Rok 2022:
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2022 1 17 stycznia zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022
2022 2 24 stycznia zmiany organizacji procesu dydaktycznego w AWF Poznań
2022 3 26 stycznia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik - Regulamin
Załącznik nr 1 do Regulaminu - wniosek o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 2 do Regulaminu - regulamin komisji przetargowej
Załącznik nr 3 do Regulaminu - druk zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do Regulaminu - protokół z czynności badania rynku
Załącznik do zapytania ofertowego
Aneks nr 1/2022
Dokument nr 1 do Aneksu nr 1/2022
Dokument nr 2 do Aneksu 1/2022
2022 4 26 stycznia stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne
2022 5 31 stycznia powołania Zespołu ds. opracowania zmian w "Regulaminie Świadczeń dla Studentów i Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
2022 6 7 lutego wprowadzające w Uczelni "Regulamin wypożyczalni urządzeń specjalistycznych dla osób z niepełnosprawnościami prowadzonej przez Biuro Osób wsparcia z Niepełnosprawnościami"
-
Załącznik
2022 7 16 lutego partycypowania Uczelni w kosztach związanych z dokształcaniem pracowników
2022 8 18 lutego powołania stałej Komisji ds. merytorycznej oceny wykorzystania, zużycia oraz opiniowania zakupów sprzętu niezbędnego dla właściwego przeprowadzania zajęć na obozach studenckich
2022 9 21 lutego nagród za wysoko punktowane publikacje naukowe
2022 11 7 marca "Regulaminu Świadczeń dla Studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
2022 13 23 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023
2022 14 23 marca szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023
-
Załącznik
2022 15 30 marca opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia oraz do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2022 17 4 kwietnia umożliwienia kontynuacji studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu studentom dotkniętym konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium Ukrainy
-
Załącznik nr 1
Wniosek dla studenta z Ukrainy
2022 18 12 kwietnia ochrony danych osobowych
-
Polityka Ochrony Danych Osobowych
Załączniki nr 1-16
2022 22 27 kwietnia powołania Komisji Opiniodawczo-Kasacyjnej w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2022 23 27 kwietnia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2022/2023 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii
-
Załącznik nr 1
2022 24 9 maja ustalenia zasad przyznawania i wypłacania studentom Akademii posiadającym obywatelstwo białoruskie stypendium ze środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w roku akademickim 2021/2022
-
Załącznik
Dokument do załącznika
2022 25 9 maja obozów wędrownych, specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2021/2022
2022 26 19 maja upoważnień i poleceń przetwarzania danych osobowych
2022 27 19 maja planowania zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2022/2023
2022 29 30 maja wprowadzenia terminarza składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim oraz świadczeń dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023
-
Załącznik
2022 31 3 czerwca konkursu o nagrodę dla młodych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu za osiągnięcia badawcze
2022 32 6 czerwca przeprowadzania treningów, ćwiczeń i gier obronnych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2022 r.
2022 34 27 czerwca zmiany organizacji pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2022 35 27 czerwca określenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2022/2023
2022 36 4 lipca zmiany organizacji pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2022 37 5 lipca powołania Zespołu ds. oceny ofert na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony www Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i jej Filii w Gorzowie Wlkp., przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu "AWF Poznań bez Barier"
2022 38 5 lipca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023
-
Załączniki
2022 39 5 lipca określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023
2022 40 7 lipca opłat związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/2023
2022 41 13 lipca powołania administratorów monitoringu w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2022 42 19 lipca zmiany organizacji pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/2022
Aneks nr 2/2022
Aneks nr 3/2022
Aneks nr 4/2022
2022 44 21 lipca finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023
-
Załącznik
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2022 1 21 stycznia przyznania Rektorowi Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dodatku zadaniowego
2022 2 18 marca wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2022 3 15 czerwca zaopiniowania zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2021 rok 
2022 4 15 czerwca zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2022
-
Załącznik
2022 5 22 czerwca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2021
-
Załącznik
2022 6 22 czerwca zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2021
-
Załącznik
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2022 94 18 stycznia określenia efektów uczenia się dla kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2022 95 18 stycznia powołująca komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania dr Joannie Gorwie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2022 96 18 stycznia o nadaniu mgr. Piotrowi Bejsterowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2022 97 18 stycznia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2022 98 18 stycznia zmieniająca Uchwałę nr 168/2019 Senatu Akademii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. "Regulamin przyznawania stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne"
2022 99 15 lutego o nadaniu mgr Alicji Urbaniak stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2022 100 15 lutego o nadaniu mgr inż. Marcie Ołpińskiej-Lischka stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2022 101 15 lutego o nadaniu mgr Maciejowi Góreckiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2022 102 15 lutego o nadaniu mgr Piotrowi Szałańskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2022 103 15 lutego otwarcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Rosickiej
2022 104 15 lutego zmieniająca Uchwałę nr 128/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej
-
Załącznik - Regulamin
2022 105 15 lutego trybu i zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej na rok akademicki 2022/2023
-
Załączniki 1-8
2022 106 15 lutego zmieniająca Uchwałę nr 62/2021 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
2022 107 15 lutego zmieniająca Uchwałę nr 111/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2022 108 29 marca o nadaniu mgr Joannie Koczorowskiej-Barełkowskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2022 109 29 marca konkursu o finansowanie badań związanych z dokończeniem realizowanych habilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku 2022
-
Załącznik nr 1 - Regulamin
Załącznik do Regulaminu
2022 110 29 marca zmieniająca Uchwałę nr 28/2021 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów
2022 111 29 marca określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2022/2023
-
Załącznik
2022 112 29 marca ustalenia planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, obowiązujących od naboru na rok akademicki 2022/2023
-
Załączniki nr 1-12
2022 113 29 marca wyrażenia zgody na realizację zadania polegającego na sporządzeniu pełnobranżowego projektu i budowie domków wraz z infrastrukturą w będącym częścią Akademii Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie
2022 114 29 marca wyrażenia zgody na realizację zadania polegającego na budowie 10 domków wraz z infrastrukturą w będącym częścią Akademii Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Ustroniu Morskim oraz sporządzeniu projektu pomieszczenia magazynowego
2022 115 29 marca zmieniająca Uchwałę nr 166/2019 Senatu Akademii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2020-2024
2022 116 26 kwietnia o nadaniu mgr Magdalenie Migaj stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2022 117 26 kwietnia o nadaniu dr Ewie Malchrowicz-Mośko stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2022 118 26 kwietnia zmieniająca Uchwałę nr 54/2021 Senatu Akademii z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023
-
Załącznik
2022 119 26 kwietnia zmieniająca Uchwałę nr 24/2020 Senatu Akademii z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Uczelni AWF w Poznaniu na kadencję w latach 2021-2024
2022 120 17 maja zmieniająca Uchwałę nr 54/2021 Senatu Akademii z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023
-
Dokument nr 1
2022 121 17 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2023/2024
-
Załącznik nr 1
Dokument nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dokument nr 1
Załącznik nr 4
2022 122 17 maja ustalenia programu studiów dla kierunku Dietetyka, studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonych w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., obowiązującego od naboru na rok akademicki 2022/2023
-
Załącznik
2022 123 17 maja zmieniająca Uchwałę nr 166/2019 Senatu Akademii z dnia 19 grudnia 2019 r w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2020-2024
2022 124 14 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 146/2019 Senatu Akademii z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Dokument nr 1
Dokument nr 2
2022 125 14 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 112/2022 Senatu Akademii z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, obowiązujących od naboru na rok akademicki 2022/2023
-
Dokument nr 1
Dokument nr 2
Dokument nr 3
Dokument nr 4
2022 126 14 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 62/2021 Senatu Akademii z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
-
Dokument nr 1
2022 127 21 czerwca o nadaniu mgr Annie Lisowskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2022 128 21 czerwca o nadaniu dr Joannie Gorwie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2022 129 21 czerwca ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2022/2023 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2022 130 21 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 189/2020 Senatu Akademii z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunków studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2022 131 21 czerwca zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2021 rok
2022 132 21 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2022 rok
-
Załączniki
2022 133 28 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 39/2021 Senatu Akademii z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programów i planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nabór na rok akademicki 2021/2022
-
Dokument nr 1
Dokument nr 2
Dokument nr 3
2022 134 28 czerwca o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie w Uczelni postępowania w sprawie nadania dr Robertowi Śliwowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2022 135 28 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 24/2022 Senatu Akademii z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Uczelni AWF w Poznaniu na kadencję w latach 2021-2024
znaki rp strona www

Umowa Nr MEiN/2021/DPI/49

Cel projektu
Celem głównym projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

Cele szczegółowe projektu
• Wyposażenie nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w dodatkowe umiejętności związane z realizacją zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozaszkolnych („Sport Kluby”) dla dzieci po okresie pandemii – wielomiesięcznego okresu hipokinezji.
• Wdrożenie dodatkowych zajęć aktywizujących („Sport Kluby”) dzieci i młodzież szkolną umożliwiających poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji.
• Monitorowanie kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz przygotowanie wytycznych i rekomendacji praktycznych. Efektem monitoringu będzie raport końcowy, dotyczący aktualnej kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz skutków związanych z pandemią koronawirusa, przygotowywany przez ekspertów z obszaru zdrowie, psychologia i metodyka. Przygotowane zostaną raporty uwzględniające nie tylko diagnozę stanu, ale również praktyczne rekomendacje i wdrożenia, jak w przyszłości działać w monitorowanym obszarze. Raporty będą podsumowaniem prowadzonego w ramach II etapu projektu monitoringu realizowanego w oparciu o specjalnie przygotowane narzędzia badawcze opracowane przez doświadczonych specjalistów krajowych i zagranicznych, naukowców o bogatym doświadczeniu badawczym.

Termin realizacji zadnia
Realizacja postanowień umowy, w tym wydatkowanie dotacji celowej zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2021 r.

Obszar realizacji zadania
Projekt realizowany jest w województwach wielkopolskim i lubuskim.

Grupa docelowa
• Nauczyciele wychowania fizycznego;
• Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Etapy realizacji zadania
Etap I – „Szkolenia dla nauczycieli” realizowane w województwach: lubuskim i wielkopolskim przez AWF w Poznaniu.
Etap II – „Sport Kluby” obejmuje wszystkie 16 województw, w tym lubuskie i wielkopolskie.

wfzawf stopka
Organy jednoosobowe i kolegialne
oraz władze wydziałów
Akademii Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
na kadencję w latach 2020-2024REKTOR – prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński
PROREKTOR DS. NAUKI – prof. dr hab. Jan Celichowski
PROREKTOR DS. STUDIÓW – prof. dr hab. Jacek Zieliński


RADA UCZELNI
(kadencja organu trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31.12.2024 r.)
1. Tomasz Grottel – Przewodniczący
2. Dariusz Jędraszak
3. Elżbieta Roeske
4. prof. dr hab. Piotr Krutki
5. prof. dr hab. n. med. Maciej Pawlak
6. prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski
7. stud. Agata Nawacka


SENAT
1. Rektor – prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński
2. Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Jan Celichowski
3. Prorektor ds. Studiów – prof. dr hab. Jacek Zieliński
4. Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej – prof. dr hab. Tomasz Tasiemski
5. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak
6. Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. – dr hab. Piotr Żurek

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej
7. prof. dr hab. Ewa Ziemann
8. prof. AWF dr hab. Piotr Gronek
9. prof. AWF dr hab. Adam Kantanista
10. prof. AWF dr hab. Maciej Wilski
11. dr Joanna Gorwa
12. mgr Jakub Malik - doktorant
13. stud. Bartosz Zygmunt
14. stud. Julia Najder
15. stud. Bartosz Kalka

Wydział Nauk o Zdrowiu
16. prof. dr hab. n. med. Maciej Pawlak
17. prof. AWF dr hab. Dorota Bukowska
18. prof. AWF dr hab. Hanna Drzymała-Celichowska
19. prof. AWF dr hab. Joanna Karolkiewicz
20. prof. AWF dr hab. Włodzimierz Mrówczyński
21. prof. AWF dr hab. Anna Straburzyńska-Lupa
22. dr Helena Elegańczyk-Kot
23. dr Wojciech Jarosz
24. dr Krystian Wochna
25. stud. Agata Nawacka - Przewodnicząca RUSS

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
26. prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn
27. stud. Gabriela Łabędź

Administracja
28. mgr Małgorzata Mikołajczak
29. Halina Nadolna
30. mgr Elżbieta Rybińska


WŁADZE WYDZIAŁU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ
Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Tomasz Tasiemski
Prodziekan ds. studiów – dr Anna Nadolska
Prodziekan ds. studenckich – dr Tomasz Garsztka


WŁADZE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
Dziekan Wydziału – prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak
Prodziekan ds. studiów – prof. AWF dr hab. Anna Demuth
Prodziekan ds. studenckich – dr Krystian Wochna


WŁADZE ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLKP.
Dziekan Wydziału – dr hab. Piotr Żurek
Prodziekan ds. studiów – dr. hab. Leszek Zguczyński
Prodziekan ds. studenckich – dr Piotr Wójciak
Poniżej zamieszczamy informacje o dyplomach ukończenia studiów, zgodnie z art 34 ust. 1 Ustawy o dokumentach publicznych z dnia 22 listopada 2018 r.:

 1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dyplomu ukończenia studiów.
 2. Opis dokumentu publicznego:
  • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego - 21.06.2021 r.,
  • data rozpoczęcia wydawania dyplomu wg wzoru - 05.07.2021 r.,
  • okres ważności dyplomu wg wzoru - do odwołania,
  • data zakończenia wydawania dokumentu wg wzoru - do odwołania.
 3. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem.
znaki rp strona www
AWF Poznan bez Barier Logo

INFORMACJA O PROJEKCIE

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A021/20
Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2023-10-31
Tytuł projektu: AWF Poznań bez Barier
Budżet: 3 527 625,00 zł
Realizacja: Zastępca Kanclerza – dr Damian Doleciński


ZAŁOŻENIA

Obszar 1 – Struktura organizacyjna jednostki ds. dostępności
Powołane zostanie Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, w którym zatrudnione będą dwie osoby. Umożliwi to podejmowanie działań na większą skalę, a tym samym zmierzających do zapewnienia dostępności Uczelni w większym niż do tej pory zakresie. Poza tym, działania kierowane będą nie tylko
do studentów, kandydatów na studia czy pracowników z niepełnosprawnościami, ale również
do asystentów świadczących usługi asysty wspomagającej oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Opracowana zostanie struktura organizacyjna biura a także zakres jego działania.

Obszar 2 – Architektura
Planowane inwestycje architektoniczne istotnie wpłyną na zwiększenie dostępności Uczelni. Zostaną:
• udostępnione informacje oraz mapy z położeniem poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni
w formie elektronicznej,
• zainstalowane pętle indukcyjne w salach wykładowych,
• zakupiona i zamontowana winda w budynku Rektoratu,
• przystosowane wjazdy wyposażone w szlabany celem umożliwienia osobom niepełnosprawnych dojazd jak najbliżej wejścia do obiektu stosując kontrolę dostępu przez montaż kamer odczytujących tablice rejestracyjne pojazdu z oprogramowaniem.

Obszar 3 – Technologie wspierające
Planowane inwestycje w technologie wspierające istotnie wpłyną na zwiększenie dostępności Uczelni.
Zostaną:
• zakupione i zamontowane pętle indukcyjnych w wybranych pomieszczeniach w budynkach Uczelni
co zwiększy dostępność edukacji dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
• przystosowane wjazdy wyposażone w szlabany celem umożliwienia osobom niepełnosprawnych dojazd jak najbliżej wejścia do obiektu stosując kontrolę dostępu przez montaż kamer odczytujących tablice rejestracyjne pojazdu z oprogramowaniem,
• zakupiona i zainstalowana platforma e-learningu, która stworzy m. in. możliwość pełnej komunikacji osób z niepełnosprawnościami z pracownikami,
• zakupiona i zainstalowana platforma intranetowa do komunikację pomiędzy pracownikami, która stworzy m. in. możliwość pełnej komunikacji pomiędzy osobami zatrudnionymi
z niepełnosprawnościami, jak również umożliwi im pracę zdalną,
• dostosowanie stron www do standardu WCAG 2.0.

Obszar 4 – Procedury
Przygotowane i wdrożone zostaną procedury zapewniające przestrzeganie standardów dostępności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie: architektonicznym, edukacyjnym (dydaktycznym), cyfrowym, rekrutacji. Celem wytycznych zapewniających dostępność w ww. zakresach będzie stworzenie szczegółowych procedur ustanawiających minimalne wymogi
i uwzględniających standardy dążące do zapewnienia dostępności. Wszystkie procedury będą aktualizowane/wypracowywane wspólnie z zainteresowanymi jednostkami i osobami na zasadach równości, partnerstwa oraz partycypacji.

Obszar 5 – Wsparcie edukacyjne
Zapewniona zostanie dostępność materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej poprzez zakup i instalację platformy e-learningu, na której umieszczone zostaną dostosowane treści. Wsparcie edukacyjne będzie miało charakter szczegółowy i adresowane będzie zarówno do pracowników dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, jak i studentów z uwzględnieniem wszystkich rodzajów i stopni niepełnosprawności.

Obszar 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności
Przeprowadzone zostaną zaawansowane i kompleksowe szkolenia z poszczególnych zagadnień dotyczących niepełnosprawności, które będą obejmowały wszystkie sześć obszarów dostępności
z odpowiednim udokumentowaniem. Szkolenia będą skierowane do nauczycieli akademickich jak
i pracowników administracyjnych Uczelni:
• Szkolenie: student ze spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
w procesie dydaktycznym;
• Szkolenie: student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym;
• Szkolenie: student z niepełnosprawnością narządu słuchu, zaburzeniami głosu i mowy w procesie dydaktycznym;
• Szkolenie: student z chorobą przewlekłą (choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo-płciowego i inne procesie dydaktycznym;
• Szkolenie: student z niepełnosprawnością narządu ruchu i neurologiczną w procesie dydaktycznym;
• Szkolenie: student z zaburzeniami zdrowia psychicznego w procesie dydaktycznym;
• Szkolenie dla osób prowadzących serwisy internetowe z zakresu ich dostępności dla osób niepełnosprawnych;
• Szkolenie dla obsługi (pracownicy administracji, osiedla akademickiego) z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych;
• Szkolenie dla obsługi (biblioteki) z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych;
• Szkolenie dla obsługi (centrum obsługi studenta) z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych;
• Szkolenie dla pracowników z zakresu podnoszenia świadomości o osobach niepełnosprawnych
w zakresie prowadzonych inwestycji (likwidacja barier);
• Szkolenie dla studentów (przedstawiciele w postaci starostów, samorządu studenckiego, doktoranckiego) z zakresu podnoszenia świadomości o osobach niepełnosprawnych.
znaki rp strona www

Minister Edukacji i Nauki udzielił Uczelni dotacji na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Przebudowa DS w Gorzowie Wielkopolskim”.

Umowa dotacyjna Nr 2058.

Stan istniejący domu studenckiego:
Budynek domu studenckiego wolnostojący, trzykondygnacyjny w całości podpiwniczony z poddaszem. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Segmenty mieszkalne składają się z czterech pokoi i wspólnego węzła sanitarnego lub trzech pokoi i wspólnego węzła sanitarnego. Obiekt posiada 143 miejsca noclegowe.

Cele projektu:
W ramach udzielonej dotacji Uczelnia zobowiązuje się do osiągniecia następujących celów:
- wykonanie dokumentacji,
- przebudowa segmentów mieszkalnych i węzłów sanitarnych na parterze budynku,
- wydzielenie w segmentach dodatkowego węzła sanitarnego.

Zadania realizowane w ramach projektu:
Przebudowa obejmuje prace budowlane, elektryczne i wodno-kanalizacyjne oraz usprawnienie instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji. Nowa organizacja przestrzeni zwiększy bezpieczeństwo studentów, pracowników i innych osób zakwaterowanych w domu studenckim.

Grupy docelowe projektu:
Projekt skierowany jest do studentów i pracowników Uczelni, oraz osób zakwaterowanych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Efekty realizacji projektu:
Określony powyżej zakres pozwoli dostosować obiekt do zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania osób w dobie pandemii.
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2021 1 12 stycznia legitymacji służbowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2021 2 12 stycznia dni wolnych od pracy
2021 3 19 stycznia wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programów ERASMUS+ i POWER
-
Aneks nr 1/2021
Aneks nr 2/2021
2021 4 27 stycznia kryteriów oceny aktywności dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej pracowników dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2021 5 4 lutego powołania rzeczników dyscyplinarnych Uczelni na kadencję w latach 2021-2024
2021 6 4 lutego powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej
2021 7 4 lutego powołania Komisji ds. wdrożenia kontroli zarządczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/2021
2021 8 4 lutego powołania Komitetu Wydawniczego
2021 9 4 lutego powołania Rady Bibliotecznej
-
Aneks nr 1/2021
2021 10 12 lutego powołania Zespołu ds. opracowania zmian w "Regulaminie Świadczeń dla Studentów i Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
2021 11 22 lutego zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021
2021 12 15 marca szkolenia obronnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2021 r.
2021 13 15 marca obowiązków jednostek organizacyjnych Uczelni dotyczących sprawozdawczości i raportowania
2021 14 19 marca organizacji kształcenia realizowanego w ramach studiów podyplomowych i kursów w okresie zagrożenia epidemiologicznego
-
Załącznik nr 1
2021 15 24 marca zasad zamawiania, ewidencjonowania i przechowywania blankietów dyplomu oraz dyplomów ukończenia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 16 24 marca zasad wypełniania i wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów, ich odpisów i duplikatów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Aneks nr 1/2021
2021 18 31 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022
2021 19 31 marca szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022
-
Załącznik
Aneks nr 1/2021
Dokument do Aneksu nr 1/2021
2021 20 31 marca opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne oraz niestacjonarne w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Aneks nr 1/2021
2021 22 13 kwietnia utworzenia na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Taniec w kulturze fizycznej
2021 24 16 kwietnia zasad postępowania z kluczami do pomieszczeń w budynkach Akademii
-
Załącznik
2021 25 23 kwietnia "Regulaminu Udzielania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik - Regulamin
Załącznik nr 1 do Regulaminu - preliminarz
Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie wnioskodawcy o przychodach w rodzinie
Załącznik nr 3 do Regulaminu - zgłoszenie na wczasy
Załącznik nr 4 do Regulaminu - wniosek o udzielenie bezzwrotnej zapomogi
Wniosek o pożyczkę
2021 26 28 kwietnia obozów wędrownych, specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2020/2021
2021 27 28 kwietnia określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2021/2022
2021 28 28 kwietnia warunków rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022
2021 29 29 kwietnia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii
-
Załącznik
2021 30 11 maja utworzenia kursu dokształcającego pn. "Pilates na matach dla dzieci i młodzieży"
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2021 31 11 maja planowania zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2021/2022
2021 33 11 maja powołania Biura Projektu do zarządzania Projektem pn.: "Aktywny powrót do szkoły - realizacja szkoleń dla nauczycieli w województwie lubuskim i wielkopolskim"
2021 35 18 maja wprowadzenia dokumentu pn.: "Procedura tworzenia kierunków i specjalności w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
2021 37 9 czerwca powołania Zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 39 10 czerwca wprowadzające "Regulamin Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami"
-
Załącznik
2021 40 15 czerwca służbowych adresów poczty elektronicznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
Dokument nr 1
Dokument nr 2
2021 41 15 czerwca wprowadzające procedurę dotyczącą zapewnienia dostępności inwestycji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 42 22 czerwca zmiany organizacji pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 45 29 czerwca zmiany organizacji pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 47 8 lipca wprowadzające plany ewakuacji z budynków Akademii
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2021 48 14 lipca zmiany organizacji pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 49 27 lipca zmiany organizacji pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 50 9 sierpnia wprowadzenia w Uczelni dokumentu pn. "Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych"
2021 51 9 sierpnia powołania Kolegium do spraw przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
2021 52 9 sierpnia określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
-
Aneks nr 1/2022
2021 53 16 sierpnia powołania Komisji Konkursowej
2021 54 18 sierpnia "Regulaminu Świadczeń dla Studentów i Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik

Uchylone zarządzeniem nr 11/2022 Rektora
2021 56 6 września finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022
-
Załącznik
Aneks nr 1/2022
2021 57 8 września oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2021 58 14 września powołania na rok akademicki 2021/2022 Komisji Podziału Funduszu Świadczeń Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/2022
2021 59 16 września powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/2022
-

Aneks nr 1/2021
Aneks nr 2/2022
2021 60 16 września opłat związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/2022
2021 61 21 września określenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2021/2022
2021 62 21 września obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022
-
Załącznik
2021 63 23 września zmiany organizacji czasu pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 64 30 września określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
2021 65 30 września powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji projakościowej doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022
2021 66 6 października powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji obiektów sportowych "Tory Łucznicze"
2021 68 8 października nagród rektora dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi
2021 69 12 października organizacji pracy i nauki w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19
2021 70 12 października skierowania do nauki zdalnej
2021 71 15 października konkursu o nagrodę dla młodych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu za osiągnięcia badawcze
2021 72 19 października wprowadzające w Uczelni "Regulamin praktyk klinicznych dla studentów jednolitych studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
Aneks nr 1/2021
2021 74 20 października powołania Komisji ds. oceny działań podejmowanych w gorzowskiej Filii Akademii w zakresie gospodarowania majątkiem jednostki
-
Aneks nr 1/2022
2021 75 25 października powołania Komisji-Opiniodawczo-Kasacyjnej w poznańskiej części Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 76 25 października powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
2021 77 26 października powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o udzielenie środków na zakup aparatury badawczej w ramach konkursu wewnętrznego Akademii
2021 78 26 października sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2021 80 10 listopada odpłatności za korzystanie z pomieszczeń mieszkalnych w Domach Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
Aneks nr 1/2022
2021 81 22 listopada wprowadzające w Uczelni "Regulamin praktyk klinicznych dla studentów jednolitych studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu prowadzonych w gorzowskiej Filii Akademii"
-
Załącznik
2021 83 25 listopada wprowadzające w Akademii dokument pn. "Zasady realizacji programów kształcenia na odległość z użyciem narzędzi informatycznych"
-
Załącznik nr 1
Regulamin
 
2021 84 26 listopada skierowania do nauki zdalnej
2021 85 29 listopada powołania Zespołu Pomocniczego Grupy Roboczej odpowiedzialnego za koordynację działań przeciwepidemicznych podejmowanych w Uczelni
2021 88 3 grudnia sprostowania oczywistych omyłek
2021 89 13 grudnia wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu Kwestury
2021 90 13 grudnia dnia wolnego od pracy
2021 91 13 grudnia organizacji nauki i pracy w Akademii w okresie okołoświątecznym
2021 92 15 grudnia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik - Regulamin
2021 93 15 grudnia skierowania do nauki zdalnej
2021 94 20 grudnia skierowania do nauki zdalnej
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2021 1 20 kwietnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2020 
2021 2 20 czerwca zaopiniowania zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2020 rok
2021 3 20 czerwca zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2020
-
Załącznik
2021 4 20 czerwca zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2021 rok
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2021 5 20 czerwca wyrażenia stanowiska w kwestii prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2021 6 25 czerwca wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2021 7 25 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 3/2021 Rady Uczelni Akademii z dnia 20 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2020
-
Załącznik
2021 8 18 grudnia wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu za lata 2021 i 2022
2021 9 18 grudnia wyrażenia opinii na temat prowizorium budżetowego dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok 2022
-
Załącznik
2021 10 18 grudnia wyrażająca opinię w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii na 2021 rok
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2021 27 19 stycznia o nadaniu dr Magdalenie Król-Zielińskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej 
2021 28 19 stycznia Regulaminu Studiów
-
Załącznik
2021 29 19 stycznia trybu i zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej na rok akademicki 2021/2022
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załączniki nr 1-4 [doc]
2021 30 16 lutego zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydawanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załączniki nr 1-8
2021 31 16 marca o nadaniu mgr Annie Marii Boruckiej-Konopce stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2021 32 16 marca o nadaniu mgr Michałowi Janowskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 33 16 marca o wyróżnieniu przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu rozprawy doktorskiej Pana dr Michała Janowskiego
2021 34 16 marca "Regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich"
-
Załącznik nr 1 - Regulamin
Załącznik nr 2 - wniosek
2021 35 16 marca wymiaru praktyk zawodowych w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni
2021 36 16 marca ustalenia planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nabór na rok akademicki 2021/2022
-
Załączniki nr 1-5
2021 37 30 marca określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Dokument nr 1 do załącznika nr 1
2021 38 30 marca określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2021/2022
-
Załącznik
2021 39 30 marca ustalenia programów i planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nabór na rok akademicki 2021/2022
-
Załączniki nr 1-10
2021 40 30 marca zmieniająca Uchwałę nr 194/2020 Senatu Akademii z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2021 41 30 marca zmieniająca Uchwałę nr 8/2020 Senatu Akademii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz określenia ich zadań
2021 42 30 marca zmieniająca Uchwałę nr 166/2019 Senatu Akademii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2020-2024
2021 43 27 kwietnia zmieniająca Uchwałę nr 112/2019 Senatu Akademii z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik

Uchylone Uchwałą nr 94/2022 Senatu Akademii
2021 44 27 kwietnia zmieniająca Uchwałę nr 37/2021 Senatu Akademii z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022
2021 45 27 kwietnia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie w Uczelni postępowania w sprawie nadania dr Ewie Malchrowicz-Mośko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 46 27 kwietnia zmieniająca Uchwałę nr 7/2020 Senatu Akademii z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wskazania recenzentów dorobku naukowego Pana Profesora Roberta M. Maliny - kandydata do tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 47 27 kwietnia zmieniająca Uchwałę nr 153/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. wprowadzającą zasady postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 48 27 kwietnia nagród za wysoko punktowane publikacje naukowe opublikowane w roku 2021
-
Załącznik - wniosek w formacie .docx
Załącznik - wniosek w formacie .pdf
2021 49 25 maja o nadaniu mgr Mariuszowi Kuberskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 50 25 maja o nadaniu mgr Oldze Bugaj stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 51 25 maja o wyróżnieniu przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu rozprawy doktorskiej Pani dr Olgi Bugaj
2021 52 25 maja o nadaniu mgr Monice Kolendowicz stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 53 25 maja zmieniająca Uchwałę nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów awansu zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Dokument nr 1

Uchylona Uchwałą nr 82/2021 Senatu
2021 54 25 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Dokument nr 1 do załącznika nr 1
2021 55 25 maja zmieniająca Uchwałę nr 39/2021 Senatu Akademii z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programów i planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nabór na rok akademicki 2021/2022
-
Załączniki nr 1-8
2021 56 25 maja ustalenia programu studiów dla kierunku Taniec i fitness w aktywności fizycznej, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b
2021 57 25 maja stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2021 58 17 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 30/2021 Senatu Akademii w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydawanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 59 22 czerwca zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2020 rok
2021 60 22 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2021 rok
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2021 61 22 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2021 62 29 czerwca wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
-
Załącznik
2021 63 29 czerwca wprowadzająca dokument pn. "Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
2021 64 29 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 36/2021 Senatu Akademii z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nabór na rok akademicki 2021/2022
-
Dokument nr 1
2021 65 29 czerwca zmiany Uchwały nr 55/2021 Senatu Akademii z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającej Uchwałę nr 39/2021 Senatu Akademii z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programów i planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nabór na rok akademicki 2021/2022
-
Dokument nr 1
Dokument nr 2
Dokument nr 3
2021 66 20 lipca zmieniająca Uchwałę nr 8/2020 Senatu Akademii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz określenia ich zadań
2021 67 20 lipca zmieniająca Uchwałę nr 24/2020 Senatu Akademii z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Uczelni AWF w Poznaniu na kadencję w latach 2021-2024
2021 68 20 lipca zmieniająca Uchwałę nr 2/2020 Senatu Akademii z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Rady Naukowej i Rady Programowej
2021 69 21 września o nadaniu mgr Magdalenie Cyma-Wejchenig stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 70 21 września o nadaniu mgr Joannie Kamińskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2021 71 21 września o nadaniu mgr Danielowi Choszczewskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2021 72 21 września o nadaniu mgr Szymonowi Galasowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 73 21 września realizacji programów studiów obowiązujących w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 74 21 września stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2021 75 21 września ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2021/2022 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2021 76 21 września regulaminu konkursu o nagrodę dla młodych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2021 77 21 września o nadaniu prof. Robertowi M. Malinie tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 78 21 września powołująca komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania dr Ewie Malchrowicz-Mośko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 79 21 września zasad przeprowadzania posiedzeń i głosowań przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
-
Załącznik
2021 80 19 października o nadaniu mgr Joannie Rakoczy stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2021 81 19 października o nadaniu mgr Michałowi Posłusznemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2021 82 19 października zmieniająca Uchwałę nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów awansu zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Dokument nr 1
2021 83 19 października zmieniająca Uchwałę nr 166/2019 Senatu Akademii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2020-2024
2021 84 19 października o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie w Uczelni postępowania w sprawie nadania dr Joannie Gorwie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 85 10 listopada zmieniająca Uchwałę nr 189/2020 Senatu Akademii z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunków studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Dokument nr 1
2021 86 23 listopada o nadaniu mgr Marcie Kamel stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 87 23 listopada "Regulaminu zagranicznych wyjazdów stypendialnych na studia i praktyki finansowane ze środków UE (program ERASMUS+), środków ministerialnych (DAAD, NAWA) lub na podstawie innych podpisanych umów bilateralnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
2021 88 23 listopada zmieniająca Uchwałę nr 2/2020 Senatu Akademii z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Rady Naukowej i Rady Programowej
2021 89 23 listopada ustanowienia na rzecz PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim służebności przesyłu dla sieci cieplnej zlokalizowanej na działce nr 1246/1 obręb 1 Chwalęcice w Gorzowie Wlkp.
2021 90 21 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2021 rok
2021 91 21 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2022
-
Załącznik
2021 92 21 grudnia zmieniająca Uchwałę nr 8/2020 Senatu Akademii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz określenia ich zadań
2021 93 21 grudnia nadania Hali Dydaktyczno-Sportowej przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 imienia Profesora Andrzeja Wieczorka
Informacja:

Przypadki dotyczące podejrzenia bądź zachorowania na COVID-19 należy zgłaszać do JM Rektora na adres:
Dodane 01.02.2022 r.:

- Zarządzenie Rektora nr 2/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany organizacji procesu dydaktycznego w AWF PoznańDodane 20.10.2021 r.:

Film prezentujący zasady bezpieczeństwa na terenie AWF w Poznaniu:Dodane 13.10.2021 r.:

Zarządzenie Rektora nr 69/2021 w sprawie organizacji pracy i nauki w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19


Dodane 30.04.2021 r.:

Aneks nr 5/2021 do zarządzenia Rektora nr 59/2020 w sprawie organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19.


Dodane 29.03.2021 r.:

Aneks nr 4/2021 do zarządzenia Rektora nr 59/2020 w sprawie organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19. 


Dodane 22.03.2021 r.:

Komunikat Rektora w sprawie dokonania przeglądów harmonogramów pracy


Dodane 05.03.2021 r.:

Jak zachowywać się na zajęciach online - rekomendacje Rady Programowej i Zespołu Dziekańskiego


Dodane 01.03.2021 r.:


- Aneks nr 2/2021 do zarządzenia Rektora nr 76/2020 w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dodane 23.02.2021 r.:

- Aneks nr 3/2021 do zarządzenia Rektora nr 59/2020 w sprawie organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19

Dodane 25.01.2021 r.:

- Aneks nr 2/2021 do zarządzenia Rektora nr 59/2020 w sprawie organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19.

- Aneks nr 1/2020 do zarządzenia nr 76/2020 Rektora w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodane 18.12.2020 r.:

- Zarządzenie Rektora nr 76/2020 w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

- Aneks nr 1/2020 do zarządzenia nr 59/2020 Rektora w sprawie organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19.

Dodane 30.11.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 68/2020 w sprawie funkcjonowania Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu oraz Biblioteki ZWKF w Gorzowie Wlkp. w warunkach zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2
Dodane 25.11.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 67/2020 w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dodane 12.11.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 61/2020 w sprawie zamknięcia dla użytkowników stacjonarnych Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu oraz Biblioteki ZWKF w Gorzowie Wlkp. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Dodane 06.11.2020 r.:

Aneks nr 1/2020 do zarządzenia nr 55/2020 Rektora w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dodane 03.11.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 59/2020 w sprawie organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19


Dodane 23.10.2020 r.:

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora z dnia 23.10.2020 r. w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Dodane 21.10.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 52/2020 w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19


Dodane 21.10.2020 r. (aktualizowane 05.11.2020 r.):


 • Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego — [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o odbywaniu kwarantanny przez osobę, która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w celu uzyskania zasiłku chorobowego — [doc] [pdf]

 
Dodane 15.10.2020 r.:


Film prezentujący zasady bezpieczeństwa na terenie AWF w Poznaniu:Dodane 09.10.2020 r.:


Kliknij, by powiększyć.
AWF Instrukcja postpowania COVID19


Dodane 23.09.2020 r.:

- Zarządzenie Rektora nr 49/2020 z 22 września 2020 r. wprowadzające dokument pn. "Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas przebywania na terenie lub w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w związku z obowiązującym stanem epidemicznym (SARS-CoV-2)"

- Załącznik do zarządzenia


Dodane 04.09.2020 r.: 

Zarządzenie nr 42/2020 Rektora w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19


Dodane 23.05.2020 r.:

- Zarządzenie Rektora nr 33/2020 w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19

- Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelniDodane 26.04.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 27/2020 z 25 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2


Dodane 25.04.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 26/2020 z 25 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa


Dodane 25.04.2020 r.:

Notatka z posiedzenia Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 z 22 kwietnia 2020 r.


Dodane 10.04.2020 r.:

Aneks do zarządzenia nr 15/2020 Rektora z 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa


Dodane 01.04.2020 r.:

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych spowodowanym zagrożeniem epidemią COVID-19 JM Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński wydał Zarządzenie dotyczące odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim w tym okresie. Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu.


Zarzdzenie 20 2020 Rektora


Dodane 24.03.2020 r.:

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora z 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa


Dodane 24.03.2020 r.:

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZECIWEPIDEMICZNEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZACHOROWAŃ NA CHOROBY SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE ORAZ WYSOCE ZAKAŹNE


Dodane 19.03.2020 r.:

PILNE - Komunikat Władz Uczelni dla Społeczności Akademickiej z dnia 19.03.2020 r.
Dodane 17.03.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 13/2020 z 17 marca w sprawie zmiany organizacji pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuDodane 17.03.2020 r.:

Zgodnie z aneksem do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zajęcia w Uczelni odwołane zostają do 25 marca włącznie. Szczegółowe informacje dostępne są w Aneksie.

Czytaj więcej...

Dodane 06.07.2020 r.:

OGŁOSZENIE UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 03.07.2020 w sprawie składu Senatu Akademii na kadencję w latach 2020-2024.


Dodane 25.06.2020 r.:

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25.06.2020 r. w sprawie wyników procedury wyborczej przeprowadzonej w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


Dodane 24.06.2020 r.:

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 24.06.2020 r. w sprawie wyników procedury wyborczej przeprowadzonej w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.


Dodane 23.06.2020 r.:

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 23.06.2020 r. w sprawie wyników procedury wyborczej przeprowadzonej w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora Uczelni.


Dodane 17.06.2020 r.: 

INFORMACJA OGÓLNA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie przeprowadzenia wyborów do Senatu Akademii na kadencję w latach 2020-2024 za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- załącznik


Dodane 17.06.2020 r.: 

Komunikat UKW w sprawie szczegółowego harmonogramu głosowań elektronicznych w wyborach do Senatu Akademii na kadencję w latach 2020-2024Dodane 05.06.2020 r.:


- Komunikat UKW z dnia 5 czerwca 2020 r.

- Uchwała UKW nr 7/2020 z 5 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 1/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego, terminarza czynności wyborczych i zasad działania Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w wyborach na kadencję w latach 2020-2024
- Załącznik do uchwały UKW nr 7/2020

- Uchwała UKW nr 8/2020 z 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia składu i wyboru Senatu w wyborach na kadencję w latach 2020-2024

- Uchwała UKW nr 9/2020 z 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Senatu Akademii na kadencję w latach 2020-2024 za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- Załącznik do uchwały UKW nr 9/2020


Dodane 16.04.2020 r.: 

Uchwała UKW nr 6/2020 z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zebrań wyborczych dla dokonania wyborów członków Senatu Akademii w wyborach na kadencję w latach 2020-2024

 
Dodane 14.04.2020 r.:

Uchwała UKW nr 5/2020 z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wyborczego, terminarza czynności wyborczych i zasad działania Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w wyborach na kadencję w latach 2020-2024.


Dodane 17.03.2020 r.:

Komunikat UKW w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów na RektoraDodane 16.03.2020 r.:

Komunikat UKW w sprawie wyborów na RektoraDodane 13.03.2020 r.:

Pytania i odpowiedzi na pytania do kandydata na rektoraDodane 11.03.2020 r.:

Komunikat UKW w sprawie zmiany składu Uczelnianego Kolegium Elektorów


Dodane 10.03.2020 r.:

Prezentacja wyborcza prof. AWF dr hab. Dariusza Wielińskiego:
- PROGRAM NA KADENCJĘ 2020-2024
- STRATEGIA AWF NA LATA 2020-2024Dodane 10.03.2020 r.:

- Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie zmiany formuły spotkania przedwyborczego

- Komunikat UKW dotyczący zmiany formuły spotkania przedwyborczego


Dodane 06.03.2020 r.:

OGŁOSZENIA UKW:
- w sprawie składu Uczelnianego Kolegium Elektorów

- w sprawie kandydata na stanowisko Rektora

- w sprawie otwartego zebrania z Kandydatem na Rektora Akademii


Dodane 12.02.2020 r.:


- Uchwała nr 2/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia składu Uczelnianego Kolegium Elektorów Akademii w wyborach na kadencję w latach 2020-2024

Uchwała nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wpisania doc. dr hab. Rafała Prinke na listy wyborców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Dodane 05.02.2020 r.:

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości sprawdzania list wyborców.


Dodane 30.01.2020 r.:Dodane 24.01.2020 r.:

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego, terminarza czynności wyborczych i zasad działania Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w wyborach na kadencję w latach 2020-2024

- Załącznik - REGULAMIN WYBORCZY
- Dokument nr 1 - TERMINARZ

Dodane 22.01.2020 r.:

1. Uchwała Rady Uczelni nr 5/2019 z 18 listopada 2019 w sprawie przyjęcia trybu i warunków przeprowadzenia postępowania wyłaniającego kandydatów na rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w postępowaniu wyborczym 2020 roku

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dokument nr 1 do załącznika nr 3
Dokument nr 2 do załącznika nr 3
Dokument nr 3 do załącznika nr 3
Dokument nr 4 do załącznika nr 3
Dokument nr 5 do załącznika nr 3
Dokument nr 6 do załącznika nr 3
Dokument nr 7 do załącznika nr 3
Dokument nr 8 do załącznika nr 3


2. Uchwała Senatu nr 165/2019 r. z 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyborów w Akademii na kadencję w latach 2020-2024

3. Uchwała Senatu nr 166/2019 r. z 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2020-2024


Uczelniana Komisja Wyborcza
Akademii Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2020 170 14 stycznia poparcia wniosku o nadanie dr hab. Michałowi Bronikowskiemu tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 171 14 stycznia poparcia wniosku o nadanie dr hab. Januszowi Maciaszkowi tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 172 14 stycznia o nadaniu dr Justynie Krzepocie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 173 14 stycznia o nadaniu mgr Marlenie Łopatce (Wyskok) stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 174 14 stycznia o nadaniu mgr Barbarze Morawin stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2020 175 14 stycznia o nadaniu mgr Karolinie Stadnik stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 176 14 stycznia określenia efektów uczenia się dla kierunku - trener osobisty, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2020 177 21 stycznia zmieniająca Uchwałę nr 145/2019 Senatu Akademii z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia :Regulaminu Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 178 21 stycznia wprowadzenia nagród za wysoko punktowane publikacje w roku 2020
-
Załącznik nr 1
2020 179 21 stycznia zmieniająca Uchwałę nr 153/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. wprowadzającą zasady postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Uchylona Uchwałą nr 47/2021 Senatu Akademii
2020 180 21 stycznia trybu i zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej na rok akademicki 2020/2021
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
2020 181 18 lutego o nadaniu mgr Michałowi Włodarczykowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 182 18 lutego o wyróżnieniu przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu rozprawy doktorskiej Pana dr Michała Włodarczyka
2020 183 18 lutego zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
2020 184 18 lutego wyrażenia opinii o Kandydacie na Rektora
2020 185 21 kwietnia określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2020/2021
-
Załącznik
2020 186 21 maja o nadaniu dr. Krzysztofowi Durkalec-Michalskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 187 21 maja przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na lata 2020 – 2025”
-
Załącznik
2020 188 21 maja o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie w Uczelni postępowania w sprawie nadania dr Magdalenie Król-Zielińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 189 21 maja określenia efektów uczenia się dla kierunków studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2020 190 21 maja zmieniająca Uchwałę nr 142/2019 Senatu Akademii z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021
2020 191 28 maja określenia efektów uczenia się dla kierunku Wychowanie fizyczne dla nauczycieli studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2020 192 29 czerwca utworzenia federacji uczelni poznańskich
2020 193 29 czerwca zatwierdzenia działań dotyczących funkcjonowania Uczelni podejmowanych przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w okresie epidemii COVID-19
2020 194 29 czerwca ustalenia planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załączniki nr 1-11
2020 195 29 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2020 rok
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2020 196 29 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2020 197 29 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 163/2019 Senatu Akademii z dnia 19 listopada 2019 r. dotyczącą zmiany Uchwały nr 42/2017 Senatu Akademii z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów dla kierunku Neurobiologia prowadzonego na interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2020 198 29 czerwca określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022
-
Załącznik nr 1
Dokument do załącznika nr 1
Załącznik nr 2
2020 199 20 lipca o nadaniu mgr Ewie Zarębskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 200 20 lipca o nadaniu mgr Renacie Rautszko stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 201 20 lipca powołująca komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania dr Magdalenie Król-Zielińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 202 20 lipca zatwierdzenia działań dotyczących funkcjonowania Uczelni podejmowanych przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w okresie epidemii COVID-19
2020 203 20 lipca zmieniająca Uchwałę nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów awansu zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych
-
Dokument nr 1

Uchylona Uchwałą nr 53/2021 Senatu
2020 204 20 lipca zmieniająca Uchwałę nr 152/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. w sprawie oceny przedstawionego przez Rektora dokumentu pn. "Kryteria oceny aktywności naukowej i organizacyjnej pracowników badawczo-dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Dokument nr 1
Dokument nr 2
2020 205 20 lipca zmieniająca Uchwałę nr 153/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. wprowadzającą zasady postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 206 31 sierpnia oceny działalności Rektora w okresie kadencji 2016-2020
2020 1 15 września ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2020/2021 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2020 2 15 września powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Rady Naukowej i Rady Programowej
2020 3 15 września zmieniająca Uchwałę nr 141/2019 Senatu Akademii z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Rady Programowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
2020 4 15 września o wyróżnieniu przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu rozprawy doktorskiej Pani dr Ewy Zarębskiej
2020 5 15 września zatwierdzenia działań dotyczących funkcjonowania Uczelni podejmowanych przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w okresie epidemii COVID-19
2020 6 15 września zmieniająca Uchwałę nr 125/2019 Senatu Akademii z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni AWF w Poznaniu
2020 7 15 września wskazania recenzentów dorobku naukowego Pana Profesora Roberta M. Maliny - kandydata do tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 8 20 października powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz określenia ich zadań
2020 9 20 października likwidacji specjalności Sport Osób Niepełnosprawnych na kierunku Sport, studiach drugiego stopnia
2020 10 20 października likwidacji kierunku Animacja Osób 50+, studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
2020 11 20 października zmieniająca Uchwałę nr 198/2020 Senatu Akademii z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022
2020 12 20 października zmieniająca Uchwałę nr 123/2019 Senatu Akademii z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uczelni
2020 13 20 października zmieniająca Uchwałę nr 2/2020 Senatu Akademii z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Rady Naukowej i Rady Programowej
2020 14 1 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2020 rok
2020 15 1 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2020 rok
2020 16 1 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2021
-
Załącznik
2020 17 1 grudnia zmieniająca Uchwałę nr 123/2019 Senatu Akademii z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uczelni
2020 18 1 grudnia "Regulaminu przyznawania nagród rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi"
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2020 19 1 grudnia zmieniająca Uchwałę nr 153/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. wprowadzającą zasady postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Dokument nr 1
2020 20 1 grudnia określenia procedury wyłonienia kandydatów na członków Rady Uczelni AWF w Poznaniu
-
Załącznik
2020 21 1 grudnia zmieniająca Uchwałę nr 8/2020 Senatu Akademii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz określenia ich zadań
2020 22 15 grudnia o nadaniu mgr Joannie Jaroszuk stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 23 15 grudnia o nadaniu mgr Maciejowi Młodzikowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 24 15 grudnia powołania Rady Uczelni AWF w Poznaniu na kadencję w latach 2021-2024
2020 25 15 grudnia oceny przedstawionego przez Rektora dokumentu pn. "Kryteria aktywności dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej oraz ich miary uwzględniane w ocenie okresowej pracowników dydaktycznych AWF w Poznaniu"
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2020 26 15 grudnia zmiany organizacji procesu dydaktycznego ustalonego przepisami Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2020 1 24 lutego wskazania kandydata na rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 2 24 lutego przyjęcia listy kandydatów na rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 3 14 maja zaopiniowania projektu dokumentu pn. "Strategia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na lata 2020-2025"
-
Załącznik
2020 4 23 czerwca wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 5 23 czerwca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2019
2020 6 23 czerwca zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2019
2020 7 23 czerwca zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2020
2020 8 23 czerwca wyrażenia stanowiska w kwestii prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2020 9 19 października zaopiniowania projektu Uchwały Senatu Akademii Wychowania Fizycznego zmieniającej Uchwałę numer 123/2019 Senatu Akademii z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uczelni
2020 10 10 listopada przyjęcia Regulaminu trybu i warunków przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 11 26 listopada wyrażenia opinii w sprawie zmiany paragrafu 80 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 12 25 listopada wyrażenia opinii na temat prowizorium budżetowego dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok 2021
2020 13 26 listopada wyrażenia opinii w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2020 rok Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 14 26 listopada zatwierdzenia podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych
2020 15 26 listopada zaopiniowania zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2020 rok
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2020 1 15 stycznia sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
-
Dokument nr 1
Dokument nr 2
2020 2 22 stycznia stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne
2020 3 23 stycznia przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w AWF w Poznaniu
-
Załącznik - regulamin
Dokument nr 1 - wniosek 
2020 4 6 lutego powołania Komisji ds. oceny wniosków o uczelniane stypendia na naukowe staże zagraniczne
2020 5 10 lutego dni wolnych od pracy
2020 6 13 lutego powołania stałej Komisji ds. oceny wniosków o zatrudnienie w Uczelni pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
2020 8 4 marca wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 10% najlepszych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, uprawnionych do częściowego umorzenia kredytu studenckiego
-
Załącznik
2020 9 5 marca szkolenia obronnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2020 r.
2020 11 11 marca odwołania zajęć w Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa
-
Aneks nr 1/2020
2020 12 16 marca zmian w organizacji i systemie pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 13 17 marca zmiany organizacji pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 14 23 marca wprowadzenia procedury postępowania przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne oraz wysoce zakaźne
-
Załącznik
2020 15 24 marca ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa
-
Aneks nr 1/2020
2020 17 27 marca w sprawie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 20 31 marca odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich Akademii w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych spowodowanego zagrożeniem epidemią COVID-19
2020 21 31 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
2020 22 10 kwietnia w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne oraz niestacjonarne w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021
-
Aneks nr 1/2020
2020 23 16 kwietnia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi magisterskimi w Akademii
-
Załącznik
Aneks nr 1/2020
2020 26 25 kwietnia ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa
2020 27 25 kwietnia trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2
2020 29 5 maja dyplomów ukończenia studiów, suplementów do dyplomu i ich odpisów
-
Aneks nr 1/2020
2020 30 5 maja wprowadzenia w Uczelni wzorów skierowań na badania lekarskie studentów i doktorantów oraz osób ubiegających się o przyjęcie na studia i do Szkoły Doktorskiej
-
Załączniki nr 1-11
Aneks nr 1/2021
Załącznik nr 1 do aneksu nr 1/2021
Załącznik nr 2 do aneksu nr 1/2021
2020 31 7 maja określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2020/2021 r.
2020 32 15 maja planowania zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2020/2021
2020 33 23 maja funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19
-
Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni
2020 34 16 czerwca wysokości wynagrodzenia wypłacanego osobom uczestniczącym w postępowaniu doktorskim i postępowaniu habilitacyjnym
2020 35 19 czerwca procedury obrony rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
-
Aneks nr 1/2021
2020 36 30 czerwca powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
2020 37 6 lipca opłat związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021
2020 38 10 lipca "Regulaminu korzystania z sieci komputerowej i komputerów AWF w Poznaniu"
-
Załącznik
2020 40 11 sierpnia określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021
-
Aneks nr 1/2021
2020 41 11 sierpnia finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programów ERASMUS+ i POWER w roku akademickim 2020/2021
2020 42 4 września funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19

Uchylone zarządzeniem nr 69/2021 Rektora
2020 43 4 września przedłużenia okresu funkcjonowania Rady Naukowej
2020 44 9 września powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/2021
-
Aneks nr 1/2021
2020 45 14 września sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2020 46 14 września zakresów obowiązków prorektorów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w kadencji w latach 2020-2024
2020 47 15 września określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2020/2021
2020 48 15 września szczegółowego harmonogramu organizacji naboru dodatkowego na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2020/2021
-
Załącznik
2020 49 22 września wprowadzające dokument pn. "Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas przebywania na terenie lub w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w związku z obowiązującym stanem epidemicznym (SARS-CoV-2)"
-
Załącznik
2020 50 24 września obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego w roku akademickim 2020/2021
2020 52 20 października funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19
2020 55 23 października organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
-
Aneks nr 1/2020
2020 56 27 października powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji projakościowej doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021
2020 57 28 października określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021
2020 58 30 października procedury prowadzenia egzaminów doktorskich z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
2020 59 3 listopada organizacji pracy w Akademii w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19
-
Aneks nr 1/2020
Aneks nr 2/2021
Aneks nr 3/2021
Aneks nr 4/2021
Aneks nr 5/2021


Uchylone zarządzeniem nr 69/2021 Rektora
2020 61 10 listopada zamknięcia dla użytkowników stacjonarnych Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu oraz Biblioteki ZWKF w Gorzowie Wlkp. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2
2020 65 24 listopada powołania Uczelnianej Komisji Socjalnej Pracowników na kadencję w latach 2020-2024
-
Aneks nr 1/2022
2020 66 24 listopada powołania Zespołu ds. opracowania zasad realizacji programów kształcenia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość
-
Aneks nr 1/2021
2020 67 25 listopada organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020 68 30 listopada funkcjonowania Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu oraz Biblioteki ZWKF w Gorzowie Wlkp. w warunkach zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2
2020 69 7 grudnia nagród rektora dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi

Wniosek
2020 71 7 grudnia sprostowania oczywistych omyłek pisarskich
2020 72 10 grudnia likwidacji specjalności Sport Osób Niepełnosprawnych na kierunku Sport, studiach drugiego stopnia
2020 73 10 grudnia stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne
2020 74 16 grudnia zasad zawierania umów cywilnoprawnych
-
Załącznik
Dokument do załącznika
2020 75 16 grudnia określenia kwoty podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 76 18 grudnia organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
-
Aneks nr 1/2020
Aneks nr 2/2021
Aneks nr 3/2021
2020 77 28 grudnia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1 - Regulamin
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Załącznik nr 3 do Regulaminu
Załącznik nr 4 do Regulaminu
Formularz oferty do zapytania ofertowego

Uchylone zarządzeniem nr 3/2022 Rektora
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl