Zakład Biologii i Ochrony Środowiska

Podczas zajęć obserwowano liczne gatunki ptaków. Na zdjęciach widoczne:
 • czernice (Aythya fuligula), kaczki - samiec biało czarny, samica w brązach
 • drozd śpiewak (Turdus philomelos) - jasna pierś w kropki
 • kos (Turdus merula) - czarny z żółtym dziobem i powiekami (samiec)
 • trzciniak zwyczajny (Acrocephalus arundinaceus) - oczywiście na trzcinie
 • mewa ˜śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)
 • młody dzięcioł zielony (Picus viridis)
 • cierniówka (Sylvia communis) - mała, szarobrązowa ptaszyna na krzaku
 • słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) - zdjęcie słabej jakości - ptak siedzący na topoli białej (Populus alba)
 • krzyżówka (Anas platyrhynchos) - samica wodząca młode na dawnym starorzeczu (Warcisku)
 • dzięcioł duży (Dendrocopos major) - samiec na drzewie
 • pleszka (Phoenicurus phoenicurus) - samiec siedzący na żółtym słupku
 • kowalik (Sitta europaea) - ptak z czarną przepaską na oku
 • rudzik zwany raszką (Erithacus rubecula) - mały ptak z czerwonym podgardlem siedzący na gałęzi
 • wrona siwa (Corvus cornix)
 • grzywacz (Columba palumbus) - największy polski gołąb siedzący na gnieździe
 • grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) - kolorowy ptak, wysoko na gałęzi
Kwitnące rośliny:
 • kosaćce zółte (Iris pseudacorus)
 • maki polne (Papaver rhoeas)
 • głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) - drzewo kwitnące na różowo
 • czeremcha amerykańska (Prunus serotina) - drzewo pochodzące z Ameryki Północnej, kwitnące na biało

Wszystkie powyższe zdjęcia wykonano podczas zajęć terenowych z ekologii oraz ochrony środowiska - fot. W. Jarosz

Adres:


Zakład Biologii i Ochrony Środowiska
Katedra Nauk Biologicznych
Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Telefon i fax:


+48 61 8355247

Egzaminy i zaliczenia

 

Nieobecność na zaliczeniu zostanie usprawiedliwiona jeśli usprawiedliwienie zostanie przedłożone w sekretariacie Zakładu (pok. 311 budynek główny) w regulaminowym terminie.

 

 

Studentów, którym z uzasadnionych powodów nie udało się przystąpić do wyznaczonych terminów egzaminów lub zaliczeń, zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z pracownikami Zakładu

 Przedmioty prowadzone w Zakładzie

BIOLOGIA Sport I r. I st.

Treści przedmiotu

STUDIA STACJONARNE
Regulamin przedmiotu
Program ćwiczeń

STUDIA NIESTACJONARNE
Regulamin przedmiotu
Program ćwiczeń

 

BIOLOGIA MEDYCZNA Fizjo. I r. I st.

Treści przedmiotu
 

EKOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ZDROWIA  WF I r. II st.

Regulamin przedmiotu
Treści przedmiotu


GENETYKA Fizjo. I r. II st.

Regulamin przedmiotu
Treści przedmiotu
Program ćwiczeń
Materiały do ćwiczeń: izolacja DNA, PCR, bioinformatyka

 

GENETYKA Fizjo. I r. studia jednolite

Regulamin ćwiczeń: stacjonarne, niestacjonarne
Treści przedmiotu
Program ćwiczeń: stacjonarne, niestacjonarne
Materiały do ćwiczeń: izolacja DNA, PCR, bioinformatyka

 

GENETYKA Dietetyka. I r. II st.

Regulamin przedmiotu
Treści przedmiotu
Program ćwiczeń
Materiały do ćwiczeń: izolacja DNA, PCR, RFLP, bioinformatyka

 

GENETYKA WF I st.

Treści przedmiotu

GENETYKA CZŁOWIEKA Sport II r. II st.

Treści przedmiotu

PARAZYTOLOGIA Diet. II r. I st.

Regulamin przedmiotu
Treści przedmiotu
Program ćwiczeń

 

PODSTAWY BIOLOGII CZŁOWIEKA WF

Treści przedmiotu
 

TRENDY W BIOLOGII wykład monogr.

Tematy wykładów
 

GENY I NASZA PRZYSZŁOŚĆ wykład monogr.

Tematy wykładów


Prace licencjackie i magisterskie


Proponowana problematyka prac licencjackich na rok 2018/19

opiekun naukowy: dr hab. prof. AWF Hanna Mizgajska-Wiktor
1.      Ocena poziomu świadomości ludności w zakresie źródeł inwazji i prewencji w zoonozach.

opiekun naukowy: dr Renata Fogt-Wyrwas, dr Wojciech Jarosz
2.      Ocena podłoża molekularnego nietolerancji na wybrane składniki pokarmowe.
3.      Aktualne możliwości wykorzystania transgenezy na potrzeby człowieka.
 
 
Proponowana problematyka prac magisterskich na rok 2018/19

opiekun naukowy: dr hab. prof. AWF Hanna Mizgajska-Wiktor
1.      Ocena poziomu biologicznego skażenia gleby  na trenach rekreacyjnych.

 

Tematy prac doktorskich

- Ocena stanu sanitarnego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – badania molekularne i tradycyjne

- Analiza polimorfizmów wybranych genów istotnych dla sprawności fizycznej

 


Studenckie Koło Naukowe

 

Zainteresowanych stawianiem pierwszych kroków w świecie nauk przyrodniczych zapraszamy do działającej przy Zakładzie sekcji Studenckiego Koła Naukowego.

Opiekun: dr Wojciech Jarosz

_________________________________________________________________________________________

 

Ekologia oraz ochrona środowiska - zajęcia terenowe w użytku ekolgicznym Dębina - fotorelacja

By zobaczyć zdjęcia kliknij obrazek:


 

Aktualna problematyka badawcza


- Polimorfizm wybranych genów i ich związek z osiągnięciami w sporcie.

- Biologiczne skażenia terenów rekreacyjno-sportowych.

- Wykorzystanie technik molekularnych w badaniu biologii geohelmintów.

- Pasożyty zoonotyczne - skażenie środowiska oraz wpływ inwazji na rozwój biologiczny człowieka.

 

Problematyka prowadzonych prac doktorskich

 

- Ocena stanu sanitarnego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych - badania molekularne i tradycyjne

- Analiza polimorfizmów wybranych genów istotnych dla sprawności fizycznej


 

Realizowane projekty badawcze (wybrane)


Grant KBN (4P05A03714) pt. „Badania biochemiczne białek i kwasów nukleinowych geohelmintów zwierząt i człowieka", 1990–2000.

Grant KBN (3P05D11024) pt. „Dynamika roczna występowania jaj geohelmintów w glebie i jej czynniki”, 2002–2005.

Grant MNiSW (N404 191036) pt. „Polimorfizm promotora P1 genu insulino-podobnego czynnika wzrostu IGF-1 u zawodników wyczynowo uprawiających sport”, 2009-2010.

U.S. – Poland Maria Sklodowska-Curie Joint Fund II (MZ/NIH96-291), Toxocara i toksokaroza, 1990–2000.

"Wykrywanie i identyfikacja nicieni zoonotycznych z nadrodziny Ascaridoidea w próbkach środowiskowych – optymalizacja i zwiększenie wydajności obecnych metod i narzędzi" (2017-2019, Program Wyklonawczy do umowy między Rządem RP a Rządem Walonii i Regionu Brukseli).

Zadanie badawcze NCN - program Miniatura (370414, NZ6) pt. "Opracowanie metody równoległej detekcji stadiów dyspersyjnych pasożytów zoonotycznych Toxocara canis, T. cati i Toxoplasma gondii w glebie poprzez analizę DNA środowiskowego", 2017-2018.

„Znaczenie czynników środowiskowych w epidemiologii toksokarozy” (1997–2000, działalność statutowa Wydziału WF).

„Udział psów i kotów w zanieczyszczeniu gleby trenów rekreacyjnych postaciami inwazyjnymi pasożytów wywołujących choroby odzwierzęce”(2000-2001, działalność statutowa Wydziału WF)

„Biologiczny monitoring terenów rekreacyjnych dotyczący helmintów i ich żywicieli” (2002–2004, działalność statutowa Wydziału WF).

„Opracowanie genetycznej metody określania biologicznego skażenia środowiska geohelmintami i jej zastosowanie na terenach rekreacyjno-sportowych”(2005–2008, działalność statutowa Wydziału WF).

„Badanie polimorfizmu sekwencji regulatorowych genów; IGF 1, IGFBP3, IGFIR u zawodników wybranych dyscyplin sportowych” (2009–2011, działalność statutowa Wydziału WF).

"Użyteczność wewnątrzgatunkowych polimorfizmów DNA w poszukiwaniu markerów sprawności fizycznej oraz w badaniach epidemiologicznych" (2012-2017 r., działalność statutowa Wydziału WFSiR).

 

Wybrane publikacje pracowników Zakładu

Fogt-Wyrwas Renata, Dabert Mirosława, Jarosz Wojciech, Rząd Izabela, Pilarczyk Bogumiła, Mizgajska-Wiktor Hanna.
Molecular data reveal cryptic speciation and host specificity in Toxascaris leonina (Nematoda: Ascarididae)
Veterinary Parasitology 2019: 266 , 80-83 (IF: 2.009, 140 pkt MNiSW)

Mizgajska-Wiktor Hanna, Jarosz Wojciech, Fogt-Wyrwas Renata, Drzewiecka Agnieszka.
Distribution and dynamics of soil contamination with Toxocara canis and Toxocara cati eggs in Poland and prevention measures proposed after 20 years of study. Veterinary Parasitology 2017: 234 (30), 1-9 (IF: 2.242)

Mizgajska-Wiktor Hanna, Jarosz Wojciech, Fogt-Wyrwas Renata.
Podstawy biologii człowieka. Komórka. Tkanki. Rozwój. Dziedziczenie.
Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2013, 252 str.

Mizgajska-Wiktor Hanna, Jarosz Wojciech, Andrzejewska Izabela, Krzykała Magdalena, Janowski Jarosław, Kozłowska Maria.
Differences in some developmental features between Toxoplasma gondii-seropositive and seronegative school children. Folia Parasitologica 2013: 60, 416-424 (IF: 2,515)

Fogt-Wyrwas Renata, Mizgajska-Wiktor Hanna, Pacoń J, Jarosz Wojciech.
Intraspecific variation between the ITS sequences of Toxocara canis, Toxocara cati and Toxascaris leonina from different host species in south-western Poland.
Journal of Helminthology 2013: 87 (4), 432-442 (IF: 1,157)

Durant Jean-Francois, Irenge Leonid M, Fogt-Wyrwas Renata, Dumont Catherine, Doucet Jean-Pierre, Mignon Bernard, Losson Bertrand, Gala Jean-Luc.
Duplex quantitative real-time PCR assay for the detection and discrimination of the eggs of Toxocara canis and Toxocara cati (Nematoda, Ascaridoidea) in soil and fecal samples. Parasites & Vectors 2012: (5) 288-97 (IF:3,246)

Jarosz Wojciech, Mizgajska-Wiktor Hanna, Kirwan Patrick, Konarski Jan, Rychlicki Witold, Wawrzyniak Grzegorz. Developmental age, physical fitness and Toxocara seroprevalence amongst lower-secondary students living in rural areas contaminated with Toxocara eggs. Parasitology 2010: 137, 53 – 63 (IF: 2,355)

Fogt-Wyrwas Renata, Jarosz Wojciech, Mizgajska-Wiktor Hanna. Utilizing a polymerase chain reaction method for the detection of Toxocara canis and T. cati eggs in soil. Journal of Helminthology 2007: 81, 75-78 (IF: 1,157)Pełen spis publikacji pracowników Zakładu zamieszczony jest na stronach Biblioteki Głównej Uczelni.

Prof. Hanna Mizgajska-Wiktor, kierownik Zakładu do 09.2019 r.Zainteresowania badawcze:
- Biologia i ekologia geohelmintów
- Ocena biologicznych skażeń środowiska
- Molekularna zmienność nicieni pasożytniczych

e-mail:
tel. 61 8355240

 


Dr Wojciech Jarosz, adiunktZainteresowania badawcze:
- Biologiczne skażenie gleby formami inwazyjnymi pasożytów (zastosowanie technik molekularnych)
- Ogólnobiologiczne skutki inwazji zoonotycznych dla organizmu człowieka
- Analiza molekularna wybranych genów u człowieka

e-mail:
tel. 61 8355246

Dyżur: wtorek, godz. 14:00 - 15:00, pok. 311
Dr Renata Fogt-Wyrwas, adiunkt

 

Zainteresowania badawcze:
- Molekularna zmienność nicieni pasożytniczych
- Wykorzystanie metod molekularnych i standardowych do wykrywania jaj pasożytów

e-mail:
tel. 61 8355249

Dyżur: wtorek, godz. 12:30 - 14:00, pok. 308


 

Mgr Agnieszka Drzewiecka, pracownik technicznye-mail:
tel. 61 8355247
pok. 311

Witamy na stronie informacyjnej Zakładu Biologii i Ochrony Środowiska.

Życzymy miłego korzystania z naszej strony.

 


Informacje dotyczące dydaktyki znajdują się w zakładce "Materiały"Zapraszamy do poznania podręcznika autorstwa pracowników Zakładu
(dostępny w księgarniach i bibliotekach)

 

Wydarzenia


Noc Naukowców 2019 w Zakładzie Biologii i Ochrony Środowiska

 

W trakcie ostatniej edycji Nocy Naukowców zaprosiliśmy spragnionych wiedzy na warsztaty pt. "Geny w akcji - czyli czy każdy z nas ma takie same szanse na olimpijskie złoto?". W trakcie zajęć laboratoryjnych prezentowaliśmy metody analiz DNA, począwszy od ekstrakcji DNA z komórek nabłonkowych, przez rekację PCR powielania wybranego rejonu genomu, aż po trawienie enzymatyczne i elektroforezę. Omówilismy również kwestie zmienności genetycznej i dziedzicznych predyspozycji do osiągania wysokich wyników sportowych.

 

Bardzo dziękujemy za pomoc Wolontariuszom, w szczególności Pani Dominice Moszczyńskiej, członkini Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie.

Do zobaczenia za rok!

 


Noc Naukowców 2018 w Zakładzie Biologii i Ochrony Środowiska
 


 

Podczas tej wyjątkowej nocy dla głodnych wiedzy i zainteresowanych nauką zorganizowaliśmy warsztaty pt. "Psy, koty i ich pasożyty - czy jest się czego bać?" Trochę straszyliśmy (ale jednak głównie edukowaliśmy) prezentując preparaty żywych form pasożytów odzwierzęcych. Uczestnicy warsztatów mogli na żywo podziwiać opuszczanie jaja przez larwę glisty kociej (Toxocara cati)!

 

             Fot. Wojciech Jarosz


Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2018 w naszym Zakładzie

 

W tym roku zaproponowaliśmy młodszym i starszym Poznaniakom dwa wydarzenia edukacyjne:

 1.  poprowadzony przez kierownik Zakładu, prof. Hannę Mizgajską-Wiktor wykład pt. "Pasożyty we współczesnej Europie - problem realny czy obawy na wyrost?"
 2. warsztaty prowadzone przez Wojciecha Jarosza i Renatę Fogt-Wyrwas pt. "Pasożyty z bliska".

Oba wydarzenia odbywały się pod patronatem Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

 


Noc Naukowców 2017 w Zakładzie Biologii i Ochrony Środowiska

Po raz kolejny w naszym Zakładzie zorganizowaliśmy zajęcia dla kandydatów na naukowców. Tym razem pokazywalismy w jaki sposób izoluje się DNA na potrzeby badań genetycznych, przeprowadzaliśmy elektroforezę DNA oraz reakcje PCR. Opowiadaliśmy o predyspozycjach genetycznych do uprawiania różnych typów dyscyplin sportowych oraz o genetycznym podłozy wybranych nietolerancji pokarmowych.


 


Sukces naukowy studentów!

Podczas ostatniego Festiwalu Nauki i Kultury Studenckiej, który odbył się 11 maja 2017r. dwójka studentów reprezentująca Studenckie Koło Naukowe Zakładu Biologii i Ochrony Środowiska, tj. Pani Monika Bruchal i Pan Błażej Błocki wygłosili referat pt. „Częstość występowania polimorfizmu genu laktazy C/T-13910 w nawiązaniu do nasilenia objawów nietolerancji laktozy u osób dorosłych”. Wystąpienie to zostało uznane za najlepsze w sesji 1 - gratulujemy wyróżnienia!

Ponizej dyplom podpisany przez pełnomocnika rektora ds. studenckiego ruchu naukowego, prof. Stanisława Kowalika.
 


Opiekun SKN, Wojciech Jarosz

 


Historia Zakładu

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska (początkowo wspólny z Zakładem Antropologii) był jednym z najstarszych w strukturze organizacyjnej. Od 1921 r. do wybuchu II Wojny Światowej mieścił się w ówczesnym ogrodzie botanicznym (dzisiaj Park Wilsona), w budynku powystawowym PWK przy ulicy  Matejki. Od roku akademickiego 1922/23 odbywały się w Zakładzie regularne ćwiczenia i wykłady z mikrobiologii i histologii. W roku 1931/32 przystosowano wykłady z histologii do potrzeb studentów kierunku wychowanie fizyczne. Wprowadzono przedmiot biologia, którą w  tym czasie wykładał prof. E. Niezabitowski, a elementy histologii i embriologii w połączeniu z anatomią dr F. Kamiński. Od roku 1950, gdy usamodzielniła się Uczelnia Wychowania Fizycznego, zajęcia z biologii były zlecane pracownikom Akademii Medycznej i Wyższej Szkoły Rolniczej, a od 1955 roku prowadzone były przez etatowych pracowników WSWF zatrudnionych w nowo powstałym Zakładzie Biologii i Antropologii. W okresie niemal 60. letniej historii Zakładu wiodącymi przedmiotami prowadzonymi przez pracowników była biologia oraz ochrona środowiska. Obecnie w Zakładzie wykładanych jest 13 przedmiotów, co wynika głównie z wprowadzenia wykładów monograficznych i przedmiotów do wyboru oraz rozczłonkowania prowadzonych zajęć, tj. przedmiotu biologia na: histologię, genetykę, biologię medyczną, trendy  w biologii, geny i nasza przyszłość, a ochronę środowiska na: ekologię, ochronę przyrody oraz cywilizację i środowisko.

Struktura organizacyjna Zakładu Biologii w ujęciu historycznym:

1955 do 1965 – Zakład Biologii i Antropologii w Katedrze Nauk Biologicznych

1965 do 1970 – Zakład Biologii z Pracownią Biometeorologii Sportu
w Katedrze Nauk Biologicznych utworzenie Pracowni Ochrony Przyrody

1970 do 1972 – Zakład Biologii z Pracownią Ochrony Przyrody

1972 do 1974 – Zespół Dydaktyczny Biologii z Pracownią Ochrony Przyrody w Zakładzie Nauk Morfologicznych

1975 do 1994 – Zakład Biologii i Ochrony Przyrody w Instytucie Przyrodniczych Podstaw Kultury Fizycznej

1994-2000 – Katedra Biologii i Ochrony Przyrody w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu

Od 2000 r. – Zakład Biologii i Ochrony Przyrody (w związku ze zmianami w statucie Uczelni)

Od 2007r. – Zakład Biologii i Ochrony Środowiska


Kierownicy Zakładu:


Prof. dr hab. Michał Ćwirko-Godycki 1955-1965

Prof. dr hab. Bohdan Kiełczewski 1965-1970

Dr hab. prof. AWF Zdzisław Czapski 1970-1994

Dr hab. prof. AWF Hanna Mizgajska-Wiktor od 1994 r.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl