Kształcenie na kierunku Wychowanie Fizyczne obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata) oraz studia II stopnia (tytuł zawodowy magistra). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej. Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające tytuł licencjata po kierunkach Wychowanie Fizyczne i Sport. Od absolwentów kierunku Sport wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji pedagogiczno-psychologicznych oraz metodycznych, zgodnych z efektami kształcenia obowiązującymi w tym zakresie na studiach pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne.

Program studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
Zajęcia na kierunku Wychowanie Fizyczne prowadzone są:
 • studia I stopnia – w formie stacjonarnej,
 • studia II stopnia – w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne absolwent powinien być przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w placówkach oświatowych, w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Powinien potrafić oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i postępowaniem pedagogicznym na osobowość człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego oraz przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej.


Studia I stopnia

Celem studiów Wychowanie Fizyczne jest:
 • wyposażenie studenta w wiedzę w zakresie biologicznych, fizyko-chemicznych i społecznych podstaw nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu,
 • zapoznanie studenta z pojęciami i koncepcjami psychologiczno-pedagogicznymi wychowania i nauczania,
 • nabycie umiejętności nauczania podstawowych czynności ruchowych i usprawniających ciało oraz wyposażenie studenta w kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, w tym również na osobowość człowieka,
 • ukształtowanie pozytywnej postawy wobec zawodu nauczyciela wychowania fizycznego pracującego w różnych obszarach oświaty, kultury fizycznej i zdrowia publicznego.
 
Po pierwszym roku student wybiera jeden z modułów specjalnościowych:
 • Instruktor sportu – absolwenci dodatkowo nabywają kwalifikacje instruktorskie z jednej dyscypliny sportu do wyboru: z lekkiej atletyki, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, narciarstwa, żeglarstwa, fitnessu, koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, hokeja na trawie, piłki nożnej, pływania, tańca lub tenisa,
 • Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych,
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – zadaniem realizowanych przedmiotów jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pozwalających absolwentom na dokonanie rzetelnej oceny postawy ciała, opracowanie postępowania korekcyjnego adekwatnego do zaistniałych zmian/zaburzeń postawy ciała, prowadzenie indywidualnego i zespołowego postępowania korekcyjnego, kompensacyjnego oraz wdrażanie profilaktyki, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Jednym z celów utworzonej specjalności jest przygotowanie odpowiednio licznej grupy specjalistów, którzy będą potrafili szybko i efektywnie reagować na jakże często występujące zaburzenia w statyce i funkcji ciała wśród dzieci szkolnych.
Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:
 • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF w przedszkolach i szkołach podstawowych,
 • kwalifikacje do pracy w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną
 • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu specjalnościowego.

Studia II stopnia

Celem studiów Wychowanie Fizyczne jest:
 • wyposażenie studenta w pogłębioną wiedzę w zakresie biologicznych, fizyko-chemicznych i społecznych podstaw nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu,
 • zapoznanie studenta z pojęciami i koncepcjami psychologiczno-pedagogicznymi w procesie wychowania i nauczania odpowiadającymi III i IV poziomowi edukacyjnemu,
 • nabycie umiejętności nauczania wykonywania czynności ruchowych i usprawniających ciało,
 • wyposażenie studenta w kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm człowieka będącego w różnym wieku i posiadającego różne potrzeby,
 • wyraża swoją postawą pozytywny stosunek do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego pracującego w różnych obszarach oświaty, kultury fizycznej i zdrowia publicznego.

Po pierwszym semestrze student wybiera jeden moduł specjalnościowy:
 • Trenerski – absolwenci dodatkowo nabywają kwalifikacje trenera AWF z jednej dyscypliny sportu do wyboru: lekkiej atletyki, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, żeglarstwa, koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, hokeja na trawie, piłki nożnej, pływania lub tenisa. Uzyskują kompetencje do programowania, planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w sporcie kwalifikowanym.
 • Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych,
 • Dostosowana aktywność ruchowa,
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – zadaniem realizowanych przedmiotów jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pozwalających absolwentom na dokonanie rzetelnej oceny postawy ciała, opracowanie postępowania korekcyjnego adekwatnego do zaistniałych zmian/zaburzeń postawy ciała, prowadzenie indywidualnego i zespołowego postępowania korekcyjnego, kompensacyjnego oraz wdrażanie profilaktyki, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Jednym z celów utworzonej specjalności jest przygotowanie odpowiednio licznej grupy specjalistów, którzy będą potrafili szybko i efektywnie reagować na jakże często występujące zaburzenia w statyce i funkcji ciała wśród dzieci szkolnych.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra wychowania fizycznego i uzyskują:
 • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych,
 • kwalifikacje do pracy w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną
 • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu specjalnościowego.

Praktyki

Studenci kierunku wychowania fizycznego w czasie studiów odbywają praktyki pedagogiczne w wybranych przez siebie szkołach.


Studia I stopnia
 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej w wymiarze 30 godzin, której celem jest poznanie wiedzy na temat zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w pracy nauczyciela, przygotowanie do prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów oraz zapoznanie ze specyfiką i funkcjonowaniem szkoły,
 • praktyka dydaktyczno- asystencka w szkole podstawowej w wymiarze 150 godzin, której celem jest poznanie zakresu pracy nauczyciela wychowania fizycznego, w tym wiedzy koniecznej do przygotowania niezbędnej dokumentacji, przygotowanie do prowadzenia zajęć na etapie szkoły podstawowej, bezpośrednie poznanie warunków do realizacji programu kultury fizycznej,
 • praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej w wymiarze 210 godzin, której celem jest samodzielne prowadzenie lekcji wychowania fizycznego i w związku z tym, planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego, poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat warunków do realizacji programu kultury fizycznej.

Studia II stopnia
 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej w wymiarze 30 godzin, której celem jest poszerzenie wiedzy na temat zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w pracy nauczyciela, przygotowanie do prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów oraz poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat specyfiki i funkcjonowania szkoły,
 • praktyka dydaktyczna w gimnazjum w wymiarze 60 godzin, której celem jest przygotowanie do prowadzenia  zajęć na etapie gimnazjum,
 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadgimnazjalnej w wymiarze 60 godzin, której celem jest przygotowanie do prowadzenia zajęć na etapie szkoły ponadgimnazjalnej.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody