Ochrona Domu Studenckiego AWF w Poznaniu. RSZP-2003-13/18/ZP

Poznań, dnia 14.08.2018r.

Wybór oferty najkorzystniejszej - pdf

 

Poznań, dnia 27.07.2018r.

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań informuje, że na podstawie art. 138g ust. 1 pkt.1) i art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej, realizowanej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia, monitoringu i działania grupy interwencyjnej w Domu Studenckim AWF w Poznaniu w terminie od dnia 01.09.2018r. do 31.08.2019r.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki udziału zostały zawarte w Indywidualnych Warunkach Zamówienia.

 

Oferty należy składać do dnia 3.08.2018r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu w Sekretariacie Kanclerza i Kwestora w segmencie B Budynku Głównego, pokój nr 121. Oferty składa się w zamkniętej kopercie opisanej „Ochrona Domu Studenckiego Poznań– RSZP- 2003-13/18/ZP”.

 

Indywidualne Warunki Zamówienia – pdf

zał. nr 1 i 4 do IWZ Opis przedmiotu zamówienia i Wykaz usług– pdf

zał. nr 2 do IWZ Projekt umowy -pdf

zał. nr 3 do IWZ Formularz ofertowy - pdf

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl