Doktoranci

Wszystkich zainteresowanych pracą i karierą naukową w AWF Poznań zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do

Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauk o Kulturze Fizycznej

Poniżej krótki przewodnik dający podstawową orientację. Po zapoznaniu się z głównymi kwestiami koniecznie przestudiuj dokumenty zawierające szczegóły procedur i wymagań.

Dla kogo Szkoła Doktorska w dyscyplinie Nauk o Kulturze Fizycznej?

Dla pasjonatów chcących poświęcić kilka lat swojego życia na badania uwarunkowań i skutków aktywności fizycznej człowieka w kontekście sprawności fizycznej, rozwoju fizycznego, estetyki ciała, jakości życia i utrzymania zdrowia. Dla tych, którzy chcą współtworzyć wiedzę naukową podstawową i aplikacyjną związaną z wychowaniem fizycznym, sportem, rekreacją fizyczną czy turystyką, przydatną w praktyce takich zawodów jak nauczyciel, trener i instruktor sportu lub fitness, animator, specjalista turystyki, specjalista adaptowanej, aktywności fizycznej, menedżer sportu, analityk sportowy i innych pokrewnych.

Kto może być przyjęty do Szkoły Doktorskiej?

Podstawowymi warunkami są: posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, zgoda przyszłego promotora na objęcie opieką naukową, zadowalająca znajomość języka angielskiego, wcześniejsze doświadczenia i osiągnięcia naukowe oraz przygotowanie dobrego projektu naukowego.

Jak znaleźć promotora?

Listę potencjalnych promotorów zatrudnionych w AWF Poznań znajdziesz na dole tej strony. Są też na niej podane miejsca zatrudnienia (wydział, katedra, zakład) oraz adresy e-mailowe naszych naukowców. Skontaktuj się możliwie szybko z wybraną osobą i skonsultuj możliwość realizaji własnego projektu naukowego. Jeśli uzyskasz akceptację, poproś o oficjalną pisemną zgodę na specjalnym formularzu.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Przede wszystkim jest to sam wniosek i towarzyszące mu załączniki: odpis dyplomu magisterskiego, kwestionariusz osobowy, życiorys, zgoda potencjalnego promotora, opis problemu badawczego oraz dokumentacja osiągnięć naukowych (publikacje, staże, udział w projektach badawczych czy konferencjach i in.). Szczegółowy wykaz znajdziesz w Uchwale na dole strony.

Kiedy i gdzie można składać dokumenty?

Składanie dokumentów jest możliwe od 1 lipca do 14 sierpnia oraz od 1 do 4 września 2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:30. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Szkoły Doktorskiej, ul. Królowej Jadwigi 27/39, nowy budynek dydaktyczny, I piętro, pok. 120 lub 121.

Czy jest pobierana opłata rekrutacyjna?

Tak, stosunkowo niewielka, ale jest warunkiem przyjęcia wniosku.

Kiedy i gdzie odbywa się postępowanie rekrutacyjne?

Rozmowy komisji rekrutacyjnej z kandydatami będą odbywać się w okresie od 7 do 18 września 2020 r. (o dokładnej dacie i godzinie kandydaci zostaną poinformowani odrębnymi pismami). Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w siedzibie Uczelni.

Czy procedura rekrutacyjna jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych?

Kandydaci z orzeczoną i udokumentowaną niepełnosprawnością zasadniczo podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej co pozostali kandydaci. Osoby, które życzą sobie  udogodnień, proszone są o dołączenie stosownej informacji do składanej dokumentacji. Dostosujemy warunki do ich potrzeb.

Na czym polega postępowanie rekrutacyjne?

Jeśli złożona dokumentacja spełnia wymogi formalne, kandydat jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną przed 7-osobową komisją.

1) Najpierw komisja wysłuchuje prezentacji ustnej kandydata wygłaszanej w języku angielskim, dotyczącej proponowanego problemu badawczego. Czas wypowiedzi to ok. 5 min i nie może być ona wspierana prezentacją multimedialną, czytaniem tekstu lub innymi zewnętrznymi źródłami informacji. Członkowie komisji zadają potem pytania w języku angielskim, na które kandydat odpowiada. "Niezadowalający", w ocenie komisji rekrutacyjnej, poziom języka angielskiego oznacza niedopuszczenie kandydata do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

2) W drugiej częsci kandydat prezentuje problem naukowy, który zamierza rozwiązać (czas wystąpienia ok. 10 min.), a ocenie podlegają:
  a) zgodność z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej (patrz: definicja na dole tej strony),
  b) oryginalność planowanego problemu naukowego,
  c) wartość poznawcza i praktyczna,
  d) stan zaawansowania/dojrzałość koncepcji badawczej,
  e) realność zakończenia projektu w okresie trwania kształcenia w szkole doktorskiej.
Członkowie komisji rekrutacyjnej zadają pytania związane z przedstawionym problemem badawczym i zainteresowaniami naukowymi kandydata, dla uzyskania dodatkowych informacji. Kandydaci, których założenia planowanego problemu naukowego komisja rekrutacyjna uzna za pozostające poza dyscypliną nauk o kulturze fizycznej, nie będą dopuszczeni do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

3) W trzeciej części (bez udziału kandydata) komisja ocenia jej/jego dotychczaswoy dorobek naukowy na podstawie załączonej dokumentacji.

Kto zostanie przyjęty do Szkoły Doktorskiej?

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursu, a efekty rozmowy kwalifikacyjnej oraz udokumentowane osiągnięcia są punktowane (szczegóły punktacji znajdziesz w Uchwale na dole tej strony). W ramach limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy:

1) uzyskają zgodę potencjalnego promotora,

2) zaprezentują zadowalający poziom języka angielskiego,

3) zaprezentują problem naukowy mieszczący się w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej,

3) uzyskają odpowiednio wysoką ocenę za prezentację problemu naukowego,

4) wykażą się wysokimi dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi oraz

5) po spełnieniu powyższych warunków - uzyskają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kiedy i w jaki sposób ogłaszane są wyniki rekrutacji?

Lista przyjętych kandydatów zostanie wywieszona najpóźniej 25 września 2020 r. w sekretariacie Szkoły Doktorskiej oraz opublikowana w formie elektronicznej na stronie internetowej AWF Poznań. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Kiedy rozpoczyna się kształcenie w Szkole Doktorskiej?

Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Jest to dzień inauguracji roku akademickiego, domyślnie 1 października.

Poniżej oficjalna dokumentacja z dokładnym opisem procedur, punktacji i ważnymi szczegółmi.

UCHWAŁA NR 180/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie trybu i zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej na rok akademicki 2020/21

Załączniki do UCHWAŁY nr 180/2020 - do pobrania i wypełnienia

       Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej

       Załącznik nr 2 - Zgoda na pełnienie funkcji promotora

       Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych

       Załącznik nr 4 - Definicja Nauk o Kulturze Fizycznej

Lista potencjanych promotorów zatrudnionych w AWF Poznań - stan na 30.01.2020

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. AWF dr hab. Krzysztof Kusy
Nowy Budynek Dydaktyczny, 4 piętro, pok. 429
E-mail: 
Telefon:  61 835 52 70
Dyżury: zasadniczo wtorki 13.00-15.00; w ważnych sprawach bez limitu i anonsowania spotkań

 
Sekretariat Szkoły Doktorskiej

mgr Lidia Wojtkowiak-Świadek
Nowy Budynek Dydaktyczny, 1 piętro, pok. 117
E-mail: 
Telefon:  61 835 51 25
Faks:  61 835 51 26


Przewodniczący Samorządu Doktorantów

mgr Tomasz Jankowiak

mgr Wojciech Jelonek
  

 

Sekcja Nauki AWF Poznań
http://www.nauka.awf.poznan.pl/

Stowarzyszenie PolDoc
www.poldoc.pl

Samouczki do pakietu Statistica
www.statsoft.pl/Czytelnia

Wymowa słownictwa obcojęzycznego:
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/

Światowa Platforma Naukowa
http://www.ted.com/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl/

 

 

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 

SZKOŁA DOKTORSKA (od roku 2019/20)

 

STUDIA DOKTORANCKIE

PRZEDSTAWICIELE NA LATA 2016-2020

Członkini Komisji Oceny Jakości Kształcenia
mgr Malwina Pietrzak

Członkini Komisji Doktoranckiej ds. stypendiów doktoranckich
mgr Marta Skotnicka

Członkini Komisji Stypendialnej
mgr Anna Gomołysek

Członek Komisji Stypendialnej
mgr Adam Prokopczyk

Członek Komisji ds. Nagród i Wyróżnień
mgr Bartosz Malak

Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich i Doktorantów
mgr Bartosz Malak

Członkini Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów
mgr Anna Gomołysek

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
mgr Tomasz Jankowiak

Członkini Odwoławczej Komisji Stypendialnej
mgr Zofia Kasińska

Członkini Odwoławczej Komisji Stypendialnej
mgr Marta Skotnicka

Członek Komisji Rekrutacyjnej na studia Doktoranckie
mgr Michał Janowski

Członkini Komisji Regulaminowej
mgr Malwina Pietrzak

Członkini Komisji Regulaminowej
mgr Paulina Frajtag

Członkini Komisji Regulaminowej
mgr Mateusz Skrzypczak

Członkini Senatu
mgr Sylwia Bartkowiak

Członkini Senackiej Komisji Wyborczej
mgr Sylwia Bartkowiak

Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej
mgr Michał Janowski

Posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów Akademii i składa się z 8 doktorantów: przewodniczącego oraz 7 członków.

Sąd orzeka w sprawach dyscyplinarnych:

1. W pierwszej instancji, w składzie 3 członków

2. W drugiej instancji, w składzie 5 członków
KOMISJA REGULAMINOWA

Jest organem nadzorczym i sądowym Samorządu Doktorantów i składa się z 3 osób: przewodniczącego oraz 2 członków

Do podstawowych zadań Komisji Regulaminowej należy:

1. Nadzór i kontrola działalności organów Samorządu

2. Stwierdzenie ważności wyborów do organów Samorządu

3. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad prawa i współżycia koleżeńskiego
CZŁONKOWIE KADENCJI 2019-2020

Przewodniczący Samorządu
mgr Tomasz Jankowiak

Vice-Przewodniczący
mgr Jakub Malik

Vice-Przewodniczący
mgr Norbert Grzelak

Sekretarz Samorządu
mgr Wojciech Jelonek

Członek Zarządu
mgr Katarzyna Konrady
SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Samorząd Doktorantów jest reprezentacją ogółu doktorantów Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Samorząd działając przez swoje organy:
 • Broni praw doktorantów.
 • Reprezentuje interesy doktorantów
 • Wyraża opinię społeczności doktorantów Akademii w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana.
 • Prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań poprzez prowadzenie i popieranie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej
 • Uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Akademii, a w szczególności:
  • opiniuje projekty decyzji organów Akademii w sprawach dotyczących doktorantów w tym związanych z organizacją i Regulaminem Studiów Doktoranckich;
  • współpracuje z władzami Uczelni i wydziałów w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia;
  • porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni i współdecyduje w zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok 2020/21 rozpoczęta

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej w AWF Poznań już od 1 lipca mogą składać wnioski o przyjęcie. Przypominamy, jakie dokumenty należy przygotować oraz gdzie i kiedy je dostarczyć.

Kandydat do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej składa wniosek o przyjęcie do Szkoły oraz następujące załączniki: zgoda potencjalnego promotora, opisu problemu badawczego, listę dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, staży, udziału w projektach badawczych czy konferencjach i in.), odpis dyplomu magisterskiego, kwestionariusz osobowy i życiorys.

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Doktorskiej znajdującego się w budynku dydaktycznym przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 (I piętro, pok. 120 lub 121). Sekretariat jest otwarty do końca lipca od poniedziałku do piątku w godz. 9-13:00. Dokumenty będą przyjmowane także do 14 sierpnia br., a następnie od 1 do 4 września br. (godziny pracy sekretariatu w tych okresach zostaną podane później).

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w AWF Poznań dostępne są w zakładce obok.

Przypominamy, że na terenie Uczelni należy przestrzegać zasad i ograniczeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

 

Obrona doktoratu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W związku pandemią uległy korekcie przepisy związane z procedurą obrony pracy doktorskiej. Obecnie jest możliwość przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy z użyciem komunikacj elektronicznej, co pozwoli na uniknięcie przesunięć terminów. Szczegóły zawarte są Zarządzeniu Rektora AWF nr 35/2020.

 

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo,


wszystkich zainteresowanych pracą naukową w AWF Poznań zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Nauk o Kulturze Fizycznej w zakładce obok.

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania poprzez adres . Mam też nadzieję, że wkrótce będzie możliwość bezpośredniego spotkania i zapoznania się z potencjalnymi promotorami oraz zapleczem badawczo-laboratoryjnym AWF w Poznaniu  - proszę śledzić informacje na uczelnianej stronie i facebooku.

Z pozdrowieniami

Krzysztof Kusy
Dyrektor Szkoły Doktorskiej

E-mail:

 
 
 
Przesunięcie terminu złożenia indeksów dla roczników 2, 3 i 4

Ostateczny termin złożenia indeksów w semestrze letnim dla roczników 2, 3 i 4 Studiów Doktoranckich zostaje przesunięty na dzień 15 września 2020 r. Dla uczestników Szkoły Doktorskiej (1 rocznik) termin pozostaje bez zmian (30 września).

Krzysztof Kusy
Dyrektor Szkoły Doktorskiej


 

 

Czytaj więcej...

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl