Poznań, dnia 12.07.2016r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - pdf

Poznań, dnia 05.07.2016r.


Pytania i odpowiedzi 2 - pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pdfPoznań, dni 04.07.2016r.

Pytania i odpowiedzi - pdf


Poznań, dnia 23.06.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pdf
Aktualna treść SIWZ - pdf


Poznań, dnia 22.06.2016r.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164) dokonuje modyfikacji treści istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia, poprzez dokonaie korekty w przedmiarach robót, w nastepujący sposób:


Przedmiar Pływalnia AWF – remont węzła sanitarnego i szatni – 4 komplety.
1.1. Wykreśla pozycje:
- poz. 37 – wymiana rurociągów PE o śr.20 mm ;
- poz. 38 – wymiana odcinka rury z PVC o śr.32 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia;
- poz. 39 – wymiana odcinka rury z PVC o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia;
- poz. 40 – wymiana odcinka rury z PVC o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia;
- poz. 43 – wymiana baterii natryskowej z sitkiem.
 
2. Przedmiar - instalacja wodociągowa
2.1. Wykreśla pozycje:
- poz. 7 – demontaż sufitów podwieszanych dla wykonania robót instalacyjnych;
- poz. 8 – montaż sufitów podwieszanych dla wykonania robót instalacyjnych.
 
3. Przedmiar - instalacja wodociągowa
3.1. Zmienia ilości w pozycjach:
- poz. 26 – zawór mieszający 3/4”- 8 szt.;
- poz. 27 – panel na wodę centralnie zmieszaną, natynkowy- 34 szt.
 
4. Zamawiający dołącza aktualny rysunek W-01.
Rysunek -  PDF 

W załączeniu zmodyfikowana treść SIWZ w zakresie dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert, w części XIV pkt 10 oraz Część XV.


Treść SIWZ po zmianie - PDF

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - PDF

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny potrzebny na dokonanie zmian w ofertach , tj. na dzień 07.07.2016r.

Poznań, dnia 20.06.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu - PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - PDF

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ -  przedmiary RAR

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ Projekt wykonawczy RAR

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ STWiOR RAR

OIpis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ dokumentacja projektowa RAR
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl