CDKiS

 
***
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy wszystkim Współpracownikom, Dydaktykom i Słuchaczom,
szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
i sukcesów w pracy zawodowej.
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku 2019
 
wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa
 
Zespół Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia.
 
***

 

Informujemy ze biuro w dniach 16.11.2018r. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Regularnie poszerzamy ofertę szkoleń i kursów, dzięki którym nasi studenci i absolwenci mogą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć umiejętności pożądane na rynku pracy.

W nowym roku akademickim zapraszamy m.in. na nowy kurs Plastrowania, który poprowadzi dr Łukasz Michałowski z Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu AWF.

Szkolenie obejmie dwa dni praktycznej wiedzy i treningu z nowoczesnej metody terapeutycznej, mającej zastosowanie w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, sportowej i neurologicznej. Uczetnicy dowiedzą się m.in. jak zwalczać bóle mięśniowe, leczyć i łagodzić kontuzje oraz jak stosować plastrowanie w codziennym treningu i rehabilitacji.

Warsztaty stworzone zostały z myślą o studentach kierunków fizjoterapia i wychowanie fizyczne, trenerach personalnych i trenerach przygotowania motorycznego, fizjoterapeutach, masażystach i lekarzach.

Zapisy do końca października br.

Więcej informacji: [link]

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
www.awf.poznan.pl/cdks
Zatańcz z Żorą Korolyowem w AWF Poznań. Już teraz zapraszamy na wyjątkowy warsztat Latino Fitness, ktory prowadzi dla Was tancerz i choreograf, uczestnik kilku edycji programu Taniec z Gwiazdami [WIĘCEJ]
cdks onlinecdks online


INFORMACJE PODSTAWOWE O KURSIE INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ


Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia zaprasza na następujące kursy:
 

Fitness: Ćwiczenia Siłowe CZYTAJ WIĘCEJ
Fitness: Nowoczesne Formy Gimnastyki CZYTAJ WIĘCEJ
Taniec -
Kulturystyka -
Aqua Fitness -
Fitness Jogging -
Płetwonurkowanie -
Nordic Walking -
Łyżwiarstwo -
Samoobrona CZYTAJ WIĘCEJ
Badminton Rekreacyjny -
Kajakarstwo -


Pozostałe dyscypliny:


Bilard -
Fitness: Ćwiczenia psychofizyczne -
Fitness w ciąży i po porodzie -
Golf -
Gry Rekreacyjne -
Hipoterapia CZYTAJ WIĘCEJ
Jazda Konna -
Kajakarstwo Turystyczne -
Kinezygerontoprofilaktyka -
Korfball -
Lotniarstwo -
Łyżwiarstwo Powszechne -
Narciarstwo Powszechne-Biegowe -
Narciarstwo Powszechne-Zjazdowe -
Narciarstwo Wodne -
Paintball -
Pływanie Rekreacyjne -
Snowboard Rekreacyjny -
Sporty Motorowodne -
Survival -
Taniec Towarzyski -
Tenis Stołowy Rekreacyjny -
Tenis Ziemny -
Turystyka Rowerowa -
Wrotkarstwo -
Wspinaczka Skałkowa -
Zespołowe Gry Rekreacyjne-Koszykówka -
Zespołowe Gry Rekreacyjne-Piłka Nożna -
Zespołowe Gry Rekreacyjne-Piłka Siatkowa -
Zespołowe Gry Rekreacyjne-Unihoc -
Żeglarstwo Deskowe -
Żeglarstwo Jachtowe -

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej - LINK 
   
 2. Potwierdzona zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
   
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) - LINK
   
 4. Jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5) - zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres Centrum z dopiskiem w tytule maila "Nazwisko i imię - Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF z dyscypliny;..............." lub dostarczyć papierowe. W przypadku przesłania zdjęcia w postaci elektronicznej wymagany jest format JPG, rozmiar 2 x 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI
   
 5. Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego - LINK

Osoby które złożą komplet dokumentów zostaną poinformowane o uruchomieniu Kursu i o dalszych krokach drogą mailową lub telefoniczną. Grupy poszczególnych Kursów są uruchamiane w przypadku uzbierania minimalnej ilości Kursantów.


Miejsce składania dokumentów:


Komplet dokumentów (w koszulce A4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Budynek główny AWF, I piętro pokój 225, 226.

tel.: 61 835 50 94  |  61 835 50 92
e-mail:

Obsługa studentów:
poniedziałek - piątek: od 10:00 - 13:00, 
w okresie letnim: poniedziałek - piątek: od 9.00-11.00


Informacje Dodatkowe


Kurs realizowany jest w ramach specjalności w sportach nieolimpijskich (patrz: wykaz specjalności).

Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF:
- posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z wybranej specjalności;
- programuje i realizuje zajęcia lub imprezy sportowe w wybranych specjalnościach oraz wszechstronnie oddziałuje na podopiecznych;

Instruktorzy Rekreacji Ruchowej AWFprzygotowani są do pracy np. w obiektach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach komercyjnych, miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują: legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF

Wymogi na Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF:
 1. ukończone 18 lat,
 2. wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne);
 3. Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku TIR,  obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Rekreacji Ruchowej lub posiadający tytuł instruktora Rekreacji Ruchowej jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z przedmiotów teoretycznych Kursu.

Zgodnie z porozumieniem AWF w systemie kwalifikacji rekreacji ruchowej z dnia 23.11.2012 r. uczestnicy kursów instruktorskich nie będący studentami lub absolwentami AWF uzyskują kwalifikacje zawodowe:INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ AWF ASPIRUJĄCEGO do poziomu 3 Europejskiej Ramy Kwalifikacyjnej.

Instruktor aspirujący do tego stopnia posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć (lub imprez sportowo-rekreacyjnych) z wybranej specjalności w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla uczestników.

Minimalna wielkość grupy: 15 osób.
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia posiada wpis do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów  osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu:

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.

Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z osobą bezrobotną, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

Poniżej, pod wskazanymi adresami internetowymi, znajdują się szczegółowe informacje na temat procedury otrzymania dofinansowania.

Czytaj więcej:


http://wuppoznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

http://zielonalinia.gov.pl/Dofinansowanie-studiow-podyplomowych-32391

Podstawa prawna

 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.


O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. W latach 2014 i 2015 środki KFS będą adresowane do osób od 45 roku życia.

Finansowane mogą być:
·         kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
·         egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
·         badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
·         ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
·        

Czytaj więcej:

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

http://www.pup.poznan.pl/art/id/7670

1.) Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy i pracujących 45+
[Więcej informacji]_______________________________________________________________________

2.) Krajowy Fundusz Szkoleniowy
[Więcej informacji]

______________________________________________________

 

NAZWA KURSU


cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku  
Program  
Kadra  
Cennik  
Kontakt  
 
1. Zapoznaj się z ofertą i wybierz dyscyplinę kursu / szkolenia, która Cię interesuje.
 
2. Prześlij na maila  elektroniczny formularz zgłoszeniowy, aby wpisać się na listę kandydatów:

- Kurs Instruktora Sportu AWF: elektroniczny formularz zgłoszeniowy (doc)

- Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF: elektroniczny formularz zgłoszeniowy (doc)

- Warsztat / Kurs / Szkolenie: elektroniczny formularz zgłoszeniowy (doc)
 

3. Czekaj na mail lub kontakt telefoniczny z informacją o uruchomieniu kursu / szkolenia. W momencie uzbierania się grupy na daną dyscyplinę - CDKiS rozsyła zapytanie z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa, w celu zweryfikowania ostatecznej liczebności grupy.

 

4. Gdy otrzymasz informację o uruchomieniu kursu, złóż wymagane dokumenty w biurze CDKiS osobiście (od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-13:00) lub prześlij listem poleconym na adres: Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.
 

5. Jeżeli grupa będzie liczyła wymagane minimum, wówczas otrzymasz maila z informacją o wyznaczonym terminie I spotkania wraz z informacją dotyczącą wpłat. Potwierdzenie wpłaty prześlij na
 

Wszystkie najnowsze plany zajęć i harmonogramy zjazdów znajdziesz na "Plany zajęć".

 

 

UWAGA: 

Prosimy o przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego drogą mailową. A gdy otrzymają Państwo informację o terminie uruchomienia kursu/szkolenia/warsztatu, prosimy o dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów w formie papierowej (oryginały dokumentów) zg. z informacjami w zakładce "Wymagane dokumenty".

Oryginały dokumentów prosimy składać w biurze CDKS, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-13:00 lub wysłać drogą pocztową na adres: Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.

 

 

 

 

 

 

 

W związku z obecną sytuacją, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na studia podyplomowe drogą mailową. Prosimy o przesyłanie skanów wymaganych dokumentów.

 
1. Zapoznaj się z ofertą i wybierz kierunek studiów podyplomowych jaki Cię interesuje.
 
2. Napisz do nas maila na adres i złóż wymagane dokumenty w biurze CDKiS osobiście (od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-13:00) lub prześlij listem poleconym na adres: Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.

3. Czekaj na mail lub kontakt telefoniczny z informacją o uruchomieniu kierunku. W momencie uzbierania się grupy na dany kierunek - CDKiS rozsyła zapytanie z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa, w celu zweryfikowania ostatecznej liczebności grupy.

4. Jeżeli grupa będzie liczyła wymagane minimum, wówczas otrzymasz maila z informacją o wyznaczonym terminie I zjazdu wraz z informacjami organizacyjnymi. Dostarcz brakujące dokumenty do biura CDKiS osobiście lub prześlij listem poleconym na adres CDKiS.

5. Na pierwszym spotkaniu podpisujesz umowę i otrzymujesz indywidualny numer konta aby opłacić studia.

 

Wszystkie najnowsze plany zajęć i harmonogramy zjazdów znajdziesz na "Plany zajęć".

 

 

 

UWAGA: 

Prosimy składać dokumenty zgłoszeniowe w formie papierowej (oryginały dokumentów) zg. z informacjami w zakładce "Wymagane dokumenty".

Oryginały dokumentów prosimy składać w biurze CDKS, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-13:00 lub wysłać drogą pocztową na adres: Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.

 

1.)    Aqua Fitness

2.)    Badmington rekreacyjny

3.)    Bilard

4.)     Fitness-ćwiczenia siłowe

5.)     Fitness-ćwiczenia psychofizyczne

6.)     Fitness- nowoczesne formy gimnastyki

7.)     Fitness-jogging

8.)      Fitness w ciąży i po porodzie

9.)       Golf

10.)     Gry rekreacyjne


11.)      Hipoterapia

12.)      Jazda konna

13.)      Kajakarstwo turystyczne

14.)      Kinezygerontoprofilaktyka

15.)      Korfball

16.)      Lotniarstwo

17.)      Łyżwiarstwo powszechne


18.)      Narciarstwo powszechne-biegowe

19.)      Narciarstwo powszechne-zjazdowe

20.)      Narciarstwo wodne

21.)      Nordic Walking

22.)      Paintball

23.)      
Płetwonurkowanie

24.)      Pływanie rekreacyjne

25.)      Samoobrona

26.)      
Snowboard rekreacyjny

27.)      
Sporty motorowodne

28.)      Survival

29.)      Taniec towarzyski

30.)      Tenis stołowy rekreacyjny

31.)      Tenis ziemny

32.)      Turystyka rowerowa

33.)      Wrotkarstwo

34.)      Wspinaczka skałkowa

35.)      Zespołowe gry rekreacyjne-koszykówka

36.)      Zespołowe gry rekreacyjne- piłka nożna

37.)      Zespołowe gry rekreacyjne- piłka siatkowa

38.)      Zespołowe gry rekreacyjne- unihoc

39.)      Żeglarstwo deskowe

40.)      Żeglarstwo jachtowe

 

Informacje Ogólne

Instruktor Rekreacji ruchowej AWF posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z wybranej specjalności

Kurs realizowany jest w ramach specjalności w sportach nieolimpijskich (patrz: wykaz specjalności).

Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF programuje i realizuje zajęcia lub imprezy sportowe w wybranych specjalnościach oraz wszechstronnie oddziałuje na podopiecznych.

Instruktorzy Rekreacji Ruchowej AWF przygotowani są do pracy np. w obiektach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach komercyjnych, miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe.

Wymogi na Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF:

ukończone 18 lat,

wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne);

Informacje Ogólne

Instruktor Rekreacji ruchowej AWF posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z wybranej specjalności


Kurs realizowany jest w ramach specjalności w sportach nieolimpijskich (patrz: wykaz specjalności).

Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF programuje i realizuje zajęcia lub imprezy sportowe w wybranych specjalnościach oraz wszechstronnie oddziałuje na podopiecznych.

Instruktorzy Rekreacji Ruchowej AWF przygotowani są do pracy np. w obiektach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach komercyjnych, miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują: legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF

Wymogi na Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF:

ukończone 18 lat,

wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne);

Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku TIR,  obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Rekreacji Ruchowej lub posiadający tytuł instruktora Rekreacji Ruchowej jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu Rekreacji Ruch. (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z przedmiotów teoretycznych ujętych w programie.

Zgodnie z porozumieniem AWF w systemie kwalifikacji rekreacji ruchowej z dnia 23.11.2012 r. uczestnicy kursów instruktorskich nie będący studentami lub absolwentami AWF uzyskują kwalifikacje zawodowe:

INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ AWF ASPIRUJĄCEGO do poziomu 3 Europejskiej Ramy Kwalifikacyjnej.

Instruktor aspirujący do tego stopnia posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć (lub imprez sportowo-rekreacyjnych) z wybranej specjalności w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla uczestników.

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia zaprasza na Kursy Instruktora i Trenera Rekreacji Ruchowej AWF z poniższych specjalności:
Minimalna wielkość grupy: 15 osób.

Koszt Kursu Aqua Baby:

1 200 zł.

 

Termin: 3-5.10.2014 r.

Informacje Ogólne

Na mocy Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5 lica 2013 roku Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF Poznań zaprasza na kursy na tytuł instruktora sportu.
Instruktor Sportu Akademii Wychowania Fizycznego jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego.


1.)  Kurs obejmuje 180 godzin zajęć programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu, składa się z bloków: zawiera 60 godzin zajęć teoretycznych, 90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.

2.)  Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej.

3.)  Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu.

4.) 
Wymogi dla kandydatów na Instruktor Sportu AWF to: pełnoletniość, wykształcenie średnie, pisemne oświadczenie o niekaralności, przedstawione wraz z dokumentacją kursową,


Wymagane Dokumenty:

1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Sportu AWF [pdf]

2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych

3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem w przypadku nauczycieli wychowania fizycznego oraz zawodników posiadających kartę zdrowia sportowca)

4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne /3,5 x 4,5/- zdjęcie prosimy podpisać ołówkiem z tyłu imieniem i nazwiskiem

W przypadku przesłania zdjęcia w wersji elektronicznej wymagany jest format JPG, rozmiar 2 cm * 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI

5.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego [doc]
 

Od dnia 12.03.2020 r. do odwołania kontakt z Centrum odbywa się drogą mailową i telefoniczną. 
Zgłoszenia na studia podyplomowe i kursy przyjmowane są drogą mailową. Zapytania i zgłoszenia rekrutacyjne na studia i kursy prosimy kierować na adres mailowy: , kontakt telefoniczny: 515 175 258
Pełnimy dyżury w biurze stacjonarnym we wtorki i w czwartki w godz. 10:00-14:00. Możliwość umówienia się w tych terminach na spotkanie w sprawach pilnych i wyjątkowych. Przed wejściem do biura prosimy o założenie maseczki zabezpieczającej oraz o zdezynfekowanie rąk lub wchodzenie w rękawiczkach.


Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39

61-871 Poznań
Budynek główny AWF ul. Królowej Jadwigi 27/39, I piętro pokój 225, 226.


tel.:  515 175 258 - Kontakt dla Słuchaczy i Kursantów
tel.:  61 8 35 50 92 - Kontakt dla Dydaktyków
www: www.awf.poznan.pl/cdks
e-mail:

 

Kierownik Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia

Mgr Joanna Strojna 

tel.:  515 175 258

Specjalista ds. Obsługi Studenta

lic. Sonia Ziółkowska

tel.:  61 8 35 50 94

Specjalista ds. Obsługi Studenta - Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Mgr Katarzyna Flader

tel.:  (95) 72 79 143
fax: (95) 72 79 141

www.gorzow.awf.poznan.pl

 

OBSŁUGA STUDENTÓW:

OBSŁUGA  STUDENTÓW - standardowo:

poniedziałek - piątek w godz. 10.00-13.00

Zgłoszenia na studia podyplomowe i kursy przyjmowane są również drogą mailową: 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl