cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt
Opis kierunku
Cel studiów:
 
Studia podyplomowe na kierunku Trener Osobisty (personalny) mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy w sektorach fitness i rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i o zróżnicowanym stanie zdrowia i sprawności fizycznej. Słuchacze po ukończeniu studiów powinni być zdolni do: samodzielnego planowania i programowania treningu sportowego w jego wszelkich aspektach, ale również zajęć o charakterze rekreacyjnym i ogólnousprawniającym; prowadzenia metodycznie i merytorycznie zajęć ruchowych; informowania klienta o zaleceniach dietetycznych i ew. suplementacji żywienia charakterystycznych dla rodzaju zaproponowanej aktywności ruchowej; dokonywania ewaluacji działań trenerskich; funkcjonowania na wolnym rynku usług sportowych i rekreacyjnych na zasadzie samozatrudnienia.
Przykładowe miejsca pracy absolwenta w/w studiów: własna działalność gospodarcza, przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się sportem i rekreacją; hotele z infrastrukturą rekreacyjną i odnowy biologicznej; ośrodki wypoczynkowe; kluby fitness.
 
Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych. 
 
Czas trwania:
 
2 semestry, łącznie ok. 297 godzin dydaktycznych i odbywają się w ramach czasowych charakterystycznych dla trybu niestacjonarnego tj. - ok. 18 dwudniowych zjazdów weekendowych.
 
Studia kończą się, wraz z zaliczeniem poszczególnych przedmiotów na karcie zaliczeń oraz uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu obejmującego całość wykładanych zagadnień.
 
 
Korzyści:
 
Studia kończą się uzyskaniem:
Świadectwa Studiów Podyplomowych Trener Osobisty,
- Dyplomem Trenera Osobistego (Personalnego) (zg. z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.   (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145) . Numer zawodu w klasyfikacji: 235920 Trener osobisty.
 
 
 
1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3.) Jedno zdjęcie dyplomowe (4,5 x 6,5 cm) - zdjęcie prosimy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem,
4.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem),
5.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego,
6.) Oświadczenie o niekaralności.
 
program
Lp.PrzedmiotLiczba
Godzin
ogółem
Liczba godzin wykładLiczba
godzin
ćwicz.
Z/EPunkty ECTS
DIAGNOSTYKA 

1.
Diagnoza stanu zdrowia klienta
(health screening).
66 Z1
2.Psychologiczne aspekty przeprowadzania wywiadu6 6Z1
3.Analiza składu ciała w pracy trenera personalnego6 6Z1
4.Podstawy oceny posturalnej oraz zakresów ruchu człowieka6 6Z1
5.Testy sprawności fizycznej i ich zastosowanie w pracy trenera
personalnego
6 6Z1
TRENING 
6.Podstawy teorii treningu sportowego i prakseologia treningu indywidualnego1569Z1
7.Programowanie i ewaluacja procesu treningowego.1569Z1
8.Trening siłowy i sylwetkowy (kulturystyka,
trójbój siłowy, fitness sylwetkowy)
15 15Z2
9.Nowoczesne formy treningu (cross training,
sling training, tabata, trening
metaboliczny itp.)
30 30Z3
10.Trening wytrzymałościowy typu cardio z elementami biegów długodystansowych15 15Z1
11.Trening gibkościowy i jego odmiany
(yoga, pilates, stretching).
9 9Z1
12.Trening z obciążeniem własnego ciała
(kalistenika, streetmovement)
9 9Z1
13.Trening propriocepcji oraz stabilności
i mobilności segmentarnej. (kettlebells, bodybalance itp.)
9 9Z1
14.Formy treningu indywidualnego w wodzie.9 9Z1
15.Trening funkcjonalny i uzupełniający,
w sporcie i rekreacji
9 9Z1
16.Trening zdrowotny stosowany
w usprawnianiu kardiologicznym i wybranych chorobach cywilizacyjnych
15 15Z1
17.Trening zdrowotny w dysfunkcjach narządu ruchu.15 15Z1
WSPOMAGANIE 
18.Żywienie osób aktywnych fizycznie
z elementami technologii żywienia
30 30Z3
19.Suplementacja diety15 15Z1
20.Szkodliwe formy wspomagania wysiłku66 Z1
21.Odnowa biologiczna stosowana w treningu fizycznym9 9Z1
22.Masaż klasyczny i sportowy15 15Z1
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RELACJE 
23.Zasady prowadzenia i rozliczania własnej działalności gospodarczej66 Z1
24.Marketing usług trenera personalnego66 Z1
25.Wykorzystanie informatycznych form
organizacji i promocji działalności trenera personalnego
6 6Z1
26.Komunikacja interpersonalna6 6Z1
27.Egzamin dyplomowy3  E2
 SUMA29736261 33
KadraKierownik: mgr Krzysztof Skibicki
Cennik
2000-2500 zł/semestr (w zależności od ilości osób)
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl