Zakład Teorii Sportu

            W dniu 15 października 2015 roku w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu odbyła się konferencja metodyczno-szkoleniowa, której tematyka dotyczyła zjawiska dopingu w sporcie oraz postępowania w stanach pourazowych narządów ruchu.


       Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, Zakładu Teorii Sportu oraz Medycyny Sportu i Traumatologii AWF w Poznaniu.

            Udział w szkoleniu wzięli przede wszystkim trenerzy sportu młodzieżowego, nauczyciele wychowania fizycznego
z Poznania i regionu oraz bardzo liczna grupa studentów i wykładowców AWF w Poznaniu.

          W pierwszej części dr Dariusz Błachnio (Wydział Edukacji i Promocji Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie) przybliżył słuchaczom zagadnienia związane z profilaktyką w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Szczególną uwagę zwrócił na zagrożenia wynikające z nieświadomości młodocianych sportowców i ich trenerów oraz na programy edukacyjne oferowane przez Komisję mające na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku.

               O zasadach postępowania w stanach pourazowych narządu ruchu mówił w drugiej części szkolenia mgr Maciej Jurasz (Zakład Medycyny Sportu i Traumatologii), który skupił się na diagnozowaniu i zasadach natychmiastowej interwencji trenerów, nauczycieli, opiekunów w przypadku wystąpienia urazu.

             Wystąpienia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, czego dowodem była dyskusja oraz liczne pytania zadawane prelegentom.

       Projekt organizacji szkoleń dla kadry trenersko-instruktorskiej oraz nauczycieli szkół sportowych regionu wielkopolskiego, doskonale wpisuje się w założenia sformułowane w porozumieniu o współpracy zawartym w 2006 roku pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu a Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, którego głównym celem jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do usprawnienia systemu szkolenia młodzieży na terenie Wielkopolski.
 
                                                                                     opracowała:
                                                                                                      mgr Sylwia Bartkowiak
                                                                                                  Zakład Teorii Sportu


 
         25 września odbyła się dziesiąta Noc Naukowców, podczas  której Akademia Wychowania Fizycznego zaprezentowała bogaty program .W imprezie,  jak co roku, uczestniczyła także  Katedra Teorii i Metodyki Sportu, która  zaprosiła wszystkich chętnych do udziału w zajęciach warsztatowych, odbywających  się w nowej hali sportowej. W tym roku zajęcia prowadzone były pod hasłami: „czy czujesz swoje ciało?”, „niech moc będzie z tobą” oraz „czym jest skoczność i od czego zależy”.
 
        Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem. Stanowiska badawcze odwiedziło ponad 50 osób. Swoje możliwości sprawdzały dzieci, młodzież oraz dorośli, którzy na co dzień nie mają możliwości korzystania z zaprezentowanych form pomiaru rozmaitych parametrów  budowy ciała i jego funkcji. Osoby przyjechały do Poznania z różnych zakątków Wielkopolski. 
 
       Tej nocy w hali sportowej AWF-u można było dowiedzieć się wielu informacji o swoim składzie ciała. Każdy uczestnik otrzymał wydruk, który przedstawiał szczegółowo  procentowy udział komponentów w ogólnej budowie ciała. Następnie osoby mogły dokonać oceny zdolności szybkościowo-siłowych kończyn dolnych w próbie wyskoku dosiężnego obunóż z miejsca. W tym celu  wykorzystano systemu TENDO.  
 
       Dzięki systemowi OPTOGAIT wykonano pomiar parametrów czasoprzestrzennych chodu, a także zarejestrowano poziom asymetrii chodu czyli różnicy między prawą i lewą nogą. Każdy uczestnik wykonał próbę z otwartymi i zamkniętymi oczami. Szczególną popularnością cieszył się test z zamkniętymi oczami, gdzie zademonstrowano wpływ zmysłu wzroku na czucie czasu, przestrzeni i ruchu.
 
       Spore zainteresowanie wzbudził test Wingate stosowany w celu sprawdzenia wydolności beztlenowej. Badani wykonywali 30s wysiłek, który pozwalał na indywidualną ocenę stanu wytrenowania. Uzyskane rezultaty można było porównać z wynikami zawodników z różnych dyscyplin.
 
       Kompleksowe badanie miało charakter wstępnej diagnozy kondycji człowieka uświadamiającej mu możliwości pomiarowe w tym zakresie i inspirującej do podejmowania działań naprawczych lub doskonalących stan organizmu.
 
       Każdy uczestnik opuszczał halę AWF z uśmiechem, bardziej świadomy możliwości własnego ciała oraz z przekonaniem, że nauka nie koniecznie musi odbywać się w salach lekcyjnych.
 
      Do zobaczenia za rok!
 

 

 

 

 

 

  Z przyjemnością informujemy, że doktorantka Zakładu Teorii Sportu, trener kajakarstwa KS Warta Poznań Pani Ewa Bresińska-Krawiec została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski „Trenerka Roku 2015”.
Uroczyste wręczenie wyróżnień, z udziałem ministra sportu i turystyki Witolda Bańki, członkini MKOl i przewodniczącej Komisji Sportu Kobiet PKOl Ireny Szewińskiej oraz prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, odbyło się 28 kwietnia 2016 r.
w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.


Serdecznie gratulujemy ! 

     W działalności treningowej, ale także badawczej spotykamy niekiedy kontrowersje i rodzaje uogólnień nieadekwatnych do sytuacji występujących w teorii i praktyce treningu a szczególnie dotyczących relacji między tymi sferami. Istnieje zatem potrzeba odświeżenia, uporządkowania i ciągłego wzbogacania wiedzy dotyczącej wiedzy o treningu sportowym w tych aspektach, mających przecież związek z jego skutecznością, która jest naczelnym wymogiem według możliwych do zastosowania i uzasadnionych kryteriów.
      Jest oczywiste, że w poszukiwaniu przesłanek i uzasadnień dla skutecznego i rozważnego działania sięgamy w pierwszej kolejności do ustalonej w tym zakresie wiedzy o sporcie zawartej w rozmaitych opracowaniach dotyczących teorii sportu. Już wstępne ogarnięcie tej wiedzy - szczególnie w konfrontacji z realiami praktyki sportowej - pozwala dostrzec i zrozumieć złożoność procesu szkolenia sportowego, generującą liczne trudności, wątpliwości i dylematy, ale także otwierające nowe obszary badawcze. Nasuwają się tu przykładowe pytania: czy znamy wszystkie i czy możliwe jest w ogóle rozpoznanie wszystkich bodźców oddziaływujących na sportowca?; na ile można je modyfikować?; czy w poszukiwaniu determinant da się wyizolować sferę wpływów życia osobistego, powiązań zawodnika z otoczeniem?; czy możliwe jest dotarcie do źródeł motywacji poszczególnych zawodników, warunkujących jakość wykonywanych wysiłków? ....
     Monografia zatytułowana „Trening sportowy. Diagnoza–Programowanie–Kontrola” pod redakcją Ryszarda Strzelczyka i Krzysztofa Karpowicza jest próbą wyjaśnienia podanych tu przykładowo kwestii z perspektywy badaczy zajmujących się rozmaitymi aspektami treningu sportowego.


       

 


    

       

 

Sekretariat Zakładu Teorii Sportu

ul. Królowej Jadwigi 27/39

61-871 Poznań

Nowy budynek, pok. 105

tel.: 0-61 835 52 60

e-mail:

 

 

 

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:

 • Teoria Sportu,

 • Teoria Treningu Sportowego,

 • Teoria i Metodyka Treningu Sportowego,

 • Projektowanie, Realizacja i Kontrola Treningu Sportowego,

 • Współczesny Sport Wyczynowy.


Wpływ sportowej aktywności fizycznej na wskaźniki rozwoju motorycznego człowieka z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-kulturowych.


Zadanie 1

Model zawodnika i treningu w przekroju ontogenezy sportowej na przykładzie wybranych dyscyplin oraz rodzajów działalności wymagających podwyższonego poziomu sprawności fizycznej.
 

Zadanie 2

Rozwój motoryczny i somatyczny dzieci wiejskich - uwarunkowania środowiskowe.

 

Zadanie 3

Morfofunkcjonalna charakterystyka sportowców na etapie szkolenia ukierunkowanego.

                                                                                               

DYŻURY PRACOWNIKÓW
semestr letni

Czytaj więcej...

OFERTA WSPÓŁPRACY
 
Zapraszamy do pracowni
Zakładu Teorii Sportu AWF w Poznaniu

 
 

Pomiar możliwości kondycyjnych, koordynacyjnych czy właściwości budowy ciała jest nieodzownym elementem racjonalnie realizowanego procesu treningowego. Właściwa diagnostyka jest punktem wyjścia do planowania lub modyfikowania treningu. To także obiektywny sposób kontrolowania efektów pracy zawodnika lub trenera. Jest jednym z podstawowych mierników efektywności treningu we wszystkich jego odmianach. Może być także bardzo ważnym narzędziem w profilaktyce zdrowotnej.

 
 
Przykłady narzędzi dotyczących monitoringu efektów treningowych.
Diagnoza – predykcja – program – kontrola – skuteczność.

 • Ocena budowy somatycznej oraz analiza segmentowa składu ciała.
 • Wydolność układu oddechowego. Spirometria statyczna i dynamiczna.
 • Intensywność wysiłku fizycznego na podstawie rejestracji częstości skurczów serca (HR).
 • Oznaczanie wskaźników biochemicznych - koncentracja kwasu mlekowego we krwi.
 • Szacowanie progów metabolicznych.
 • Zdolności wytrzymałościowe – o podłożu tlenowym i beztlenowym (np. step-testy, beep test, Test Wingate, PWC170).
 • Pomiar możliwości siłowych rozwijanych w warunkach statyki i dynamiki.
 • Zdolności szybkościowe organizmu w ruchach cyklicznych i acyklicznych.
 • Zdolności szybkościowo-siłowe (moc) kończyn dolnych i górnych (maksymalna i średnia moc).
 • Koordynacyjne zdolności motoryczne (KZM).
 • Testy sprawności fizycznej (MTSF, EUROFIT, YMCA i itp.).
 • Inne, w zależności od potrzeb.

 
PROWADZIMY BADANIA LABORATORYJNE I TERENOWE !!!
 
Zapraszamy !!!
 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl