legia_akad_2019

Biblioteka Główna

Bibliografia prac doktorskich AWF w Poznaniu opis
Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu - SPORT do roku 2017 opis
Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu —  opis
Katalog prac magisterskich AWF w Poznaniu - zawiera prace napisane i obronione do 1998 r. opis

Legenda:
– bazy i serwisy dostępne przez Internet w sieci AWF lub z komputerów domowych przez serwer proxy.
– bazy i serwisy ogólnodostępne przez Internet
Z baz i serwisów należy korzystać zgodnie z warunkami licencji
Zapraszamy do Sali dostępu do baz (przy Czytelni), oferujemy pomoc w wyszukiwaniu oraz szkolenia.
Piasecki E Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją dzieł Profesora Eugeniusza Piaseckiego znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej AWF Poznań. Zostały one opublikowane w postaci elektronicznej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych [więcej informacji].
Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego stanowi niepowtarzalną okazję do przedstawienia różnych aspektów działalności naukowej i dydaktycznej poznańskiego środowiska akademickiego. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego jest jedną z czterech uczelni wywodzących się z Uniwersytetu, a jej patron Eugeniusz Piasecki (1872-1947), to postać zajmująca ważną pozycję wśród wybitnych Wielkopolan.

W zbiorach Biblioteki Głównej AWF od wielu lat znajduje się wydzielona kolekcja dzieł Profesora, licząca 65 pozycji. Obok książek, broszur zgromadzono liczne odbitki artykułów, wystąpień konferencyjnych i wykładów, m.in. wykładu habilitacyjnego, wygłoszonego na Uniwersytecie lwowskim 5 lipca 1909 r: „Zdobycze lat ostatnich w zakresie walki z chorobami zakaźnymi ostrymi w szkole”.

100-lecie Uniwersytetu oraz przejście twórczości Eugeniusza Piaseckiego do domeny publicznej, stanowiły impuls do opublikowania kolekcji w postaci elektronicznej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych. Zarówno osoba, jak i dorobek Profesora warte są bliższego poznania.

Eugeniusz Piasecki (1872-1947) – „lekarz, nauczyciel i teoretyk wychowania fizycznego, dyrektor Studium Wychowania Fizycznego [Uniwersytetu Poznańskiego], prekursor nowej dyscypliny naukowej – nauki o kulturze fizycznej, współpracownik Sekcji Higieny Ligi Narodów, redaktor czasopism naukowych i członek licznych komitetów redakcyjnych, związków i klubów sportowych, m. in. Związku Polskich Związków Sportowych, członek honorowy Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Szkolnych w Paryżu, odznaczony Orderem Papieskim, etc., jest patronem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.”

„Dorobek pisarski Eugeniusza Piaseckiego to 271 pozycji bibliograficznych, w tym 5 pozycji książkowych, w formie rozdziałów, 7 większych opracowań oraz studiów w ramach wydawnictw seryjnych lub podręczników, jedna obszerna monografia wydana po śmierci autora, a także liczne artykuły i studia naukowe, publikowane w różnych czasopismach naukowych. Wśród 271 pozycji aż 170 ma charakter naukowy, pozostałe to artykuły popularnonaukowe, prace informacyjne i sprawozdawczo-analityczne, programy, wstępy i przedmowy, wspomnienia pośmiertne, projekty aktów prawnych oraz artykuły publicystyczne. Około 40 prac opublikował w siedmiu językach obcych: angielskim, francuskim, szwedzkim, włoskim, czeskim, serbsko-chorwackim. Najwięcej, bo aż 23 prace, napisał w języku francuskim.”

Do ważniejszych publikacji Profesora można zaliczyć m.in.: „Zasady wychowania fizycznego” (1904), „Harce młodzieży polskiej: na podst. dzieła gen. R. Baden-Powella p.t. "Scouting for boys" (współautor M. Schreiber, 1912), „Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży - ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzinnych i tradycji ustnej” (1916), „Dzieje wychowania fizycznego” (1925), „Zarys teorii wychowania fizycznego. Cz.1 i 2” (1931) oraz opublikowane pośmiertnie „Tradycyjne gry i zabawy ruchowe oraz ich geneza” (1959) [w:] M. Godycki (red.), 40 lat od Katedry Wychowania Fizycznego UP do Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

„Eugeniusz Piasecki, odbywając liczne podróże do wielu krajów Europy oraz Ameryki Północnej, nie tylko zapoznał się z systemami oświaty i praktyczną realizacją zajęć z wychowania fizycznego, ale wdrażał własne, nowatorskie rozwiązania na wszystkich szczeblach kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej oraz akademickiej. Równolegle rozwijał interdyscyplinarną teorię w zakresie nauk o kulturze fizycznej, odgrywając ważną rolę w światowym życiu naukowym w zakresie kultury fizycznej. Jego przemyślenia w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej są aktualne do dnia dzisiejszego.”

Pełne teksty publikacji z kolekcji dostępne są na stronie internetowej WBC pod adresem: http://www.wbc.poznan.pl/publication/557666


Cytaty i opracowanie na podstawie:

Łuczak Maciej (red.), Wybór źródeł: Eugeniusz Piasecki. Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. (Klasycy Nauki Poznańskiej, t. 71).

Oprac. Justyna Andrzejczak

Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce


Biblioteki poznańskie

Pozostałe biblioteki
PODSTAWOWE INFORMACJE O BIBLIOTECE GŁÓWNEJ
Zachęcamy także do zapoznania się z aktualnym
szkoleniem bibliotecznym,
które ułatwi korzystanie z zasobów naszej biblioteki.
PODSTAWOWE INFORMACJE O BIBLIOTECE GŁÓWNEJ
Zachęcamy także do zapoznania się z aktualnym
szkoleniem bibliotecznym,
które ułatwi korzystanie z zasobów naszej biblioteki.
Poniżej znajduje się wykaz baz danych, pomocnych w wyszukiwaniu informacji o charakterze naukowym:Academic Search Ultimate

Nazwa bazy: Academic Search Ultimate
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, zawiera teksty artykułów z ponad 8.500 czasopism (w tym 7.300 recenzowanych naukowo). Ponadto obejmuje indeksy i abstrakty  z ponad 12.500 czasopism i 13.200  monografii, raportów, sprawozdań z konferencji, itd. Baza zawiera materiały od roku 1887 w formacie PDF,  z możliwością wyszukiwania w tekstach.
Zakres tematyczny: nauki społeczne i humanistyczne, pedagogika, informatyka, językoznawstwo, literatura i sztuka, etnologia, medycyna i in.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1887 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF lub HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists


Agricola

Nazwa bazy: Agricola
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: baza bibliograficzna obejmująca ponad 4,8 miliona opisów, tworzona przez National Agricultural Library, bibliotekę Ministerstwa Rolnictwa USA (Department of Agriculture). Zawiera opisy artykułów z czasopism, monografii, patentów, prac doktorskich, materiałów audiowizualnych, raportów technicznych.
Zakres tematyczny: rolnictwo i dziedziny pokrewne: leśnictwo, botanika, zoologia, entomologia, hydrologia, gleboznawstwo, żywność i żywienie.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1970 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.


Balneologia Polska

Nazwa bazy: Balneologia Polska
Twórca: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku.
Opis: baza bibliograficzna zawierająca streszczenia wszystkich artykułów, które ukazały się w kwartalniku Balneologia Polska od 1969 roku.
Zakres tematyczny: balneologia, medycyna uzdrowiskowa, medycyna fizykalna, bioklimatologia.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1969 r.
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem: http://www.balneologia.lo.pl/bbd/bbd1.html


Baza bibliograficzna Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Nazwa bazy: Baza bibliograficzna Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu
Twórca: Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu
Opis: zawiera opisy artykułów z 86 tytułów czasopism pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i metodycznych. Są to przede wszystkim czasopisma, których nie uwzględnia baza artykułów z czasopism Biblioteki Narodowej.
Obejmuje ponad 18.000 opisów bibliograficznych i jest uzupełniana na bieżąco z autopsji. Stanowi źródło informacji bibliograficznej z zakresu edukacji, teorii i praktyki pedagogicznej, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, psychologii, socjologii i nauk pokrewnych.
Wyszukiwanie danych można prowadzić na kilka sposobów:
• wyszukiwanie poprzez indeksy
• wyszukiwanie z pomocą słowników
• wyszukiwanie przy użyciu zapamiętanych strategii
Uwaga: system jednakowo traktuje duże i małe litery.

Nowa wersja bazy, uruchomiona w 2011 r. w systemie PROLIB, rejestruje zawartość ponad 100 tytułów czasopism pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Interfejs bazy zapewnia nowoczesne mechanizmy nawigacji i daje możliwość wyszukiwania poprzez szereg indeksów: autor artykułu, tytuł artykułu, hasło przedmiotowe, słowo kluczowe, tytuł czasopisma, rok publikacji, słowo w opisie.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 2004 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem: http://www.bptorun.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=223&id_d=10


Bibliografia Geografii Polskiej

Nazwa bazy: Bibliografia Geografii Polskiej
Twórca: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.
Opis: baza bibliograficzna, indeksuje ponad 150.000 tytułów prac
Indeksowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: lata 1985-2008
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/
Uwagi: Zawiera lokalizację wybranych pozycji w bibliotekach warszawskich.
Dane za kolejne lata w trakcie rejestracji.


Bibliografia prac doktorskich AWF w Poznaniu

Nazwa bazy: Bibliografia prac doktorskich AWF w Poznaniu
Twórca: Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne prac doktorskich obronionych w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Nie zawiera opisów prac bronionych po 2005 roku w ZWKF w Gorzowie Wlkp.
Zakres tematyczny: Kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1961 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Prace doktorskie udostępnia się w Czytelni, bez możliwości kopiowania.
Adres: http://klio.awf.poznan.pl/dok/
Uwagi:
Wykaz prac doktorskich w zbiorach Biblioteki ZWKF w Gorzowie Wlkp.: http://www.biblioteka.awf-gorzow.edu.pl/wykazpracdoktorskich.html


Bibliografia publikacji pracowników AWF w Krakowie

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników AWF w Krakowie
Twórca: Biblioteka Główna AWF w Krakowie
Opis: zawiera opisy publikacji pracowników AWF w Krakowie. Baza w trakcie opracowania.
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1969 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/nawf/ - do 2008
http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/ - od 2009


Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu
Twórca: Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników z okresu ich zatrudnienia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 2017 r. rejestrowane są także publikacje pracowników ZWKF w Gorzowie Wlkp.
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1950 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://klio.awf.poznan.pl/bp/
Uwagi: baza zawiera moduł bibliometryczny rejestrujący punktację od 2004 roku.
Bibliografia publikacji pracowników ZWKF w Gorzowie Wlkp.:
• Lata 1981-2007: http://klio.awf.poznan.pl/bg/
• Od 2017 r. publikacje rejestrowane także w bazie „Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu”: http://klio.awf.poznan.pl/bp/
• Wykazy publikacji pracowników na stronie Biblioteki ZWKF:
http://www.biblioteka.awf-gorzow.edu.pl/bazy-wasne.html#


Bibliografia publikacji pracowników AWF w Warszawie

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników AWF Warszawa - Baza PUBLIKACJE
Twórca: Biblioteka Główna AWF Warszawa
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników z okresu ich zatrudnienia w AWF Warszawa.
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja,
rehabilitacja, promocja zdrowia, higiena, kosmetologia, nauki biomedyczne, społeczne,
Język bazy: polski
Zakres czasowy: uzupełniana na bieżąco
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://strony.awf.edu.pl/expertus/p/
Uwagi: baza bibliograficzna publikacji pracowników AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej http://strony.awf-bp.edu.pl/isis/p/


Bibliografia publikacji pracowników AWF we Wrocławiu

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników AWF we Wrocławiu
Twórca: Biblioteka Główna AWF we Wrocławiu
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1947 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
do 2001 roku: http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/s/
od roku 2002: http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p//
Uwagi: Możliwość wyświetlenia wyników w wersji do druku i zmiany formatu wyświetlania wyników.


Bibliografia publikacji pracowników AWFiS w Gdańsku

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników AWFiS w Gdańsku
Twórca: Biblioteka Główna AWFiS w Gdańsku
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, nauki humanistyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1970 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
lata 1970-1999: http://www.expertus.awf.gda.pl/i/
od roku 2000: http://www.expertus.awf.gda.pl/e/
Uwagi: Na stronie http://www.bib.awf.gda.pl/index.php?id=8 dostępne bibliografie: rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, prac magisterskich i dyplomowych AWFiS w Gdańsku


Bibliografia publikacji pracowników ZWKF w Gorzowie Wlkp.

Nazwa bazy: Bibliografia publikacji pracowników Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Twórca: Biblioteka Główna AWF w Poznaniu
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników ZWKF w Gorzowie Wlkp.
Zakres tematyczny: Kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: lata 1981-2007
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://klio.awf.poznan.pl/bg/
Uwagi:
Wykazy publikacji pracowników na stronie Biblioteki ZWKF:
http://www.biblioteka.awf-gorzow.edu.pl/bazy-wasne.html
Od 2017 r. publikacje rejestrowane także w bazie „Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu”: http://klio.awf.poznan.pl/bp/


Bibliografia Zawartości Czasopism – Biblioteka AWF Katowice

Nazwa bazy: Bibliografia Dorobku Naukowego
Twórca: Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki AWF im. J. Kukuczki w Katowicach
Opis: opracowywana na podstawie zawartości polskich czasopism gromadzonych w Bibliotece AWF w Katowicach. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu: nauk biologicznych, medycznych, ekonomicznych, zarządzania, kultury fizycznej, turystyki, obronności oraz nauk pokrewnych
Zakres tematyczny: antropologia, biologia, biochemia, biomechanika, zdrowie, medycyna sportowa, rehabilitacja, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, psychologia sportu, fizjologia sportu, motoryczność, turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, zarządzanie, marketing, bezpieczeństwo.
Język bazy: polski, angielski
Zakres czasowy: od 2007 r.
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: https://www.opac.awf.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibdnp.p


Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu - SPORT

Nazwa bazy: Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu - SPORT
Twórca: Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu
Opis: Opracowywana na podstawie zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu sportu, rehabilitacji, kultury fizycznej oraz nauk pokrewnych
Zakres tematyczny: sport, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka i rekreacja.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: lata 1920-2017
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://klio.awf.poznan.pl/bib/
Uwagi: Zawiera odnośniki do pełnych tekstów dostępnych w Internecie


Bibliografia zawartości czasopism gromadzonych w BG AWF we Wrocławiu

Nazwa bazy: Bibliografia zawartości czasopism gromadzonych w BG AWF we Wrocławiu
Twórca: Biblioteka Główna AWF we Wrocławiu
Opis: zawiera opisy publikacji z wybranych prac zbiorowych i artykułów z czasopism znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej AWF we Wrocławiu.
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja.
Język bazy: polski
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
http://aleph.awf.wroc.pl/F?func=file&file_name=find-b&local_base=AFW03
Wykaz baz:
http://aleph.awf.wroc.pl/F?func=file&file_name=base-listBibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu AWF w Warszawie

Nazwa bazy: Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu
Twórca: Biblioteka Główna AWF w Warszawie
Opis: zawiera opisy artykułów z wybranych czasopism krajowych i prac z wydawnictw zwartych dotyczących szeroko pojętej kultury fizycznej
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna,
Język bazy: polski
Zakres czasowy: lata 1985-2011
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://strony.awf.edu.pl/expertus/biblio/


Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Nazwa bazy: Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Twórca: Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Opis: zawiera opisy wybranych publikacji zwartych, prac zbiorowych oraz artykułów z czasopism gromadzonych w Bibliotece w Białej Podlaskiej.
Zakres tematyczny: kultura fizyczna, sport, turystyka, nauki biomedyczne, nauki humanistyczne
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1980 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://strony.awf-bp.edu.pl/isis/z/


Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w BG AWF w Krakowie

Nazwa bazy: Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w BG AWF w Krakowie
Twórca: Biblioteka Główna AWF w Krakowie
Opis: zawiera opisy publikacji z wybranych prac zbiorowych i artykułów z czasopism znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej AWF w Krakowie.
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: lata 2000-2012
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/boin
Dostępna również bibliografia za lata 1985-1999 pod adresem: http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/boinp/


Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw gromadzonych w BG AWFiS w Gdańsku

Nazwa bazy: Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw gromadzonych w BG AWFiS w Gdańsku
Twórca: Biblioteka Główna AWFiS w Gdańsku
Opis: zawiera opisy publikacji z wybranych wydawnictw znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku.
Zakres tematyczny: Kultura fizyczna, sport, nauki biomedyczne, nauki humanistyczne, turystyka.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: lata 1995-2012
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://www.awfgda.expertus.com.pl/z/
Uwagi: Na stronie http://www.bib.awf.gda.pl/index.php?id=8 dostępne bibliografie: rozpraw doktorskich, prac magisterskich i dyplomowych AWFiS w Gdańsku


Business Source Ultimate

Nazwa bazy: Business Source Ultimate
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: zawiera spisy treści, abstrakty i pełne teksty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu, z archiwami od 1886r.
Zakres tematyczny: niemal wszystkie dziedziny związane z biznesem: zarządzanie i marketing, ekonomia, finanse, księgowość, handel międzynarodowy itp.
Język bazy: angielski
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF lub HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists


eBook Collection (EBSCOhost)

Nazwa bazy: książki elektroniczne różnych wydawców na platformie EBSCOhost
Twórca: wydawcy; EBSCO Publishing
Opis:

Encyclopedia of Extreme Sports thumb Exercise Physiology thumb Functional Training thumb
Encyclopedia of Extreme Sports
By: Sagert, Kelly Boyer.
Westport, Conn: Greenwood. 2009
Exercise Physiology: For Health and Sports Performance
By: Draper, Nick; Marshall, Helen.
Abingdon, et al. : Routledge. 2014
Functional Training
By: Santana, Juan Carlos. Champaign, IL :
Human Kinetics, Inc. 2016
     
Science and Football thumb Plyometricsthumb Water Exercise thumb
Science and Football VII:
The Proceedings of the Seventh World Congress on Science and Football

By: Dawson, Brian; Drust, Barry; Nunome, Hiroyuki.
Hoboken: Routledge. 2013
Plyometrics
By: Chu, Donald A.
Champaign, IL : Human Kinetics, Inc. 2013
Water Exercise
By: Layne, Melissa.
Champaign, IL : Human Kinetics, Inc. 2015

Język bazy
: angielski
Aktualizacja: dostęp wieczysty
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Zakres wydruku i kopiowanie w zależności od polityki wydawców poszczególnych książek.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.


EBSCOhost

Nazwa bazy: EBSCOhost Web
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: platforma EBSCOhost Web oferuje dostęp do kilkunastu baz w ogólnokrajowej licencji akademickiej oraz zakupionych przez bibliotekę.
Bazy zawierają streszczenia dokumentów oraz dostęp do pełnych tekstów ponad kilkunastu tysięcy tytułów czasopism naukowych, dwóch tysięcy monografii oraz profili firm, tytułów gazet i in
Zakres tematyczny: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: w zależności od bazy
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi:
Materiały szkoleniowe w j. polskim: http://support.ebsco.com/training/lang/pl/pl.php
Filmy szkoleniowe w j. polskim na kanale YouTube: EBSCOEBSCO Polska
Materiały szkoleniowe w j. angielskim: http://support.ebsco.com/training/tutorials.php

Bazy:
1. Academic Search Complete
2. AHFS Consumer Medication Information
3. Agricola
4. Business Source Complete
5. eBook Collection (zakupiona przez AWF)
6. ERIC
7. European Views of the Americas: 1493-1750
8. GreenFILE
9. Health Source: Nursing/Academic Edition
10. Health Source – Consumer Edition
11. Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
12. Master File Premier
13. MEDLINE
14. Newspaper Source
15. SPORTDiscus with Full Text (zakupiona przez AWF)
16. Regional Business News
17. Teacher Reference Center


Edukacja - baza bibliograficzna artykułów z czasopism

Nazwa bazy: EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism
Twórca: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu i jej biblioteki filialne oraz biblioteki pedagogiczne działające w strukturze Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. .
Opis: Baza zawiera opisy bibliograficzne z ok. 300 tytułów czasopism pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych o zasięgu ogólnokrajowym, wybrane tytuły periodyków socjologicznych, społecznych, kulturalnych, filozoficznych, tytuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa.
Zakres tematyczny: edukacja w Polsce i na świecie, teoria i praktyka pedagogiczna, dydaktyka ogólna i metodyka poszczególnych przedmiotów nauczania, w tym wychowanie fizyczne, psychologia oraz inne dziedziny wiedzy
Język bazy: polski
Zakres czasowy: publikacje od 1990 r., dydaktyka języka polskiego od 1980 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie:
Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem:
http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=54
Uwagi:
Baza rejestruje piśmiennictwo z czasopism posiadanych przez Bibliotekę Główną AWF w Poznaniu:
Lider
Kultura Fizyczna
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Wiedza i Życie
Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna
Wychowanie Fizyczne i Sport
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
i in.


ERIC

Nazwa bazy: ERIC
Twórca : EBSCO Publishing
Opis:
ERIC (Education Resources Information Center) to baza opracowywana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA. Zawiera ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych, linki do blisko 750.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku. Wybrane tytuły: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly. Ponad 620 czasopism indeksowanych w tej bazie jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete.
Zakres tematyczny: szkolnictwo, edukacja i nauki społeczne
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1966 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.


Google Books

Nazwa bazy: Google Books
Twórca: Google Inc.
Opis: bezpłatna wyszukiwarka książek znajdujących się w największych księgarniach i bibliotekach świata; z dostępem do spisów treści, fragmentów, a rzadziej - do pełnych tekstów. Można m.in. sprawdzić dostępność w katalogach lokalnych bibliotek.
Zakres tematyczny: ogólny
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: https://books.google.pl/
Uwagi: Dodatkowe informacje: https://books.google.com/intl/pl/googlebooks/about.html


Google Scholar

Nazwa bazy: Google Scholar
Twórca: Google Inc.
Opis: bezpłatna wyszukiwarka naukowych zasobów w internecie (recenzowane książki, czasopisma, materiały konferencyjne, abstrakty, streszczenia czy sprawozdania), podająca liczbę cytowań poszczególnych publikacji. Google Scholar Citations – narzędzie bazujące na danych z Google Scholar, które umożliwia autorowi założenie własnego profilu w celu sprawdzania własnych cytowań, czy indeksu Hirscha.
Zakres tematyczny: ogólny
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres: http://scholar.google.com


GreenFILE

Nazwa bazy: GreenFILE
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: Baza GreenFILE zawiera informacje z badań dotyczących wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje ponad 384.000 rekordów bibliograficznych, jak również pełne teksty ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access).
Zakres tematyczny: środowisko - wpływ człowieka: globalne ocieplenie, zanieczyszczenie, recykling, energia odnawialna itp.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1913 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost. Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF lub HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists


Health Source: Consumer Edition

Nazwa bazy: Health Source: Consumer Edition
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: baza pełnotekstowa opracowana z myślą o pacjentach. Zapewnia dostęp m.in. informacji o lekach, pełnych tekstów prawie 80 tytułów czasopism poradnikowych, ponad 130 publikacji encyklopedycznych, raportów konsumenckich oraz innych materiałów z zakresu zdrowia, żywienia i opieki medycznej.
Zakres tematyczny: nauki medyczne, nauki o żywieniu, medycyna sportu, opieka medyczna itp.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1984 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Pełne teksty od 1985 roku.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF LUB HTML, oraz książek dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists


Health Source: Nursing/Academic Edition

Nazwa bazy: Health Source: Nursing/Academic Edition
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych oraz indeksy i abstrakty 850 czasopism z wielu dyscyplin medycznych. Udostępnia także przewodnik AHFS Consumer Medication Information, zawierający 1.300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4.700 nazw firmowych produktów.
Zakres tematyczny: medycyna i nauki o zdrowiu.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1975 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Adres: http://search.ebscohost.com/
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Pełne teksty od 1985 roku.
Zawiera Stedman's Medical Dictionary.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF LUB HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists


Katalogi i bazy Biblioteki Narodowej

Nazwa bazy: Katalogi i bazy Biblioteki Narodowej
Twórca: Biblioteka Narodowa w Warszawie
Opis: Zawiera bibliografię narodową - m.in. zawartości czasopism polskich od 1996 roku, opisy bibliograficzne książek wydanych w Polsce od 1976 roku, oraz centralne katalogi książek i czasopism zagranicznych.
Zakres tematyczny: ogólny
Język bazy: polski
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
Katalog główny (w tym bibliografia zawartości czasopism polskich):
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl
Uwagi:
Wykaz katalogów: katalog główny i katalogi centralne:
https://www.bn.org.pl/katalogi#katalog-glowny
Bibliografia narodowa: https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa
Bibliografie specjalne: https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografie-specjalne


MasterFILE Premier

Nazwa bazy: MasterFILE Premier
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: wielodziedzinowa baza danych przeznaczona dla bibliotek publicznych, udostępnia pełne teksty ponad 1.700 czasopism. Zawiera blisko 500 pełnotekstowych wydawnictw encyklopedycznych, ponad 164.400 dokumentów źródłowych, a także kolekcję  ponad 592.000 fotografii, map i flag.
Zakres tematyczny: podstawowe informacje ze wszystkich dziedzin, m.in. nauki ścisłe, biznes, edukacja, zdrowie.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1975 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Adres: http://search.ebscohost.com/
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXCEL, PDF lub HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/title-lists


MEDIP Baza Medycyny Pracy

Nazwa bazy: MEDIP – Baza Medycyny Pracy
Twórca: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi – Biblioteka Naukowa, Ośrodek Informacji Naukowej.
Opis: baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych z zakresu medycyny pracy, wyselekcjonowanych z czasopism polskich i zagranicznych dostępnych w Bibliotece Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1988 r.
Aktualizacja: 3 razy w roku
Nośnik: online
Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
Lata 1988-99: http://old.imp.lodz.pl/expertus/MEDIP/
Od roku 2000: http://old.imp.lodz.pl/expertus/inf/
Uwagi:


Medline

Nazwa bazy: Medline
Twórca: U.S. National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894
Opis: baza bibliograficzna, indeksuje artykuły z ponad 5.500 bieżących czasopism, w kilkudziesięciu językach z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych.
Zakres tematyczny: biomedycyna, zdrowie.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1966 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie:
• z komputerów sieci uczelnianej:
przez serwis EBSCOhost: http://search.ebscohost.com/
na platformie Web of Knowledge https://apps.webofknowledge.com/
na platformie firmy OVID: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]

• bezpłatnie w Internecie:
przez PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Uwagi:
Różnice między Medline a PubMed: https://www.nlm.nih.gov/bsd/difference.html


NAUKA POLSKA - OPI

Nazwa bazy: NAUKA POLSKA - OPI
Twórca: Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) w Warszawie
Opis: źródło wiedzy o prowadzonych w Polsce pracach badawczych (m.in. doktorskich i habilitacyjnych), ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach
Język bazy: polski
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej
Baza ogólnodostępna w Internecie.
Adres:
http://nauka-polska.pl


Newspaper Source

Nazwa bazy: Newspaper Source
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: baza pełnotekstowa, teksty artykułów z ponad 40 gazet z USA i międzynarodowych, m. in.: USA Today, The Christian Science Monitor, The Washington Post, The Times (London), The Toronto Star. Dostępne także wybrane artykuły z ponad 380 regionalnych dzienników USA (np.: The Boston Globe, The Chicago Tribune, The Detroit Free Press, The Miami Herald, The New York Daily News). Dostęp do zapisów przekazów informacyjnych sieci radiowych i telewizyjnych (m. in.: CBS News, FOX News).
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1994 r.
Aktualizacja: codziennie
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXEL, PDF lub HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.epnet.com/titlelists.asp


PEDAGOG

Nazwa bazy: PEDAGOG
Twórca: Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
Opis: baza bibliograficzna, zawiera opisy książek, artykułów, przepisów prawnych
Zakres tematyczny: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna oraz dyscypliny pokrewne.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1990 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Baza ogólnodostępna w Internecie pod adresem:
http://aleph.uni.opole.pl/F/?func=find-b-0&local_base=uop03


Polska Bibliografia Lekarska

Nazwa bazy: Polska Bibliografia Lekarska
Twórca: Dział Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie
Opis: baza bibliograficzna, zawiera informacje o polskim piśmiennictwie medycznym. Obecnie zawiera blisko 400.000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce.
Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych w zbiorach GBL.
Zakres tematyczny: Medycyna i nauki pokrewne oraz oświata zdrowotna.
Język bazy: polski
Zakres czasowy: od 1979 r.
Aktualizacja: wwartalna
Nośnik: online
Udostępnianie: W Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, ze wszystkich komputerów sieci AWF
Bazy z lat 1979-1990:
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pbls09
Baza od  roku 1991:
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblb09
prePBL - Polska Bibliografia Lekarska, najnowsze rekordy w opracowaniu:
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblp09

Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Uwagi: Od 1991 roku do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.


Regional Business News

Nazwa bazy: Regional Business News
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: baza pełnotekstowa, zapewnia dostęp do pełnych tekstów ogólnokrajowych i regionalnych publikacji dotyczących biznesu z obszaru Stanów Zjednoczonych
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1990 r.
Aktualizacja: Bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.
Lista tytułów czasopism pełnotekstowych w formacie EXEL, PDF lub HTML dostępnych w bazie znajduje się na stronie: http://www.epnet.com/titlelists.asp


SPORTDiscus with Full text

Nazwa bazy: SPORTDiscus with Full Text
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: baza pełnotekstowa, najobszerniejsze źródło publikacji z zakresu sportu i medycyny sportowej, oprócz opisów bibliograficznych zawiera teksty z ponad 550 tytułów czasopism.
Zakres tematyczny: sport, sprawność fizyczna, wychowanie fizyczne, medycyna sportu, fizjologia wysiłku fizycznego, biomechanika, psychologia, trening, rekreacja, czas wolny, historia sportu i kultury fizycznej, sprzęt i urządzenia sportowe.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1985 r.
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost.


Sport Package - czasopisma online na platformie OvidSP

Nazwa bazy: Sport Package - czasopisma online na platformie OvidSP
Twórca: Lippincott Williams & Wilkins; Wolters Kluwer – Ovid
Opis: dostęp do pełnych tekstów czasopism, z możliwością tematycznego wyszukiwania artykułów.

Tytuł    ISSN    Archiwa
ACSM'S Health & Fitness Journal   1091-5397   2004-
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation   0894-9115   1996-2014
Australian Journal of Physiotherapy   0004-9514   2001-2009
British Journal of Sports Medicine   0306-3674   2000-2013
Drugs in R & D (Open Access)   1174-5886   2010-2014
Exercise and Sport Sciences Reviews   0091-6331   2001-
Health Education Research   0268-1153   2001-2009
International Journal of Obesity   0307-0565   2003-2010
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation   0883-9212   1996-2006
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention   1932-7501   2007-2009
Journal of Strength and Conditioning Research (JSCR)   1064-8011   2004-
Medicine & Science in Sports & Exercise   0195-9131   1980-
Medicine & Science in Sports   0025-7990   1969-1979
National Strength & Conditioning Association Journal   0744-0049   1983-1993
National Strength Coaches Association Journal   0199-610X   1979-1982
Sports Medicine   0112-1642   1998-2012
Strength and Conditioning   1073-6840   1994-1998
Strength and Conditioning Journal   1524-1602   1999-


Zakres tematyczny: nauki o sporcie, rehabilitacja, biomedycyna
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1969 r.
Aktualizacja: bieżąca
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres:
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
http://access.ovid.com/custom/awfpoznan/


Teacher Reference Center

Nazwa bazy: Teacher Reference Center
Twórca: EBSCO Publishing
Opis: zawiera opisy bibliograficzne oraz streszczenia z ponad 220 tytułow czasopism recenzowanych naukowo, przydatnych w pracy pedagoga.
Zakres tematyczny: m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukacja podstawowa, wyższa i ustawiczna, materiały szkoleniowe, nauczanie języków.
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: od 1984 r.
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres: http://search.ebscohost.com/
Uwagi: Baza dostępna za pośrednictwem serwisu EBSCOhost


Tourism and Hospitality Collection – czasopisma firmy EMERALD

Nazwa bazy: Tourism and Hospitality Collection – czasopisma firmy EMERALD
Twórca: Emerald Publishing Limited
Opis: dostęp do pełnych tekstów czasopism, z możliwością tematycznego wyszukiwania artykułów.

Tytuł     Archiwa
International Journal of Contemporary Hospitality Management   2009-2015
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research   2008-2015
International Journal of Event and Festival Management   2010-2015
Journal of Hospitality and Tourism Technology   2010-2015
Tourism Review   2009-2015
Worldwide Hospitality and Tourism Themes   2009-2015

Zakres tematyczny: turystyka i hotelarstwo
Język bazy: angielski
Zakres czasowy: lata 2008 - 2015
Aktualizacja: zasób archiwalny
Nośnik: online
Udostępnianie: w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.
Ze wszystkich komputerów sieci AWF bez konieczności podawania hasła.
Istnieje możliwość bezpłatnego dostępu z komputerów domowych: [link]
Adres:
https://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?Legenda: 
 – bazy i serwisy dostępne przez Internet w sieci AWF lub z komputerów domowych przez serwer proxy.
 – bazy i serwisy ogólnodostępne przez Internet
Z baz i serwisów należy korzystać zgodnie z warunkami licencji
Zapraszamy do Sali dostępu do baz (przy Czytelni), oferujemy pomoc w wyszukiwaniu oraz szkolenia.


2019Publikacje w czasopiśmie naukowym


Monografie naukowe

Podstawowym narzędziem ustalania punktacji dla monografii jest ministerialny wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe zarówno polskie, jak i zagraniczne. Wykaz ministerialny składa się z dwóch poziomów. Poziom I obejmuje wydawnictwa naukowe spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze. Do poziomu II zalicza się te wydawnictwa, które nie tylko spełniają powyżej wzmiankowane standardy, ale są również wiodącymi wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym (na podstawie: „Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik”, s. 41)

Zgodnie z zasadą dziedziczenia prestiżu, recenzowana monografia naukowa otrzymuje tyle punktów, ile punktów w wykazie otrzymało wydawnictwo ją wydające („Przewodnik” s. 43).

W przypadku wydawnictw niezamieszczonych w wykazie, recenzowane monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych oraz redakcja naukowa takich monografii uzyskują (na zasadzie ryczałtu) tyle samo punktów, ale zdecydowanie mniej niż wynosi punktacja za publikacje w wydawnictwach zamieszczonych w ministerialnym wykazie („Przewodnik” s. 42)


Punktacja za monografie
(„Przewodnik” s. 45-47):
 • wydane w wydawnictwach z wykazu, poziomu I przyznaje się       80 pkt
 • wydane w wydawnictwach z wykazu, poziomu II przyznaje się    200 pkt
 • wydane w wydawnictwach niezamieszczonych w wykazie           20 pkt
W dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
 • wydane w wydawnictwach z wykazu, poziomu I przyznaje się     100 pkt
 • wydane w wydawnictwach z wykazu, poziomu II przyznaje się    300 pkt
 • wydane w wydawnictwach niezamieszczonych w wykazie           20 pkt
 • wydane w wydawnictwach spoza wykazu, po otrzymaniu pozytywnej oceny eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki (KEN), można otrzymać                                  100 pkt
 
Punktacja za rozdział w monografii („Przewodnik” s. 45-47):
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu I przyznaje się      20 pkt
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu II przyznaje się     50 pkt
 • wydanej w wydawnictwach niezamieszczonych w wykazie            5 pkt
W dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za rozdział w monografii:
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu I przyznaje się      20 pkt
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu II przyznaje się     75 pkt
 • wydanej w wydawnictwach niezamieszczonych w wykazie            5 pkt
 • wydanej w wydawnictwach spoza wykazu, po otrzymaniu pozytywnej oceny eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki (KEN), można otrzymać                                      20 pkt
 
Punktacja za redakcję monografii naukowej („Przewodnik” s. 45-47):
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu I przyznaje się      20 pkt
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu II przyznaje się   100 pkt
 • wydanej w wydawnictwach niezamieszczonych w wykazie            5 pkt
W dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za rozdział w monografii:
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu I przyznaje się      20 pkt
 • wydanej w wydawnictwach z wykazu, poziomu II przyznaje się   150 pkt
 • wydanej w wydawnictwach niezamieszczonych w wykazie            5 pkt
 • wydanej w wydawnictwach spoza wykazu, po otrzymaniu pozytywnej oceny eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki (KEN), można otrzymać                                      20 pkt


2017-2018


 Listy czasopism punktowanych MNiSW (komunikat 9 grudnia 2016 r.)

  • Część A wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r. (Wykaz A)
  • Część B wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r. (Wykaz B)
  • Część C wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r. (Wykaz C)
Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW (listy z: 2010 r.,17.09.2012 r., 20.12.2012 r., 17.12.2013, 31.12.2014 r., 18.12.2015 r., 09.12.2016 r., 26.01.2017 r.)

Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, wg informacji MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r., obowiązuje w roku: 2016, 2017, 2018, 2019 (do czasu opublikowania nowego wykazu)

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody