Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu  - zapytanie ofertowe RSZP-2003-19/19/ZP mające na celu wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pn. „ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU” – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Numer umowy o dofinansowanie: POWR 03.05.00-00-z063/18

Poznań, dnia 03.10.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pdf

 

Poznań, dnia 12.09.2019r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pdf

Zamawiający informuje, iż zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień: 17.09.2019r., godziny pozostają bez zmian.

 

Poznań, dnia 06.09.2019r.

Ogłoszenie - pdf

Zapytanie ofertowe - pdf

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pdf

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - pdf

Załącznik nr 3 - Projekt umowy - pdf

Załącznik nr 4 - Wykaz usług - pdf

Załącznik nr 5 - Wykaz osób - pdf

Załącznik nr 6 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - pdf

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl