Wydział NOZ

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Maciej Pawlak

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel.: (61) 835 51 20
lub osobiście w sekretariacie Dziekana Wydziału NOZ
(pokój 102 I piętro, nowy budynek dydaktyczny)


Prodziekan ds. Studiów
dr hab. Anna Demuth

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel.: (61) 835 51 20
lub osobiście w sekretariacie Dziekana Wydziału NOZ
(pokój 102 I piętro, nowy budynek dydaktyczny)


Prodziekan ds. Studenckich
dr Krystian Wochna

Wtorek 11.30-13.00
Czwartek 9.30-11.00

Kontakt: , tel:61 835 52 02
(pok. 113 - nowy budynek dydaktyczny)

Doświadczona kadra dydaktyczna obejmuje 9 samodzielnych pracowników nauki (profesorów i doktorów habilitowanych) oraz 30 doktorów. W ostatnich latach na Wydziale kształciło się zwykle ok. 800 studentów stacjonarnych i ok. 400 niestacjonarnych. Studia na kierunku turystyka i rekreacja są dwustopniowe, na pierwszym stopniu trwają 3 lata (kończone z tytułem licencjata), a na drugim 2 lata (kończone dyplomem magistra). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.

Podczas studiów istnieje możliwość wyboru następujących specjalności (uruchamianych jeżeli liczba zgłoszonych studentów będzie wynosiła minimum 18 osób):

 • studia pierwszego stopnia: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo, turystyka kulturowa z dziennikarstwem
 • studia drugiego stopnia: animacja czasu wolnego, turystyka zrównoważona, turystyka międzynarodowa, menedżer turystyki i rekreacji, turystyka sportowa

Celem studiów na Wydziale Turystyki i Rekreacji jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznie rozwijającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze turystyki i rekreacji. Założeniem studiów na Wydziale TiR jest stworzenie możliwie najlepszych warunków do rozwoju osobowości studentów, stanowiącą podstawę ich dalszego samokształcenia. Absolwenci turystyki i rekreacji powinni posiadać wszechstronną wiedzę zarówno humanistyczną, jak i przyrodniczą, ekonomiczną i prawną. Nauki humanistyczne pozwalają dostosować ofertę turystyczną i rekreacyjną do potrzeb i preferencji różnych grup społecznych. Wiedza ekonomiczna i prawna daje podstawy do analizy mechanizmów rynkowych. Natomiast wiedza przyrodnicza pozwala zrozumieć w szerokim kontekście relacje człowiek – środowisko. Interdyscyplinarny charakter studiów daje absolwentom możliwość rozszerzenia horyzontów oraz elastycznego twórczego działania w przyszłej pracy zawodowej. Uwzględniając aktualne wymogi rynku turystycznego i rekreacyjnego, absolwenci tego kierunku powinni wykazać się biegłą znajomością dwóch języków obcych.

Absolwenci przygotowywani są do pracy w:

 • przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów – szczególnie w działach obsługi ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego,
 • w zakładach hotelarskich, domach wczasowych oraz innych obiektach bzy turystyczno-noclegowej na stanowiskach kierowników obiektów czy poszczególnych działów oraz pracowników programowych,
 • administracji rządowej i samorządowej oraz turystycznych i rekreacyjnych organizacjach społecznych,
 • innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji.
  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. med. Maciej Pawlak

Profesor nauk o kulturze fizycznej, dr hab. nauk medycznych oraz dr nauk rolniczych. Od 10 lat pracuje w Zakładzie Fizjologii i Biochemii AWF (wcześniej Biochemii), gdzie wykłada biochemię, patobiochemię, diagnostykę w sporcie, patofizjologię bólu oraz systemy sensoryczne i neurofarmakologię. Kilkanaście lat pracy badawczej na uniwersytecie w Niemczech oraz liczne kontakty naukowe umożliwiają Profesorowi nadal kooperację z atrakcyjnymi ośrodkami i laboratoriami w kraju i zagranicą. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych, od fizjologii przez biochemię wysiłku fizycznego do neurofizjologii sprzyja porzucaniu schematów i pozwala na niekonwencjonalne niekiedy spojrzenie na organizm człowieka.
     
  Prodziekan ds. studenckich
dr Krystian Wochna

Absolwent AWF w Poznaniu, doktor nauk o kulturze fizycznej, starszy wykładowca oraz Kierownik Pracowni Pływania i Ratownictwa Wodnego, trener pływania. W czasach studenckich członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wpływu aktywności fizycznej w środowisku wodnym na masę kostną oraz biochemiczne wskaźniki metabolizmu tkanki kostnej. Sekretarz oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej. Stypendysta Uniwersytetów w Atenach i Lizbonie.
     
  Prodziekan ds. studiów
prof. AWF dr hab. Anna Demuth

Absolwentka AWF w Poznaniu, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, profesor Uczelni. Od 1996 r. pracuje w Zakładzie Antropologii i Biometrii prowadząc zajęcia dydaktyczne z Antropologii, Antropologii w sporcie, Biologicznego rozwoju człowieka oraz Antropometrycznych metod oceny stanu odżywienia. W swojej pracy naukowej zaangażowała się głównie w badania czynników determinujących aktywność fizyczną osób w różnym wieku, o różnym stanie zdrowia i statusie społecznym.
Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu utworzony został w następstwie zmiany struktury Uczelni w 2019 roku, na mocy Zarządzenia 31/2019 Rektora AWF z dnia 29 lipca 2019 r. Na mocy tej decyzji, w skład Wydziału wchodzą cztery Katedry: Dietetyki, Nauk Biologicznych, Fizjoterapii Klinicznej i Fizjoterapii.

Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi:

1. studia licencjackie (I stopnia) na kierunku Dietetyka,
(specjalności: dietetyka sportowa oraz dietoprofilaktyka i dietoterapia)

2. studia magisterskie (II stopnia) na kierunkach:
 • Dietetyka (specjalność: profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej)
 • Fizjoterapia (specjalności: fizjoterapia uzdrowiskowa, fizjoterapia w geriatrii,
  fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych, fizjoterapia w sporcie, neurorehabilitacja
 • Neurobiologia
3. jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia.

Studia magisterskie na kierunku Dietetyka realizowane są od roku akademickiego 2019/2020 w ramach projektu POWR.03.05.00-00-z063/18 Zintegrowana Strategia Rozwoju AWF w Poznaniu. Studiujący na drugim stopniu kierunku Neurobiologia uczestniczą w międzyuczelnianym projekcie prowadzonym wspólnie przez cztery uczelnie poznańskie: Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny oraz Akademię Wychowania Fizycznego.

Na Wydziale zatrudnionych jest 61 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 15 samodzielnych. W roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Nauk o Zdrowiu realizowano 10 projektów badawczych, w tym 7 projektów NCN, 1 projekt unijny oraz 2 granty Miniatura.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl