Rekrutacja

Umiejętność pływania na AWF Poznań

ProfilePrzypominamy, że na naszej Uczelni jest obowiązkowa umiejetność pływania na wszystkich kierunkach, a przede wszystkim na kierunkach sporotwych, czyli: Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja oraz Fizjoterapia.

Zwrot części opłaty rekrutacyjnej

ProfileUwaga!
Kandydaci, którzy wnosili opłatę rekrutacyjną na kierunki: 
Wychowanie Fizyczne,
Sport,
Taniec w Kulturze Fizycznej,
Turystyka i Rekreacja lub 
Fizjoterapia
mogą ubiegać się o zwrot części opłaty rekrutacyjnej.

Rejestracja elektroniczna na studia wystartowała

ProfileZ dniem 4 maja został uruchomiony System Internetowej Rekrutacji Kandydata. Kandydaci na studia I stopnia / jednolite magisterskie oraz II stopnia mogą się już rejestrować, uzupełniać zakładki w Systemie oraz uiszczać opłatę rekrutacyjną.

Czytaj więcej...

 

Profile
W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne działamy dla was online.
 
Prosimy o kierowanie zapytań na nasz adres mailowy lub o kontakt telefoniczny
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00
kier wfWychowanie Fizyczne – kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią ruch, doskonalenie własnej sprawności oraz pracę z młodzieżą. Przygotowuje do pracy pedagogicznej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego. Studia na kierunku Wychowanie Fizyczne prowadzone są na I stopniu w trybie stacjonarnym oraz II stopniu w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

kier sportSport – studia na tym kierunku to propozycja dla miłośników sportu, wiążących z nim swoją przyszłość zawodową. Efektem ukończenia studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy trenerskiej, z zakresu zarządzania kadrami, marketingu i psychologii w sporcie. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy trenera wybranej dyscypliny sportu. Studia na kierunku Sport prowadzone są na I i II stopniu w trybie stacjonarnym.

kier fizjoFizjoterapia – to kierunek, na którym studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej, nauk społecznych oraz zdobywają umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej. Fizjoterapia w AWF Poznań to studia jednolite magisterskie.

kier dietDietetyka – to kierunek, który jest odpowiedzią na rosnącą w kraju świadomość potrzeby dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. W programie studiów uwzględniono wiedzę dotyczącą dietoprofilaktyki i dietoterapii, żywienia w sporcie, technologii ogólnej żywności, technologii przygotowywania potraw i posiłków. Studia na kierunku Dietetyka prowadzone są na I i II stopniu w trybie stacjonarnym.

kier tirTurystyka i Rekreacja – studenci tego kierunku zdobywają wszechstronną wiedzę humanistyczną, przyrodniczą, ekonomiczną i prawną, a interdyscyplinarny charakter studiów daje im możliwość poszerzenia horyzontów oraz elastycznego i twórczego działania w sferze zawodowej. Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzone są na I i II stopniu w trybie stacjonarnym.

kier aktywni50pAnimacja Osób 50+ – kierunek został stworzony z myślą o osobach lubiących pomagać innym, kreatywnych i innowacyjnych, które w przyszłości chcą pracować z seniorami w charakterze animatora, doradcy, terapeuty czy trenera. Studia na kierunku Animacja Osób 50+ prowadzone są na I stopniu w trybie stacjonarnym.

kier taniecTaniec w Kulturze Fizycznej – skierowany jest do osób na każdym poziomie zaawansowania – od początkujących tancerzy, do osób z dużym doświadczeniem. Studia oferują trzy tysiące godzin zajęć precyzyjnie dobranych do profilu specjalności: tancerz choreoterapeuta lub tancerz nauczyciel. Studia na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej prowadzone są na I stopniu w trybie stacjonarnym.

kier neuroNeurobiologia – to międzywydziałowe studia magisterskie czterech poznańskich uczelni: AWF, UAM, UM, UP. Po ich ukończeniu można podjąć pracę naukowo-badawczą, dydaktyczną, w diagnostyce, w firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym czy biochemicznym.

WYDZIAŁ KIERUNEK OPŁATA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Wychowanie Fizyczne 100 zł
Sport 100 zł
Dietetyka 85 zł
Taniec w Kulturze Fizycznej 100 zł
Wydział Turystyki i Rekreacji
Turystyka i Rekreacja 100 zł
Animacja Osób 50+ 85 zł
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Wychowanie Fizyczne 85 zł
Dietetyka 85 zł

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Wychowanie Fizyczne 85 zł
Fizjoterapia 85 zł
Sport 85 zł
Neurobiologia 85 zł
Wydział Turystyki i Rekreacji
Turystyka i Rekreacja 85 zł
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Wychowanie Fizyczne 85 zł
Fizjoterapia 85 zł

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Fizjoterapia 85 zł
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Fizjoterapia 100 zł
rekrutacja kierunek dietetyka

Kierunek Dietetyka o specjalności: Profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej.

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym. 
 
Absolwent otrzymuje dyplom magistra dietetyki. Posiada umiejętność profesjonalnego przygotowania programu żywieniowego dla potrzeb człowieka zdrowego i chorego oraz człowieka aktywnego fizycznie, nie tylko na poziomie rekreacyjnym, ale również wyczynowym. Absolwent jest kompleksowo przygotowany do prowadzenia edukacji żywieniowej oraz posiada wiedzę na temat uregulowań prawnych związanych z wykonywaniem zawodu. Uzyskanie tytułu magistra dietetyki łączy się również z możliwością wykorzystania podstaw wiedzy psychologicznej dotyczącej zarówno pracy z pacjentem/klientem, jak i wybranych obszarów psychodietetyki.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w instytucjach sportowych, w ośrodkach medycznych, w szpitalach, w poradniach specjalistycznych oraz zakładach żywienia zbiorowego w tym w ośrodkach spa i gabinetach odnowy biologicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Uchwała Senatu nr 142/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR
rekrutacja aktywni50p

ANIMACJA OSÓB 50+ - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.


Po co studia z organizacji seniorom czasu wolnego?
Starzenie się społeczeństwa jest jednym z najważniejszych procesów demograficznych zachodzących we współczesnym świecie.

W roku 2050 już co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku seniorskim. Konieczne więc jest przygotowanie społeczeństwa, w tym instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych oraz sektora pozarządowego, do tworzenia warunków umożliwiających włączenie osób starszych w nurt życia społeczno-gospodarczego.

Długie życie w dobrym zdrowiu oznacza jego lepszą jakość, większą niezależność oraz możliwość zachowania sprawności intelektualnej i fizycznej. Nowoczesne społeczeństwo zobowiązane jest stworzyć seniorom szerokie możliwości zdrowego i aktywnego starzenia się.

Pojawi się więc potrzeba funkcjonowania instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych, które zaoferują seniorom możliwość atrakcyjnego zagospodarowania czasu wolnego, w tym uprawianie sportu i rekreacji, podejmowanie podróży turystycznych, angażowania się w działalność kulturalną czy wolontariat.

Obserwowany w Polsce niski poziom uczestnictwa seniorów w turystyce, rekreacji i kulturze, jak również niewielkie ich zaangażowanie w działalność wolontariacką, świadczą o tym, że brakuje odpowiedniej oferty.


Co to za kierunek?
Studia na kierunku Animacja osób 50+ wypełnią istniejącą dotychczas lukę w obszarze organizowania czasu wolnego i podnoszenia jakości życia osób starszych poprzez aktywność fizyczną, turystyczną i kulturalną. Ich głównym celem będzie przygotowanie profesjonalnych kadr, wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą na inicjowanie różnorodnych działań na rzecz seniorów, aktywizację osób starszych w zakresie sportu i rekreacji, turystyki i kultury, doradztwo z zakresu aktywnego stylu życia oraz prowadzenie badań rynkowych i rozpoznawanie potrzeb segmentu seniorskiego.
Do wyboru są specjalności:
- Animator aktywności fizycznej seniorów
- Animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów;


Cel:
Wykształcenie osób, które staną się specjalistami z zakresu organizacji czasu oraz wsparcia rozwoju społecznego, kulturalnego i fizycznego osób z grupy wiekowej 50+:

Dlatego w przygotowanie i realizację ww. kierunku włączyli się pracodawcy, u których będzie też można odbyć zajęcia praktyczne, a kierunek został oparty o program dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych, w tym w szczególności do potrzeb regionu, tj. Wielkopolski. Samorząd województwa potwierdził, że zaplanowane na kierunku działania są zgodne z Regionalną Strategią Innowacyjności Wielkopolski;


Praktyczne studia
W odpowiedzi na oczekiwania studentów związane z nabywaniem praktycznych kwalifikacji, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, studia będą mieć praktyczny i interdyscyplinarny charakter. Prowadzone będą we współpracy z praktykami, firmami, instytucjami. Kadra będzie składać się ekspertów z uczelni, praktyków i ekspertów ze strony pracodawców.


Dla kogo?
- dla osób, które na co dzień chcą pracować z osobami starszymi w charakterze organizatora czasu wolnego, wychowawcy, nauczyciela i doradcy,

- dla osób, które chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będą mogły zawodowo uczestniczyć w życiu seniorów, „poprawiając” ich jakość życia za pomocą profesjonalnych działań animacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych,

- dla osób, które rozumieją nieuchronność przemijającego czasu i tym samym zachodzące zmiany w życiu każdego człowieka - w obszarze biologicznym, psychicznym oraz społecznym,

- dla osób kreatywnych i otwartych na innowacje, albowiem praca w sektorze animacji seniorów oraz gerontologii społecznej wiąże się z koniecznością podejmowania szeregu działań,

- dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są wytrwali w działaniach.


Przedmioty prowadzone w formie warsztatowej:
Komunikacja interpersonalna,
Techniki twórczego myślenia,
Komputerowe formy rekreacji osób starszych,
Wolontariat seniorów,
Gerontologia społeczna,
Podstawy geriatrii,
Pierwsza pomoc przedmedyczna,
Pozarządowe inicjatywy senioralne,
Rekreacja ruchowa osób starszych,
Aktywizacja społeczna seniorów,
Aktywność duchowo-religijna osób starszych.
Demografia,
Żywienie człowieka,
Aktywny senior.


Kim będzie absolwent?
Będzie wszechstronnie przygotowanym specjalistą, posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje do tego, by tworzyć ciekawą ofertę dla osób starszych, obejmujących usługi m.in. w zakresie opieki, programowania i organizacji czasu wolnego oraz edukacji.

Takie wykształcenie wpisze się w kluczowy trend demograficzny społeczeństw wysokorozwiniętych, jakim jest starzenie się społeczeństwa.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w sektorze publicznym (np. w instytucjach systemu opieki społecznej, rynku pracy) i prywatnym (np. turystyka, opieka, edukacja, kultura).


Miejsca, w których absolwent znajdzie pracę:
- Stowarzyszenia Senioralne - animator, opiekun, wychowawca, kadra
- Uniwersytety Trzeciego Wieku - wykładowca, instruktor w sekcjach ruchowych i kołach zainteresowań w zakresie kompetencji nabytych w czasie studiów, w tym aktywizacja i integracja osób w wieku starszym oraz umożliwienie im zaspokajania szerokiego spektrum potrzeb związanych z czasem wolnym.
- Salony spa i fitness - instruktor, trener, animator
- Organizacja promocji kultury - doradca, opiekun, animator, kadra kierownicza
- Biura podróży - rezydent, animator, recepcjonista
- Kluby seniora - animator, opiekun
- Senioralne Instytucje i Organizacje Pozarządowe
- Uzdrowiska - animator, specjalista, obsługa,
- Sanatoria - kadra zarządzająca, specjalista, animator
- Touroperatorzy - tłumacz języka migowego
- Organizacje wolontariackie - wolontariusz, opiekun
- Agencje opieki - personel,
- Opiekun osób starszych - działalność gospodarcza
- Ośrodki rehabilitacji - terapeuta, opiekun, animator
- Portale internetowe, media - ekspert tworzący treści
- Sanatoria i szpitale uzdrowiskowe – organizacja czasu wolnego kuracjuszy w trakcie pobytu oraz przygotowanie do samodzielnej aktywności ruchowej i kulturalnej po zakończeniu pobytu.
- Prywatne domy opieki
- Instytucje kulturalne - np. biblioteki, domy kultury - organizator czasu wolnego osób 50 +


Inne obszary, w których można pracować:
- kultura fizyczna i turystyka, (w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowych_ - upowszechnianie aktywności rekreacyjno-turystycznej i sportowej seniorów - uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej osób 50+
- promocja i ochrona zdrowia - poprawa jakości życia i profilaktyki zdrowia,
- wspieranie osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia, profilaktyka zdrowia, poprawa zdolności do pracy zawodowej
- kultura fizyczna i turystyka - upowszechnianie aktywności rekreacyjno-turystycznej i sportowej seniorów – absolwent otrzyma uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej osób 50+
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - uczenie bezpiecznego korzystania z elektronicznych środków komunikacji oraz zasad ochrony przed przestępczością elektroniczną
- ochrona praw konsumenta - edukowanie o podstawowych prawach konsumenta
- współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze - pobudzanie aktywności umysłowej i fizycznej seniorów korzystających z opieki społecznej
- kultura - w tym biblioteki gminne i instytucje kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - zachęcanie seniorów do aktywnego korzystania z oferty kulturalne.


Co dalej?
Absolwent kierunku Animacja osób 50+ może kontynuować studia m.in. na drugim stopniu Turystyki i Rekreacji w AWF, zdobywając nowe specjalności, np. animacja czasu wolnego, turystyka zrównoważona, turystyka międzynarodowa, menadżer turystyki i rekreacji, czy turystyka sportowa.

Studia przygotowują do podejmowania samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, kreatywnego rozwiązywania problemów w tym zakresie, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi.


Uchwała Senatu nr 142/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

DODATKOWE INFORMACJE

Rekrutacja - zapisz się!

FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR
rekrutacja aktywni50p

TRYB I SPECJALNOŚCI

Studia trwają 3 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym.
Do wyboru są dwie specjalności:

 • animator aktywności fizycznej seniorów
 • animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów.

CO MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE?

 • język obcy (poziom podstawowy lub rozszerzony)
 • język polski (poziom podstawowy lub rozszerzony)
 • jeden przedmiot do wyboru: biologii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)


Uchwała Senatu nr 142/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

POLICZ PUNKTY

Rekrutacja - zapisz się!

FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR
rekrutacja aktywni50p

Jesteś wyjątkowy - poznaj wyjątkowych ludzi!
Studiuj na nowym kierunku. Jedynym takim w Poznaniu!
Dołącz do elitarnego grona!

Kierunek został stworzony z myślą o osobach lubiących pomagać innym, kreatywnych i innowacyjnych, które w przyszłości chcą pracować w charakterze animatora, doradcy, terapeuty czy trenera.

Studia I stopnia trwają 3 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Oferowane są dwie specjalności:
• animator aktywności fizycznej seniorów
• animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów

JAKIE MASZ MOŻLIWOŚCI?

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy z zakresu animacji, organizacji wolnego czasu oraz wsparcia rozwoju społecznego, kulturalnego i fizycznego osób z grupy wiekowej 50+. Będzie mógł tworzyć ofertę usługową m.in. w zakresie opieki, animacji i edukacji.

animacja 50 3Pracuj m.in. w:
 • stowarzyszeniach senioralnych
 • Uniwersytetach Trzeciego Wieku
 • klubach seniora
 • prywatnych domach opieki
 • instytucjach kulturalnych.


animacja 50 4
 • Twój czas!
 • Twój wybór!
 • Twój kierunek!


 
Uchwała Senatu nr 142/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

DODATKOWE INFORMACJE

Rekrutacja - zapisz się!

Wszystko o kierunku

rekrutacja kierunek tir

Studia II stopnia trwają 2 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym:

Oferowane są specjalności*:
 • Event Manager
 • turystyka zrównoważona
 • turystyka międzynarodowa
 • menedżer turystyki i rekreacji
 • turystyka sportowa – NOWOŚĆ! **

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra. Studia przygotowują do podejmowania samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, kreatywnego rozwiązywania problemów w tym zakresie, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi.


Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:
 • biurach podróży
 • hotelach, ośrodkach wypoczynkowych
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach sportowych
 • centrach informacji turystycznej, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w szkolnictwie (po uzupełnieniu kursu pedagogicznego)
 

_________

* - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

** - Zdobyte przez absolwentów kompetencje w ramach proponowanej specjalności mają ułatwić znalezienie pracy nie tylko w obszarach zbliżonych do innych specjalności, proponowanych w ramach kształcenia na kierunku, ale ponadto w instytucjach i urzędach, zajmujących się promocją badań wizerunkowych, czy też w firmach turystycznych, które organizują podróże sportowe i eventy sportowe.


Uchwała Senatu nr 142/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

rekrutacja kierunek fizjo

Studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia trwają 2 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra w zakresie fizjoterapii.


Na kierunku Fizjoterapia oferowane są cztery specjalności*:
 • fizjoterapia w sporcie
 • fizjoterapia w geriatrii
 • fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych
 • fizjoterapia uzdrowiskowa
* - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

Magister fizjoterapii jest przygotowany do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, nabywa umiejętność diagnozowania funkcjonalnego oraz planowania programu usprawniania. Uzyskuje uprawnienia do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i staje się wykwalifikowanym pracownikiem medycznym, bez którego trudno sobie dzisiaj wyobrazić leczenie. Zawód fizjoterapeuty z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a studia na kierunku fizjoterapia stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i zagranicą.


Absolwenci kierunku Fizjoterapia najczęściej znajdują zatrudnienie w:
 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia
 • ośrodkach rehabilitacyjnych i sportowych
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • ośrodkach odnowy biologicznej i centrach SPA

Uchwała Senatu nr 142/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

rekrutacja kierunek sport

Studia II stopnia trwają 2 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym.
Podczas rekrutacji student wybiera jedną z oferowanych specjalności*:

 • organizacja i zarządzanie sportem
 • trener osobisty
 • trener przygotowania motorycznego
 • sport osób niepełnosprawnych
* - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma tytuł zawodowy magistra. Wyposażony  będzie w profesjonalną wiedzę, przez co zyska przygotowanie do planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego, sportu osób z niepełnosprawnością i zarządzania sportem. Absolwent tego kierunku może pracować jako trener w klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach, jako trener osobisty, a także pracować jako specjalista ds. marketingu sportowego.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, w ramach studiów podyplomowych, absolwenci mogą pracować także jako nauczyciele wychowania fizycznego.


Uchwała Senatu nr 142/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

rekrutacja kierunek wf

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym. Oferowane są następujące specjalności*:
Studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2019/20, dodatkowo do wybranej specjalności, realizować będą specjalizację instruktorską z wybranej dyscypliny sportu**. Absolwent otrzymuje dyplom magistra wychowania fizycznego oraz legitymację instruktora sportu. Jest wykwalifikowany do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego.


*Uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.
**Zgodnie z przyjętym w dniu 16.07.2019 r. (Uchwała Rady Wydziału WFSiR Nr 1/VII/19) planem studiów kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE studia II stopnia.

Uchwała Senatu nr 142/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

rekrutacja kierunek neurobiologia

Elitarne studia międzywydziałowe na kierunku Neurobiologia prowadzone są we współpracy czterech poznańskich uczelni – Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Medycznego. Studia II stopnia obejmują 4 semestry, a absolwenci wraz z tytułem magistra otrzymają dyplom ukończenia czterech uczelni.

Po ukończeniu tego kierunku zdobyta wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentowi podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej, w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i innym, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.


Uchwała Senatu nr 142/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

rekrutacja kierunek taniec

Kierunek stworzony jest dla tancerzy na każdym poziomie zaawansowania – od początkujących, do osób z dużym doświadczeniem, m.in. zawodowych tancerzy, dla osób prowadzących zajęcia z tańca i chcących rozwijać się w tym kierunku.

Studia oferują trzy tysiące godzin zajęć, w tym taniec współczesny, taniec klasyczny, techniki modern, techniki streetowe, uzupełniające, parkour oraz improwizacje, kontakt-improwizacje, partnerowanie, akrobatykę, tańce charakterystyczne, gimnastykę, body conditioning.
Oferowane są specjalności:
 • Tancerz choreoterapeuta
 • Tancerz nauczyciel
W programie precyzyjnie dobrane do profilu specjalności przedmioty teoretyczne, tj.: anatomia, fizjologia wysiłku, kinezjologia, biomechanika tańca, sensomotoryka ruchu, sterowanie ruchem, wiedza i teoria tańca.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po otrzymaniu tytułu licencjata, absolwent przygotowany będzie do prowadzenia lekcji tańca w przedszkolach, szkołach podstawowych i zajęć tanecznych w ośrodkach kultury. Będzie też mógł prowadzić zajęcia o charakterze terapeutycznym w ośrodkach kultury, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych, gdzie odbywają się zajęcia z tańcem w formie terapii zajęciowej.


NA CZYM POLEGA EGZAMIN?

Egzamin z wybranych technik tanecznych składa się z dwóch etapów:
 • etap I – lekcja tańca z naciskiem na ruch a nie na technikę (punktacja 1-50)
 • etap II – 1,5 minut tańca solo bez muzyki (punktacja 1-50)


Uchwała Senatu nr 142/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021
rekrutacja kierunek dietetyka

Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa oraz potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dają coraz większe szanse na zatrudnienie i rozwój specjalistów tej branży.

W programie studiów uwzględniono wiedzę dotyczącą dietoprofilaktyki i dietoterapii, żywienia w sporcie, technologii ogólnej żywności, technologii przygotowywania potraw i posiłków, w tym wegetariańskich i dietetycznych.


Studia I stopnia trwają 3 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym. W trakcie studiów do wyboru są dwie specjalności:
 • dietetyka sportowa
 • dietoprofilaktyka i dietoterapia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent, po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia, a także zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze wśród sportowców (i nie tylko); planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych; a także prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent kierunku Dietetyka może podjąć pracę w:
 • poradniach żywieniowych
 • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych
 • innych instytucjach związanych z doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.


Uchwała Senatu nr 142/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

W budowie...
Oferta odpłatna przeznaczona dla studentów specjalności "wychowanie fizyczne w służbach mundurowych":

 • Skoki spadochronowe,
 • Kurs instruktora samoobrony,
 • Kurs składania spadochronu,
 • Kurs nurkowania,
 • Kurs na Młodszego Ratownika WOPR,
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kurs wychowawców kolonijnych oraz kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Kurs nauki języka migowego.
Warunkiem zakwalifikowania się na specjalność jest egzamin sprawności fizycznej przeprowadzony w czasie I semestru pierwszego roku studiów. Więcej informacji na jego temat pozyskać można tutaj.

Nazwa przedmiotu sem. II sem. III sem. IV
W ĆW E W ĆW E W ĆW E
Survival militarny   30  Z             
Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych  30    Z            
Strzelectwo bojowe        15  15  Z       
Wieloboje sprawnościowe         30 Z      
System obrony RP              30     E 

Legenda: W - wykład  ĆW - ćwiczenia  E - egzamin Z - zaliczenie
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl