cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Misja projektu:

“First educate the child!”(Pilates)

“In childhood, habits are easily formed-good and bad. Why not concentrate on the formation of only good habits and thus avoid the necessity later on in life of attempting to correct bad habits and submitting for them good habits…the proper development of body and mind, through the new science of “Contrology” is what must be taught the child.”  (Pilates, 1934)

To kompleksowe kurs dające kwalifikacje w dziedzinie metody Pilates zaadaptowanej do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, która może być z sukcesem wykorzystana w:

- publicznym systemie edukacji (przedszkola, szkoły)

- klubach sportowych

- sektorze usług komercyjnych (ośrodkach rekreacji, klubach fitness).

Kurs skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów personalnych, instruktorów fitness.

Podczas tego szkolenia uczestnicy:

- zdobędą wiedzę i umiejętności prowadzenia lekcji pilates dla dzieci w okresie przedszkolnym, szkolnym i dla młodzieży na poziomie podstawowym, początkującym i średniozaawansowanym;

- nauczą się praktycznie ćwiczeń pilates na matach na w/w poziomach oraz metodyki ich nauczania w kontekście najnowocześniejszej wiedzy fizjoterapeutycznej wraz z analizą anatomiczno-funkcjonalną;

- nauczą się zasad modyfikacji klasycznych wersji ćwiczeń do potrzeb dzieci i młodzieży w poszczególnych okresach rozwojowych;

- poznają bezpieczne i efektywne sposoby nauczania ze szczególnym zwróceniem uwagi na obserwację i ocenę postawy ciała, optymalizację napięć mięśniowych, prawidłową mobilizację stawów, stabilizację kompleksu lędźwiowo-miednicznego, prawidłowe ustawienie ciała, kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych przy zaangażowaniu głębokiej stabilizacji mięśniowej i właściwym oddechu;

- poznają zasady zastosowania drobnych przyborów tj. taśmy elastyczne, małe i duże piłki, rollery, obręcze pilates “Magic Circle”,  które wpływają na atrakcyjność lekcji ale przede wszystkim pomagają uzyskać cele treningowe;

- nauczą się programowania treningu pilates dla poszczególnych etapów rozwojowych dzieci i młodzieży:

· w oparciu o ruch twórczy, pełny przyjaznej różnorodności i o właściwym stopniu trudności

· z wykorzystaniem wyobraźni, wizualnych obrazów

· ukierunkowanego na samoobserwację, introcepcję, kształtowanie wewnętrznej motywacji

· w przyjaznym środowisku i bez rywalizacji

- będą kształtować umiejętności nauczycielskie związaną z odpowiednią komunikacją (ang.cuing) oraz korektą;

- poznają różne aranżacje lekcji, z doborem właściwych do potrzeb i możliwości rozwojowych form i sposobów organizacji lekcji, zasady ich komponowania, wskazówki do realizacji;

- zdobędą podstawy neurobiologicznych i psychologicznych procesów dydaktycznych w metodzie Pilates.

Dzięki temu szkoleniu absolwent:

- zwiększy swoje kompetencje odpowiadające światowym trendom i potrzebom społecznym,

- wzbogaci swój warsztat pracy o nowe narzędzia, co sprawi, że jego działanie będzie atrakcyjniejsze.

Kurs prowadzone jest wg autorskiego programu zespołu specjalistów – nauczycieli Pilates, fizjoterapeutów, psychologa - opracowanego zgodnie z międzynarodowymi standardami. Powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenie akademickie i w dziedzinie Pilates oraz o współpracę z renomowanymi edukatorami Pilates z Polski i z zagranicy.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji i umiejętności osób pracujących w obszarze kultury fizycznej, a także w szeroko pojętej edukacji dzieci i młodzieży poprzez:

- wyposażenie w wiedzę związaną z metodą pilates (teoria metody Pilates, anatomia funkcjonalna, podstawy neurodydaktyki);

- wyposażenie w wiedzę związaną z aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży (motoryczność dzieci i młodzieży, rekomendacje aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, podstawy neurodydaktyki w odniesieniu do dzieci i młodzieży);

- opanowanie techniki ćwiczeń oraz umiejętności ich modyfikacji w celu dostosowania do potrzeb oraz wieku ćwiczącego;

- opanowanie umiejętności stosowania małych przyborów w odniesieniu do celów treningowych;

- opanowanie metodyki nauczania i prowadzenia procesu rozwojowego w systemie pilates;

- praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu pilates z dziećmi i młodzieżą;

- przygotowanie uczestników do realizacji treningów pilates jako formy edukacji zdrowotnej oraz kształtującej świadomość ciała ćwiczących.

 

Uczestnicy:

Kurs jest skierowane do osób pracujących w obszarze kultury fizycznej, a także w szeroko pojętej edukacji. Grupy docelowe odbiorców to:

1. absolwenci AWF:

- po kierunku Wychowanie Fizyczne (nauczyciele wychowania fizycznego)

- po kierunku Sport (trenerzy personalni)

2. studenci AWF

3. nauczyciele edukacji przedszkolnej, trenerzy personalni, instruktorzy fitness wykształceni poza AWF.

 

Czas trwania:

- obejmuje 100h, w tym 33h(45’) wykładów i 67h(45’) ćwiczeń 

- realizowany w trybie weekendowym (10 weekendów - z czego 9 edukacyjnych, 10 ostatni zjazd egzamin końcowy)

- czas realizacji: 3 m-ce.

 

Świadectwo ukończenia:

Certyfikat AWF z programem szkolenia

 

Uzyskane kompetencje:

- po ukończeniu szkolenia i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego, absolwent posiada kompetencje do prowadzenia treningu pilates na matach z dziećmi w różnych grupach wiekowych oraz młodzieżą z zastosowaniem małych przyborów

- absolwent szkolenia może wykorzystywać zdobyte kompetencje

· w środowisku przedszkolnym i szkolnym w ramach różnych form zajęciowych (np. lekcje WF, przerwy śródlekcyjne)

· ośrodkach sportowych, rekreacyjnych, miejskich lub gminnych ośrodkach kultury 

 

Proces i warunki zaliczenia kursu:

a) minimum 80% obecności na zajęciach

b) jakość wykonywania bieżących zadań domowych

c) pozytywna ocena z praktycznego przeprowadzenia:

- cyklu 5 treningów w wybranej grupie wiekowej (nagranie video przesłane w wyznaczonym terminie wraz z konspektami zajęć)

- przeprowadzenie fragmentu treningu w kontakcie bezpośrednim

d) proces doskonalenia własnej sprawności fizycznej kursanta w treningu Pilates na matach

uzyskanie pozytywnego wyniku z testu wiedzy obejmującego wszystkie wykładane przedmioty

 

Warunki przyjęcia/wymogi kwalifikacyjne:

 

a)    złożenie dokumentów:

· Formularz zgłoszeniowy na Kurs

· Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych

· Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)

· Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego

· Zaświadczenie dotyczące wykonywanego zawodu: trenerzy personalni, instruktorzy fitness wykształceni poza AWF (w razie posiadania, uzupełniająco)

· Okazanie dowodu osobistego

Formularze do pobrania

 

b) podstawą przyjęcia na kurs jest złożenie dokumentów oraz dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie

c) jeżeli liczba kandydatów przekracza planowaną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Program

 

KadraKierownik Kursu: mgr Maria Tarnas

Aktualny program opracowała: mgr Maria Tarnas

 

a)  nauczyciele akademiccy AWF w Poznaniu/ Gorzowie Wlkp.

prof. dr hab. Adam Kantanista

dr Aleksandra Karpińska

dr hab. Sławomir Marszałek (UM w Poznaniu, AWF w Gorzowie Wlkp.)

mgr Miłosz Szal (AWF w Gorzowie Wlkp.)

dr Małgorzata Chochowska (AWF w Gorzowie Wlkp.)

mgr Maria Tarnas (kierownik programu szkolenia)

 

b) specjaliści - krajowi i zagraniczni

mgr Magdalena Nowak

dr Maria Stasiakiewicz (UAM w Poznaniu)

mgr Marta Wawszczyk

zaproszeni nauczyciele/edukatorzy z zagranicy 

Cennik1 500 zł / uczestnika (możliwość rozłożenia płatności na 2 raty)
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Wymagania dla Kandydatów:

Co najmniej roczny udokumentowany instruktorski staż zawodowy lub 5-letni staż zawodniczy.


Czas trwania:

2 semestry, tryb weekendowy.
Program obejmuje 250 godzin programowych, zawiera 80 godzin zajęć w zakresie podstaw teoretycznych120 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 50 godzin praktyki trenerskiej w klubie sportowym.

 

Korzyści:

Program zgodny z wymogami Polskich Związków Sportowych,
- program opierający się w dużym stopniu  na zajęciach praktycznych  na wyposażonych obiektach związanych z daną dyscypliną  sportową,
- opanowanie zasad procesu szkoleniowego na różnych szczeblach poziomu sportowego z danej dyscypliny,
- utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności fizycznej pozwalające na dalsze doskonalenie w danej dziedzinie sportowej.


Studia kończą się uzyskaniem: 
- Świadectwa Studiów Podyplomowych Trenera AWF
- Dyplomu TreneraWymagane dokumenty do pobrania:
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3.) Jedno zdjęcie dyplomowe (4,5 x 6,5 cm) - zdjęcie prosimy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem,
4.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem),
5.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego,
6.) Oświadczenie o niekaralności,
7.) Udokumentowany co najmniej roczny instruktorski staż zawodowy lub 5-letni staż zawodniczy.


 

Program
Lp.PrzedmiotLiczba godzin ogółemLiczba godzin wykładLiczba godzin ćwicz.Z/EECTS
1.
Biomechanika sportu
 
66-Z3
2.Fizjologia sportu1138Z4
3.Odnowa biologiczna               w sporcie33-Z1
4.Pedagogika sportu55-Z2
5.Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych33-Z1
6.

Psychologia sportu

55-Z2
7.Teoria sportu oraz metodyka treningu sportowego18810E6
8.Techniczne środki nauczania i treningu523Z2
 
9.
Biochemia sportu
 
88-Z3
10.Zarządzanie klubem
i obiektem sportowym, elementy marketingu
5 5-Z1
11.Żywienie i wspomaganie sportowców55-Z2
12.Zakres badań w sporcie oraz pierwsza pomoc66-Z2
13.Teoria i metodyka kierunkowej dyscypliny sportu1202397E25
14.Praktyka trenerska w UKS lub klubie sportowym50-50Z
6
 
 
RAZEM
 
25082168- 
KadraTrener klasy mistrzowskiej z wybranej dyscypliny
Cennik1600 zł/semestr
Uwaga: w przypadku zorganizowanych grup min. 20 osób proponujemy zniżki
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 
 
cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Celem kursu jest nabycie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kierownikiem wypoczynku dzieci i młodzieży może zostać osoba, która:
- nie była karana;
- ukończyła 18 lat;
- posiada co najmniej wykształcenie średnie;
- ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktycznowychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat*.

* Doświadczeniem w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych są umiejętności praktyczne i kompetencje nabyte w czasie pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych i wychowawczych w placówkach systemu pieczy zastępczej, a także w organizacjach pozarządowych realizujących statutowe zadania w obszarze oświaty, pomocy społecznej, kultury i sportu, udziału w stażach i praktykach zawodowych doskonalących warsztat pracy, realizacji wolontariatu, umożliwiających profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań.

Warunek posiadania ww. doświadczenia nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.

Liczba godzin: 10

DOKUMENTY:
- kwestionariusz zgłoszeniowy;
- kserokopia dowodu tożsamości;
- kserokopie dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie;
- dowód wpłaty

 
Program
Program kursu zgodny z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452):
 
1. Planowanie pracy wychowawczej.
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.
5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.
 
KadraNauczyciele akademiccy uczelni posiadający kwalifikacje do realizacji tematów zajęć.
CennikKoszt: 80 zł
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych pracą wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego zarówno w formach wypoczynku wyjazdowego (np. kolonie, obozy, zimowiska), jak i w formach wypoczynku w miejscu zamieszkania (np. półkolonie, wczasy w mieście).

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program kursu opracowano na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz.452).

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU (link)

 

Organizacja i sposoby realizacji

Program kursu obejmuje 36 godzin zajęć, które zakończone zostaną egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Część teoretyczna kursu zrealizowana zostanie w sali dydaktycznej z wykorzystaniem projektora multimedialnego. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w sali gimnastycznej, w salce rekreacyjnej oraz dydaktycznej. Do realizacji celów niezbędne będą odpowiednie przyrządy i przybory sportowo-rekreacyjne (piłki do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, piłki tenisowe, pachołki, szarfy gimnastyczne, fantom szkoleniowy), a także artykuły papiernicze (brystol, papier kolorowy, nożyczki, pastele, farby, klej).

Uczestnicy

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych pracą wychowawcy wypoczynku. Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń. 
Kurs kierowany jest do nauczycieli, czynnych instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza włącznie lub innych osób spełniających następujące warunki:
- mają ukończone 18 lat
- posiadają co najmniej średnie wykształcenie.

 

Warunki ukończenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach, a przede wszystkim pomyślnie zdany egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do programu.

 

Absolwent kursu uzyska uprawnienia wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

 
Program

Lp.

Temat

Liczba godzin

Formy realizacji

1

 

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

2

wykład

1)       koordynacyjna rola władz oświatowych

2)       obowiązujące przepisy

 

3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia  niedostosowaniem społecznym

2

wykład i zajęcia praktyczne

2

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

2

wykład i zajęcia

praktyczne

1)       rada wychowawców

2)       grupa jako zespół wychowawczy

3)       organizacja i rozkład dnia

4)       regulamin uczestnika

3

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

4

wykład i zajęcia

praktyczne

1)       opracowanie planu wychowawczego grupy

2)       dokumentacja wychowawcy

3)       obowiązki wychowawcy grupy

4)       metody i formy realizacji planów wychowawczych

4

Ruch i rekreacja:

1

wykład

1)       cele i zadania zajęć wychowania fizycznego

2)       metody nauki technik pływania

3)       gry i zabawy ruchowe

4)       gry zespołowe

5)       sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka

6)       organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym  wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4

zajęcia

praktyczne

5

Turystyka i krajoznawstwo:

4

wykład i zajęcia

praktyczne

1)       cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku

2)       organizacja wycieczek

3)       organizacja biwaków

4)       gry terenowe

6

Zajęcia kulturalno-oświatowe:

5

wykład i zajęcia

praktyczne

1)       cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych

2)       organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich

3)       elementy kulturalne i wychowanie  w rozkładzie dnia

4)       prowadzenie kroniki

5)       organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk

6)       gry i zabawy świetlicowe

7)       konkursy, wystawy, dyskusje

8)       śpiew, muzyka, plastyka itp.

7

Zajęcia praktyczno-techniczne:

2

wykład i zajęcia praktyczne

1)       cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych

2)       formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych

3)       prace dekoracyjne i zdobnicze

4)       indywidualne zainteresowania uczestników

5)       rozwój zainteresowań uczestników

8

Prace społecznie użyteczne:

2

wykład i zajęcia

praktyczne

1)       cele i zadania prac społecznie użytecznych

2)       wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat

3)       prace w zakresie samoobsługi

4)       prace na rzecz miejsca wypoczynku

5)       prace na rzecz środowiska

9

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

4

wykład i zajęcia praktyczne

1)       przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

2)       przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

3)       pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów  (m.in. fantom, defibrylator)

4

zajęcia praktyczne

Razem 

36

 

w tym 

 

 

 

 

25

wykład i zajęcia praktyczne

3

wykład

8

zajęcia

praktyczne

            Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

 
 
KadraAutor: dr Piotr Wójciak
Kadra: Nauczyciele akademiccy uczelni posiadający kwalifikacje do realizacji tematów zajęć.
CennikKoszt: 190 zł.
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF w Poznaniu zaprasza na kursy nauki i doskonalenia pływania dla młodzieży i dorosłych.

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących, średniozaawansowanych oraz wszystkich, którzy wyrażają zainteresowanie doskonaleniem swoich umiejętności pływackich.

Kurs obejmuje 10-15 godzin dydaktycznych.

 
Program

Kursy realizowane będą w oparciu o autorski program nauczania pływania, dostosowany do oczekiwań oraz aktualnych umiejętności pływackich  zainteresowanej osoby.

Program zakłada wyposażenie uczestnika zajęć w zasób podstawowych umiejętności w zakresie pływania czterema technikami, techniki startów i nawrotów, podwyższenie możliwości wytrzymałościowych zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego. 
Na potrzeby rekrutacji do niektórych uczelni oraz służb publicznych proponujemy zajęcia uwzględniające wymagania kwalifikacyjne w zakresu sprawności pływackiej do tych jednostek. 
CDKS zapewnia opiekę profesjonalnej kadry trenerskiej i instruktorskiej.  

KadraKierownik kursu: dr Krystian Wochna (Trener Pływania Klasy I)
Cennik250 zł (przy ok. 15 osobach),
350 zł (przy ok. 10 osobach)
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Zapraszamy na kurs "Anatomia Palpacyjna".

Czas trwania jednego modułu 25 godzin lekcyjnych.

Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują CERTYFIKAT

Rozpoczęcie kursu: w chwili uzbierania minimalnej liczby chętnych.

 
Program
L.p.Plan kursu
1.Kurs anatomia palpacyjna - moduł 1 (kończyna górna + klatka piersiowa)
 

1. Wprowadzenie: 
- teoria (warunki potrzebne do wykonania skutecznej palpacji, cele palpacji); 
- anatomia skóry (warstwy); 
- czucie- co jest postrzegane w badaniu palpacyjnym; 
- techniki palpowania; 
- pomoce palpacyjne. 

2. Specyficzna palpacja danych obszarów:
- odkrywanie charakterystycznych punktów kostnych, tkanek miękkich –mięśnie, więzadeł, ścięgien;
- szukanie linii połączeń np. dla narządów,
- aktywacja napięcia mięśniowego, pulsacja, prowokacja bólu,
- rysowanie, mapowanie charakterystycznych obszarów na ciele itp

2.Kurs anatomia palpacyjna - moduł 2 (kończyna dolna + miednica)
 

1. Wprowadzenie: 
- anatomia skóry danego obszaru; 
- techniki palpowania danego obszaru; 
- palpacja danego obszaru (linie połączeń np. dla narządów, aktywacja napięcia mięśniowego, pulsacja, prowokacja bólu, rysowanie itp.) 

2. Specyficzna palpacja danych obszarów
- odkrywanie charakterystycznych punktów kostnych, tkanek miękkich –mięśnie, więzadeł, ścięgien; 
- szukanie linii połączeń np. dla narządów, 
- aktywacja napięcia mięśniowego, pulsacja, prowokacja bólu, 
- rysowanie, mapowanie charakterystycznych obszarów na ciele itp

3.Kurs anatomia palpacyjna - moduł 3 (czaszka + kręgosłup)
 

1. Wprowadzenie:
- anatomia skóry danego obszaru;
- techniki palpowania danego obszaru;
- palpacja danego obszaru (linie połączeń np. dla narządów, aktywacja napięcia mięśniowego, pulsacja, prowokacja bólu, rysowanie itp.) 

2. Specyficzna palpacja danych obszarów:
- odkrywanie charakterystycznych punktów kostnych, tkanek miękkich –mięśnie, więzadeł, ścięgien;
- szukanie linii połączeń np. dla narządów, 
- aktywacja napięcia mięśniowego, pulsacja, prowokacja bólu,
- rysowanie, mapowanie charakterystycznych obszarów na ciele itp.

Kadra

Kierownik kursu: dr n. o zdr. Magdalena Goliwąs

mgr Radosław Sikorski
Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierunek: fizjoterapia
Studia podyplomowe, szkolenia i kursy specjalistyczne: Osteopatia – 5 letnie Zaoczne Studia Podyplomowe Osteopathie Schule Deutschland – w trakcie (4 rok) Zastosowanie zasad morfodynamicznych do trzewi i do powiązań powięziowych w zakresie osteopatii – Patrick Van Den Heede D.O. Trauma Releasing Exercises (TRE) – dr Jaremi Grześkowiak Anatomia Palpacyjna Jamy Brzusznej i Czaszki – Francis Lafosse, D.O. Kinesiology Taping (part 1, part 2) – Tomasz Senderek Kurs Masażu Głębokiego – dr Jarosław Ciechomski Kursy Masażu Klasycznego – Medicus

mgr Zbyszko Stawczyk D.O.
Dyplomowany Osteopata, mgr Fizjoterapii
Wykształcenie: Sutherland College of Ostheopathic Medicine (Belgia) – 5 letnie Zaoczne
Studia Podyplomowe Akademia Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu, kierunek: fizjoterapia
Ukończone kursy: Kursy: The strategic crossroads of the body – Jean-Pierre Barral D.O. Zastosowanie zasad morfodynamicznych do trzewi i ich powiązań powięziowych w osteopatii – Patrick van den Heede D.O. Osteopatia w pediatrii – Marie-Caroline Willième D.O. Odruchy Chapmana – Charlie Beck, D.O., F.A.A.O. Nowe podejście do leczenia kręgosłupa – Rene Zweedijk D.O. The Neuro Endocrine Immune System – Rene Zweedijk D.O. Sekwencjonowanie – sztuka znalezienia klucza – Charles Beck D.O., F.A.A.O. Sequencing and treating the core link – the head and pelvis – Charles Beck D.O., F.A.A.O. Clinical Anatomy Works – Francis Lafosse D.O. – Bruksela Osteopatische Lymphtechnik – Dr Bruno Chikly M.D., D.O. – Hamburg Osteopatische Lymphtechnik – advanced – Dr Bruno Chikly M.D., D.O. – Hamburg Behandlung des Gehirns (1): Cerebrum, Cerebellum, Mesencephalon, etc. – Dr Bruno Chikly M.D., D.O. – Hamburg Behandlung des Gehirns (2): Tissue, Nuclei, Fluid & RAS – Dr Bruno Chikly M.D., D.O. – Hamburg Śródpiersie w ujęciu osteopatycznym – lek. med. Marek Mularczyk Mózg i ośrodkowy układ nerwowy w ujęciu osteopatycznym – lek. med. Marek Mularczyk Kurs kliniczny – zajęcia praktyczne z pacjentem – lek. med. Marek Mularczyk Łańcuchy mięśniowe i stawowe (metoda Godelieve Denys – Struyf) – P. Campignion Kurs Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym – dr A. Rakowski Kurs Tapingu Medycznego – René Claassen Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich – dr J. Ciechomski Pilates – głęboka stabilizacja kręgosłupa Kurs Masażu Głębokiego – dr J. Ciechomski Kursy I i II stopnia w zakresie usprawniania dzieci z deficytem neurologicznym
 

CennikKoszt: 700 zł.
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Zapraszamy na kurs "RÓWNOWAŻENIE DZIECKA - osteopatyczne podejście do mózgowego porażenia dziecięcego".

Zajęcia teoretyczne i praktyczne poprowadzi Michael Vittoria dyplomowany osteopata oraz osteopata pediatryczny, fizjoterapeuta specjalizujący się w terapii manualnej oraz technikach neurofizjologicznych. 
W trakcie kursu, oprócz teorii, uczestnicy poznają również techniki osteopatyczne dotyczące przepony, kręgosłupa oraz obszaru podpotylicznego.

Czas trwania jednego modułu: 25 godzin zegarowych (33 godziny lekcyjne) w godzinach 9:00-18:00.

Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują CERTYFIKAT z logo OSD Polska i AWF

 

 

Rozpoczęcie kursu: w chwili uzbierania minimalnej liczby chętnych.
 

Wymagane dokumenty do pobrania: 
https://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-k
1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs/Szkolenie,
2.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego.

 
Program
 
L.p.Plan kursu:Czas trwania
1.Dzień pierwszy9:00 - 18:00
 1. Wprowadzenie:
- anatomia
- patofizjologia
- koncepcje osteopatyczne
3. Praca praktyczna
4. Terapia pacjenta
5. Dyskusja
6. Techniki osteopatyczne (OssT- Osteopathic somatic strain Technique) 
 
2.Dzień drugi9:00 - 18:00
 1. Przepona (wprowadzenie teoretyczne)
2. OssT w praktyce (palpacja) – przepona
3. Terapia pacjenta
4. Dyskusja przypadku
5. OssT – kręgosłup
6. Terapia pacjenta
7. Dyskusja
 
3.Dzień trzeci9:00 - 18:00
 1. OssT – obszar podpotyliczny – teoria
2. OssT – obszar podpotyliczny – praktyka
3. Kończyny i przegrody/przedziały
4. Terapia pacjenta
5. Dyskusja
6. Praca ze spastycznością
7. Praca praktyczna
 
 
Kadra

Kierownik kursu: dr n. o zdr. Magdalena Goliwąs

Prowadzący: Michael Vittoria, DO, DPO
Michael Vittoria jest osteopatą pediatrycznym DPO, członkiem Stowarzyszenia Osteopatów Pediatrycznych we Włoszech. Tytuł DO uzyskał w Osteopathie Schule Deutschland, tytuł BSc Hons Ost - na Uniwersytecie Walijskim. Specjalizuje się również w FDM, NDT Bobath, Vojta. Zainteresowania: dysfunkcje neurologiczne u dzieci, połączenie różnych technik w leczeniu.

Tłumacz i asystent: mgr Radosław Sikorski DO 
Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierunek: fizjoterapia Studia podyplomowe, szkolenia i kursy specjalistyczne: Osteopatia – 5 letnie Zaoczne Studia Podyplomowe Osteopathie Schule Deutschland,
 

CennikKoszt: 1100 zł
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Na mocy Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5 lica 2013 roku Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF Poznań zaprasza na kursy na tytuł instruktora sportu. 
Instruktor Sportu Akademii Wychowania Fizycznego jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego.

Kurs odrębny dla danej dyscypliny Kierunkowej, dotyczy metodyki zajęć, nauczania techniki i treningu danej dyscypliny, obejmuje zarys historii oraz naukę przepisów i sędziowania w danej dyscyplinie kierunkowej.
 

Informacja:
Kurs obejmuje 180 godzin zajęć programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu, składa się z bloków: zawiera 60 godzin zajęć teoretycznych90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.

Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej. Kursanci, którzy ukończyli studia na AWF na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również Ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części ogólnej

Wymogi dla kandydatów na Instruktor Sportu AWF to: pełnoletniość, wykształcenie średnie, pisemne oświadczenie o niekaralności, przedstawione wraz z dokumentacją kursową, 

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują: legitymację Instruktora Sportu AWF.


Kursy Instruktora Sportu AWF składają się z dwóch części:
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  [czytaj więcej...]
2. CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA   [czytaj więcej...]

 

Termin rozpoczęcia:
Prowadzona jest rekrutacja ciągła. Można zapisywać się przez cały rok na dane dyscypliny. Termin uruchomienia cz. specjalistycznej uzależniony jest od uzbierania się minimalnej grupy.
 

Czas trwania: 
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele). Kurs obejmuje 90 godzin, czyli: 8 - 9 weekendów.

 

Kryteria egzaminacyjne (wymagania końcowe):
- Obecności i aktywne uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego

- Zgodnie z wymogami Porozumienia międzyuczelnianego (AWF) w celu realizacji Kursu Instruktora Sportu i otrzymania uprawnień wymagane jest zaświadczenie z klubu sportowego o odbyciu praktyk instruktorskich w wymiarze 30h, które należy przedłożyć do momentu zakończenia zajęć na Kursie
 

Świadectwo ukończenia:  
Po ukończeniu części ogólnej oraz części specjalisycznej (integralnej części kursu) kursant otrzymuje Legitymację Instruktora Sportu AWF z danej dysypliny kierunkowej.ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Cele i zadania kursu
a) wyszkolenie i przygotowanie kadry instruktorów do pracy w klubach lub organizacjach karate b) przedstawienie kursantom kierunków nauczania i metod treningu oraz rywalizacji sportowej w karate
c) efektem końcowym dla kursantów jest opanowanie i zdolność do samodzielnego prowadzenia zajęć treningowych z różnymi grupami karateków


ZAJĘCIA TEORETYCZNE – realizowane w formie wykładów 
Uwzględniają i obejmują swoim zakresem takie istotne informacje jak: 
- HISTORIA KARATE, filozofia i zasady etyczne 
- ORGANIZACJE pracy klubu, stowarzyszenia, itd… 
- ZNAJOMOŚĆ teorii nauczanych elementów karate 
- OGÓLNE zasady funkcjonowania ciała ludzkiego w stosowaniu prawidłowej techniki karate 
- RYWALIZACJĘ jej cele, rodzaje, formy zawodów sportowych 
- PLANOWANIE i kontrolę wyników oraz poziom wyszkolenia 


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – realizowane w formie pokazu i praktyki indywidualnej oraz w parach
Zawierają wszystkie umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z grupą:
- KARATE w samoobronie, sporcie, wychowaniu, prozdrowotne, itd..
- METODYKA nauczania technik KIHON, KATA, KUMITE
- METODY pracy z różnymi grupami ćwiczebnymi 
- WYKORZYSTANIE sprzętu treningowego specjalnego dla karate 
- SĘDZIOWANIE w zakresie podstawowym 
- WYKORZYSTANIE w praktyce metod rozwoju cech motorycznych niezbędnych w osiąganiu wyniku sportowego 

 

Program
Lp.Tematyka zajęć
Opis szczegółowych bloków tematycznych
Forma realizacji  Liczba   godzin
1Organizacja sekcji karate
Nabór i selekcja do klubu karate
Specyfika Sali treningowej karate (dojo)
BHP i higiena zajęć karate
Teoria i praktyka3
2Historia karate
Filozofia karate
Etykieta karate
Etyka karate
Teoria i praktyka
 
3
3Przygotowania do zajęć – program szkolenia Formy rozgrzewki
Ćwiczenia ogólne
Ćwiczenia ukierunkowane
Ćwiczenia specjalistyczne
Praktyka10
4Praca z dziećmi
Praca z młodzieżą
Praca z dorosłymi
Praca z seniorami
Praca z osobami niepełnosprawnymi
Praktyka i teoria
 
14
5Klasyfikacja technik karate SWO
Klasyfikacja kata SWO
Klasyfikacja kumite SWO Kihon – wymagania
Metodyka nauczania technik
Metodyka nauczania kata
Metodyka nauczania kumite
Praktyka i teoria30
6Karate w samoobronie
Karate w grupach dyspozycyjnych
Karate w sporcie Karate jako system wychowawczy
Karate prozdrowotne - rehabilitacyjne
Praktyka i teoria20
7Przepisy sportowe – organizacyjne licencje
Organizacja zawodów
Planowanie treningów
Osiągnięcie celu sportowego
Kalendarz imprez
Teoria10
 Razem 

90

Kadra 
Cennik1200 zł. (opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach, I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca  trwania kursu)
(+ 500 zł. - opłata za cz. ogólną w przypadku osób, które nie zaliczyly tej części, z cz. ogólnej zwolnieni są absolwenci kierunku WF i SPORT).
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Cel warsztatów: Kurs jest przeznaczony dla każdego.

Celem warsztatów jest, przekazanie metodyki nauczania tańców latynoamerykańskich dla klientów klubów fitness, uczniów szkół i akademii oraz wszystkich zainteresowanych instruktorów i pedagogów którzy chcą się doskonalić i poznawać nowe style i metody. Podczas naszych spotkań poznasz jak przystosować 5 tańców latynoamerykańskich takich jak: Salsa, Cha-cha-cha, Rumba, Jive i Samba do odpowiedniej grupy osób lub indywidualnego nauczania. Wszystkie układy choreograficzne są przystosowane do osób lub grup tańczących solo.

 

Żora Korolyov: Urodził się 6 października 1987 w Odessie na Ukrainie, licencjonowany manager FIFA, businessman, tancerz i dyplomowany choreograf. Absolwent Uniwersytetu Wychowania Fizycznego Olimpijskiego Rezerwatu Ukrainy na wydziale choreografia i taniec. Posiada najwyższą międzynarodową klasę “S” tańca w stylu latynoamerykańskim i standardowym. Magister z zarządzania i marketingu, ukończył Warszawską Wyższą Szkołę Zarządzania (WSZ-SW).

Tańczył od ósmego roku życia. Mając 9 lat zdobył tytuł Mistrza Ukrainy Juniorów w stylu latynoamerykańskim i standardowym. Jednocześnie łączył taniec i piłkę trenując i grając w Odesskiej szkole piłkarskiej SKA- Odessa. Gdy miał 15 lat, wyjechał z rodzinnej Odessy, żeby zamieszkać w Niemczech, gdzie rozwijał swoją karierę taneczną z partnerką pochodzącą z tego kraju. Razem z nią zajął pierwsze miejsce na turnieju Vienna Open, a także zdobył tytuł vice- Mistrza Niemiec w tańcach standardowych.

Po przeprowadzce do Polski zdobył tytuł młodzieżowego Mistrza Polski, a także Vice-mistrz Polski w kategorii Par Dorosłych. Jest półfinalistą mistrzostw świata oraz finalistą Mistrzostw Europy Środkowej i dwukrotny finalista Mistrzostw Unii Europejskiej. Taniec jest jego ogromną pasją poprzez którą wyraża emocje i ciągle doskonali swoje umiejętności. Uwielbia przekazywać innym swoją wiedzę o tańcu dla tego prowadzi zajęcia i warsztaty taneczne oraz występuje publicznie.

„Taniec z gwiazdami/ Dancing with the Stars”:
-V edycji (z Katarzyną Cerekwicką, 4. miejsce),
-VI – (z Isis Gee, 5. miejsce),
-VII – (z Agnieszką Cegielską, 13. miejsce).
W 2008 roku brał udział w programie “Jak oni śpiewają” zajmując w nim 7 miejsce. Jesienią 2016 roku, po ośmiu latach przerwy, powrócił do programu Taniec z gwiazdami, tym razem emitowanego w telewizji Polsat. W szóstej edycji tańczył z aktorką Karoliną Gorczycą, z którą odpadł w drugim odcinku, zajmując dziesiąte miejsce. W siódmej edycji tańczył z aktorką Dominiką Gwit zajmując 4 ćwierćfinałowe miejsce.

 

Liczba godzin i planowane dni: 4+4 łącznie 8 godzin (Sobota, Niedziela),
w godzinach 10- 14 w oba dni.

Program

Dla każdego z 5 tańców: Salsa, Cha-cha-cha, Rumba, Jive i Samba.

- Pochodzenie tańca i rytm podstawowy.

- Rozgrzewka ogólna przed treningiem.

- Wprowadzenie do tańca i budowanie choreografii ze względu na poziom zaawansowania grupy lub osoby.

- Sposoby tworzenia choreografii oraz dopasowywanie choreografii do poziomu grupy.

- Powtarzalność układu jako forma zapamiętywania choreografii w pamięci mięśniowej.

- Forma treningu „Cardio”

- Chill out i stretching po treningu

Kadraprogram autorski: Żora Korolyov
CennikKoszt: 350 zł.
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

Szkolenie: Saf Aqua

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

KURS "Kwalifikowana Pierwsza Pomoc"

Dla kogo?:
- członków jednostek ratownictwa zawodowego (PSP, wojsko, policja itp.),
- członków jednostek ratownictwa ochotniczego (WOPR, OSP, GOPR itp.).

Do szkolenia KPP mogą przystąpić osoby, które w dniu podejścia do egzaminu państwowego są osobami pełnoletnimi oraz są członkami jednostek przynależnych do Krajowego Systemu Ratownictwa (np. WOPR, OSP, TOPR itp.) 

Cel szkolenia:
Przygotowanie ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, ze szczególnym naciskiem na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Forma zajęć:
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 r. w sprawie KPP. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy [pdf]

Szkolenie dzieli się na 2 części:
- teoretyczną - zajęcia mają formę wykładów oraz analizy przypadków,
- praktyczną - zajęcia nastawione są na ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego pod okiem instruktorów. 

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu. Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.

Absolwenci kursu otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu ratownika.
ważność zaświadczenia: 3 lata

W cenę szkolenia wliczone są: zajęcia z instruktorami, materiały dydaktyczne, opłata egzaminacyjna.

 

Wymagane dokumenty do pobrania: 
https://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-k
1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs/Szkolenie,
2.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem),
3.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego,
4.) Poświadczenie przynależności do Krajowego Systemu Ratownictwa (np. certyfikat WORP)

Program
L.p.Temat/ZagadnienieLiczba zajęć teoretycznychLiczba zajęć praktycznychLiczba godzin ogółem
1.Oranizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.1-1
2.Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.213
3.Zestawy ratownicze, defibrylator automatyczny, dezynfekcja sprzętu.235
4.Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.224
5.Poszkodowany nieprzytomny.112
6.Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne).2810
7.Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.-33
8.Wstrząs.2-2
9.Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.2-2
10.Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.3811
11.Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.213
12.Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, jednostkowe, segregacja wstępna, kartka udzielonej pomocy, logistyka.246
13.Ewakuacja ze strefy zagrożenia.224
14.Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.-77
15.Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.123
16.Zajęcia do dyspozyji prowadzących.   
 Razem: 244266
KadraCentrum Ratownictwa Medycznego Medservis
Mirosław Warzybok
Adam Woźnica
Paweł Bogacz
Tomasz Kłosiewicz
CennikKoszt: 500zł.
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Studia podyplomowe Psychologia sportu mają być odpowiedzią na zapotrzebowanie sportowców i trenerów. Mają one przygotować słuchaczy do pracy ze sportowcami różnych kategorii, poziomów i dyscyplin sportowych. Korzystając z tradycji uczelni sportowej, oraz wiedzy i praktyki kadry dydaktycznej studia te mają być odpowiednim szczeblem rozwoju kariery psychologów w sporcie.

Celem studiów jest poszerzenie oraz zdobycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności praktycznych oraz odpowiednich kompetencji do pracy psychologa w sporcie.

Uczestnicy/profil słuchacza:
Studia są skierowane do osób pragnących rozwijać wiedzę z zakresu psychologii sportu, zdobywać umiejętności i kwalifikacje do pracy psychologa w sporcie.

Czas trwania:
2 semestry, tryb weekendowy
Ilość godzin: 270 

Warunki przyjęcia/wymogi kwalifikacyjne:
Złożenie wniosku oraz dyplomu ukończenia magisterskich studiów z psychologii.

Warunki zaliczenia:
Minimum 80 % obecności na zajęciach, zdobycie zaliczenia i zdanie egzaminów  z poszczególnych przedmiotów. A także napisanie pracy dyplomowej oraz jej obrona podczas zdawania egzaminu końcowego.

 

Studia kończą się uzyskaniem:
Świadectwa Studiów Podyplomowych Psychologia Sportu

 

Wymagane dokumenty do pobrania: 
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia magisterskie na kierunku Psychologia),

3.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.
 

Program

Program ramowy z liczbą godzin: 270

a.) Program ramowy

Na ramowy program Studiów Podyplomowych Psychologia Sportu składają się dwa główne działy odpowiadające celowi w jakim studia zostały stworzone. Będzie to dział obejmujący Nauki o kulturze fizycznej, w tym między innymi Fizjologia wysiłku sportowego, Teoria sportu, ale również Specyfika sportu osób z niepełnosprawnością czy też przestawiona przez samych zawodników specyfika środowiska sportowego. Dział ten obejmuje ponad 60 godzin dydaktycznych.

Drugim działem tematycznych są zajęcia z psychologii. Składają się na niego takie obszary psychologii jak psychologia rozwojowa, ps. kliniczna, ps. społeczne. Ale również przedstawienie historii, obszarów i specyfiki samej psychologii sportu. Także wykorzystanie wspomnianych wcześniej obszarów psychologii będzie osadzone w środowisku sportowym. W dziale tym przewidziane jest łącznie ok 200 godzin, z czego ponad 100 godzin ćwiczeniowych i warsztatowych, tak by słuchacze mogli zdobyć  nie tylko wiedzę, ale również szeroki zakres umiejętności i kompetencji praktycznych jakie przydadzą im się w pracy psychologa sportowego. 

b. ) Szczegółowy program  
 

L.p.

Przedmiot

Liczba godzin ogółem

Liczba godzin wykład

Liczba godzin ćwicz.

Z/E*

1.

Teoria sportu

10

10

 

E

2.

Fizjologia wysiłku sportowego

10

10

 

E

3.

Psychosomatyka w psychologii sportu

10

10

 

E

4.

Dietetyka i sposób żywienia w sporcie

10

5

5

Z

5.

Sport osób z niepełnosprawnością

15

5

10

Z

6.

Specyfika środowiska sportowego

15

10

5

Z

7.

Psychologia sportu - historia, obszary

5

5

 

E

8.

Psychologia sportu dzieci i młodzieży

15

10

5

E

9.

Psychologia kontuzji sportowej

10

10

 

E

10.

Wypalenie zawodowe w sporcie

5

5

 

Z

11.

Etyka w zawodzie psychologa sportu

5

5

 

E

12.

Metody i techniki treningu psychologicznego

10

10

 

Z

13.

Komunikacja w sporcie

15

5

10

Z

14.

Budowanie i prowadzenie zespołu sportowego

15

5

10

Z

15.

Trening wyobrażeniowy w sporcie

10

5

5

Z

16.

Wywiad psychologiczny jako narzędzie pracy w obszarze sportu

10

10

 

Z

17.

Psychomotoryka i nowoczesne kierunki wspomagania psychologicznego

10

5

5

Z

18.

Psychologia sportu w XXI wieku

10

5

5

Z

19.

Współpraca psychologa z mediami

10

 

10

Z

20.

Prawo w zawodzie i pracy psychologa sportu

5

 

5

Z

21.

Psychologia motywacji w sporcie

10

5

5

E

22.

Współpraca z rodzicami sportowców

10

5

5

Z

23.

Warsztat praktyczny, diagnoza i narzędzia psychologii sportu

20

 

20

Z

24.

Osobowość i temperament w psychologii sportu

10

5

5

Z

25.

Specyfika dyscyplin sportu, a praca psychologa

10

 

10

Z

26.

Egzamin końcowy

5

5

 

E

 

RAZEM

270

150

120

 

 

Kadra

Kierownik kierunku: dr Marcin Kochanowski

Wykładowcy: [nr przedmiotu zgodnie z programem]
 

a. eksperci krajowi:
 
prof. J. Blecharz
9. Psychologia kontuzji sportowej
10. Wypalenie zawodowe w sporcie
 
dr D. Parzelski
11. Etyka w zawodzie ps. sportu
18. Ps. sportu w XXI wieku
 
mgr B. Mieńkowska
12. Metody i techniki treningu psychologicznego
16. Wywiad psych. jako narzędzie pracy
 
dr M. Kochanowski
13. Komunikacja w sporcie
14. Budowanie i prowadzenie zespołu
 
dr A. Zagórska-Pachucka
21. Psychologia motywacji w sporcie.

 
b. nauczyciele akademiccy AWF w Poznaniu:
 
7. Psychologia sportu - historia, obszary - prof. J. Gracz
13. Komunikacja w sporcie. ćwiczenia - dr G. Bręczewski
24. Osobowość i temperament w sporcie - dr G. Bręczewski
22. Współpraca z rodzicami sportowców - dr Ł. Bojkowski
 

 

Cennik

2000-2500 zł/semestr (w zależności od ilości osób)

Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

Szkolenie: Fizjoterapia po artroskopii

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku

FIZJOTERAPIA PACJENTA PO ARTROSKOPII

UCZESTNICY: STUDENCI, ABSOLWENCI FIZJOTERAPII

MIN 10 MAX 20 OSÓB

Program

Sobota 9.00-17.00 (9h)

PATOFIZJOLOGIA STAWU KOLANOWEGO

Patofizjologia stawu kolanowego – zmiany wrodzone i nabyte

ARTROSKOPIA STAWU KOLANOWEGO

Wprowadzenie do artroskopii stawu kolanowego

     - wskazania do artroskopii

     - przeciwwskazania do artroskopii

                   - przygotowanie pacjenta

                   - przebieg zabiegu – technika, film

Filmy z zabiegów – omówienie przypadków

 

LUNCH

NAJCZĘSTSZE ROZPOZNANIA ARTROSKOPOWE

KONTROLA POZABIEGOWA

Najczęstsze rozpoznania artroskopowe – interpretacja

Kontrola pozabiegowa w gabinecie ortopedycznym

Kontrola pozabiegowa w gabinecie fizjoterapeutycznym

PRZERWA KAWOWA

FIZJOTERAPIA PACJENTA PO ARTROSKOPII

 

Przegląd podstawowych technik fizjoterapeutycznych w procesie usprawniania po artroskopii

PANEL ĆWICZENIOWY – ĆWICZENIA W PARACH

 

Kadra

DR N.MED. SZYMON KUJAWIAK – SPECJALISTA ORTOPEDII

MGR DAWID KUNC – FIZJOTERAPEUTA, OSTEOPATA

Cennik 450 zł./os.
Kontakt Kierownik merytoryczny kursu: DR PATRYCJA RĄGLEWSKA

 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu z zakresu posługiwania się plastrami elastycznymi, w aplikacjach inspirowanych większością metod tapingu dostępnych na rynku.

Wychodząc naprzeciw najczęstszym problemom, z którymi mamy do czynienia w pracy proponujemy „kompendium” metod plastrowania w jednym szkoleniu. W zależności od konieczności da to Państwu możliwość wykorzystania tej aplikacji, która w danym momencie jest najkorzystniejsza dla Waszego pacjenta/sportowca.

Uczestnicy: Warsztaty przeznaczone są dla trenerów personalnych, trenerów przygotowania motorycznego, studentów (kierunek wychowanie fizyczne, fizjoterapia), a także lekarzy, fizjoterapeutów i masażystów.

Termin kursu: w momencie uzbierania min. grupy,

W cenie otrzymują Państwo:

- prezentację ze wszystkimi aplikacjami wykonanymi na kursie

- plastry o wartości 100 zł (do pracy na szkoleniu i po nim)

Kurs kończy się certyfikatem.

Program

Szkolenie ma charakter praktyczny, zostaną tu przedstawione i przećwiczone aplikacje najczęściej stosowane w praktyce profilaktycznej i zachowawczej.

Szkolenie składa się z 2 dni.

Plastrowanie to zastosowanie specjalnych taśm w procesie treningu oraz rehabilitacji.

Plastry stosuje się w celu zmniejszenia obrzęków i krwiaków, mobilizacji blizn, wspomagania przeciążonych lub uszkodzonych tkanek miękkich, rozciągania przykurczonych tkanek miękkich oraz normalizacji ich napięcia.

Stosowanie plastrów, powinno być poprzedzone technikami rozciągającymi, zmniejszającymi ryzyko kontuzji, a sama aplikacja plastrowa powinna być "kontynuacją" odpowiedniego treningu.

KadraKierownik Kursu: dr Łukasz Michałowski
Cennik

Koszt: 800-900 zł. (w zależności od  liczby zgłoszeń)

Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Zajęcia praktyczne polegają na aktywnym udziale w wycieczce i samodzielnym realizowaniu przez uczestników kursu dla kandydatów na pilota wycieczek wskazanych jej etapów pod nadzorem wykwalifikowanego nauczyciela akademickiego.

Po zakończonym kursie Uczestnik otrzymuje certyfikat pilota wycieczek turystycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
 

Program
L.p.PrzedmiotLiczba godzin ogółemLiczba godzin wykładLiczba godzin ćwiczeniaEgzamin/ zaliczenie
1.Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie
 
624Z
2.Struktura społecznopolityczna Polski, Polska na tle Europy i świata44-Z
3.Obsługa ruchu turystycznego362412E
4.Geografia turystyczna Polski i Europy.15105E
5.Historia kultury i sztuki
 
15105E
6.Prawo w turystyce66-Z
7.Ubezpieczenia66-Z
8.Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce44-Z
9.Pilot a grupa281018Z
10.Zajęcia praktyczne (wycieczka krajowa lub zagraniczna z minimum jednym noclegiem)
 
3 dni  Z
11.Egzamin końcowy Teoretyczny i praktyczny   E
12.Razem1207644 
Kadra 
CennikKoszt: 900zł.
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Kursy pierwszej pomocy mogą być proste. Angażujemy uczestników, stawiając ich w sytuacji pozorowanego zagrożenia i za pomocą kilku kroków uczymy, jak powinni się zachować. Dzięki temu w krytycznych sytuacjach reagują automatycznie i działają pomimo strachu.

Wiemy, że zasad udzielania pierwszej pomocy nie da się przekazać bez praktyki. Nauczysz się, że pomoc może być prosta jak raz, dwa, trzy tylko wtedy, kiedy zmierzysz się z sytuacją zagrożenia.

Pokazujemy, że pierwsza pomoc opiera się na działaniu. Nauczysz się tego analizując
z instruktorem konkretne sytuacje i szukając dla nich najlepszych rozwiązań.

Najgorszy ratownik to martwy ratownik. Dlatego upraszczamy pierwszą pomoc tak, abyś odruchowo wiedział co i jak zrobić w sytuacji zagrożenia.


Informacje:

- W przypadku grup łączonych prowadzimy kursy w dwóch językach.
- Kurs obejmuje 8 godzin w blokach 8x 50 min, z przerwami po 10 minut.
- Możliwość odbycia kursu w trybie jednodniowym (1x8h) lub dwudniowym (2x4h)
- Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienny dyplom zaświadczający o odbyciu kursu z pierwszej pomocy. Dyplom ważny jest przez jeden rok.
- Dysponujemy pełnym zapleczem ćwiczeniowym- fantomami, fantomami dziecięcymi, defibrylatorami treningowymi (AED) z podziałem na dzieci i dorosłych, oraz całą resztą asortymentu potrzebnego do w pełni efektywnego szkolenia z pierwszej pomocy.

Rozpoczęcie kursu: w chwili uzbierania minimalnej liczby chętnych.

Program

Zakres szkolenia

 

- Czym jest pierwsza pomoc
- Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
- Trzy kroki bezpiecznej pierwszej pomocy
- Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
- Ocena stanu poszkodowanego teoria
- Ocena stanu poszkodowanego ćwiczenia
- Właściwe wezwanie pomocy
- Trzy możliwości omówienie
- Postępowanie z poszkodowanym przytomnym
- Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
- Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym nieoddychającym
- Resuscytacja krążeniowo oddechowa omówienie
- Resuscytacja krążeniowo oddechowa ćwiczenia bez AED
- Resuscytacja krążeniowo oddechowa ćwiczenia z użyciem AED
- Łagodna niedrożność dróg oddechowych ćwiczenia
- Ciężka niedrożność dróg oddechowych ćwiczenia
- Zadławienia ćwiczenia
- Omdlenie ćwiczenia
- Pozycja boczna ustalona ćwiczenia
- Przewracanie z brzucha na plecy ćwiczenia
- Udar omówienie i ćwiczenia podstawowego badania neurologicznego
- Ból w klatce piersiowej
- Najczęstsze objawy zawału
- Epilepsja ćwiczenia
- Cukrzyca
- Zatrucia
- Astma oskrzelowa
- Pierwsza pomoc w urazach
- Zasady postępowania z ranami, opatrywanie ran (ćwiczenia)
- Postępowanie przy krwotoku z nosa
- Oparzenia
- Porażenie prądem
- Wypadek samochodowy ćwiczenia
- Potrącenie ćwiczenia
- Omówienie korytarza życia
- Postępowanie z poszkodowanym agresywnym
- Podstawowa pomoc psychologiczna

 
 
 
 
Kadra

Konrad Pierzchalski

Swoje miejsce na Ziemi znalazł ratując ludzi na poznańskiej Wildzie i Łazarzu. Obecnie student psychologii ogólnej. Interesuje się problematyką terapii osób ratujących innych ludzi. Tata Lenki i Jasia.

Jakub Skałecki

Ratownik z pasji o ogromnej wiedzy i ponad jedenastoletnim doświadczeniu pracy. Człowiek, którego ciągła chęć poszerzania wiedzy uratowała
życie wielu ludziom. Tata Helenki, mąż Magdy.

Łukasz Piasecki

Ratownik medyczny
od 2006 roku, działający
w ścisłym centrum Poznania. Gdy nie ratuje ludzi, spędza czas z rodziną, fotografuje kosmos lub błądzi po Karkonoszach.

Tomasz Kłosiewicz

Ratownik medyczny, wykładowca Uniwersytetu Medycznego i certyfikowany instruktor amerykańskiego towarzystwa kardiologicznego. Miłośnik dobrej kuchni
i podróży.

CennikKoszt: 100 zł.
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

     
Opis kierunku 

Cel studiów:

Założeniem programu Podyplomowych Studiów Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie jest wyposażenie absolwenta w szereg oczekiwanych na rynku pracy umiejętności praktycznych i kompetencji. Absolwent tego kierunku będzie umiał ocenić, skorygować i ułożyć dietę człowieka aktywnego fizycznie, zarówno na poziomie rekreacyjnym, jak i profesjonalnym. Ukończenie Podyplomowych Studiów Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie daje absolwentowi gwarancję posiadania wiedzy umożliwiającej przygotowanie diagnozy żywieniowej, będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego. Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie poradnictwa żywieniowego dla osób podejmujących aktywność fizyczną na różnym stopniu zaawansowania.

 

Czas trwania:

2 semestry, tryb weekendowy
Ilość godzin: 211

 

Kryteria kwalifikowania kandydatów:

Studia skierowane są do wszystkich absolwentów uczelni wyższych (I i II stopnia).

Studia kończą się uzyskaniem:
- Świadectwa Studiów Podyplomowych Żywienie i wspomaganie dietetyczne w Sporcie

 

Wymagane dokumenty do pobrania: 
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (związanych z wychowaniem fizycznym, sportem, turystyką, żywieniem, dietetyką, medycyną, fizjoterapią, farmacją i zdrowiem publicznym),
3.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.

Program
Lp.PrzedmiotLiczba
Godzin
ogółem
Liczba godzin wykładLiczba
godzin
ćwicz.
Z/EPunkty ECTS
1.Fizjologia wysiłku fizycznego1266Z2
2.Podstawy fizjologii żywienia (układ pokarmowy)55 Z1
3.Biochemiczne aspekty żywienia człowieka w wysiłku fizycznym1010 Z2
4.Podstawy żywienia człowieka25
 
1015E3
5.Podstawy dietetyki251015E3
6.Planowanie żywienia w różnych dyscyplinach sportu45
 
1530E4
7.Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie i wysiłku fizycznym10 10Z2
8.Psychologia i psychopatologia odżywiania15 15Z2
9.Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia201010E3
10.Teoria treningu sportowego18810Z3
11.Związki biologicznie czynne w żywności1010 Z2
12.Podstawy aktywności fizycznej1010 Z2
13.Egzamin dyplomowy6
 
6 E1
 SUMA211100111E=5
Z=8
30
Kadradr inż. Zbigniew Kasprzak
dr hab. Anna Demuth
Cennik2 000 zł/semestr 
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Liczba pacjentów–turystów medycznych podejmujących leczenie poza stałym miejscem zamieszkania, poszukujących zdrowia, dobrego samopoczucia, przy tym konsumujących usługi medyczne (stomatologiczne i inne) się zwiększa. Jest to wyzwanie dla przedstawicieli biur podróży, hoteli, klinik, uzdrowisk aby móc zaoferować zindywidualizowane pakiety powiązanych usług turystycznych i medycznych. Z drugiej strony to nowe możliwości dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów turystycznych w budowaniu wizerunku regionu opartego na innowacyjnym podejściu do produktu turystycznego. Zjawisko turystyki medycznej to perspektywa dla rozszerzenia dotychczasowych działalności gospodarczych.

Odpowiadając na to zapotrzebowanie stworzono atrakcyjną ofertę dydaktyczną, stanowiącą synergię działalności z zakresu medycyny oraz turystyki. Rozwój tej branży pociąga za sobą potrzebę doskonalenia kadr i rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników – rozumiejących potrzeby pacjentów i potrafiących kreatywnie na nie reagować.

Studia wyposażą absolwenta w nowoczesną, wyprofilowaną wiedzę, umiejętności menedżerskie oraz odpowiednie kompetencje osobiste i interpersonalne odpowiadające potrzebom i realiom funkcjonowania przedsiębiorstwa na krajowym / regionalnym rynku usług turystyki medycznej, (w tym niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zwiększające konkurencyjność na europejskim rynku).

Oferta skierowana jest do:

-        absolwentów (minimum ze stopniem zawodowym licencjata)wyższych uczelni,

-        prowadzących własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki, medycyny, rehabilitacji, odnowy biologicznej, SPA, wellness, zdrowia i urody,

-        kadry menedżerskiej i pracowników biur podróży, obiektów hotelarskich,

-        dostawców usług opieki zdrowotnej,

-        pośredników i koordynatorów opieki nad pacjentem–turystą medycznym,

-        przedstawicieli administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego,

-        nauczycieli szkół średnich i uczelni wyższych,

-        liderów organizacji, stowarzyszeń, klastrów turystycznych i/lub medycznych.

Ukończenie kierunku studiów pozwoli na legitymowanie się świadectwem poświadczającym kwalifikacje i kompetencje osoby, której specjalistyczna wiedza, umiejętności wykraczają poza obszary turystyki i pozwalają na swobodne poruszanie się w przestrzeni społeczno-ekonomicznej podmiotów oferujących usługi medyczne i prozdrowotne. W efekcie daje to możliwość (1) planowania i realizacji medycznych podróży, (2) zagospodarowania czasu wolnego pacjenta i osobie mu towarzyszącej z uwzględnieniem wielu czynników, m.in. kraj pochodzenia, długość podróży, wiek, religia, kultura, stan chorobowy, inwazyjności zabiegu, (3) stymulowania zmian w organizacji i obsłudze pacjentów z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań biznesowych, (4) kreowania niszowych produktów turystyki zdrowotnej i uczestnictwa w rozmowach i dyskusjach z przedstawicielami wszystkich typów organizacji będących aktorami na rynku turystyki medycznej
 

Czas trwania:
2 semestry, tryb weekendowy
Ilość godzin: 166 (10 weekendowych zjazdów)

 

Studia kończą się uzyskaniem:
Świadectwa Studiów Podyplomowych Zarządzanie Turystyką Medyczną
- Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej

 

Wymagane dokumenty do pobrania: 
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.

Program

L.p.

Blok

Przedmiot

Liczba godzin

Egzamin / Zaliczenie

ogółem

wykład

ćwiczenia

1

I

Współczesne tendencje
w turystyce zdrowotnej

Rynek turystyki zdrowotnej

10

8

2

E

2

Turystyka w uzdrowiskach

6

4

2

Z

3

Turystyka wellness

6

4

2

Z

4

Turystyka medyczna

8

6

2

Z

5

II

Organizacja i działalność podmiotów gospodarczych na rynku turystyki, zdrowia
i urody

Strategie i narzędzia marketingowe

14

6

8

E

6

Innowacyjny produkt turystyki zdrowotnej

10

2

8

Z

7

Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie

6

4

2

Z

8

Elementy prawa
i ubezpieczenia
w turystyce zdrowotnej

8

6

2

E

9

Elementy zarządzania
i negocjacji

12

6

6

Z

10

III

Organizacja i obsługa turystów medycznych

Obsługa ruchu turystycznego

12

6

6

E

11

Animacja czasu wolnego

6

4

2

Z

12

Komunikacja interpersonalna

6

-

6

Z

13

Kulturowe uwarunkowania prowadzenia biznesu

6

2

4

E

14

Etykieta menedżera

6

-

6

Z

15

Medical Tourism in Practice

8

-

8

Z

16

Zajęcia z praktykami

6

-

6

Z

17

IV

Opieka medyczna
w gospodarce turystycznej

Organizacja opieki zdrowotnej

10

10

-

E

18

Certyfikacja
i akredytacja placówek opieki zdrowotnej

6

4

2

Z

19

Środowisko a jakość życia

6

4

2

Z

20

Medycyna podróży

8

6

2

Z

21

PRACE PODYPLOMOWE

Konsultacje, promotorstwo

6

-

6

E

 

Liczba godzin

166

82

84

14 Z / 7 E

 
KadraKierownik: dr A. Lubowiecki-Vikuk

Wśród kadry m.in. dr Jolanta Rab-Przybyłowicz (Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej), Aneta Jaroszczyk (radca prawny), Nina Manduk-Czyżyk (MediConsult, Szczecin), Arkadiusz Buziewicz (Dental Clinic, Katowice).

Cennik 2 000-2 500 zł/semestr w zależności od liczebności grupy (przy grupach mniejszych od 15 os. cena odp. 2 500 zł/semestr)
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

 

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunkuCel Studiów:

Celem studiów Edukacja dla bezpieczeństwa jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o rodzajach i źródłach współczesnych zagrożeń, a także sposobach zapobiegania im i zasadach niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w czasie pokoju i wojny.

Absolwenci studiów podyplomowych  zdobędą praktyczne oraz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” na wszystkich poziomach edukacji. Ponadto uczestnicy objęci zostaną przeszkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które potwierdzone zostanie odpowiednim zaświadczeniem.

Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia świadomości i wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych.

Opis Kierunku:

Nowe zagrożenia i wyzwania, których skalę uświadamiają coraz częstsze ataki terrorystyczne powodują, że zagadnienie bezpieczeństwa jest powszechnie dyskutowanym problemem. Równie ważnym zagrożeniem społecznym jest agresja i brutalizacja życia codziennego. W Polsce odnotowywany jest poziom przestępczości, który dotyka między innymi dzieci i młodzież. Zagrożenie światowym terroryzmem w połączeniu z brakiem poczucia bezpieczeństwa w życiu codziennym, zdolnościami radzenia sobie i funkcjonowania w sytuacjach trudnych, wyraźnie wskazują na potrzebę zwiększania działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Odpowiednia edukacja w tym zakresie, polegająca na wykształceniu właściwych postaw społecznych, rozwinięciu świadomości oraz nauczeniu racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń, jest jednym z podstawowych warunków stabilności i trwałości bezpieczeństwa kraju. W tym celu do szkół podstawowych i ponadpodstawowych wprowadzony został przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”, który ma przygotowywać uczniów teoretycznie i praktycznie do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach trudnych i kryzysowych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Przedmiot obejmuje różnorodne treści kształcenia: z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz treści dotyczące organizacji działań ratowniczych i sytuacji kryzysowych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy.

W związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu i zapotrzebowaniem na specjalistów w powyższej dziedzinie stworzony został program studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”, który umożliwi nauczycielom zdobycie kolejnych uprawnień, a tym samym zwiększy ich wartość na rynku pracy. Program studiów obejmuje zajęcia prowadzone przez praktyków, krajowych ekspertów oraz nauczycieli akademickich.


Profil słuchacza:

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa adresowane są do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia) posiadających przygotowanie pedagogiczne, w tym przede wszystkim do:

-        nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych zdobyciem odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”,

-         pracowników placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia takich zagrożeń,

-        pracowników organizacji pozarządowych, które uczestniczą w działaniach ratowniczych i prowadzą edukację w zakresie bezpieczeństwa,

-        pracowników instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej , reagowania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Uzyskanie kwalifikacji podyplomowych umożliwi prowadzenie przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” na wszystkich przewidzianych poziomach edukacji, w oparciu o:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Wymagania dla Kandydatów
Ukończone wyższe studia oraz uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Warunki zaliczenia
Uzyskanie zaliczeń i pozytywnych ocen z egzaminów. Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
 

Czas trwania

Czas trwania: 3 semestry, 365 h,
Tryb weekendowy.

 

Korzyści:

Studia kończą się uzyskaniem:
Świadectwa Studiów Podyplomowych Edukacja dla Bezpieczeństwa
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Wymagane dokumenty do pobrania: 
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela),
3.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.
 

Program

Moduły

Przedmioty

Punkty

ECTS

Liczba godzin

wykłady

ćwiczenia

Razem

1. Moduł - Bezpieczeństwo państwa

15

45

55

100

System bezpieczeństwa narodowego

2

5

 5

10

System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej

2

5

 

5

Organizacje międzynarodowe w dziedzinie bezpieczeństwa

2

5

5

10

Siły Zbrojne i instytucje bezpieczeństwa narodowego RP

2

5

10

15

Międzynarodowe prawo humanitarne

1

5

 

5

Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

2

5

 5

10

Dydaktyka Edukacji dla Bezpieczeństwa

4

15

30

45

2. Moduł – Działania ratownicze w sytuacjach nadzwyczajnych

8

25

30

55

Ochrona ludności i obrona cywilna

1

5

 

5

Stany nadzwyczajne

2

5

5

10

Zarządzanie kryzysowe

2

10

15

25

Substancje toksyczne – rodzaje, identyfikacja, postępowanie

2

5

5

10

System powiadamiania i ostrzegania alarmowego

1

 

5

5

3. Moduł – Podstawy pierwszej pomocy

11

20

25

45

Pierwsza pomoc – system ratownictwa, podstawy prawne RP

2

5

 

5

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

2

5

 

5

Rozpoznanie i ratownictwo w stanach zagrożeń życia

4

5

15

20

Dydaktyka pierwszej pomocy

3

5

10

15

4. Moduł - Edukacja zdrowotna

7

35

35

70

Dydaktyka Edukacji Zdrowotnej

3

15

15

30

Działania, zachowania prozdrowotne

2

10

10

20

Choroby cywilizacyjne

2

10

10

20

5. Moduł praktyk zawodowych

5

 

90

90

Praktyki zawodowe (Szkoła)

5

 

90

90

 

Egzamin dyplomowy

4

 

5

5

Razem

50

125

240

365


 
     *Egzamin/Zaliczenie
 
KadraKierownik: mgr Anna Gomołysek, mgr Adam Prokopczyk
Cennik3 200 zł/za całość
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl