30.11 miedzynarodowe seminarium dietetyka sportowaKonsekwencje starzenia się społeczeństwa i długoterminowe skutki zdrowotne infekcji wirusem SARS-CoV-2 należą bez wątpienia do najbardziej aktualnych problemów zdrowia publicznego. O tym, że skuteczne i ekonomicznie dostępne radzenie sobie z tymi problemami wymaga holistycznego podejścia, obejmującego zindywidualizowane strategie żywieniowe i aktywność fizyczną, mówili prelegenci podczas międzynarodowej konferencji pt. „Jesienne otwarte seminarium naukowego Zakładu Dietetyki Sportowej”. Seminarium, zorganizowane zostało z inicjatywy kierownika Zakładu Dietetyki Sportowej – prof. AWF dra hab. inż. Krzysztofa Durkalec-Michalskiego przy współpracy z Sekcją Współpracy z Zagranicą AWF Poznań. Wydarzenie w formie hybrydowej odbyło się 25 listopada br. Uczestnikami konferencji byli studenci, wykładowcy i naukowcy m.in. z Polski, Czech oraz Hiszpanii.

Podczas seminarium, dzięki wystąpieniom wybitnych prelegentów, słuchacze zapoznali się z najnowszymi zwalidowanymi metodami i narzędziami do rzetelnej oceny funkcji i siły mięśniowej oraz przekonali się, jak wdrożenie w codzienną rutynę kilkuminutowych sesji treningowych opartych o proste ćwiczenia fizyczne w połączeniu z odpowiednio dobraną suplementacją u zinstytucjonalizowanych osób starszych przekłada się na efektywny wzrost bądź utrzymanie masy i siły mięśniowej. Atrofia masy i siły mięśniowej to składowe tzw. zespołu kruchości (ang. Frailty syndrome). Przewiduje się, że skala tego negatywnego zjawiska zdrowotnego będzie stale wzrastać, co wynika z procesu starzenia się społeczeństwa światowego, a dodatkowo potęgowana jest skutkami pandemii SARS-CoV-2.

Szacuje się, że około 10-20% pacjentów po przebyciu infekcji wirusem SARS-CoV-2 przez wiele tygodni, a nawet miesięcy, cierpi z powodu tzw. zespołu „pocovidowego” lub „długiego covidu”, którego istotnym elementem jest przewlekłe zmęczenie o nieznanej etiologii. Biorąc pod uwagę, że problem ten jest nowy, współczesna medycyna nie dysponuje jeszcze skutecznymi metodami radzenia sobie z tym schorzeniem. Podczas seminarium, dr Javier Courel Ibáñez nowatorsko przedstawił podstawy teoretyczne oraz metodologiczne opracowania indywidualnego programu treningowego wykorzystującego zasady treningu opartego na prędkości (ang. velocity-based training) w terapii przewlekłego zmęczenia podczas przebiegu „długiego covidu”. Należy podkreślić, że przedstawiona metodologia i wyniki badań w tym zakresie są obecnie w trakcie publikowania, a słuchacze seminarium mieli niewątpliwy przywilej zapoznania się z nimi jeszcze przed tym, zanim będą dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

W trakcie seminarium wiedza teoretyczna z zakresu metodologii oceny mocy i siły mięśniowej czy podstaw treningu opartego na prędkości, przeplatała się z praktycznymi zaleceniami na temat możliwości wykorzystywania tych metod w planowaniu zindywidualizowanych i holistycznych strategii dla rozwiązywania bieżących problemów zdrowia publicznego. O interdyscyplinarnym charakterze seminarium świadczyć może szerokie grono odbiorów, w którym znaleźli się członkowie towarzystw naukowych takich jak Komisji Kinezjologii Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Szczególnie cieszy jednak liczny, a przede wszystkim aktywny, udział studentów kierunku Dietetyka AWF Poznań, dla których tego rodzaju seminaria są doskonałą możliwością do zdobywania interdyscyplinarnej wiedzy wykraczającej poza efekty kształcenia na danym kierunku studiów oraz do spotkania i bezpośredniej rozmowy z wybitymi naukowcami z zagranicznych ośrodków naukowych. Organizowane cyklicznie otwarte międzynarodowe seminaria naukowe mają być dla studentów i pracowników okazją do umiędzynarodowienia działań, wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń z zakresu działalności naukowej i dydaktycznej oraz impulsem do podejmowania studiów zagranicznych i wyjazdów dydaktycznych w ramach programów Erasmus i Erasmus+.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl