Pracownia Praktyk PedagogicznychPRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


I. Program praktyki psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej
 
A.  Cele przedmiotu:
 • zapoznanie z wiedzą na temat zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w pracy nauczyciela,
 • przygotowanie do prowadzenia  działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów,
 • poznanie specyfiki i funkcjonowania szkoły.
B. Treści programowe:
 • poznanie struktury organizacyjnej szkoły, dokumentacji pracy szkoły i nauczycieli, zapoznanie z warunkami pracy szkoły oraz realizowanymi przez szkołę zadaniami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • poznanie młodzieży, udział w dyżurach, opieka nad uczniami w czasie przerw, pomoc w organizacji imprez szkolnych,
 • praca dydaktyczno-wychowawcza – obserwacja lekcji wychowania fizycznego, lekcji wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych,
 • konsultacje z opiekunem praktyk, pedagogiem, psychologiem szkolnym dotyczące zagadnień psychologiczno-pedagogicznych.
C. Warunki zaliczenia praktyki przez studenta:
 • obecność na praktykach w wymaganym wymiarze (30 godzin),
 • realizacja całego programu praktyk,
 • uzyskanie pozytywnej oceny od nauczyciela-opiekuna prowadzącego praktykę w szkole,
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji z praktyk,
 • dostarczenie oceny nauczyciela, sprawozdania i dokumentacji w jednym z trzech terminów wyznaczonych przez Pracownię Praktyk Pedagogicznych.

II. Założenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w szkole podstawowej

Obserwacje lekcji wychowawczych (2 godziny) ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
 • tematykę zajęć,
 • formę komunikacji nauczyciela z uczniem,
 • schemat prowadzenia lekcji wychowawczej,
 • relacje interpersonalne pomiędzy wychowawcą a uczniem (w jaki sposób różnią się relacje ucznia z wychowawcą klasy a pozostałymi nauczycielami),
 • strukturę klasy (np. rolę poszczególnych uczniów w klasie, umiejętność współpracy w grupie).
Obserwacje lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych (10 godzin) ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
 • aktywność uczniów w grupie/strukturze formalnej i nieformalnej,
 • zachowanie i postawy uczniów podczas zajęć,
 • realizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami,
 • działania nauczyciela na rzecz bezpieczeństwa i dyscypliny,
 • sposoby motywowania uczniów podczas zajęć.
Zapoznanie z dokumentacją pedagogiczną:
 • związaną z działalnością nauczyciela (np. e-dziennik),
 • związaną z działalnością wychowawczą (np. wycieczki, wyjazdy),
 • związaną z działalnością psychologa/pedagoga.
Wywiad z pedagogiem/psychologiem na temat:
 • specyfiki problemów dzieci,
 • rodzaju podejmowanych działań z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • prowadzonej dokumentacji.
 Ogólna liczba godzin praktyki psychologiczno-pedagogicznej – 30 godzin (1 tydzień).PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


I. Program praktyki dydaktyczno-asystenckiej w szkole podstawowej
 
Praktyka dydaktyczna asystencka jest integralną częścią procesu kształcenia studentów i przewidziana jest w planie studiów II roku. Praktyka odbywa się w szkołach podstawowych i trwa 5 tygodni. Szczegółowy program praktyki zawiera konkretne zadania oaz wykaz liczby godzin przewidzianych dla pracy studenta w szkole.

A. Cele praktyki:
 • bezpośrednie poznanie całokształtu działalności szkoły podstawowej,
 • poznanie zakresu pracy nauczyciela wychowania fizycznego,
 • bezpośrednie poznanie warunków do realizacji programu kultury fizycznej.
B. Zadania praktyki.
 • poznanie organizacji szkoły,
 • zaznajomienie się z planem dydaktyczno-wychowawczym,
 • poznanie warunków pracy ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego i sportu szko1nego,
 • poznanie młodzieży (zainteresowania, postępy w nauce, rozwój psychomotoryczny itp.),
 • hospitacja zajęć wychowania fizycznego na wszystkich poziomach nauczania ze szczególnym uwzględnieniem klas 1-3,
 • asystowanie w czynnościach dydaktyczno-wychowawczych,
 • prowadzenie lekcji.
Na podstawie szczegółowego programu, student wraz z nauczycielem – opiekunem praktyk opracowuje indywidualny dzienny plan pracy. Studenta obowiązuje 6-godzinny dzień pracy, a w ciągu całej praktyki 150 godzin (5 tygodni).
 
II. Obowiązki studenta na praktyce.
 
Studenta odbywającego praktykę w szkole obowiązuje regulamin studiów AWF w Poznaniu oraz przepisy i zarządzenia władz oświatowych i dyrekcji szkoły:
 • student na praktyce reprezentuje Akademię Wychowania Fizycznego. W związku z tym studenta obowiązuje Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów.
 • praktykant prezentuje właściwą postawę – godną przyszłego wychowawcy młodzieży w realizacji wszystkich zadań określonych programem praktyki.
 • student praktykę rozpoczyna od zgłoszenia się u dyrektora szkoły.
 • wspólnie z nauczycielem – opiekunem zapoznaje się z warunkami szkoły, szczególnie w zakresie wychowania fizycznego i sportu.
 • aktywnie włącza się we wszystkie problemy szkoły jako instytucji kształcącej i wychowującej dzieci i młodzież.
 • zobowiązany jest do codziennego 6-godzinnego pobytu w szkole. W przypadkach wynikających z potrzeb dydaktycznych i wychowawczych pobyt studenta w szkole może być wydłużony (dotyczy to zarówno godzin popołudniowych, jak i dni wolnych od zajęć).
 • sumiennie wykonuje zadania wynikające z programu praktyki oraz wszystkie polecenia dyrektora szkoły, nauczyciela – opiekuna i metodyka AWF.
 • student prowadzi na bieżąco wymaganą dokumentacje praktyki.
 • praktykant szczególnie starannie przygotowuje się pisemnie do samodzielnego prowadzenia zajęć.
 • w terminie umówionym z opiekunem przedkłada do omówienia i zatwierdzenia opracowane osnowy lub konspekty lekcji wychowania fizycznego.
 • w wyznaczonym przez Pracownię Praktyk czasie oddaje kompletną dokumentację tzn. dziennik praktyk, sprawozdanie oraz ocenę nauczyciela-opiekuna (załączniki w zeszycie praktyk).
III. Kryteria zaliczenia praktyki.
 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
 • odbycie praktyki przewidzianej programem studiów w terminie i miejscu wyznaczonym przez Uczelnię.
 • pełne wykonanie planu praktyki w zakresie obserwowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz wykonanie wszystkich innych zadań wynikających z programu praktyki.
 • wykazanie nienagannej postawy oraz podporządkowanie się przepisom i poleceniom uczelni i szkoły.
 • zaangażowanie i działania studenta w trosce o dobro dziecka.
 • wykazanie postępu we wszystkich czynnościach dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych w miejscu praktyki.
 • prowadzenie na bieżąco całej dokumentacji praktyk wg ustalonych wzorów.
 • uzyskanie pozytywnych opinii i ocen wystawionych przez nauczyciela – opiekuna oraz metodyka AWF.
 • terminowe złożenie dokumentacji po zakończeniu praktyki.
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


I. Program praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej
 
Praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej jest kontynuacją przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Realizowana jest przez studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji.

A. Cele praktyki dotyczą:
 • poznania całokształtu pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szkoły,
 • poszerzenia i pogłębienia dotychczas zdobytych wiadomości o pracy szkoły jako placówki dydaktyczno-wychowawczej,
 • poznanie zadań i obowiązków oraz form i metod pracy nauczyciela wychowania fizycznego,
 • realizacji programu nauczania na tle warunków bazowo-sprzętowych szkoły.
B. Zadania praktyki obejmują:
 • pogłębienie znajomości pracy szkoły, struktury, form, metod itp.
 • działalność dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną szkoły,
 • dokumentację szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego,
 • konfrontację wiadomości i umiejętności wyniesionych z Uczelni i poprzednich praktyk z pracą nauczyciela wychowania fizycznego,
 • poznania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego,
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i współpraktykantów,
 • samodzielne prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • uczestniczenie w spotkaniach zespołów metodycznych,
 • udział w zebraniach i konferencjach,
 • prowadzenie określonej dokumentacji praktyki,
 • inne prace wynikające z zadań szczegółowych praktyki.
Na podstawie szczegółowego programu, student wraz z nauczycielem – opiekunem praktyk opracowuje indywidualny dzienny plan pracy. Studenta obowiązuje 6-godzinny dzień pracy, a w ciągu całej praktyki 60 godzin (2 tygodnie). Za zrealizowanie i zaliczenie praktyki w szkole podstawowej student otrzymuje 4 punkty ECTS.

ZADANIA PROGRAMOWE SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE SPOSÓB REALIZACJI
Poznanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szkoły -       struktura organizacyjna szkoły
-       plany pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
-       formy organizacyjne zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowych zajęć do wyboru, sportu, rekreacji i ćwiczeń korekcyjnych.
-       współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
-       organizacja opieki lekarskiej oraz współpraca nauczycieli wychowania fizycznego z pracownikami służby zdrowia
-       poznanie warunków pracy w zakresie wychowania fizycznego w szkołach
 
- rozmowy i wywiady z dyrektorem szkoły
- analiza dokumentów,
- udział w zebraniach i naradach odbywających się w szkole,
- rozmowy z nauczycielami wf
- wywiad z pracownikami służby zdrowia,
- rozmowa z nauczycielami innych przedmiotów i wychowawcą klasy.    
 
 
Poznanie dzieci i młodzieży
 
-       diagnoza  rozwoju psychomotorycznego i sprawności fizycznej uczniów,
-       zainteresowania uczniów kulturą fizyczną wyrażające się ich udziałem w sporcie szkolnym i pozaszkolnym.
-       stan zdrowia uczniów,
-       problemy związane z sytuacjami wychowawczymi (agresja, przemoc, nadpobudliwość, deficyt uwagi),
-       udział dzieci i młodzieży w organizacjach i kołach zainteresowań.
 
 
- wywiad z nauczycielami wf,
- obserwowanie zajęć wf,
- wywiady z pracownikami służby zdrowia,
- wywiady z psychologiem i pedagogiem w szkole,
- wywiady z wychowawcami przydzielonych klas i opiekunami organizacji i kół zainteresowań,
- przeprowadzenie
Zapoznanie się z dokumentacją pracy nauczyciela dokumenty ogólnoszkolne:
-       statut szkoły
-       szkolny program wychowawczy
-       szkolny program profilaktyki
-       wewnątrzszkolny system oceniania
-       inne np. z wdrażanych programów, projektów, systemów
dokumenty związane z wychowaniem fizycznym:
-       program nauczania
-       przedmiotowy system oceniania
-       plan pracy – tematyka zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
-       dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej w szkole (karty zdrowia i inne)
-       narzędzia oceny i kontroli (testy, sprawdziany)
-       dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych
-       regulamin korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego
 
- szczegółowa analiza dokumentów


II. Obowiązki studenta na praktyce.
 
Praktyka służy przygotowaniu studentów do pracy w konkretnych warunkach szkoły. Wiadomości i umiejętności oraz doświadczenie zdobyte na zajęciach w Uczelni powinny być wykorzystane w trakcie praktyki. Praktyka ma przygotować studenta do całokształtu działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych nauczyciela wychowana fizycznego. Praktyka powinna rozwijać kreatywność studenta i skłaniać do wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju. Obowiązki studenta na praktyce przedstawiono poniżej.
 • student na praktyce reprezentuje Akademię Wychowania Fizycznego. W związku z tym studenta obowiązuje Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów.
 • praktykant prezentuje właściwą postawę – godną przyszłego wychowawcy młodzieży w realizacji wszystkich zadań określonych programem praktyki.
 • student praktykę rozpoczyna od zgłoszenia się u dyrektora szkoły.
 • wspólnie z nauczycielem – opiekunem zapoznaje się z warunkami szkoły, szczególnie w zakresie wychowania fizycznego i sportu.
 • aktywnie włącza się we wszystkie problemy szkoły jako instytucji kształcącej i wychowującej dzieci i młodzież.
 • zobowiązany jest do codziennego 6-godzinnego pobytu w szkole. W przypadkach wynikających z potrzeb dydaktycznych i wychowawczych pobyt studenta w szkole może być wydłużony (dotyczy to zarówno godzin popołudniowych, jak i dni wolnych od zajęć).
 • sumiennie wykonuje zadania wynikające z programu praktyki oraz wszystkie polecenia dyrektora szkoły, nauczyciela – opiekuna i metodyka AWF.
 • student prowadzi na bieżąco wymaganą dokumentacje praktyki.
 • praktykant szczególnie starannie przygotowuje się pisemnie do samodzielnego prowadzenia zajęć.
 • w terminie umówionym z opiekunem przedkłada do omówienia i zatwierdzenia opracowane osnowy lub konspekty lekcji wychowania fizycznego.
 • w wyznaczonym przez Pracownię Praktyk czasie oddaje kompletną dokumentację tzn. dziennik praktyk, sprawozdanie oraz ocenę nauczyciela-opiekuna (załączniki w zeszycie praktyk).
III. Kryteria zaliczenia praktyki.
 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
 • odbycie praktyki przewidzianej programem studiów w terminie i miejscu wyznaczonym przez Uczelnię.
 • pełne wykonanie planu praktyki w zakresie obserwowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz wykonanie wszystkich innych zadań wynikających z programu praktyki.
 • wykazanie nienagannej postawy oraz podporządkowanie się przepisom i poleceniom uczelni i szkoły.
 • zaangażowanie i działania studenta w trosce o dobro dziecka.
 • wykazanie postępu we wszystkich czynnościach dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych w miejscu praktyki.
 • prowadzenie na bieżąco całej dokumentacji praktyk wg ustalonych wzorów.
 • uzyskanie pozytywnych opinii i ocen wystawionych przez nauczyciela – opiekuna oraz metodyka AWF.
 • terminowe złożenie dokumentacji po zakończeniu praktyki.

mgr Paweł Lisowski
specjalista ds. praktyk pedagogicznych


Nowy Budynek Dydaktyczny, IV piętro pok. 430
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel./fax: (61) 835 52 06
e-mail:Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 będą obowiązywać poniższe godziny dyżurów:
 

 • Wtorek 10.00-13.00,
 • Środa 10.00-13.00,
 • Czwartek 10.00-13.00.

Możliwy jest także kontakt poza powyższymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

Dyżury dla studentów niestacjonarnych w soboty i niedziele będą podawane na stronie internetowej Biura.


 Zeszyty do praktyk realizowanych na kierunku Wychowanie Fizyczne są do nabycia w uczelnianej księgarni, znajdującej się przy wejściu głównym.

Wymagania dotyczące zeszytów do praktyk realizowanych na kierunku Sport należy ustalić z opiekunami specjalizacji.
...
...

Gimnazja na terenie Poznania i okolic, w których studenci mogą odbywać praktyki dydaktyczne i psychologiczno-pedagogiczne:

 

 1. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Powstańców Wlkp. 3,61-895 Poznań
 2. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi nr 2, al. Niepodległości 32/40, 61-714 Poznań
 3. Gimnazjum nr 4, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań
 4. Społeczne Gimnazjum nr 4, os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań
 5. Gimnazjum nr 6, os. Przyjaźni 136, 61-686 Poznań
 6. Gimnazjum nr 7, os. Zwycięstwa 101, 61-643 Poznań
 7. Gimnazjum nr 9, os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
 8. Gimnazjum nr 12, os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
 9. Gimnazjum nr 20, ul. Główna 42, 61-007 Poznań
 10. Gimnazjum nr 21, ul. Nieszawska 21, 61-022 Poznań
 11. Gimnazjum nr 23, os. Jagiellońskie 128, 61-223 Poznań
 12. Gimnazjum nr 26, 61-288 Poznań, os. Czecha 59
 13. Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, os. Stare Żegrze 1, 61-245 Poznań
 14. Gimnazjum nr 29, ul. Tarnowska 27, 61-323 Poznań
 15. Gimnazjum nr 30, ul. Głuszyna 187, 61-329 Poznań
 16. Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Sportowymi nr 3, os. Piastowskie 65, 61-156 Poznań
 17. Gimnazjum nr 40, ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań
 18. Gimnazjum nr 42, ul. Św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań
 19. Gimnazjum nr 43, ul. Łozowa 53, 61-448 Poznań
 20. Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14, 61-432 Poznań
 21. Gimnazjum nr 51, ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań
 22. Gimnazjum nr 53, ul. Winklera 9/11, 60-246 Poznań
 23. Gimnazjum nr 54, ul. Newtona 2, 60-613 Poznań
 24. Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integr. nr 2, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań
 25. Gimnazjum nr 56, ul. Promyk 4, 60-393 Poznań
 26. Gimnazjum nr 58, ul. Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
 27. Gimnazjum nr 60, ul. Bukowska 53, 60-356 Poznań
 28. Gimnazjum nr 63, ul. Drzymały 4/6, 60-613 Poznań
 29. Gimnazjum nr 64, os. Winiary 2, 60-655 Poznań
 30. Gimnazjum nr 65, ul. Hezjoda 15, 60-476 Poznań
 31. Gimnazjum Dwujęzyczne, ul. Bukowska, Poznań
 32. Poznańska Szkoła Chóralna, ul. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
 33. Zespół Szkół Zakonu Pijarów, os. Jana III Sobieskiego 114, 60 - 688 Poznań
 34. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań
 35. Gimnazjum w Koziegłowach, Koziegłowy 62-028, ul. Piaskowa 15

 

W zależności od liczby nauczycieli, powyższe szkoły mogą jednocześnie przyjąć na praktyki od 1 do 4 studentów. W pozostałych szkołach na terenie Poznania można odbywać praktyki jedynie po dostarczeniu pisemnej zgody dyrekcji.

 

Szkoły Podstawowe na terenie Poznania i okolic, w których studenci mogą odbywać praktyki dydaktyczne i psychologiczno-pedagogiczne:


1.    Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań
2.    Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Rawicka 12/14, 60-113 Poznań
3.    Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4, os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań
4.    Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Traugutta 42, 61-514 Poznań
5.    Szkoła Podstawowa nr 6, os. Rusa 56, 61-254 Poznań
6.    Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Galileusza 14, 60-159 Poznań
7.    Szkoła Podstawowa nr 11, os. Wichrowe Wzgórze 119, 61-678 Poznań
8.    Szkoła Podstawowa nr 12, os. Zwycięstwa 101, 61-643 Poznań
9.    Szkoła Podstawowa nr 13, al. Niepodległości 32/40, 61-714 Poznań
10.    Szkoła Podstawowa nr 15, os. Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań
11.    Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Łozowa 77, 60-448 Poznań
12.    Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Norwida 21, 60-867 Poznań
13.    Szkoła Podstawowa nr 27, os. Winiary 2, 60-655 Poznań
14.    Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Chojnicka 57, 60-480 Poznań
15.    Szkoła Podstawowa Nr 29, os. Pod Lipami 105, Poznań 61-638
16.    Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Różana 1/3, 61-571 Poznań
17.    Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań
18.    Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Sarmacka 105, 61-616 Poznań
19.    Szkoła Podstawowa nr 50, os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań
20.    Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37, 61-294 Poznań
21.    Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Głuszyna 187, 61-320 Poznań
22.    Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
23.    Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań
24.    Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Szczepankowo 74, 61-306 Poznań
25.    Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań
26.    Szkoła Podstawowa nr 64, os. Orła Białego 120, 61-251 Poznań
27.    Szkoła Podstawowa nr 65, os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
28.    Szkoła Podstawowa nr 69, ul. Jarochowskiego 62, 60-895 Poznań
29.    Szkoła Podstawowa nr 70, ul. Piękna 37, 60-591 Poznań
30.    Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Trybunalska 17/25, 60-325 Poznań
31.    Szkoła Podstawowa nr 75, ul. Powstańców Wlkp. 3, 61-895 Poznań
32.    Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań
33.    Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Św. Szczepana 3, 61-465 Poznań
34.    Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Tomickiego 16, 61-116 Poznań
35.    Szkoła Podstawowa nr 88, ul. Swoboda 53/55, 60-391 Poznań
36.    Poznańska Szkoła Chóralna, ul. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
37.    Zespół Szkół Zakonu Pijarów, os. Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań
38.    Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Poniatowskiego 16, Luboń-Żabikowo
39.    Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska, 62-028 Koziegłowy

 

W zależności od liczby nauczycieli, powyższe szkoły mogą jednocześnie przyjąć na praktyki od 1 do 4 studentów. W pozostałych szkołach na terenie Poznania można odbywać praktyki jedynie po dostarczeniu pisemnej zgody dyrekcji.

 • praktyki wolontariackie:

dr Aleksandra Lubczyńska  - / tel.  61 835 54 18

 • praktyki psychologiczno-pedagogiczne:

dr Ewa Koprowiak  - / tel.  61 835 54 19

 • praktyki dydaktyczne:

dr Joanna Borowiec - / tel. 61 835 52 05
dr Agata Korcz - / tel. 61 835 52 07
dr Adam Kantanista - / tel. 61 835 52 04
dr Magdalena Król-Zielińska - / tel. 61 835 52 05
dr Jacek Tarnas - / tel. 61 833 36 71


W roku akademickim 2018/2019 na kierunku Wychowanie Fizyczne obowiązują poniższe terminy praktyk:

Studia Stacjonarne:

 • praktyka wolontariacka - I rok - marzec - czerwiec 2019

terminy dostarczenia zeszytów: 13.06 / 19.06 / 28.06.2019

 • praktyka wolontariacka - II rok - październik 2018 - styczeń 2019

terminy dostarczenia zeszytów: 17.01 / 24.01 / 31.01.2019

 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej - II rok - 6.05-10.05.2019

terminy dostarczenia zeszytów: 13.06 / 19.06 / 28.06.2019

 • praktyka dydaktyczna asystencka w szkole podstawowej - II rok - 13.05-7.06.2019

terminy dostarczenia zeszytów: 13.06 / 19.06 / 28.06.2019

 • praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej (1) - III rok - 24.09-12.10.2018

terminy dostarczenia zeszytów: 18.10 / 25.10 / 30.10.2018

 • praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej (2) - III rok - 4.03-29.03.2019

terminy dostarczenia zeszytów: 4.04 / 11.04 / 18.04.2019

 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej - I rok SUM - 12.11-16.11.2018

terminy dostarczenia zeszytów: 6.12 / 13.12 / 19.12.2018

 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej (1) - I rok SUM - 27.11-8.12.2018

terminy dostarczenia zeszytów: 6.12 / 13.12 / 19.12.2018

 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej (2) - II rok SUM - 3.12-14.12.2018

terminy dostarczenia zeszytów: 20.12 / 8.01 / 10.01.2019Studia Niestacjonarne:
 

 • praktyka wolontariacka - II rok - październik 2018 - styczeń 2019

terminy dostarczenia zeszytów: 12.01 / 19.01 / 26.01.2019

 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej - II rok - marzec - czerwiec 2019

terminy dostarczenia zeszytów: 16.06 / 28.06 / 1.07.2019

 • praktyka dydaktyczna asystencka w szkole podstawowej - II rok - marzec - czerwiec 2019

 

terminy dostarczenia zeszytów: 16.06 / 28.06 / 1.07.2019

 

 • praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej (1) - III rok - październik 2018 - styczeń 2019

terminy dostarczenia zeszytów: 12.01 / 19.01 / 26.01.2019

 • praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej (2) - III rok - marzec - maj 2019

terminy dostarczenia zeszytów: 25.05 / 30.05 / 4.06.2019

 • praktyka dydaktyczna (2) w szkole ponadpodstawowej - II rok SUM - październik 2018 - styczeń 2019

terminy dostarczenia zeszytów: 12.01 / 19.01 / 26.01.2019


Uwaga Studenci kierunków Wychowanie Fizyczne i Sport!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33/2020, informujemy, że praktyki realizowane w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego zostały przedłużone do 31 grudnia 2020 roku.

W związku z tym, że część praktyk będzie realizowana także zgodnie z planem na semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21, radzimy jednak, aby w miarę możliwości rozpocząć je jak najszybciej, np. w miesiącach letnich.

Szczegóły dotyczące praktyk psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych asystenckich (przełożonych na wrzesień i październik) pojawią się po ustaleniu, w jaki sposób będą realizowane zajęcia w szkołach w roku szkolnym 2020/21.


Uwaga Studenci!

Informujemy, że w lipcu Biuro Obsługi Praktyk będzie czynne we wtorki i czwartki między 9.30 a 13.00 (poza wtorkiem, 7 lipca). Niemniej jednak, w związku z ograniczeniami w zakresie bezpieczeństwa, prosimy o wcześniejsze mailowe potwierdzenie wizyty ().


Uwaga Studenci III roku WF - studia stacjonarne!

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zminie uległy terminy dostarczenia dokumentacji z praktyk dydaktycznych w szkołach podstawowych:

 • I termin - 19 czerwca 2020,
 • II termin - 23 czerwca 2020,
 • III termin - 26 czerwca 2020.

Uwaga Studenci kierunku SPORT!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, informujemy, że studenci, którzy nie odebrali jeszcze umów na praktyki mogą to zrobić osobiście (we wtorki i czwartki między 9.30 a 13.00) lub umowy mogą zostać przesłane pocztą tradycyjną - w tym przypadku prosimy o informację mailową.

Przypominamy także, że zmiany w programach praktyk oraz terminach rozliczenia się z nich należy ustalić z opiekunami poszczególnych specjalizacji.


Uwaga Studenci Niestacjonarni III roku WF!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą m. in. zawieszenia zajęć w szkołach, zmianie uległ program praktyk realizowanych w semestrze letnim.

Studenci, którzy zrealizowali i zaliczyli wszystkie dotychczasowe praktyki, na obecnym semestrze przygotowują poniższą dokumentację:

Praktyki dydaktyczne - III rok, VI semestr, studia niestacjonarne

Plik należy pobrać (proszę nie drukować bezpośrednio z przeglądarki, co może powodować błędy podczas wydruku), wydrukować i uzupełnić. Oprawioną pracę prosimy przesłać na adres uczelni listem poleconym z dopiskiem "Biuro Obsługi Praktyk" do 22 maja.

W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy ().


Uwaga Studenci I roku kierunku Wychowanie Fizyczne

W związku z realizacją w najbliższym semestrze praktyk wolontariackich, przedstawiamy program praktyk oraz sprawozdanie, którego wypełnienie jest konieczne, aby zaliczyć praktykę.

Po zakończonych praktykach sprawozdanie należy dostarczyć do Biura Obsługi Praktyk Studenckich - pokój 430. Tak jak w przypadku innych praktyk i przedmiotów, obowiązują trzy terminy (niedotrzymanie któregoś z nich skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej):

 • I termin - 16 czerwca 2020,
 • II termin - 23 czerwca 2020,
 • III termin - 2 lipca 2020.

Program praktyki wolontariackiej

Sprawozdanie z praktyki wolontariackiej

Przypominamy, że przed rozpoczęciem praktyk - do 30 kwietnia - należy dostarczyć do Biura Obsługi Praktyk umowę z placówką.


Przedstawiamy szczegółowy harmonogram praktyk realizowanych w kierunkach Wychowanie Fizyczne i Sport w roku akademickim 2019/20:

Plan praktyk na rok akademicki 2019/20 - Wychowanie Fizyczne

Plan praktyk na rok akademicki 2019/20 - Sport


Uwaga Studenci!

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 będą obowiązywać poniższe godziny dyżurów:

 • Wtorek 10.00-13.00,
 • Środa 10.00-13.00,
 • Czwartek 10.00-13.00.

Możliwy jest także kontakt poza powyższymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

Dyżury dla studentów niestacjonarnych w soboty i niedziele będą podawane w aktualnościach na stronie internetowej Pracowni.


 

Czytaj więcej...

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl