Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

na rok akademicki 2021/2022

 

Poniżej przewodnik dający podstawową orientację. Po zapoznaniu się z głównymi kwestiami koniecznie przestudiuj uchwałę zawierającą szczegóły procedur i wymagań (na dole strony).
 
Dla kogo jest Szkoła Doktorska w dyscyplinie Nauk o Kulturze Fizycznej?
 
Dla pasjonatów chcących poświęcić kilka lat swojego życia na badania uwarunkowań i skutków aktywności fizycznej człowieka w kontekście sprawności fizycznej, rozwoju fizycznego, estetyki ciała, jakości życia i utrzymania zdrowia. Dla tych, którzy chcą współtworzyć wiedzę naukową podstawową i aplikacyjną związaną z wychowaniem fizycznym, sportem, rekreacją fizyczną czy turystyką, przydatną w praktyce takich zawodów jak nauczyciel, trener i instruktor sportu lub fitness, animator, specjalista turystyki, specjalista adaptowanej, aktywności fizycznej, menedżer sportu, analityk sportowy i innych pokrewnych. 
 
Kto może być przyjęty do Szkoły Doktorskiej?
 
Podstawowymi warunkami są: posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, zgoda przyszłego promotora na objęcie opieką naukową, zadowalająca znajomość języka angielskiego, wcześniejsze doświadczenia i osiągnięcia naukowe oraz przygotowanie dobrego projektu naukowego.
 
Jak znaleźć promotora?
 
Listę potencjalnych promotorów zatrudnionych w AWF Poznań znajdziesz na dole tej strony. Są też na niej podane miejsca zatrudnienia (wydział, katedra, zakład) oraz adresy e-mailowe naszych naukowców. Skontaktuj się możliwie szybko z wybraną osobą i skonsultuj możliwość realizacji własnego projektu naukowego. Jeśli uzyskasz akceptację, poproś o oficjalną pisemną zgodę na specjalnym formularzu.
 
Jakie dokumenty należy złożyć?
 
Przede wszystkim jest to sam wniosek i towarzyszące mu załączniki: odpis dyplomu magisterskiego, kwestionariusz osobowy, życiorys, zgoda potencjalnego promotora, opis problemu badawczego oraz dokumentacja osiągnięć naukowych (publikacje, staże, udział w projektach badawczych czy konferencjach i in.). Szczegółowy wykaz znajdziesz w Uchwale na dole strony. 
 
Kiedy i gdzie można składać dokumenty?
 
Składanie dokumentów jest możliwe od 1 lipca do 13 sierpnia oraz od 1 do 10 września 2021 r. w godzinach od 10:00 do 13:00. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Szkoły Doktorskiej, ul. Królowej Jadwigi 27/39, nowy budynek dydaktyczny, I piętro, pok. 120 lub 121.
 
Czy jest pobierana opłata rekrutacyjna?
 
Tak, wynosi 150 zł. Należy dokonać wpłaty na konto:
 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Poznań
nr konta: 86 1020 4027 0000 1902 1271 4947
Tytuł przelewu: Szkoła Doktorska - Rekrutacja 2021
 
Potwierdzenie przelewu proszę dołączyć do składanej dokumentacji.
 
Kiedy i gdzie odbywa się postępowanie rekrutacyjne?
 
Rozmowy komisji rekrutacyjnej z kandydatami odbędą się w dniu 13 września 2021 r.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w siedzibie Uczelni. O dokładnej godzinie i miejscu/sali kandydaci zostaną poinformowani w odrębnych indywidualnych wiadomościach.
 
Czy procedura rekrutacyjna jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych?
 
Kandydaci z orzeczoną i udokumentowaną niepełnosprawnością zasadniczo podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej co pozostali kandydaci. Osoby, które życzą sobie  udogodnień, proszone są o dołączenie stosownej informacji do składanej dokumentacji. Dostosujemy warunki do ich potrzeb.
 
Na czym polega postępowanie rekrutacyjne?
 
Jeśli złożona dokumentacja spełnia wymogi formalne, kandydat jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną przed 7-osobową komisją. 
 
1) Najpierw komisja wysłuchuje prezentacji ustnej kandydata wygłaszanej w języku angielskim, dotyczącej proponowanego problemu badawczego. Czas wypowiedzi to ok. 5 min i nie może być ona wspierana prezentacją multimedialną, czytaniem tekstu lub innymi zewnętrznymi źródłami informacji. Członkowie komisji zadają potem pytania w języku angielskim, na które kandydat odpowiada. "Niezadowalający", w ocenie komisji rekrutacyjnej, poziom języka angielskiego oznacza niedopuszczenie kandydata do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.
 
2) W drugiej części kandydat prezentuje problem naukowy, który zamierza rozwiązać (czas wystąpienia ok. 10 min.), a ocenie podlegają:
 
 a) zgodność z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej (patrz: definicja w załącznikach na dole tej strony),
 b) oryginalność planowanego problemu naukowego,
 c) wartość poznawcza i praktyczna,
 d) stan zaawansowania/dojrzałość koncepcji badawczej,
 e) realność zakończenia projektu w okresie trwania kształcenia w szkole doktorskiej.
 
Członkowie komisji rekrutacyjnej zadają pytania związane z przedstawionym problemem badawczym i zainteresowaniami naukowymi kandydata, dla uzyskania dodatkowych informacji. Kandydaci, których założenia planowanego problemu naukowego komisja rekrutacyjna uzna za pozostające poza dyscypliną nauk o kulturze fizycznej, nie będą dopuszczeni do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.
 
3) W trzeciej części (bez udziału kandydata) komisja ocenia jej/jego dotychczasowy dorobek naukowy na podstawie załączonej dokumentacji.
 
Kto zostanie przyjęty do Szkoły Doktorskiej?
 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursu, a efekty rozmowy kwalifikacyjnej oraz udokumentowane osiągnięcia są punktowane (szczegóły punktacji znajdziesz w Uchwale na dole tej strony). Do kształcenia w Szkole Doktorskiej zostaną zakwalifikowani ci kandydaci, którzy:
 
1) uzyskają zgodę potencjalnego promotora, 
2) zaprezentują zadowalający poziom języka angielskiego,
3) zaprezentują problem naukowy mieszczący się w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej,
4) uzyskają odpowiednio wysoką ocenę za prezentację problemu naukowego oraz najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym,
5) uzyskają pozytywną rekomendację komisji rekrutacyjnej,
6) uzyskają akceptację Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy uwzględnieniu możliwości finansowych i badawczych uczelni zapewniających prawidłowe kształcenie i realizacje projektów naukowych przez doktorantów.
 
Kiedy i w jaki sposób ogłaszane są wyniki rekrutacji?
 
Lista przyjętych kandydatów zostanie wywieszona najpóźniej 24 września 2021 r. w sekretariacie Szkoły Doktorskiej oraz opublikowana w formie elektronicznej na stronie internetowej AWF Poznań. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
 
Kiedy rozpoczyna się kształcenie w Szkole Doktorskiej?
 
Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Jest to dzień inauguracji roku akademickiego, domyślnie 1 października 2021 r.
 
Dokumenty do pobrania:

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl