Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej oraz obsługa szatni w obiektach ZWKF w Gorzowie Wlkp. RSZP-2003-09/18/ZP

Poznań, dnia 26.06.2018r.

Wybór oferty najkorzystniejszej - pdf

 

Poznań, dnia 14.06.2018r.

Pytania i odpowiedzi nr 2 - pdf

 

Poznań, dnia 14.06.2018r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

 

Poznań, dnia 11.06.2018r.

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań informuje, że na podstawie art. 138g ust. 1 pkt. 1) i art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej oraz obsługę szatni w obiektach ZWKF w Gorzowie Wlkp. realizowanej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia  w terminie od dnia 01.07.2018r. do 01.07.2020r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału zostały zawarte w Indywidualnych Warunkach Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 19.06.2018r. do godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego w Poznaniu w Sekretariacie Kanclerza i Kwestora w segmencie B Budynku Głównego, pokój nr 121. Oferty składa się w zamkniętej kopercie opisanej „Usługa ochrony oraz obsługa szatni ZWKF w Gorzowie Wlkp.– RSZP- 2003-09/18/ZP”.

 

Indywidualne Warunki Zamówienia – pdf

Załącznik nr 1 do IWZ - Opis przedmiotu zamówienia – pdf

Załącznik nr 2 do IWZ – Projekt umowy - pdf

Załącznik nr 3 do IWZ Formularz ofertowy - pdf

Załącznik nr 4 do IWZ - Wykaz usług - pdf

Załącznik nr 5.1 do IWZ – Zestawienie planowanych godzin 2018-2019r. - pdf

Załącznik nr 5.2 do IWZ – Zestawienie planowanych godzin 2019-2020r.- pdf

Załącznik nr 6.1 do umowy – Rozliczenie przepracowanych godzin - pdf

Załącznik nr 6.2 do umowy – Rozliczenie przepracowanych godzin - pdf

Załącznik nr 6.3 do umowy – Rozliczenie przepracowanych godzin - pdf

Załącznik nr 6.4 do umowy – Rozliczenie przepracowanych godzin - pdf

Załącznik nr 6.5 do umowy – Rozliczenie przepracowanych godzin - pdf

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl