banerek_kariera_11-2020 banerek-COVID_2

Nazwa Kursu:

KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ AWF - z wybranej dyscypliny kierunkowej

 

Cel kursu:

Instruktor Rekreacji ruchowej AWF posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z wybranej specjalności

Kurs realizowany jest w ramach specjalności w sportach nieolimpijskich (patrz: wykaz specjalności).

Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF programuje i realizuje zajęcia lub imprezy sportowe w wybranych specjalnościach oraz wszechstronnie oddziałuje na podopiecznych.

Po ukończeniu kursu  i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci są przygotowani do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego, w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe.

 

 

Cele zajęć:

-zdobycie wiedzy teoretycznej związanej z daną wybraną dyscypliną rekreacji ruchowej
-podniesienie sprawności indywidualnej
-opanowanie metodyki nauczania
-opanowanie wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
-opanowanie wiedzy z zakresu organizacji imprezy rekreacyjnych
-przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć rekreacyjnych

Obecny nowy program obejmuje w sumie 90 h, (zjęcia praktyczne z elementami teoretycznymi) zgodnie z wymaganiami  Załącznika nr 1 do Porozumienia AWF w sprawie systemu kwalifikacji zawodowych w rekreacji ruchowej. Nowe założenia nie określają precyzyjnie ilości wymaganych godzin w programie. Nowy program zawiera obowiązujące zajęcia praktyczne i przedmioty teoretyczne wg wymagań programowych zawartych w porozumieniu i zgodnie z efektami kształcenia; Przedmioty teoretyczne realizowane na Kursie to:      

  1. Teoria i metodyka rekreacji, 
  2. Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń siłowych w rekreacji i sporcie powszechnym, 
  3. Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego (pedagogika, psychologia i socjologia), 
  4. Pierwsza pomoc przedmedyczna,
  5. Organizacja i marketing imprez sportowych i rekreacyjnych;
     

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Porozumienie AWF w sprawie systemu kwalifikacji zawodowych w rekreacji ruchowej 
z dnia 23 listopada 2012 r.
 

Opis Kierunku:

Kurs ma charakter praktyczny, zawiera z elementy (przedmioty teoretyczne). Część specjalistyczna (praktyczna) typowa jest dla danej dyscypliny kierunkowej.
Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych warunkujących uzyskanie stopnia instruktora rekreacji ruchowej w danej dyscyplinie (wybranej z listy).

 

Profil studenta (dla kogo?):

- wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne),
- ukończone 18 lat
- koordynacja ruchowa

 

Czas trwania:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele). Kurs obejmuje 90 godzin, czyli: 8 - 9 weekendów.

 

Termin rozpoczęcia:

W zależności od zebrania minimalnej grupy, prowadzona jest rekrutacja ciągła.

 

Świadectwo ukończenia:

Po ukończeniu cz. specjalistycznej (integralnej części kursu) kursant otrzymuje Legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF z danej dyscypliny kierunkowej.

 

Kierownik Kierunku:

Specjalista Trener Instruktor z danej dyscypliny Kierunkowej.
 

Program:

Przedstawiono osobno dla każdej dyscypliny (patrz linki do konkretnej dyscypliny)

 

Koszt uczestnictwa - cały kurs:

1400 zł., opłata jednorazowa lub dwie raty, I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca trwania Kursu
 

Informacje dotyczące wpłat:

Wpłat należy dokonywać - po otrzymaniu maila z informacją o rozpoczęciu kursu - przelewem na konto:

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 
61-871 Poznań

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
oddział: III RCK Poznań Plac Wolności 3 60-914 Poznań

86 1020 4027 0000 1902 1271 4947

Tytułem: nazwisko i imię, Kurs Instr Rekreacji Ruchowej, dyscylina: ....................., rok

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl