Inne oferty

Biuro Uznawalności Wykształecenia i wymiany Międzynarodowej
we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje nową ofertę stypendialną na rok akademicki 2017/2018 http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów w roku 2017/2018 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe. Aktualizowanie ofert będzie następowało w miare podpisywania nowych programów, umów, listów intencyjnych.

UWAGA: Terminy składania dokumentów różnią się w zależności od wybranego kraju.

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty wymagane przez BUWiWM, tj.:
 • pismo uczelni zgłaszające kandydata/ów (przygotowuje Biuro Współpracy z Zagranicą po złożeniu kompletu pozostałych dokumentów w odpowiednim terminie, tj. ok. pół miesiąca wcześniej niż termin podany przez BUWiWM);
 • kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1*);
 • życiorys naukowy (zał. nr 2*) - dotyczy tylko pracowników naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
 • potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych;
 • informację o średniej ocen i opinię dziekana wydziału - dotyczy studentów;
 • potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy;
 • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1361/EK/2006 z9 sierpnia 2006 r. (zał. 3*);
 • plan badawczy pobytu.
Wszelkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim (o ile na etapie kwalifikacji wstępnej dokumenty mają być złożone w języku obcym, jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie przy kraju, którego to dotyczy).

Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badawczym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.)

Osoba może starać się tylko o jedno stypendium!

Wyjaśniamy też, że stypendia na letnie kursy językowe przeznaczone są przede wszystkim dla studentów danej filologii.

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone przez Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O wynikach Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia.

Ostateczna akceptacja kandydata należy do partnera zagranicznego.

Informacja o wysokości stypendium wypłacanego przez partnera zagranicznego (w niektórych przypadkach przez stronę polską) zostanie przekazana osobom, które uzyskają ostateczną akceptację partnera zagranicznego, w piśmie powiadamiającym o przyznaniu stypendium.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ani Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania stażu czy uczestniczenia w kursie językowym, studiach częściowych lub innych formach kształcenia za granicą.

Wszystkie formularze dostępne na stronie http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. Programy DAAD są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki, co jest korzystne w równym stopniu dla Niemców jak i obcokrajowców. Ponadto DAAD wspiera międzynarodową działalność szkół wyższych poprzez szereg usług, takich jak programy informacyjne, publikacje, marketing, konsultacje, opieka i doradztwo, a także przyczynia się do kształtowania zagranicznej polityki kulturalnej.

Aktualna informacja na temat oferty DAAD na dany rok akademicki

TERMINY składania wniosków w Warszawie (decyduje data wpłynięcia wniosku) na poszczególne rodzaje stypendiów zamieszczone są przy każdej ofercie.

PROCEDURA APLIKACYJNA:

W większości programów stypendialnych obligatoryjne jest ubieganie się na formularzu online. Przed wypełnieniem formularza online, prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami, które znajdą Państwo otwierając formularz online. Formularze niezbędne do złożenia wniosku w programach bez formularza online dostępne są na stronach internetowych DAAD: www.daad.de/deutschland/download/03118.de.html

Podstawą do określenia stopnia znajomości języka niemieckiego jest test onDaF przeprowadzany przez lektorów DAAD na uczelniach, na których są oni zatrudnieni. Na uczelniach, które posiadają uprawnienia do przeprowadzenia testu onDaF, a które nie zatrudniają lektorów DAAD, test onDaF mogą przeprowadzić inni lektorzy języka niemieckiego. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego może być wystawione także na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis) w przypadku, kiedy lektor DAAD dobrze zna kandydata lub kiedy na uczelni nie ma możliwości przeprowadzenia testu onDaF.

Lektorzy DAAD w Poznaniu

Eva Teshajev
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Lingwistyki Stosowanej
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
tel. 061/ 829 29 44
fax 061/ 829 29 26
E-mail:

LIMIT WIEKU
 • Studenci: nie ma.
 • Absolwenci: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.
 • Doktoranci: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu.
 • Młodzi naukowcy z tytułem doktora: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 4 lata po uzyskaniu tytułu doktora.
 • Doświadczeni naukowcy / nauczyciele akademiccy: nie ma.
Zwracamy Państwa uwagę na odstępstwa od tej reguły w przypadku, gdy przyjmująca uczelnia / przyjmujący instytut badawczy wyraźnie określą limity wieku.

UWAGA:
Kandydaci powinni zwrócić uwagę, aby wnioski zgłoszeniowe były kompletne i czytelne (sporządzone w miarę możliwości na komputerze). Wnioski należy złożyć w wersji niemieckiej lub angielskiej. Przy niektórych stypendiach dopuszczalny jest jedynie wniosek sporządzony w języku niemieckim.

Wnioski dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.
 • Rozpatrzone bedą tylko kompletne wnioski spełniające wszystkie formalne kryteria.
 • Prosimy nie zszywać dokumentów.
 • O stypendia DAAD nie mogą ubiegać się osoby, które do momentu rozpoczęcia stypendium przebywają w Niemczech dłużej niż dwa lata.
 • O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 • Informacje nie będą udzielane telefonicznie!
Kandydaci zakwalifikowani ostatecznie na stypendium długoterminowe, zostaną przez DAAD w Bonn wezwani do dosłania uwierzytelnionych kopii świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz ich uwierzytelnionych tłumaczeń na język niemiecki lub angielski (po jednym egzemplarzu) jak również do dosłania zaświadczenia o stanie zdrowia (na formularzu DAAD, który zostanie przesłany przez DAAD w Bonn).
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl