Projekt EU - TIR

FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR

PRESTIŻOWY, DARMOWY PROGRAM SZKOLENIOWY FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ I AKADEMIĘ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU  STUDIÓW LICENCJACKICH
I MAGISTERSKICH WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI AWF POZNAŃlanding TIR 12

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA:

- Z obsługi systemów rezerwacyjnych m.in. Merlin X, Sykon, Blue Vendo, TOM, Amadeus
- Systemu zarządzania hotelem Fidelio Suite 8/Chart
- Programowania PHP/SQL dla serwisów internetowych branży turystycznej
- Kasjera lotniczego
- Konsultanta biura podróżylanding TIR 122

PRAKTYCZNE KURSY:

- Specjalistów ds. turystyki w języku angielskim
- Tworzenia www/ bloga/ vloga o tematyce turystycznej
- Przygotowania eventów turystycznych
- E-businessu w turystyce

  • Wizyty studyjne u przyszłych pracodawców
  • Szkolenia i warsztaty poprowadzą wybitni eksperci z branży
  • Nauka samoorganizacji, umiejętności planowania
  • oraz twórczego rozwiązywania problemów

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do pierwszej edycji Projektu odbędzie się do 31.12.2016 roku, dla drugiej edycji do 31.12.2017 roku.

2. Potencjalny uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełnienia:
- formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie WWW Projektu,
- oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- w przypadku osób niepełnosprawnych dostarczenia kopii oświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Termin złożenia dokumentów zostanie określony na stronie WWW Projektu w zakładce Rekrutacja.

4. Decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie informacji zawartych w formularzu dotyczących:
- średniej ocen z ostatniego roku nauki, podanej prze Biuro Obsługi Studenta Wydziału TiR,
- danych związanych z zaangażowaniem w rozwój uczelni (koło naukowe, samorząd studencki),
- uczestnictwa w projektach naukowych, konferencjach, publikacjach.


Obowiązki i prawa uczestników Projektu

1. Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w tzw. Bilansie Kompetencji. Badanie kompetencji wejściowych odbywa się przed rozpoczęciem wsparcia, a wyjściowych zaraz po jego zakończeniu. Terminy badań zostaną ogłoszone na stronie WWW Projektu.

2. Wyniki wejściowego testu kompetencji określają ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika Projektu, zgodnie z jego kwalifikacjami i potrzebami.

3. Osoby zainteresowane szkoleniami w języku angielskim i z języka migowego dodatkowo przejdą weryfikacje kompetencji językowych (test: cz. pisemna i ustna).

4. Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w:
- warsztatach podnoszących kompetencje komunikacyjne, analityczne i w zakresie przedsiębiorczości,
- zadaniach praktycznych w formie projektowej,
- wizytach studyjnych u pracodawców,
- dwóch zajęciach wybranych podczas badania wstępnego z cafeterii wsparcia rozwijającego wg potrzeb: kwalifikacje informatyczne (np. obsługa wybranych systemów rezerwacyjnych, programowanie dla serwisów internetowych z branży turystycznej) lub komunikacyjne (język migowy, komunikacja międzykulturowa). Minimum jedne zajęcia należy wybrać z zakresu obsługi systemów rezerwacyjnych.

5. Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminów lub zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z programem Projektu.

6. Uczestnik zobowiązany jest ponadto do udziału w badaniach losów absolwenta przez okres minimum 12 miesięcy.

7. Uczestnik Projektu ma prawo do:
a) Udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu określonych w indywidualnej ścieżce wsparcia,
b) Zgłaszania uwag i oceny zajęć, szkoleń i wizyt studyjnych,
c) Opuszczenia maksymalnie 20% godzin w ramach poszczególnych zajęć,
d) Otrzymania materiałów dydaktycznych w formie papierowej lub on-line,
e) W przypadku zdanego egzaminu kończącego się otrzymaniem certyfikatu, odbioru odpowiedniego dokumentu (certyfikatu) stwierdzającego uzyskanie określonych kwalifikacji,
f) Ubiegania się o Indywidualną Organizację Studiów w celu realizacji zadań wynikających z Projektu.
FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Tytuł projektu: STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu do wyjścia na rynek pracy.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Chcemy wyposażyć naszych studentów w kwalifikacje oczekiwane przez przyszłych pracodawców, zaopatrując ich w praktyczne umiejętności.

W ramach projektu studenci uczestniczą w zajęciach warsztatowych, wizytach studyjnych, szkoleniach z branży turystycznej, a także otrzymują certyfikaty honorowane na rynku pracy.
Podczas zajęć, wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego, studenci będą mogli rozwijać umiejętności interpersonalne (kontakt z pracodawcą, klientem) i współpracy w zespole. Poznają tajniki prowadzenia własnej firmy na rynku usług turystycznych, a także rozumienia środowiska pracy pracodawców z branży. Niewątpliwym atutem projektu jest podniesienie kompetencji analitycznych, w zakresie samoorganizacji, planowania i twórczego rozwiązywania problemów.
Dzięki certyfikowanym szkoleniom informatycznym wielu absolwentów trafi na rynek pracy z dokumentem potwierdzającym ich znajomość posługiwania się najbardziej znanymi w branży systemami rezerwacyjnymi (m.in. Merlin X, Sykon, Blue Vendo, TOM, Amadeus). Zajęcia poprowadzą jednostki posiadające uprawnienia do ww. szkoleń.
Trening zdobywanych umiejętności zapewnią planowane zadania metodą projektu i wizyty u potencjalnych pracodawców, gdzie rozwiązywanie konkretnych studiów przypadku, pozwoli w przyszłości na ich wykorzystanie w praktyce zawodowej.
20 uczestników projektu, zainteresowanych umiejętnością posługiwania się językiem migowym, będzie miała możliwość uzyskania kwalifikacji w tym zakresie, na poziomie B2. Po zdanym egzaminie i uzyskaniu stosownego zaświadczenia, Student może podejść także do egzaminu na certyfikat w Zarządzie Głównym PZG i uzyskać świadectwo tłumacza j. migowego.
20 uczestników projektu, o najwyższych kompetencjach językowych poprzedzonych testem kompetencji, będzie miało możliwość uczestnictwa w praktycznym kursie dla specjalistów ds. turystyki w języku angielskim.

W naszym projekcie bierze docelowo udział 200 studentów, dwóch ostatnich semestrów studiów dziennych I lub II stopnia.
Projekt prowadzony jest przez 2 lata rozpoczynając od 1 grudnia 2016 roku, kończąc na 30 listopada 2018 roku. Projekt wpisuje się ponadto w realizację:
- „Strategii szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku”,
- „Misji, wizji i celów strategicznych szkolnictwa wyższego w Polsce, w perspektywie 2020 roku”,
- „Strategii rozwoju woj. Wielkopolskiego do 2020 roku”.

Planowane efekty:
» 200 osób podniesie kompetencje:
• w zakresie umiejętności interpersonalnych i współpracy w zespole,
• w zakresie przedsiębiorczości,
• analityczne: samoorganizacji, umiejętności planowania i twórczego rozwiązywania problemów metodą pracy projektowej Design Thinking,
• informatyczne w zakresie obsługi wybranych branżowych systemów rezerwacyjnych lub programowania PHP/SQL dla serwisów internetowych w branży turystycznej.

» 20 osób zdobędzie umiejętność posługiwania się językiem migowym na poziomie B2.
» Min. 40% absolwentów objętych wsparciem, będzie kontynuować naukę lub znajdzie zatrudnienie w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia kształcenia.

Wartość projektu: 989862,50 zł

Wkład EFS: 959862,50 zł

Szczegóły realizacji zajęć warsztatowych i kursów certyfikowanych:


Zajęcia warsztatowe - rozpiska godzinowa zajęć

Cs 6 - Kurs Konsultant biura

Termin 12.02-16.02; 19.02-20.02.2018 r. godz. 8.00 do 15.00

Sala 230 Budynku Wydziału WFSiR przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu

Cs 5 – Kurs Kasjera Lotniczego

Gr 1.  Termin 05-09.03; 12.03-16.03; 20.03-23.03.2018 r. godz. 8.00 do 15.00

Sala konferencyjna w Budynku Biblioteki AWF przy ul. Droga Dębińska 10 c w Poznaniu

Gr 2. Termin 16.04-20.04; 23.04-27.04; 8.05-11.05.2018 r.  godz. 8.00 do 15.00

Sala 230 Budynku Wydziału WFSiR przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu

Cs1 – Obsługa 4 systemów rezerwacyjnych wykorzystywanych w biurach podróży

Sala 230 Budynku Wydziału WFSiR przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, godz. 8.00 do 15.00

Gr 1. Termin 21-22.02.2018 r.

Gr 2. Termin 23-24.02.2018 r.

Cs2 – Obsługa klienta w biurze podróży z wykorzystaniem systemów rezerwacyjnych

Sala 230 Budynku Wydziału WFSiR przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, godz. 8.00 do 15.00

Gr 1. Termin 5-8.03.2018 r.

Gr 2. Termin 13-16.03.2018 r.

Cs7 – Obsługa systemu zarządzania hotelem CHART

Sala 230 Budynku Wydziału WFSiR przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, godz. 8.00 do 15.00

Gr 1. Termin 4-6.04 i 9.04.2018 r.

Gr 2. Termin 10-13.04.2018 r.

Cs8 – Obsługa systemu GymManager

Sala 230 Budynku Wydziału WFSiR przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, godz. 8.00 do 15.00

Gr 1. Termin 28.02.2018 r.

Gr 2. Termin 1.03.2018 r.

Cs9 - Programowanie PHP/SQL dla serwisów internetowych w branży turystycznej

Sala 230 Budynku Wydziału WFSiR przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, godz. 8.30 do 15.00

Termin 19-23.03; 26-29.03.2018 r.

Cs 4 - Praktyczny kurs dla specjalistów ds. turystyki w języku angielskim

Sala konferencyjna w Budynku Biblioteki AWF przy ul. Droga Dębińska 10 c w Poznaniu

Termin 04.04-06.04; 09.04-10.04.2018 r.; 12-13.04.2018 r. godz. 8.15 do 14.30

ZW4 Komunikacja międzykulturowa w biznesie turystycznym

Gr 1. Termin 18.04 i 26.04.2018 r.

Gr2. Termin 19.04 i 27.04.2018 r.

Gr 3. Termin 20.04 i 25.04.2018 r.

  Data

  Grupa

  Sala

  (nowy budynek)

  Godziny

  18 KWIETNIA

1

202

  9.00-15.45

  19 KWIETNIA

2

223

  8.00-14.45

  20 KWIETNIA

3

11

  8.00-14.45

  25 KWIETNIA

3

227

  9.00-15.45

  26 KWIETNIA

1

203

  8.00-14.45

  27 KWIETNIA

2

11

  8.00-14.45

 CS10 Język migowy

Harmonogram zajęć – obejmuje zajęcia dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy Grupa 1

oraz wtorki i czwartki Grupa 2, przez 9 tygodni (łącznie 70 godzin lekcyjnych plus egzamin)

Sala nr 11 w Nowym Budynku Dydaktycznym.

Lp.

Grupa 1

Grupa 2

Godziny

1.

 

19.02.2018

20.02.2018

17.00-20.30

2.

 

21.02.2018

22.02.2018

17.00-20.30

3.

 

26.02.2018

27.02.2018

17.00-20.30

4.

 

28.02.2018

01.03.2018

17.00-20.30

5.

 

05.03.2018

06.03.2018

17.00-20.30

6.

 

07.03.2018

08.03.2018

17.00-20.30

7.

 

12.03.2018

13.03.2018

17.00-20.30

8.

 

14.03.2018

15.03.2018

17.00-20.30

9.

 

19.03.2018

20.03.2018

17.00-20.30

10.

 

21.03.2018

22.03.2018

17.00-20.30

11.

 

26.03.2018

27.03.2018

17.00-20.30

 

12.

 

28.03.2018

29.03.2018

17.00-20.30

13.

 

04.04.2018

05.04.2018

17.00-20.30

14.

 

09.04.2018

10.04.2018

17.00-20.30

15.

 

11.04.2018

12.04.2018

16.00-20.30

ostatnie zajęcia plus egzamin

 

FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów
Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu do wejścia na rynek pracy
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
POWR. 03.01.00-00-K192/16§1. Informacje o projekcie

1. Projekt STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu do wejścia na rynek pracy realizowany jest w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. (dalej: Projekt)

2.
Biuro Projektu znajduje się w pokoju 419 w budynku Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

3.
Termin realizacji Projektu: 01.12.2016 – 30.11.2018 w dwóch edycjach:
- pierwsza edycja 01.12.2016 – 30.11.2017,
- druga edycja 01.12.2017 – 30.11.2018.


§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i selekcji uczestników oraz zasady uczestnictwa w Projekcie.

2.
Regulamin określa prawa i obowiązki osób zakwalifikowanych do Projektu.


§3. Kwalifikowalność uczestników Projektu

1. Zasady kwalifikowalności uczestników w Projekcie zostały ustalone na podstawie dokumentów programowych PO WER oraz umowy o dofinansowanie Projektu Nr POWR. 03.01.00-00-K192/16.

2.
Uczestnikiem Projektu może być osoba studiująca na dwóch ostatnich semestrach studiów I lub II stopnia w latach 2016/17 i 2017/18 na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu.

3.
Rekrutacja odbędzie się na podstawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przy zachowaniu priorytetu w stosunku do kandydatów niepełnosprawnych.

4.
Nabór kandydatów przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna Projektu w składzie: Kierownik Projektu, Koordynator ds. Organizacji i Monitoringu oraz Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu.


§4. Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do pierwszej edycji Projektu odbędzie się do 31.12.2016 roku, dla drugiej edycji do 31.12.2017 roku.

2.
Potencjalny uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełnienia:
- formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie WWW Projektu,
- oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- w przypadku osób niepełnosprawnych dostarczenia kopii oświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

3.
Termin złożenia dokumentów zostanie określony na stronie WWW Projektu w zakładce Rekrutacja.

4.
Decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie informacji zawartych w formularzu dotyczących:
- średniej ocen z ostatniego roku nauki, podanej prze Biuro Obsługi Studenta Wydziału TiR,
- danych związanych z zaangażowaniem w rozwój uczelni (koło naukowe, samorząd studencki),
- uczestnictwa w projektach naukowych, konferencjach, publikacjach.

5.
Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonej rekrutacji, zawierający listę osób, które zostały zakwalifikowane do Projektu oraz listę rezerwową.

6.
W jednej edycji Projektu może wziąć udział 100 uczestników (60K+40M).

7.
Komisja Rekrutacyjna publikuje wyniki zgodnie z ustalonym terminem podanym na stronie WWW Projektu.


§5. Obowiązki i prawa uczestników Projektu

1. Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w tzw. Bilansie Kompetencji. Badanie kompetencji wejściowych odbywa się przed rozpoczęciem wsparcia, a wyjściowych zaraz po jego zakończeniu. Terminy badań zostaną ogłoszone na stronie WWW Projektu.

2.
Wyniki wejściowego testu kompetencji określają ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika Projektu, zgodnie z jego kwalifikacjami i potrzebami.

3.
Osoby zainteresowane szkoleniami w języku angielskim i z języka migowego dodatkowo przejdą weryfikacje kompetencji językowych (test: cz. pisemna i ustna).

4.
Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w:
- warsztatach podnoszących kompetencje komunikacyjne, analityczne i w zakresie przedsiębiorczości,
- zadaniach praktycznych w formie projektowej,
- wizytach studyjnych u pracodawców,
- dwóch zajęciach wybranych podczas badania wstępnego z cafeterii wsparcia rozwijającego wg potrzeb: kwalifikacje informatyczne (np. obsługa wybranych systemów rezerwacyjnych, programowanie dla serwisów internetowych z branży turystycznej) lub komunikacyjne (język migowy, komunikacja międzykulturowa). Minimum jedne zajęcia należy wybrać z zakresu obsługi systemów rezerwacyjnych.

5.
Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminów lub zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z programem Projektu.

6.
Uczestnik zobowiązany jest ponadto do udziału w badaniach losów absolwenta przez okres minimum 12 miesięcy.

7.
Uczestnik Projektu ma prawo do:
a) Udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu określonych w indywidualnej ścieżce wsparcia,
b) Zgłaszania uwag i oceny zajęć, szkoleń i wizyt studyjnych,
c) Opuszczenia maksymalnie 20% godzin w ramach poszczególnych zajęć,
d) Otrzymania materiałów dydaktycznych w formie papierowej lub on-line,
e) W przypadku zdanego egzaminu kończącego się otrzymaniem certyfikatu, odbioru odpowiedniego dokumentu (certyfikatu) stwierdzającego uzyskanie określonych kwalifikacji,
f) Ubiegania się o Indywidualną Organizację Studiów w celu realizacji zadań wynikających z Projektu.


§6. Zasady obowiązywania Regulaminu rekrutacji

1. Regulamin obowiązuje po zaakceptowaniu i podpisaniu przez Kierownika Projektu.

2.
Regulamin zostaje podany do publicznej wiadomości na stronie WWW Projektu, po zaakceptowaniu i podpisaniu przez Kierownika Projektu.

3.
Przystąpienie do rekrutacji w Projekcie i złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2 w terminach określonych w pkt. 4.3 jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie rekrutacji.

Szanowni Państwo,

Z KOŃCEM KWIETNIA BR. ROZPOCZYNAJĄ SIĘ WIZYTY STUDYJNE, które trwać będą do końca czerwca br. Każdy z Państwa bierze udział w jednej wizycie, trwającej 1 dzień roboczy, u jednego potencjalnego pracodawcy, zgodnie z wcześniej dokonanym wyborem (podczas wypełniania bilansu wejścia do projektu). Prosimy zatem o śledzenie korespondencji mailowej, w której podamy termin i miejsce Państwa wizyty studyjnej.

Osoby, które biorą udział w zajęciach ZW4 - Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie Turystycznym proszone są o zapoznanie się z grafikiem zajęć umieszczonym w zakładce Harmonogram (zmianie uległy przede wszystkim sale zajęć!). Jednocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na tych warsztatach. Osoby chętne proszone są o pilny kontakt e-mailowy lub bezpośredni kontakt z biurem projektu pok.419.

Szanowni Państwo,

Ze względu na sytuacje losowe niektórych uczestników projektu, zwolniły sie miejsca na kilku kursach. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w dodatkowym kursie certyfikowanych (poza tymi dwoma, które zostały Państwu przydzielone) informujemy, że mamy wolne miejsca na: 

Cs1 – Obsługa 4 systemów rezerwacyjnych wykorzystywanych w biurach podróży w terminie 23-24.02.2018 r. (2 dni)

Cs2 – Obsługa klienta w biurze podróży z wykorzystaniem systemów rezerwacyjnych w terminie 5-8.03.2018 r. lub 13-16.03.2018 (4 dni)

Cs8 – Obsługa systemu zarządzania obiektami sportowymi GymManager w terminie 28.02.2018 r.  (1 dzień)

Cs9 - Programowanie PHP/SQL dla serwisów internetowych w branży turystycznej w terminie 19-23.03; 26-29.03.2018 r. (9 dni)

ZW4 Komunikacja międzykulturowa w biznesie turystycznym  w termnie 19.04 i 9.05.2018 r. lub  25.04 i 10.05.2018 r. (2 dni)

W najbliższych dniach prowadzący zajęcia praktyczne skontaktują się z Państwem w celu ustalenia harmonogramu spotkań. Proszę o regularne sprawdzanie skrzynki mailowej. Poniżej lista osób zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia praktyczne w formie projektowej:

Z1 Business plan przedsiębiorstwa turystycznego/rekreacyjnego  dr Joanna Śniadek
33131
29804
34548
29438
31995
 
Z1 Business plan przedsiębiorstwa turystycznego/rekreacyjnego dr Katarzyna Majchrzak
34308
34285
34283
34268
34272
 
Z1 Business plan przedsiębiorstwa turystycznego/rekreacyjnego  dr Joanna Śniadek
32007
34649
34332
32034
31398
 
Z5 Badania zachowań turystycznych dr  Katarzyna Majchrzak
34270
32003
32039
25359
34629
 
Z6  Rozwiązania innowacyjne  w turystyce i rekreacji dr Matylda Awedyk
31940
31946
33135
31950
31951
 
Z6  Rozwiązania innowacyjne  w turystyce i rekreacji dr Matylda Awedyk
33139
34602
34294
34555
32425
 
Z6  Rozwiązania innowacyjne  w turystyce i rekreacji dr Bernadeta Hołderna-Mielcarek
34623
34341
34342
29957
26725
 
Z7 Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach turystycznych dr Jowita Górka
26860
29454
29819
34617
34321
 
Z8 Wizerunek przedsiębiorstwa turystycznego dr Bernadeta Hołderna-Mielcarek
29807
29448
32015
32049
32072
 
Z10 Kreowanie nowych produktów dr Beata Kaczor
31948
29423
34279
31982
29489
 
Z10 Kreowanie nowych produktów dr Beata Kaczor
32064
34600
34323
31992
 
Z11 Strony www/blog/vlog dr Magdalena Jakubowska
34263
34586
35933
34274
32026
 
Z11 Strony www/blog/vlog dr Magdalena Jakubowska
34621
34624
34338
34628
35825
 
Z11 Strony www/blog/vlog dr Magdalena Jakubowska
32055
35733
34361
33193
34644
 
Z14 Współpraca międzynarodowa dr Agnieszka Wartecka -Ważyńska
29445
29446
32031
30271
29515
31974
 
Z15 E-Business w turystyce dr hab. Rafał Prinke
33126
31943
34304
34610
32062
 
Z12 Przygotowanie eventu turystycznego/rekreacyjnego prof. AWF dr hab. Beata Pluta, dr hab. Magdalena Krzykała, dr hab. Marcin Andrzejewski, dr Małgorzata Woźniewicz-Dobrzyńska,   dr Aleksandra Karpińska,  dr Karolina Podciechowska
29408
29409
29417
34589
34267
 
34545
31968
30280
34284
34286
 
34287
34290
33157
34303
34613
 
29864
35727
34325
33248
34344
 
26725
29509
34638
34563
34564
 
34360
26736
34365
33192
34354
 

Osoby, które biorą udział w Kursie CS4 dla specjalistów ds. turystyki w j. angielskim, informujemy o przesunięciu zakończenia kursu o jeden dzień. Nowy termin szczegółowo zapisany jest w zakładce Harmonogram realizacji projektu.

Studenci, którzy biorą udział w zajeciach warsztatowych ZW4-Komunikacja międzykulturowa w biznesie turystycznym proszeni są o skontrolowanie harmonogramu swoich zajęć. Modyfikacji uległy zajęcia planowane na maj. Grupa druga zamiast  dnia 9 maja będzie miała zajęcia 27 kwietnia br., a grupa trzecia zamiast dnia 10 maja będzie miała zajęcia 20 kwietnia.

Informujemy, że dla osób, które zakwalifikowały się na kurs języka migowego, odbędzie się spotkanie wprowadzające dnia 9 lutego  (piąteko godz. 9.00 do 11.00 sala 041, w nowym budynku dydaktycznym, poziom -1. Spotkanie jest obowiązkowe jedynie dla tych osób, które na bilansie wejścia do projektu deklarowały brak znajomości języka migowego. Osoby, które posiadają znajomość j. migowego muszą mieć ten fakt udokumentowany stosownym certyfikatem, wpisem do indeksu lub innym zaświadczeniem, tylko taki dokument zwalnia z uczestnictwa w spotkaniu wprowadzającym.

Poniżej listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kursy (po nr albumu)

Cs 5 – Kurs Kasjera Lotniczego
Gr 1.  Termin 05-09.03; 12.03-16.03; 20.03-23.03.2018 r.
33126
31943
31974
29445
29448
 
Gr 2. Termin 16.04-20.04; 23.04-27.04; 8.05-11.05.2018 r.
29417
34274
34545
32003
29489
32049
29515
35733
33192
32072
 
Cs 6- Kurs Konsultant biura 
Termin 12.02-16.02; 19.02-20.02.2018 r.
31940
34268
29804
30280
34548
29438
29807
34284
34290
32007
34323
32034
34563
34564
 
Cs 4- Kurs  Praktyczny kurs dla specjalistów ds. turystyki w języku angielskim
Termin 04.04-06.04; 09.04-10.04; 12-13.04.2018 r.
33126
29417
29446
32026
29492
29515
35733
34629
29957
32064
 
Cs1 – Obsługa 4 systemów rezerwacyjnych wykorzystywanych w biurach podróży
Gr 1. Termin 21-22.02.2018 r.
33135
34267
26860
34272
31968
29804
34283
34548
29438
34284
34285
29454
34290
33157
Gr 2. Termin 23-24.02.2018 r.
31995
29819
34303
34555
34308
34613
32039
34629
26725
34638
32055
32062
33193
 
Cs2 – Obsługa klienta w biurze podróży z wykorzystaniem systemów rezerwacyjnych
Gr.1 Termin 5-8.03.2018 r.
29408
29409
34589
34268
31951
25359
29423
34279
30280
31982
31992
32003
29864
35727
34323
 
Gr2. Termin 13-16.03.2018 r.
32031
34332
29489
34623
34341
34342
34344
34628
29509
34563
34564
29848
34360
32064
34365
 
Cs7 – Obsługa systemu zarządzania hotelem CHART
Gr1. Termin 4-6.04 i 9.04.2018 r.
31946
34263
31948
34586
31950
35933
26860
31968
29454
34600
34602
34294
33157
29819
 
Gr 2. Termin 10-13.04.2018 r.
34610
34555
32425
32015
34617
34649
34624
32039
32049
29509
33192
26736
34365
32072
 
Cs8 – Obsługa systemu GymManager
Gr 1. Termin 28.02.2018 r.
29409
34586
33131
31950
34270
34285
34286
34287
34303
34304
34610
34308
34617
34321
 
Gr2. Termin 1.03.2018 r.
34325
33248
34649
34621
34623
34338
30271
34341
34342
35825
31398
34354
34361
26736
34644
 
Cs9 - Programowanie PHP/SQL dla serwisów internetowych w branży turystycznej
Termin 19-23.03; 26-29.03.2018 r.
33139
34545
34283
29446
29492
34624
30271
32055
29957
34361
 
Cs10 Kurs Języka migowego
Terminy w zakładce „Harmonogram realizacji projektu”
Gr 1
29408
31943
34270
25359
29423
34274
29807
31982
34600
31995
 
Gr2
29448
32425
34613
29864
33248
26725
35825
31398
34354
32062
 
ZW4 Komunikacja międzykulturowa w biznesie turystycznym
Gr 1. Termin 17.04 i 26.04.2018 r.
31940
31946
34263
31948
33131
33135
35933
34589
34267
31951
34272
33139
34279
 
Gr2. Termin 19.04 i 27.04.2018 r.
31974
34286
34287
34602
29445
31992
34294
34304
32007
35727
32015
34321
34325
 
Gr 3. Termin 20.04 i 25.04.2018 r.
32026
32031
34332
34621
32034
34338
34344
34628
34638
29848
34360
33193
34644
 

Szanowni Studenci,

dnia 09.01.2018 r. o godz. 8.00 w sali 211 nowego budynku dydaktycznego, odbędzie się dodatkowy test z języka angielskiego dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły stawić się w poprzednim terminie tj. 19.12.2017r.


Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali 265 (budynek wydziału WFSiR) odbędzie się test kompetencji z języka angielskiego. Jest on obowiązkowy tylko dla tych osób, które na bilansie wejścia do projektu, wybrały kursy certyfikowane wymagające znjomości tego języka.

Informujemy, że pierwsze zajęcia warsztatowe rozpoczynają się od 14 grudnia w podziale na grupy warsztatowe. Podział ten zostanie umieszczony na stronie projektu w zakładce Aktualności w najbliższych dniach, a harmonogram zajęć dla poszczególnych grup odnajdą Państwo w zakładce Harmonogram realizacji projektu.


Szanowni Państwo,
informujemy, że w środę, dnia 13 grudnia br.  o godz. 8.00 w sali nr 210 budynku dydaktycznego Wydz. TiR, odbędzie się badanie ankietowe - "Bilans wejścia" do projektu "STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu do wejścia na rynek pracy".
Udział w bilansie jest obowiązkowy.
Zapraszamy również osoby, które nie zgłosiły się do projektu podczas trwającej rekrutacji uzupełniającej (nie wypisały formularza rejestracyjnego), a obecnie deklarują chęć udziału w projekcie.
Tego samego  dnia tj. 13.12.br. od godz. 9.00 do 13.30 należy podpisać umowę uczestnictwa,  w Biurze Projektu pok. 419.
 

Szanowni Państwo, od wtorku 21.11.br. rozpoczynamy zajęcia warsztatowe w ramach naszego projektu. Prosimy o zapoznanie się z podziałem na grupy [link] oraz ze szczegółowym planem godzinowym, który jest umieszczony w zakładce Harmonogram realizacji projektu.

Prezentacja projektu
Biuro Projektu
Magdalena Grupa
Nowy Budynek Dydaktyczny, IV piętro pok. 419
ul. Królowej Jadwigi 27/39
Poznań 61-871

(61) 835 53 49

Kierownik Projektu
dr Katarzyna Majchrzak
Nowy Budynek Dydaktyczny, IV piętro pok. 420
ul. Królowej Jadwigi 27/39
Poznań 61-871

(61) 835 53 45

Koordynator Projektu ds. Organizacji i Monitoringu
dr Karolina Ratajczak
Nowy Budynek Dydaktyczny, III piętro pok. 304
ul. Królowej Jadwigi 27/39
Poznań 61-871

(61) 835 53 75

Specjalista ds. rozliczeń
mgr Daria Hermuła-Wielińska
Budynek Główny, wejście "B" pok. 119
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

(61) 835 50 46
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl