ulotka A5 Erasmus
Sekcja Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór otwarty na zagraniczne praktyki studenckie i absolwenckie z programu Erasmus+ w okresie wakacyjnym, w roku akademickim 2020/2021.
Praktyka za granicą może być obowiązkowa i będzie ona stanowiła integralną część programu studiów lub mieć charakter nieobowiązkowy i stwarzać możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności, cenionych przez przyszłych pracodawców.
Stypendium przyznaje się w celu odbycia przez studenta praktyki związanej z jego kierunkiem kształcenia. W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 550 do 620 euro miesięcznie w zależności od kraju pobytu. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia z uwagi na sytuację finansową oraz specjalne potrzeby zdrowotne studenta (Program POWER).

Czytaj więcej...

Dyżury Koordynatorów Wydziałowych
Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, że pomimo obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w kraju i Europie będzie można realizować zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w przyszłym semestrze 2020/21. Dlatego w porozumieniu z Panem Prorektorem ds. Studiów rusza rekrutacja uzupełniająca na studia i praktyki zagraniczne, na semestr wiosenny 2020/2021. Podejmij przygotowania i wyślij formularz rekrutacyjny. Możliwość wyjazdu zostanie zweryfikowana przez bieżącą sytuację w kraju uczelni wysyłającej i partnerskiej, bezpośrednio przed każdym wyjazdem. Student w każdym momencie ma prawo wycofać się z podjętej wcześniej decyzji wyjazdu.
 
Termin składania formularza rekrutacyjnego: 20 października br.

Rekrutacja TYLKO on-line!!! Wypełniony formularz ze zdjęciem i podpisem należy przesłać w formie skanu na adres: lub
Uwaga: Studenci I roku studiów magisterskich proszeni są o załączenie do formularza scanu suplementu do dyplomu w celu obliczenia średniej ocen z czterech ostatnich semestrów.


formularz rekrutacyjny
wykaz wolnych miejsc
stawki 2020-21
Uniwersytet w Pecs na Węgrzech organizuje w terminie wakacyjnym intensywny kurs języka węgierskiego on-line.

Czytaj więcej...

W związku z ogłaszanym w kolejnych krajach UE zagrożeniem epidemiologicznym z powodu COVID-19  i powrotami kolejnych stypendystów do kraju pragnę wszystkich uspokoić i zapewnić, że Uczelnia w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami NA-FRSE będzie każdą mobilność rozpatrywała z należytą starannością. Decyzje te będą podejmowane indywidualnie dla każdej mobilności.
Ufam, że wszyscy rozumieją, iż dysponując środkami publicznymi (do jakich zaliczane są stypendia programu Erasmus+ i POWER) należy zadbać o ich przejrzyste i rzetelne rozliczenie.
 
Każdy student, który zdecydował się na powrót do kraju i przerwanie wyjazdu stypendialnego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 ma obowiązek skontaktować się ze swoją uczelnią macierzystą (wysyłająca) i zgłosić przerwanie/rezygnację z mobilności drogą e-mailową do BWZ ( ). Oczywiście powinno to być  zrobione w porozumieniu z uczelnią przyjmującą tj. w której student realizuje swój pobyt. Wyjaśnia to Komunikat Rektora w sprawie COVID-19 (patrz pkt. II) – w załączeniu.
Nazwiska osób, które dopełniły powyższej formalności będą przekazywane przez BWZ do DOS-u drogą mailową o przywrócenie na listę studentów wydziału macierzystego.
 
Osoby, które zdecydowały się zrezygnować z mobilności (przerwanie podpisanej umowy finansowej) zobowiązane są do przygotowania oświadczenia/zawiadomienia z podaniem przyczyny rezygnacji z wyjazdu oraz przedstawić wstępną kalkulację poniesionych kosztów, których nie da się odzyskać a także załączyć kopie dokumentów poświadczających poniesienie ww. wydatków. Mam świadomość, że udokumentowanie poniesionych kosztów będzie najtrudniejsze, jednak proszę o bardzo precyzyjne/rzetelne uzasadnienie ich braku. Każdy student ma obowiązek przygotowania takiego zawiadomienia wraz z wykazem kosztów i załącznikami  samodzielnie nawet jeśli pewne koszty były poniesione przez 2 lub więcej studentów. Każda taka dokumentacja będzie oceniania indywidualnie i będzie podstawą do złożenia przez Uczelnię do NA-FRSE wniosku o kwalifikację przerwania wyjazdu jako „siły wyższej”. Dopiero poświadczenie takiego wyjazdu  jako „siły wyższej” przez NA-FRSE będzie podstawą do ostatecznego rozliczenia Uczelni ze studentem.
 
Na obecnym etapie komunikacji wszystkie dokumenty związane z „siłą wyższą” mogą być przesyłane do BWZ w formie skanów (nie zdjęć) zgodnie ze wskazaniem otrzymanym z NA-FRSE
„NA dopuszcza wysyłanie dokumentów związanych z „siłą wyższą” z powodu COVID-19 (wniosek, etc.) w formie skanów przesyłanych w poczcie elektronicznej. Dokumenty te będą podlegały weryfikacji w ramach standardowych procedur związanych z audytami i kontrolami, co oznacza, że uczelnia musi posiadać oryginał pisma/oświadczenia uczestnika mobilności, na którego podstawie występuje do NA o uznanie przypadku jako „siły wyższej”.  Przypominamy, że uczestnicy mobilności są zobowiązani do upewnienia się, czy linia lotnicza, w której dokonana została rezerwacja, dopuszcza możliwość odzyskania kwoty zapłaconej za bilet. Jeżeli taka informacja nie jest dostępna na stronie internetowej linii lotniczej lub informuje ona o niemożliwości odzyskania kosztów biletu (jak to ma miejsce w przypadku tzw. tanich linii lotniczych), to prosimy o zamieszczenie tej informacji w oświadczeniu podpisanym przez uczestnika (w treści podania lub w odrębnym dokumencie).”
Podobna sytuacja będzie dotyczyła poświadczenia opłaty za zakwaterowanie. W przypadku braku dokumentu finansowego należy dołączyć kopię umowy podpisanej z właścicielem, korespondencji e-mailowej prowadzonej w tej sprawie itp.
W razie wątpliwości lub braku uzasadnienia poniesionego kosztu BWZ będzie prosiła o uzupełnienie dokumentacji.
Proszę  pamiętać, że ostateczne rozliczenie finansowe każdego stypendysty nastąpi po otrzymaniu przez BWZ oryginału przesłanych drogą e-mailową dokumentów.
 
Z uwagi na fakt zamknięcia Uczelni korespondencja wysyłana drogą pocztową nie będzie odbierana.
Wszystkie wyjazdy dotyczące roku akad. 2019-20 muszą być rozliczone formalnie do lipca br. Termin ten  z uwagi na indywidualne przypadki może ulec przesunięciu.
 
Przypominam, że obecnie Uczelnia funkcjonuje w systemie bardzo ograniczonym tj. większość pracowników zdalnie w domu bez dostępu do sprzętu uzupełniającego (skanery, drukarki). Dlatego jakiekolwiek dokumenty będą formalnie rozpatrywane po powrocie pracowników do normalnego systemu pracy.
 W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl