Biblioteka Główna

W sobotę 23.11.2019 r. 
Czytelnia i Wypożyczalnia
czynne w godz. 9.00 - 14.00 wg harmonogramu.
Bibliografia prac doktorskich AWF w Poznaniu opis
Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu - SPORT do roku 2017 opis
Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu —  opis
Katalog prac magisterskich AWF w Poznaniu - zawiera prace napisane i obronione do 1998 r. opis

Legenda:
– bazy i serwisy dostępne przez Internet w sieci AWF lub z komputerów domowych przez serwer proxy.
– bazy i serwisy ogólnodostępne przez Internet
Z baz i serwisów należy korzystać zgodnie z warunkami licencji
Zapraszamy do Sali dostępu do baz (przy Czytelni), oferujemy pomoc w wyszukiwaniu oraz szkolenia.
Piasecki E Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją dzieł Profesora Eugeniusza Piaseckiego znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej AWF Poznań. Zostały one opublikowane w postaci elektronicznej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych [więcej informacji].
Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego stanowi niepowtarzalną okazję do przedstawienia różnych aspektów działalności naukowej i dydaktycznej poznańskiego środowiska akademickiego. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego jest jedną z czterech uczelni wywodzących się z Uniwersytetu, a jej patron Eugeniusz Piasecki (1872-1947), to postać zajmująca ważną pozycję wśród wybitnych Wielkopolan.

W zbiorach Biblioteki Głównej AWF od wielu lat znajduje się wydzielona kolekcja dzieł Profesora, licząca 65 pozycji. Obok książek, broszur zgromadzono liczne odbitki artykułów, wystąpień konferencyjnych i wykładów, m.in. wykładu habilitacyjnego, wygłoszonego na Uniwersytecie lwowskim 5 lipca 1909 r: „Zdobycze lat ostatnich w zakresie walki z chorobami zakaźnymi ostrymi w szkole”.

100-lecie Uniwersytetu oraz przejście twórczości Eugeniusza Piaseckiego do domeny publicznej, stanowiły impuls do opublikowania kolekcji w postaci elektronicznej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych. Zarówno osoba, jak i dorobek Profesora warte są bliższego poznania.

Eugeniusz Piasecki (1872-1947) – „lekarz, nauczyciel i teoretyk wychowania fizycznego, dyrektor Studium Wychowania Fizycznego [Uniwersytetu Poznańskiego], prekursor nowej dyscypliny naukowej – nauki o kulturze fizycznej, współpracownik Sekcji Higieny Ligi Narodów, redaktor czasopism naukowych i członek licznych komitetów redakcyjnych, związków i klubów sportowych, m. in. Związku Polskich Związków Sportowych, członek honorowy Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Szkolnych w Paryżu, odznaczony Orderem Papieskim, etc., jest patronem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.”

„Dorobek pisarski Eugeniusza Piaseckiego to 271 pozycji bibliograficznych, w tym 5 pozycji książkowych, w formie rozdziałów, 7 większych opracowań oraz studiów w ramach wydawnictw seryjnych lub podręczników, jedna obszerna monografia wydana po śmierci autora, a także liczne artykuły i studia naukowe, publikowane w różnych czasopismach naukowych. Wśród 271 pozycji aż 170 ma charakter naukowy, pozostałe to artykuły popularnonaukowe, prace informacyjne i sprawozdawczo-analityczne, programy, wstępy i przedmowy, wspomnienia pośmiertne, projekty aktów prawnych oraz artykuły publicystyczne. Około 40 prac opublikował w siedmiu językach obcych: angielskim, francuskim, szwedzkim, włoskim, czeskim, serbsko-chorwackim. Najwięcej, bo aż 23 prace, napisał w języku francuskim.”

Do ważniejszych publikacji Profesora można zaliczyć m.in.: „Zasady wychowania fizycznego” (1904), „Harce młodzieży polskiej: na podst. dzieła gen. R. Baden-Powella p.t. "Scouting for boys" (współautor M. Schreiber, 1912), „Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży - ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzinnych i tradycji ustnej” (1916), „Dzieje wychowania fizycznego” (1925), „Zarys teorii wychowania fizycznego. Cz.1 i 2” (1931) oraz opublikowane pośmiertnie „Tradycyjne gry i zabawy ruchowe oraz ich geneza” (1959) [w:] M. Godycki (red.), 40 lat od Katedry Wychowania Fizycznego UP do Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

„Eugeniusz Piasecki, odbywając liczne podróże do wielu krajów Europy oraz Ameryki Północnej, nie tylko zapoznał się z systemami oświaty i praktyczną realizacją zajęć z wychowania fizycznego, ale wdrażał własne, nowatorskie rozwiązania na wszystkich szczeblach kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej oraz akademickiej. Równolegle rozwijał interdyscyplinarną teorię w zakresie nauk o kulturze fizycznej, odgrywając ważną rolę w światowym życiu naukowym w zakresie kultury fizycznej. Jego przemyślenia w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej są aktualne do dnia dzisiejszego.”

Pełne teksty publikacji z kolekcji dostępne są na stronie internetowej WBC pod adresem: http://www.wbc.poznan.pl/publication/557666


Cytaty i opracowanie na podstawie:

Łuczak Maciej (red.), Wybór źródeł: Eugeniusz Piasecki. Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. (Klasycy Nauki Poznańskiej, t. 71).

Oprac. Justyna Andrzejczak

Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce


Biblioteki poznańskie

Pozostałe biblioteki
PODSTAWOWE INFORMACJE O BIBLIOTECE GŁÓWNEJ
Zachęcamy także do zapoznania się z aktualnym
szkoleniem bibliotecznym,
które ułatwi korzystanie z zasobów naszej biblioteki.
PODSTAWOWE INFORMACJE O BIBLIOTECE GŁÓWNEJ
Zachęcamy także do zapoznania się z aktualnym
szkoleniem bibliotecznym,
które ułatwi korzystanie z zasobów naszej biblioteki.
Poniżej znajduje się wykaz baz danych, pomocnych w wyszukiwaniu informacji o charakterze naukowym:Academic Search Ultimate

Nazwa bazy: Academic Search Ultimate
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, zawiera teksty artykułów z ponad 8.500 czasopism (w tym 7.300 recenzowanych naukowo). Ponadto obejmuje indeksy i abstrakty  z ponad 12.500 czasopism i 13.200  monografii, raportów, sprawozdań z konferencji, itd. Baza zawiera materiały od roku 1887 w formacie PDF,  z możliwością wyszukiwania w tekstach.
Zakres tematyczny: nauki społeczne i humanistyczne, pedagogika, informatyka, językoznawstwo, literatura i sztuka, etnologia, medycyna i in.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1887 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF lub HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists


Agricola

Nazwa bazy: Agricola
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: baza bibliograficzna obejmująca ponad 4,8 miliona opisów, tworzona przez National Agricultural Library, bibliotekę Ministerstwa Rolnictwa USA (Department of Agriculture). Zawiera opisy artykułów z czasopism, monografii, patentów, prac doktorskich, materiałów audiowizualnych, raportów technicznych.
Zakres tematyczny: rolnictwo i dziedziny pokrewne: leśnictwo, botanika, zoologia, entomologia, hydrologia, gleboznawstwo, żywność i żywienie.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1970 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.


Balneologia Polska

Nazwa bazy: Balneologia Polska
Twórca: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku.
Opis: baza bibliograficzna zawierająca streszczenia wszystkich artykułów, które ukazały się w kwartalniku Balneologia Polska od 1969 roku.
Zakres tematyczny: balneologia, medycyna uzdrowiskowa, medycyna fizykalna, bioklimatologia.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1969 r.
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem: http://www.balneologia.lo.pl/bbd/bbd1.html


Baza bibliograficzna Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Nazwa bazy: Baza bibliograficzna Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu
Twórca: Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu
Opis: zawiera opisy artykułów z 86 tytułów czasopism pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i metodycznych. Są to przede wszystkim czasopisma, których nie uwzględnia baza artykułów z czasopism Biblioteki Narodowej.
Obejmuje ponad 18.000 opisów bibliograficznych i jest uzupełniana na bieżąco z autopsji. Stanowi źródło informacji bibliograficznej z zakresu edukacji, teorii i praktyki pedagogicznej, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, psychologii, socjologii i nauk pokrewnych.
Wyszukiwanie danych można prowadzić na kilka sposobów:
• wyszukiwanie poprzez indeksy
• wyszukiwanie z pomocą słowników
• wyszukiwanie przy użyciu zapamiętanych strategii
Uwaga: system jednakowo traktuje duże i małe litery.

Nowa wersja bazy, uruchomiona w 2011 r. w systemie PROLIB, rejestruje zawartość ponad 100 tytułów czasopism pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Interfejs bazy zapewnia nowoczesne mechanizmy nawigacji i daje możliwość wyszukiwania poprzez szereg indeksów: autor artykułu, tytuł artykułu, hasło przedmiotowe, słowo kluczowe, tytuł czasopisma, rok publikacji, słowo w opisie.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 2004 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem: http://www.bptorun.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=223&id_d=10


Bibliografia Geografii Polskiej

Nazwa bazy: Bibliografia Geografii Polskiej
Twórca: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.
Opis: baza bibliograficzna, indeksuje ponad 150.000 tytułów prac
Indeksowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: lata 1985-2008
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/
Uwagi: Zawiera lokalizację wybranych pozycji w bibliotekach warszawskich.
Dane za kolejne lata w trakcie rejestracji.


Bibliografia prac doktorskich AWF w Poznaniu

Nazwa bazy: Bibliografia prac doktorskich AWF w Poznaniu
Twórca: Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne prac doktorskich obronionych w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Nie zawiera opisów prac bronionych po 2005 roku w ZWKF w Gorzowie Wlkp.
Zakres tematyczny: Kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1961 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Prace doktorskie udostępnia się w Czytelni, bez możliwości kopiowania.
Adres: http://klio.awf.poznan.pl/dok/
Uwagi:
Wykaz prac doktorskich w zbiorach Biblioteki ZWKF w Gorzowie Wlkp.: http://www.biblioteka.awf-gorzow.edu.pl/wykazpracdoktorskich.html


Bibliografia publikacji pracowników AWF w Krakowie

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników AWF w Krakowie
Twórca: Biblioteka Główna AWF w Krakowie
Opis: zawiera opisy publikacji pracowników AWF w Krakowie. Baza w trakcie opracowania.
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1969 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/nawf/ - do 2008
http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/ - od 2009


Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu
Twórca: Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników z okresu ich zatrudnienia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 2017 r. rejestrowane są także publikacje pracowników ZWKF w Gorzowie Wlkp.
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1950 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://klio.awf.poznan.pl/bp/
Uwagi: baza zawiera moduł bibliometryczny rejestrujący punktację od 2004 roku.
Bibliografia publikacji pracowników ZWKF w Gorzowie Wlkp.:
• Lata 1981-2007: http://klio.awf.poznan.pl/bg/
• Od 2017 r. publikacje rejestrowane także w bazie „Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu”: http://klio.awf.poznan.pl/bp/
• Wykazy publikacji pracowników na stronie Biblioteki ZWKF:
http://www.biblioteka.awf-gorzow.edu.pl/bazy-wasne.html#


Bibliografia publikacji pracowników AWF w Warszawie

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników AWF Warszawa - Baza PUBLIKACJE
Twórca: Biblioteka Główna AWF Warszawa
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników z okresu ich zatrudnienia w AWF Warszawa.
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja,
rehabilitacja, promocja zdrowia, higiena, kosmetologia, nauki biomedyczne, społeczne,
Język bazy: polski
Zakres czasowy: uzupełniana na bieżąco
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://strony.awf.edu.pl/expertus/p/
Uwagi: baza bibliograficzna publikacji pracowników AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej http://strony.awf-bp.edu.pl/isis/p/


Bibliografia publikacji pracowników AWF we Wrocławiu

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników AWF we Wrocławiu
Twórca: Biblioteka Główna AWF we Wrocławiu
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1947 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
do 2001 roku: http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/s/
od roku 2002: http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p//
Uwagi: Możliwość wyświetlenia wyników w wersji do druku i zmiany formatu wyświetlania wyników.


Bibliografia publikacji pracowników AWFiS w Gdańsku

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników AWFiS w Gdańsku
Twórca: Biblioteka Główna AWFiS w Gdańsku
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, nauki humanistyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1970 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
lata 1970-1999: http://www.expertus.awf.gda.pl/i/
od roku 2000: http://www.expertus.awf.gda.pl/e/
Uwagi: Na stronie http://www.bib.awf.gda.pl/index.php?id=8 dostępne bibliografie: rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, prac magisterskich i dyplomowych AWFiS w Gdańsku


Bibliografia publikacji pracowników ZWKF w Gorzowie Wlkp.

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Twórca: Biblioteka Główna AWF w Poznaniu
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników ZWKF w Gorzowie Wlkp.
Zakres tematyczny: Kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: lata 1981-2007
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://klio.awf.poznan.pl/bg/
Uwagi:
Wykazy publikacji pracowników na stronie Biblioteki ZWKF:
http://www.biblioteka.awf-gorzow.edu.pl/bazy-wasne.html
Od 2017 r. publikacje rejestrowane także w bazie „Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu”: http://klio.awf.poznan.pl/bp/


Bibliografia Zawartości Czasopism – Biblioteka AWF Katowice

Nazwa bazy: Bibliografia Dorobku Naukowego
Twórca: Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki AWF im. J. Kukuczki w Katowicach
Opis: opracowywana na podstawie zawartości polskich czasopism gromadzonych w Bibliotece AWF w Katowicach. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu: nauk biologicznych, medycznych, ekonomicznych, zarządzania, kultury fizycznej, turystyki, obronności oraz nauk pokrewnych
Zakres tematyczny: antropologia, biologia, biochemia, biomechanika, zdrowie, medycyna sportowa, rehabilitacja, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, psychologia sportu, fizjologia sportu, motoryczność, turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, zarządzanie, marketing, bezpieczeństwo.
Język bazy: polski, angielski
Zakres czasowy: od 2007 r.
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: https://www.opac.awf.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibdnp.p


Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu - SPORT

Nazwa bazy: Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu - SPORT
Twórca: Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu
Opis: Opracowywana na podstawie zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu sportu, rehabilitacji, kultury fizycznej oraz nauk pokrewnych
Zakres tematyczny: sport, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka i rekreacja.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: lata 1920-2017
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://klio.awf.poznan.pl/bib/
Uwagi: Zawiera odnośniki do pełnych tekstów dostępnych w Internecie


Bibliografia zawartości czasopism gromadzonych w BG AWF we Wrocławiu

Nazwa bazy: Bibliografia zawartości czasopism gromadzonych w BG AWF we Wrocławiu
Twórca: Biblioteka Główna AWF we Wrocławiu
Opis: zawiera opisy publikacji z wybranych prac zbiorowych i artykułów z czasopism znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej AWF we Wrocławiu.
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja.
Język bazy: polski
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
http://aleph.awf.wroc.pl/F?func=file&file_name=find-b&local_base=AFW03
Wykaz baz:
http://aleph.awf.wroc.pl/F?func=file&file_name=base-listBibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu AWF w Warszawie

Nazwa bazy: Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu
Twórca: Biblioteka Główna AWF w Warszawie
Opis: zawiera opisy artykułów z wybranych czasopism krajowych i prac z wydawnictw zwartych dotyczących szeroko pojętej kultury fizycznej
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna,
Język bazy: polski
Zakres czasowy: lata 1985-2011
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://strony.awf.edu.pl/expertus/biblio/


Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Nazwa bazy: Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Twórca: Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Opis: zawiera opisy wybranych publikacji zwartych, prac zbiorowych oraz artykułów z czasopism gromadzonych w Bibliotece w Białej Podlaskiej.
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, turystyka, nauki biomedyczne, nauki humanistyczne
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1980 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: https://expertus.awf-bp.edu.pl/isis/z/


Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w BG AWF w Krakowie

Nazwa bazy: Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w BG AWF w Krakowie
Twórca: Biblioteka Główna AWF w Krakowie
Opis: zawiera opisy publikacji z wybranych prac zbiorowych i artykułów z czasopism znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej AWF w Krakowie.
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: lata 2000-2012
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/boin
Dostępna również bibliografia za lata 1985-1999 pod adresem: http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/boinp/


Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw gromadzonych w BG AWFiS w Gdańsku

Nazwa bazy: Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw gromadzonych w BG AWFiS w Gdańsku
Twórca: Biblioteka Główna AWFiS w Gdańsku
Opis: zawiera opisy publikacji z wybranych wydawnictw znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku.
Zakres tematyczny: Kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, nauki humanistyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: lata 1995-2012
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://www.awfgda.expertus.com.pl/z/
Uwagi: Na stronie http://www.bib.awf.gda.pl/index.php?id=8 dostępne bibliografie: rozpraw doktorskich, prac magisterskich i dyplomowych AWFiS w Gdańsku


Business Source Ultimate

Nazwa bazy: Business Source Ultimate
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: zawiera spisy treści, abstrakty i pełne teksty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu, z archiwami od 1886r.
Zakres tematyczny: niemal wszystkie dziedziny związane z biznesem: zarządzanie i marketing, ekonomia, finanse, księgowość, handel międzynarodowy itp.
Język bazy: angielski
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF lub HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists


eBook Collection (EBSCOhost)

Nazwa bazy: książki elektroniczne różnych wydawców na platformie EBSCOhost
Twórca: wydawcy; EBSCO Publishing
Opis:

Encyclopedia of Extreme Sports thumb Exercise Physiology thumb Functional Training thumb
Encyclopedia of Extreme Sports
By: Sagert, Kelly Boyer.
Westport, Conn: Greenwood. 2009
Exercise Physiology: For Health and Sports Performance
By: Draper, Nick; Marshall, Helen.
Abingdon, et al. : Routledge. 2014
Functional Training
By: Santana, Juan Carlos. Champaign, IL :
Human Kinetics, Inc. 2016
     
Science and Football thumb Plyometricsthumb Water Exercise thumb
Science and Football VII:
The Proceedings of the Seventh World Congress on Science and Football

By: Dawson, Brian; Drust, Barry; Nunome, Hiroyuki.
Hoboken: Routledge. 2013
Plyometrics
By: Chu, Donald A.
Champaign, IL : Human Kinetics, Inc. 2013
Water Exercise
By: Layne, Melissa.
Champaign, IL : Human Kinetics, Inc. 2015

Język bazy
: angielski
Aktualizacja: dostęp wieczysty
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Zakres wydruku i kopiowanie w zależności od polityki wydawców poszczególnych książek.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.


EBSCOhost

Nazwa bazy: EBSCOhost Web
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: platforma EBSCOhost Web oferuje dostęp do kilkunastu baz w ogólnokrajowej licencji akademickiej oraz zakupionych przez bibliotekę.
Bazy zawierają streszczenia dokumentów oraz dostęp do pełnych tekstów ponad kilkunastu tysięcy tytułów czasopism naukowych, dwóch tysięcy monografii oraz profili firm, tytułów gazet i in
Zakres tematyczny: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: w zależności od bazy
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi:
Materiały szkoleniowe w j. polskim: http://support.ebsco.com/training/lang/pl/pl.php
Filmy szkoleniowe w j. polskim na kanale YouTube: EBSCOEBSCO Polska
Materiały szkoleniowe w j. angielskim: http://support.ebsco.com/training/tutorials.php

Bazy:
1. Academic Search Complete
2. AHFS Consumer Medication Information
3. Agricola
4. Business Source Complete
5. eBook Collection (zakupiona przez AWF)
6. ERIC
7. European Views of the Americas: 1493-1750
8. GreenFILE
9. Health Source: Nursing/Academic Edition
10. Health Source – Consumer Edition
11. Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
12. Master File Premier
13. MEDLINE
14. Newspaper Source
15. OpenDisserttions 
16. SPORTDiscus with Full Text (zakupiona przez AWF)
17. Regional Business News
18. Teacher Reference Center


Edukacja - baza bibliograficzna artykułów z czasopism

Nazwa bazy: EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism
Twórca: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu i jej biblioteki filialne oraz biblioteki pedagogiczne działające w strukturze Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. .
Opis: Baza zawiera opisy bibliograficzne z ok. 300 tytułów czasopism pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych o zasięgu ogólnokrajowym, wybrane tytuły periodyków socjologicznych, społecznych, kulturalnych, filozoficznych, tytuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa.
Zakres tematyczny: edukacja w Polsce i na świecie, teoria i praktyka pedagogiczna, dydaktyka ogólna i metodyka poszczególnych przedmiotów nauczania, w tym wychowanie fizyczne, psychologia oraz inne dziedziny wiedzy
Język bazy: polski
Zakres czasowy: publikacje od 1990 r., dydaktyka języka polskiego od 1980 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie:
Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem:
http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=54
Uwagi:
Baza rejestruje piśmiennictwo z czasopism posiadanych przez Bibliotekę Główną AWF w Poznaniu:
Lider
Kultura Fizyczna
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Wiedza i Życie
Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna
Wychowanie Fizyczne i Sport
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
i in.


ERIC

Nazwa bazy: ERIC
Twórca : EBSCO Publishing
Opis:
ERIC (Education Resources Information Center) to baza opracowywana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA. Zawiera ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych, linki do blisko 750.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku. Wybrane tytuły: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly. Ponad 620 czasopism indeksowanych w tej bazie jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete.
Zakres tematyczny: szkolnictwo, edukacja i nauki społeczne
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1966 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.


Google Books

Nazwa bazy: Google Books
Twórca: Google Inc.
Opis: bezpłatna wyszukiwarka książek znajdujących się w największych księgarniach i bibliotekach świata; z dostępem do spisów treści, fragmentów, a rzadziej - do pełnych tekstów. Można m.in. sprawdzić dostępność w katalogach lokalnych bibliotek.
Zakres tematyczny: ogólny
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: https://books.google.pl/
Uwagi: Dodatkowe informacje: https://books.google.com/intl/pl/googlebooks/about.html


Google Scholar

Nazwa bazy: Google Scholar
Twórca: Google Inc.
Opis: bezpłatna wyszukiwarka naukowych zasobów w internecie (recenzowane książki, czasopisma, materiały konferencyjne, abstrakty, streszczenia czy sprawozdania), podająca liczbę cytowań poszczególnych publikacji. Google Scholar Citations – narzędzie bazujące na danych z Google Scholar, które umożliwia autorowi założenie własnego profilu w celu sprawdzania własnych cytowań, czy indeksu Hirscha.
Zakres tematyczny: ogólny
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://scholar.google.com


GreenFILE

Nazwa bazy: GreenFILE
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: Baza GreenFILE zawiera informacje z badań dotyczących wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje ponad 384.000 rekordów bibliograficznych, jak również pełne teksty ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access).
Zakres tematyczny: środowisko - wpływ człowieka: globalne ocieplenie, zanieczyszczenie, recykling, energia odnawialna itp.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1913 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost. Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF lub HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists


Health Source: Consumer Edition

Nazwa bazy: Health Source: Consumer Edition
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: baza pełnotekstowa opracowana z myślą o pacjentach. Zapewnia dostęp m.in. informacji o lekach, pełnych tekstów prawie 80 tytułów czasopism poradnikowych, ponad 130 publikacji encyklopedycznych, raportów konsumenckich oraz innych materiałów z zakresu zdrowia, żywienia i opieki medycznej.
Zakres tematyczny: nauki medyczne, nauki o żywieniu, medycyna sportu, opieka medyczna itp.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1984 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Pełne teksty od 1985 roku.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF LUB HTML, oraz książek dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists


Health Source: Nursing/Academic Edition

Nazwa bazy: Health Source: Nursing/Academic Edition
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych oraz indeksy i abstrakty 850 czasopism z wielu dyscyplin medycznych. Udostępnia także przewodnik AHFS Consumer Medication Information, zawierający 1.300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4.700 nazw firmowych produktów.
Zakres tematyczny: medycyna i nauki o zdrowiu.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1975 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Adres: http://search.ebscohost.com/
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Pełne teksty od 1985 roku.
Zawiera Stedman's Medical Dictionary.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF LUB HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists


Katalogi i bazy Biblioteki Narodowej

Nazwa bazy: Katalogi i bazy Biblioteki Narodowej
Twórca: Biblioteka Narodowa w Warszawie
Opis: Zawiera bibliografię narodową - m.in. zawartości czasopism polskich od 1996 roku, opisy bibliograficzne książek wydanych w Polsce od 1976 roku, oraz centralne katalogi książek i czasopism zagranicznych.
Zakres tematyczny: ogólny
Język bazy: polski
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
Katalog główny (w tym bibliografia zawartości czasopism polskich):
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl
Uwagi:
Wykaz katalogów: katalog główny i katalogi centralne:
https://www.bn.org.pl/katalogi#katalog-glowny
Bibliografia narodowa: https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa
Bibliografie specjalne: https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografie-specjalne


MasterFILE Premier

Nazwa bazy: MasterFILE Premier
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: wielodziedzinowa baza danych przeznaczona dla bibliotek publicznych, udostępnia pełne teksty ponad 1.700 czasopism. Zawiera blisko 500 pełnotekstowych wydawnictw encyklopedycznych, ponad 164.400 dokumentów źródłowych, a także kolekcję  ponad 592.000 fotografii, map i flag.
Zakres tematyczny: podstawowe informacje ze wszystkich dziedzin, m.in. nauki ścisłe, biznes, edukacja, zdrowie.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1975 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Adres: http://search.ebscohost.com/
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF lub HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists


MEDIP Baza Medycyny Pracy

Nazwa bazy: MEDIP – Baza Medycyny Pracy
Twórca: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi – Biblioteka Naukowa, Ośrodek Informacji Naukowej.
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych z zakresu medycyny pracy, wyselekcjonowanych z czasopism polskich i zagranicznych dostępnych w Bibliotece Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1988 r.
Aktualizacja: 3 razy w roku
Nośnik: online
Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
Lata 1988-99: http://old.imp.lodz.pl/expertus/MEDIP/
Od roku 2000: http://old.imp.lodz.pl/expertus/inf/
Uwagi:


Medline

Nazwa bazy: Medline
Twórca: U.S. National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894
Opis: baza bibliograficzna, indeksuje artykuły z ponad 5.500 bieżących czasopism, w kilkudziesięciu językach z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych.
Zakres tematyczny: biomedycyna, zdrowie.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1946 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie:
• z komputerów sieci uczelnianej:
przez serwis EBSCOhost: http://search.ebscohost.com/
na platformie Web of Knowledge https://apps.webofknowledge.com/
na platformie firmy OVID: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]

• bezpłatnie w Internecie:
przez PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=iplawfeplib
Użycie powyższego linku umożliwia dostęp do zasobów elektronicznych AWF Poznań,
z platform innych niż strony wydawcy. Kliknąć "Full Text Finder".

Różnice między Medline a PubMed: https://www.nlm.nih.gov/bsd/difference.html
Uwagi:
Tez-MeSH - polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings - dostęp z komputerów sieci uczelnianej. Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]

NAUKA POLSKA - OPI

Nazwa bazy: NAUKA POLSKA - OPI
Twórca: Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) w Warszawie
Opis: źródło wiedzy o prowadzonych w Polsce pracach badawczych (m.in. doktorskich i habilitacyjnych), ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach
Język bazy: polski
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
http://nauka-polska.pl


Newspaper Source

Nazwa bazy: Newspaper Source
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: baza pełnotekstowa, teksty artykułów z ponad 40 gazet z USA i międzynarodowych, m. in.: USA Today, The Christian Science Monitor, The Washington Post, The Times (London), The Toronto Star. Dostępne także wybrane artykuły z ponad 380 regionalnych dzienników USA (np.: The Boston Globe, The Chicago Tribune, The Detroit Free Press, The Miami Herald, The New York Daily News). Dostęp do zapisów przekazów informacyjnych sieci radiowych i telewizyjnych (m. in.: CBS News, FOX News).
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1994 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXEL, PDF lub HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.epnet.com/titlelists.asp


PEDAGOG

Nazwa bazy: PEDAGOG
Twórca: Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
Opis: baza bibliograficzna, zawiera opisy książek, artykułów, przepisów prawnych
Zakres tematyczny: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna oraz dyscypliny pokrewne.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1990 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem:
http://aleph.uni.opole.pl/F/?func=find-b-0&local_base=uop03


Polska Bibliografia Lekarska

Nazwa bazy: Polska Bibliografia Lekarska
Twórca: Dział Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie
Opis: baza bibliograficzna, zawiera informacje o polskim piśmiennictwie medycznym. Obecnie zawiera blisko 400.000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce.
Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych w zbiorach GBL.
Zakres tematyczny: Medycyna i nauki pokrewne oraz oświata zdrowotna.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1979 r.
Aktualizacja: wwartalna
Nośnik: online
Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, ze wszystkich komputerów sieci AWF
Bazy z lat 1979-1990:
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pbls09
Baza od  roku 1991:
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblb09
prePBL - Polska Bibliografia Lekarska, najnowsze rekordy w opracowaniu:
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblp09

Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Uwagi: Od 1991 roku do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.


Regional Business News

Nazwa bazy: Regional Business News
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: baza pełnotekstowa, zapewnia dostęp do pełnych tekstów ogólnokrajowych i regionalnych publikacji dotyczących biznesu z obszaru Stanów Zjednoczonych
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1990 r.
Aktualizacja: Bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXEL, PDF lub HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.epnet.com/titlelists.asp


SPORTDiscus with Full text

Nazwa bazy: SPORTDiscus with Full Text
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: baza pełnotekstowa, najobszerniejsze źródło publikacji z zakresu sportu i medycyny sportowej, oprócz opisów bibliograficznych zawiera teksty z ponad 550 tytułów czasopism.
Zakres tematyczny: sport, sprawność fizyczna, wychowanie fizyczne, medycyna sportu, fizjologia wysiłku fizycznego, biomechanika, psychologia, trening, rekreacja, czas wolny, historia sportu i kultury fizycznej, sprzęt i urządzenia sportowe.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1985 r.
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.


Sport Package - czasopisma online na platformie OvidSP

Nazwa bazy: Sport Package - czasopisma online na platformie OvidSP
Twórca: Lippincott Williams & Wilkins; Wolters Kluwer – Ovid
Opis: dostęp do pełnych tekstów czasopism, z możliwością tematycznego wyszukiwania artykułów.

Tytuł    ISSN    Archiwa
ACSM'S Health & Fitness Journal   1091-5397   2004-
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation   0894-9115   1996-2014
Australian Journal of Physiotherapy   0004-9514   2001-2009
British Journal of Sports Medicine   0306-3674   2000-2013
Drugs in R & D (Open Access)   1174-5886   2010-2014
Exercise and Sport Sciences Reviews   0091-6331   2001-
Health Education Research   0268-1153   2001-2009
International Journal of Obesity   0307-0565   2003-2010
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation   0883-9212   1996-2006
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention   1932-7501   2007-2009
Journal of Strength and Conditioning Research (JSCR)   1064-8011   2004-
Medicine & Science in Sports & Exercise   0195-9131   1980-
Medicine & Science in Sports   0025-7990   1969-1979
National Strength & Conditioning Association Journal   0744-0049   1983-1993
National Strength Coaches Association Journal   0199-610X   1979-1982
Sports Medicine   0112-1642   1998-2012
Strength and Conditioning   1073-6840   1994-1998
Strength and Conditioning Journal   1524-1602   1999-


Zakres tematyczny: nauki o sporcie, rehabilitacja, biomedycyna
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1969 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres:
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
http://access.ovid.com/custom/awfpoznan/


Teacher Reference Center

Nazwa bazy: Teacher Reference Center
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: zawiera opisy bibliograficzne oraz streszczenia z ponad 220 tytułow czasopism recenzowanych naukowo, przydatnych w pracy pedagoga.
Zakres tematyczny: m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukacja podstawowa, wyższa i ustawiczna, materiały szkoleniowe, nauczanie języków.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1984 r.
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost


Tourism and Hospitality Collection – czasopisma firmy EMERALD

Nazwa bazy: Tourism and Hospitality Collection – czasopisma firmy EMERALD
Twórca: Emerald Publishing Limited
Opis: dostęp do pełnych tekstów czasopism, z możliwością tematycznego wyszukiwania artykułów.

Tytuł     Archiwa
International Journal of Contemporary Hospitality Management   2009-2015
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research   2008-2015
International Journal of Event and Festival Management   2010-2015
Journal of Hospitality and Tourism Technology   2010-2015
Tourism Review   2009-2015
Worldwide Hospitality and Tourism Themes   2009-2015

Zakres tematyczny: turystyka i hotelarstwo
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: lata 2008 - 2015
Aktualizacja: zasób archiwalny
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres:
https://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?Legenda: 
 – bazy i serwisy dostępne przez Internet w sieci AWF lub z komputerów domowych przez serwer proxy.
 – bazy i serwisy ogólnodostępne przez Internet
Z baz i serwisów należy korzystać zgodnie z warunkami licencji
Zapraszamy do Sali dostępu do baz (przy Czytelni), oferujemy pomoc w wyszukiwaniu oraz szkolenia.


2019Publikacje w czasopiśmie naukowym


Monografie naukowe

Podstawowym narzędziem ustalania punktacji dla monografii jest ministerialny wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe zarówno polskie, jak i zagraniczne. Wykaz ministerialny składa się z dwóch poziomów. Poziom I obejmuje wydawnictwa naukowe spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze. Do poziomu II zalicza się te wydawnictwa, które nie tylko spełniają powyżej wzmiankowane standardy, ale są również wiodącymi wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym (na podstawie: „Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik”, s. 41)

Zgodnie z zasadą dziedziczenia prestiżu, recenzowana monografia naukowa otrzymuje tyle punktów, ile punktów w wykazie otrzymało wydawnictwo ją wydające („Przewodnik” s. 43).

W przypadku wydawnictw niezamieszczonych w wykazie, recenzowane monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych oraz redakcja naukowa takich monografii uzyskują (na zasadzie ryczałtu) tyle samo punktów, ale zdecydowanie mniej niż wynosi punktacja za publikacje w wydawnictwach zamieszczonych w ministerialnym wykazie („Przewodnik” s. 42)


Punktacja za monografie
(„Przewodnik” s. 45-47):
 • wydane w wydawnictwach z wykazu, poziomu I przyznaje się       80 pkt
 • wydane w wydawnictwach z wykazu, poziomu II przyznaje się    200 pkt
 • wydane w wydawnictwach niezamieszczonych w wykazie           20 pkt
W dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
 • wydane w wydawnictwach z wykazu, poziomu I przyznaje się     100 pkt
 • wydane w wydawnictwach z wykazu, poziomu II przyznaje się    300 pkt
 • wydane w wydawnictwach niezamieszczonych w wykazie           20 pkt
 • wydane w wydawnictwach spoza wykazu, po otrzymaniu pozytywnej oceny eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki (KEN), można otrzymać                                  100 pkt
 
Punktacja za rozdział w monografii („Przewodnik” s. 45-47):
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu I przyznaje się      20 pkt
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu II przyznaje się     50 pkt
 • wydanej w wydawnictwach niezamieszczonych w wykazie            5 pkt
W dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za rozdział w monografii:
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu I przyznaje się      20 pkt
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu II przyznaje się     75 pkt
 • wydanej w wydawnictwach niezamieszczonych w wykazie            5 pkt
 • wydanej w wydawnictwach spoza wykazu, po otrzymaniu pozytywnej oceny eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki (KEN), można otrzymać                                      20 pkt
 
Punktacja za redakcję monografii naukowej („Przewodnik” s. 45-47):
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu I przyznaje się      20 pkt
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu II przyznaje się   100 pkt
 • wydanej w wydawnictwach niezamieszczonych w wykazie            5 pkt
W dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za rozdział w monografii:
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu I przyznaje się      20 pkt
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu II przyznaje się   150 pkt
 • wydanej w wydawnictwach niezamieszczonych w wykazie            5 pkt
 • wydanej w wydawnictwach spoza wykazu, po otrzymaniu pozytywnej oceny eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki (KEN), można otrzymać                                      20 pkt


2017-2018


 Listy czasopism punktowanych MNiSW (komunikat 9 grudnia 2016 r.)

  • Część A wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r. (Wykaz A)
  • Część B wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r. (Wykaz B)
  • Część C wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r. (Wykaz C)
Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW (listy z: 2010 r.,17.09.2012 r., 20.12.2012 r., 17.12.2013, 31.12.2014 r., 18.12.2015 r., 09.12.2016 r., 26.01.2017 r.)

Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, wg informacji MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r., obowiązuje w roku: 2016, 2017, 2018, 2019 (do czasu opublikowania nowego wykazu)

Terminem tym określa się zbiór metod matematycznych i statystycznych służących do analizy potencjału naukowego. Za twórcę bibliometrii uważa się Eugene`a Garfielda, założyciela Institute for Scientific Information w Filadelfii (ISI - później Thomson Reuters, obecnie Clarivate Analytics). Prace ISI skupiały się na opracowaniu rozbudowanych indeksów cytowań i zaowocowały opublikowaniem w 1963 roku pierwszego Science Citation Index. Science Citation Index przekształcił się w Web of Knowledge, a następnie w Web of Science.

W celu określenia i oceny potencjału naukowego stosuje się wskaźniki liczbowe (mierniki oceny aktywności naukowej) takie jak:
 • liczba publikacji,
 • liczba cytowań,
 • indeks Hirscha,
 • Impact Factor

Podstawowe bazy dostarczające informacji o cytowaniach artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych:


Web of Science
Baza publikacji i cytowań na platformie Web of Science zawierająca indeksy:
 • Science Citation Index Expanded - od 1945 roku,
 • Social Sciences Citation Index - od 1956 roku,
 • Arts & Humanities Citation Index - od 1975 roku,
 • Conference Proceedings Citation Index - od 1990 roku,
 • Book Citation Index– Science - od 2010 roku,
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities - od 2010 roku
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – od 2015

Baza Web of Science umożliwia analizę cytowań dorobku publikacyjnego poprzez wyszukanie wskaźników bibliometrycznych: liczby publikacji, liczby cytowań, indeksu Hirscha.

Najważniejsze narzędzia do oceny dorobku naukowego na platformie Web of Science: Journal Citation Report i InCites

Scopus
Największa baza abstraktów i cytowań (Elsevier), pochodzących z recenzowanych źródeł (czasopisma, książki, materiały pokonferencyjen, patenty), wyposażona w narzędzia umożliwiające analizę danych o publikacjach naukowych. Oprócz podstawowych wskaźników bibliometrycznych tzn. liczby publikacji, liczby cytowań, indeksu Hirscha, wymienić należy wskaźniki oceny czasopism: CiteScore, SNIP, SJR

Google Scholar
Google Scholar to wyszukiwarka naukowa przeszukująca wyselekcjonowane zasoby o charakterze naukowym (recenzowane książki, czasopisma, materiały konferencyjne, abstrakty, streszczenia czy sprawozdania), zawierająca dane o liczbie cytowań publikacji. Google Scholar Citations – narzędzie bazujące na danych z Google Scholar, które umożliwia autorowi założenie własnego profilu w celu sprawdzania własnych cytowań, czy indeksu Hirscha.


Narzędzia bibliometryczne:


w bazie Web of Science


Journal Citation Reports
 - [link]
• Interdyscyplinarny ranking czasopism naukowych, publikowany corocznie przez frmę Clarivate Analytics (dawniej Thompson Reuters, a pierwotnie przez Institute for Scientific Information w Filadelfii) na platformie Web of Science. JCR w ramach corocznej edycji publikuje liczne wskaźniki cytowalności czasopism, wśród nich najbardziej znany Impact Factor.

InCites – narzędzie służące do analizy dorobku naukowego instytucji badawczych na podstawie danych zawartych w Web of Sciences Core Collection (bazy Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index) oraz Journal Citation Reports.

w bazie Scopus:

SciVal - dodatkowe narzędzie Scopusa dolączone do krajowej licencji akademickiej od 2018 roku. Jest to narzędzie do analizy i wizualizacji danych o publikacjach naukowych z tysięcy instytucji badawczych, na podstawie publikacji indeksowanych w bazie Scopus. Daje szybki dostęp do danych, co pozwala analizować osiągnięcia naukowe i obserwować aktualne trendy w świecie nauki.


Wskaźniki bibliometryczne:


Indeks Hirscha powstaje poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań i wybranie pozycji artykułu, którego liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej. H-index równy 10 oznacza więc, że autor ma 10 publikacji, z których każda cytowana była przynajmniej 10 razy.

Impact Factor (JCR na platformie Web of Science) - wskaźnik cytowalności czasopism naukowych. Wskaźnik IF to iloraz liczby wszystkich cytowań artykułów z dwóch ostatnich lat do sumy artykułów opublikowanych w danym czasopiśmie w tych latach. Jest obliczany po zakończeniu roku i publikowany w połowie roku następnego.

CiteScore (Scopus)– wskaźnik cytowalności czasopism naukowych, którego wartość określa średnią liczbę cytowań w danym roku, na podstawie artykułów opublikowanych w czasopiśmie w trzech ostatnich latach, podzielonych przez liczbę prac opublikowanych w tych trzech latach. Obliczany jest dla czasopisma jednorazowo po zakończeniu roku i publikowany w połowie roku następnego.

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) - znormalizowany współczynnik wpływu publikacji (w bazie Scopus), umożliwiający porównywanie czasopism z różnych dziedzin. Mierzy wpływ cytowania czasopisma w zależności od ogólnej liczby cytowań w dziedzinie, którą to czasopismo reprezentuje. Istotna jest ilość artykułów cytujących dane czasopismo w powiązaniu z ilością pozycji w wykazach wykorzystanej w artykułach literatury.

SJR (SCImago Journal Rank), wskaźnik - miara prestiżu czasopisma (w bazie Scopus). W obliczaniu tego wskaźnika istotna jest dziedzina wiedzy, którą czasopismo reprezentuje i opinia (prestiż, reputacja) czasopisma cytującego, tzn. czasopismo przekazuje swój prestiż innemu czasopismu przez fakt cytowania go.
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) - gromadzi i udostępnia aktualne i kompleksowe dane na temat nauki polskiej

Warsztat badacza – blog naukowy Emanuela Kulczyckiego

Regulamin ewidencjonowania dorobku naukowego pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w uczelnianej Bibliografii Publikacji Pracowników.


Ewidencjonowaniu podlegają publikacje pracowników zatrudnionych w Akademii, a także doktorantów i studentów, opatrzone afiliacją naszej Uczelni.

W przypadku braku w publikacji informacji o afiliacji lub w przypadku podania kilku afiliacji, wymagane jest jednoznaczne oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku Akademii (Oświadczenie o afiliacji autora - link).

Publikacja jest rejestrowana w bazie wyłącznie na podstawie:
• oryginału publikacji
• kserokopii lub skanu publikacji
• PDF, gdy publikacja ukazała się również w wersji elektronicznej

Każdy pracownik naukowy jest zobowiązany dostarczyć opublikowane materiały do Ośrodka Informacji Naukowej BG AWF, pok. 203 (tel. 61 835 50 91)

Materiały w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres:
Podstawowe dane niezbędne do rejestracji publikacji naukowej w bazie:


Artykuł w czasopiśmie

• Autor/Autorzy
• Informacja o afiliacji
• Tytuł publikacji
• Tytuł czasopisma, rok wydania, tom, numer, strony
• Nr ISSN czasopisma
• Nr DOI

Monografia naukowa, rozdział w monografii

• Autor/Autorzy
• Informacja o afiliacji
• Tytuł publikacji
• Tytuł całości
• Redaktor/Redaktorzy
• Informacja o Recenzencie/Recenzentach
• Miejsce wydania, wydawca, rok publikacji, strony
• Tytuł serii, numer
• Nr ISBN
• Nr DOI
• Liczba arkuszy wydawniczych (ilość znaków graficznych)
• Liczba stron całej monografii
• Liczba wszystkich autorów całej monografii

Wymagane strony:
- strona tytułowa całej monografii
- strona z tytułem rozdziału
- strona redakcyjna
- strona z informacją o afiliacji
- spis treści całej publikacji (liczba wszystkich autorów całej monografii)
- ostatnia strona (liczba stron całej monografii)


Uwaga!

Publikacje bez wymaganych niezbędnych informacji, niepełne lub nieczytelne,
nie będą ewidencjonowane w uczelnianej bazie.
Autorzy publikacji proszeni są o bieżącą weryfikację bazy, zgłaszanie i uzupełnianie ewentualnych braków.


Dodatkowe informacje

Bibliografia Publikacji Pracowników AWF w Poznaniu rejestruje wszystkie publikacje pracowników oraz doktorantów (z okresu ich zatrudnienia w Uczelni). Baza powstaje w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, w systemie bibliograficzno-bibliometrycznym EXPERTUS firmy Splendor.

Uczelniana baza publikacji jest - w zakresie obowiązku sprawozdawczego dla MNiSW - jedynym źródłem informacji o publikacjach pracowników, które są regularnie przesyłane do Polskiej Bibliografii Naukowej, będącej częścią systemu POL-on. Transport danych wykonywany jest dwa razy w roku (luty, sierpień).

POL-on – zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym. Jego zadaniem jest tworzenie jednej bazy, gromadzącej informacje o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. System ma wspierać działalność Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

PBN – Polska Bibliografia Naukowa jest częścią zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on. Gromadzi ona dane o dorobku publikacyjnym pracowników naukowych w polskich jednostkach naukowych. Baza PBN tworzona jest w dwojaki sposób:

» dane do systemu wprowadzają autorzy publikacji w zakresie tworzenia własnej bibliografii naukowej, jak również jednostki naukowe. Tak gromadzone dane tworzą otwartą, dostępną dla każdego (po zarejestrowaniu się) część systemu, zwaną modułem repozytoryjnym.

» oddzielnie jednostki naukowe, w ramach ustawowego obowiązku sprawozdawczego, wprowadzają dane o publikacjach naukowych, powstających w jednostce i z afiliacją jednostki. Te dane o publikacjach naukowych tworzą zamkniętą część systemu, nazywaną modułem sprawozdawczym. Informacje gromadzone w module sprawozdawczym Polskiej Bibliografii Naukowej, są następnie wykorzystywane w przygotowaniu ankiety jednostki, która służy kompleksowej ocenie parametrycznej.
Library Catalogue of Printed Books and Journals

Library Catalogue of E-books and E-Journals


1. All Users of the Library have an access to the e-resources in the Reading Room for study, teaching anud research purposes.

2. AWF Poznan faculty and students are entitled to use the e-resources both in AWF and at home through the proxy server. A vaild student ID card / library card is required.

Contact:
E-MAIL:
PHONE: (+48) 61 835 50 71
Ms. Justyna Andrzejczak
Library Building, first floor, room 204

SELECTED E-RESOURCES

– subscribed resources: free access for all users in the Reading Room, free access for AWF Poznan faculty and students
– free access

Academic Search Ultimate
ARIANTA Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
(Polish Scientific and Professional Electronic Journals)
Biblioteka Nauki CEON (The Library of Science; Polish scientific databases and journals in open access)
Central Statistical Office of Poland. Information portal
Elsevier - Books and Journals
Federacja Bibliotek Cyfrowych (Polish Digital Libraries Federation)
Health Source®: Consumer Edition
Health Source®: Nursing/Academic Edition
Medline
Nature
Polska Bibliografia Lekarska (Polish Medical Bibliography)
PubMED
Science
Scopus
Sport Package (LWW Journals)
SportDiscus with Full Text
Springer Books and Journals
Tez-MeSH - Polish version of Medical Subject Headings
Tourism and Hospitality Collection (Emerald Journals)
Web of Science
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (Digital Library of Wielkopolska)
Wiley Books and Journals
GENERAL RULES
1. Leave your coats and bags in the Cloakroom or use the lockers on the first floor (a PLN 2 deposit is necessary).
2. Do not talk loudly and do not bring food or drinks to the Reading Room.
3. Do not use mobile phones or Skype in the Reading Room.

THE LENDING LIBRARY /ground floor/
Borrowing books, student ID card activation
1. Students must register with the Library before using The Reading Room or/and Lending Library.
2. The student ID card is also a library card and has to be activated at the Lending Library. The cost of activation is PLN 12 and is paid by the user.
3. Each student can borrow up to 10 books for 3 months. The loan period can be extended by the user before the expiry period for another month.
4. Payment for overdue books: PLN 0.20 per item per day.
5. On an exceptional basis, students who have not yet received an ID card may obtain a „guest card” in the Lending Library. It entitles the holder to use only the Reading Room.

THE READING ROOM /first floor/
Print and electronic resources, computers, Wi-Fi, printing, self-service copier
1. Books and journals in the Reading Room are held on the open shelves and can be used only on site.
2. Students sign their name in the visitors’ book at the librarian’s desk.
3. A4 printing is charged at PLN 0,30 per page. First page of a letter to the AWF authorities is free of charge.
4. Copying services: A4 black and white copy - PLN 0.20 per page. Self-service copier accepts coins from PLN 0.05 to PLN 2 and does not give change.
5. Scanners are not available in the Library.
 

Lending Library
Reading Room
Information Department

Monday - Thursady 8.00-15.00
Friday 10.00-17.00

Lending Library
Reading Room

Saturday* 9.00-14.00


* selected Saturdays, according to the schedule:

12.10.2019 r.     22.02.2020 r.
26.10.2019 r.   07.03.2020 r.
09.11.2019 r.   21.03.2020 r.
23.11.2019 r.   04.04.2020 r.
07.12.2019 r.   18.04.2020 r.
14.12.2019 r.   09.05.2020 r.
11.01.2020 r.   23.05.2020 r.
25.01.2020 r.   06.06.2020 r.
08.02.2020 r.   20.06.2020 r.

Poznan University of Physical Education
The Main Library

ADDRESS:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Biblioteka Główna
Droga Dębińska 10 c
61-555 Poznań

E-MAIL:
PHONE: (+48) 61 835 50 71
Ms. Justyna Andrzejczak
Library Building, first floor, room 204
L.p. Tytuł Wersja Sposób nabycia Kraj ISSN Lokalizacja
 1.

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE. KINANTHROPOLOGICA
(bezpłatne ARCHIWA online: 2011 - do aktualnego)

druk + online dar Czechy 1212-1428 Biblioteka Główna
2.  FUSSBALLTRAINING druk prenumerata Niemcy 0174-6227 Biblioteka Główna
 3.  INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION druk prenumerata Niemcy 0341-8685 Biblioteka Główna
 4. 

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS
(online ARCHIWA 2011- do aktualnego,
dostęp z komputerów w sieci AWF; TYLKO Poznań)

druk + online prenumerata Włochy 0022-4707 Biblioteka Główna
 5. 

KINESIOLOGY
(bezpłatne ARCHIWA online 2004- do aktualnego)

druk + online dar Chorwacja 1331-1441 Biblioteka Główna
6.  MEDICAL PROBLEMS OF PERFORMING ARTISTS
(online ARCHIWA 1986- do aktualnego,
dostęp z komputerów w sieci AWF + serwer PROXY)
online prenumerata USA 0270-1367 Biblioteka Główna
7.  RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT
(online ARCHIWA 1997- do aktualnego,
dostęp z komputerów w sieci AWF + serwer PROXY)
druk + online prenumerata USA 0270-1367 Biblioteka Główna
Wykaz drukowanych czasopism polskich otrzymywanych przez Bibliotekę Główną i sieć biblioteczną Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w 2020 roku. 

Zobacz także ARIANTA - Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne

L.p. Tytuł Miejsce przechowywania


ACTA BALNEOLOGICA (poprz. Balneologia Polska) - Biblioteka Główna 
- Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej
- Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu
 2. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA LUDZI W RÓŻNYM WIEKU Biblioteka Główna
 3. ANTROPOMOTORYKA. JOURNAL OF KINESIOLOGY AND EXERCISE SCIENCE Biblioteka Główna
 4. ARS SENESCENDI. ZESZYTY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W POZNANIU Biblioteka Główna
 5. ASYSTENT TRENERA. DWUMIESIĘCZNIK DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ. Współwydane z czas. TRENER Biblioteka Główna
 6. BIKEBOARD. MAGAZYN ROWEROWY Biblioteka Główna
 7. BIULETYN INFORMACYJNY DLA SŁUŻB EKONOMICZNO-FINANSOWYCH z dodatkiem SERWIS PODATKOWY Kwestor
 8. BIULETYN PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WIELKOPOLSKI Biblioteka Główna
 9. BODY CHALLENGE Biblioteka Główna
 10. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND MEDICINE Biblioteka Główna
 11. CROSS. SPORT-TURYSTYKA. DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH Biblioteka Główna
 12. CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO Biblioteka Główna
 13. DYSKOBOL. MAGAZYN MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE Biblioteka Główna
 14. FIZJOTERAPIA POLSKA - Biblioteka Główna
- Zakład Biomechaniki
- Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu
 15. FOLIA TURISTICA Biblioteka Główna
 16. FOOD SCIENCE. SCIENTIFIC DIETETIC JOURNAL Biblioteka Główna
 17. FORUM AKADEMICKIE - Biblioteka Główna
- Prorektor ds. Nauki
 18. FORUM EDUKACYJNE FIZJOTERAPII I KOSMETOLOGII Biblioteka Główna
 19. FORUM TRENERA Biblioteka Główna
 20. GERONTOLOGIA POLSKA Biblioteka Główna
 21. GŁOS PEDAGOGICZNY Zakład Pedagogiki
 22. GOLF & ROLL Biblioteka Główna
 23. GÓRY. GÓRSKI MAGAZYN SPORTOWY Biblioteka Główna
 24. #GRAJMY RAZEM Biblioteka Główna
 25. HANDBALL POLSKA Biblioteka Główna
26.  HOTELARZ Biblioteka Główna
 27. IKS. POZNAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY Dział Marketingu i Karier
 28. INFORMATOR PRZEDSEZONOWY. STOWARZYSZENIE INSTRUKTORÓW I TRENERÓW NARCIARSTWA PZN Biblioteka Główna
 29. INTEGRACJA Biblioteka Główna
 30. JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION & HEALTH. SOCIAL PERSPECTIVE Biblioteka Główna
 31. KONIE I RUMAKI Biblioteka Główna
 32. KONTYNENTY Biblioteka Główna
 33. KRONIKA MIASTA POZNANIA - Biblioteka Główna
- Zakład Historii, Filozofii i Socjologii
 34. KRONIKA WIELKOPOLSKI Biblioteka Główna
 35. KULTURA FIZYCZNA W POLSCE W LATACH.../ GUS Biblioteka Główna
 36. LABORATORIUM MEDYCZNE Zakład Higieny
 37. MAGAZYN OLIMPIJSKI Biblioteka Główna
 38. MEDI. FORUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Biblioteka Główna
 39. MEDYCYNA MANUALNA Biblioteka Główna
 40. MEDYCYNA SPORTOWA Biblioteka Główna
 41. NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA Biblioteka Główna
 42. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. ZAGADNIENIA, PROBLEMY, ROZWIĄZANIA Biblioteka Główna
 43. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA Biblioteka Główna
 44. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA - Biblioteka Główna
- Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu
 45. PHYSICAL CULTURE AND SPORT. STUDIES AND RESEARCH Biblioteka Główna
 46. PIŁKA NOŻNA Biblioteka Główna
 47. POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM : SPORT I TURYSTYKA (poprz. Rocznik Naukowy ZWWFiS w Białej Podlaskiej) Biblioteka Główna
 48. POLITYKA SPOŁECZNA Katedra Ekonomiki Turystyki i Informatyki
 49. POLSKI CARAVANING. MAGAZYN AKTYWNEGO WYPOCZYNKU Biblioteka Główna
 50. POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE Zakład Psychologii
 51. POSTĘPY FITOTERAPII Biblioteka Główna
 52. POZNAJ SWÓJ KRAJ Biblioteka Główna
 53. POZNAJ ŚWIAT Biblioteka Główna
 54. PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA - Biblioteka Główna
- Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu
 55. PRZEGLĄD HIPOTERAPEUTYCZNY Biblioteka Główna
 56. PRZEGLĄD SOKOLI Biblioteka Główna
 57. PRZEGLĄD SPORTOWY Biblioteka Główna
 58. PRZETARGI PUBLICZNE Sekcja Zamówień Publicznych
 59. RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE Biblioteka Główna
 60. REHABILITACJA MEDYCZNA - Biblioteka Główna
- Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu
 61. REHABILITACJA W PRAKTYCE - Biblioteka Główna
- Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu
 62. ROCZNIK NAUKOWY AWFiS W GDAŃSKU Biblioteka Główna
 63. ROCZNIKI NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIAŁYMSTOKU Biblioteka Główna
 64. RUNNER'S WORLD [edycja polska] Biblioteka Główna
 65. RYNEK TURYSTYCZNY Biblioteka Główna
 66. RZECZPOSPOLITA Audytor
 67. SKI. MAGAZYN DLA NARCIARZY Biblioteka Główna
 68. SNOW & MORE Biblioteka Główna
 69. SPORT Biblioteka Główna
 70. SPORT DLA WSZYSTKICH / Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich Biblioteka Główna
 71. SPORT DLA WSZYSTKICH (poprz. tyt: Kulturystyka i Fitness Sport dla Wszystkich) Biblioteka Główna
 72. SPORT I TURYSTYKA. ŚRODKOWOEUROPEJSKIE CZASOPISMO NAUKOWE Biblioteka Główna
 73. STUDIA MEDYCZNE. UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Biblioteka Główna
 74. STUDIES IN SPORT HUMANITES / AWF KRAKÓW Biblioteka Główna
 75. SZKOŁA SPECJALNA - Biblioteka Główna
- Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej
 76. SZOSA Biblioteka Główna
 77. ŚWIAT NAUKI - Biblioteka Główna 
- Prorektor ds. Nauki
 78. TRAVELER Biblioteka Główna
 79. TRENDS IN SPORT SCIENCES Biblioteka Główna
 80. TURYSTYKA. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Biblioteka Główna
 81. TURYSTYKA I REKREACJA . AWF W WARSZAWIE Biblioteka Główna
 82. TURYZM. ACTA UNIVERSITATIS LODZENSIS Biblioteka Główna
 83. TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ Związek Zawodowy Solidarność
84.  UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY Sekcja Kadr i Płac
 85. UCZESTNICTWO POLAKÓW W SPORCIE I REKREACJI RUCHOWEJ W ... R. Biblioteka Główna
 86. WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE - Biblioteka Główna
- Katedra Ekonomiki Turystyki i Informatyki
 87. WIEDZA I ŻYCIE Biblioteka Główna
 88. WIOSŁO. MAGAZYN KAJAKOWY Biblioteka Główna
 89. WSPÓŁCZESNA DIETETYKA - Biblioteka Główna
- Zakład Żywności i Żywienia
 90. WYCHOWANIE FIZYCZNE I OPIEKA TRENERSKA - Biblioteka Główna 
- Zakład Pedagogiki
 91. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE Biblioteka Główna
 92. ZAJĘCIA Z PSAMI Biblioteka Główna
93.  ZAMOJSKIE STUDIA I MATERIAŁY. SERIA FIZJOTERAPIA Biblioteka Główna
 94. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKDZKIEJ Biblioteka Główna
 95. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. TURYSTYKA I REKREACJA Biblioteka Główna
 96. ŻAGLE Biblioteka Główna
 97. ŻYCIE SZKOŁY - Biblioteka Główna
- Zakład Pedagogiki
 98. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I METABOLIZM Biblioteka Główna
Czasopisma w Bibliotece Głównej i sieci bibliotecznej AWF w Poznaniu w roku 2020:

Czasopisma zagraniczne w Akademiach Wychowania Fizycznego w Polsce w latach 2002-2019:


      rok 2002 rok 2006 rok 2010 rok 2014 rok 2018
  rok 2003 rok 2007 rok 2011 rok 2015 rok 2019
  rok 2004 rok 2008 rok 2012 rok 2016  
  rok 2005 rok 2009 rok 2013 rok 2017  

Czasopisma w internecie:
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl