifikowany do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego.

Na kierunku oferowane są następujące specjalności*:
 • Promocja zdrowia
Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do projektowania, zarządzania i realizacji działań i programów prozdrowotnych skierowanych do różnych środowisk w tym dzieci i młodzieży, grup sportowych, rodzin, osób starszych.
Program obejmuje:
• zagadnienia racjonalnego odżywiania, w tym warsztaty gotowania;
• umiejętności zarządzania stresem wykorzystując wybrane techniki radzenia sobie ze stresem i obniżania pobudzenia;
• rozpoznawanie zagrożeń w środowisku życia człowieka i jego wykorzystanie dla działań prozdrowotnych;
• planowanie i prowadzenie form aktywności fizycznej z osobami w różnym wieku
• umiejętności zmiany zachowań zdrowotnych własnych i uczniów;
• projektowanie programów zdrowotnych.

Ukończenie specjalności upoważnia absolwentów do pełnienia roli koordynatora promocji zdrowia w placówce oświatowej oraz do zatrudnienia w instytucjach ochrony zdrowia, jednostkach administracji publicznej, instytucjach naukowo-badawczych oraz innych podmiotach zajmujących się̨ promocją zdrowia. 
  Celem specjalności jest przygotowanie przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego do zatrudnienia w liceach i technikach, gdzie tworzone są certyfikowane wojskowe klasy mundurowe, klasy mundurowe oraz oddziały przygotowania wojskowego charakteryzujące się zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego, specjalistycznymi obozami i dodatkowymi zajęciami teoretycznymi. Ponadto przygotowuje absolwentów do prowadzenia, oprócz lekcji wychowania fizycznego, zajęć w terenie w tym tzw. zielonych i białych szkół oraz podstawowych obozów przetrwania na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży.

  Stanowi kompleksowe przygotowanie pod względem sprawnościowym jak i merytorycznym do egzaminów ze sprawności fizycznej, testów wiedzy powszechnej oraz rozmów kwalifikacyjnych w trakcie rekrutacji do formacji mundurowych, a także do objęcia stanowiska instruktora wychowania fizycznego i sportu w służbach mundurowych.

  Program specjalności obejmuje zajęcia praktyczne ze strzelectwa bojowego z wykorzystaniem broni bojowej, zajęcia terenowe z wielobojów sprawnościowych oraz surwiwalu militarnego odbywające się w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym AWF Poznań w Chycinie, a także zajęcia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i systemu obrony RP.
   W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
   Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl