Kształcenie na kierunku Fizjoterapia obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata) oraz studia II stopnia (tytuł zawodowy magistra). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej. Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające tytuł licencjata po kierunku Fizjoterapia.  Powinny one posiadać kompetencje obejmujące w szczególności wiedzę z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostyki dla potrzeb fizjoterapii i wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, podstawowych technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego, sprawność fizyczną konieczną do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością oraz w zakresie kompetencji społecznych zdolność realizowania się w pracy indywidualnej z pacjentem oraz współpracy w zespole terapeutycznym.

Program studiów na kierunku Fizjoterapia jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
Zajęcia na kierunku Fizjoterapia prowadzone są:
 • studia I stopnia - w formie stacjonarnej,
 • studia II stopnia - w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent:
 • potrafi brać udział w rozpoznawaniu potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych pacjenta/klienta,
 • potrafi wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne w sposób bezpieczny i efektywny,
 • zna sposoby podtrzymywania i kształtowania sprawności i wydolności fizycznej pacjenta na poziomie optymalnym,
 • potrafi usprawniać osoby w różnym wieku celem zapobiegania niepełnosprawności,
 • zna sposoby promowania  prozdrowotnych zachowań u pacjentów oraz ich rodzin,
 • potrafi komunikować się z pacjentem, z poszanowaniem jego godności,
 • przyjmuje i akceptuje odpowiedzialność za sprawność pacjenta, a ponadto posiada wiedzę z przedmiotów  tworzących  podstawę  naukową  fizjoterapii; rozumie  potrzebę  ciągłego  rozwoju i doskonalenia zawodowego; potrafi pracować w zespole oraz rozumie potrzebę utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej pozwalającej na prowadzenie  i demonstrowanie ćwiczeń leczniczych,
 • potrafi wyjaśnić pacjentowi w jaki sposób dany zabieg działa na organizm,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Dodatkowo po ukończeniu studiów II stopnia:
 • potrafi tworzyć, formułować i modyfikować plan działań fizjoterapeutycznych,
 • posiada umiejętność przygotowywania i prezentowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku,
 • jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Studia I stopnia

Celem studiów na I stopniu kształcenia na kierunku Fizjoterapia jest:
 • przygotowanie absolwentów do zawodu poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności, wydolności osobom w różnym wieku, utraconych lub obniżonych w wyniku chorób bądź urazów,
 • zdobycie wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostyki fizjoterapeutycznej i wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, podstawowych technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego,
 • zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością.

Studia II stopnia

Celem studiów na II stopniu kształcenia na kierunku Fizjoterapia jest:
 • uzyskanie przez studenta/absolwenta przygotowania zawodowego przez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej z zakresu fizjoterapii, teorii i praktyki w zakresie wykonywania zabiegów i stosowania metod terapeutycznych oraz programowania postępowania fizjoterapeutycznego, jak również kontrolowania jego efektów (ewaluacji),
 • nabycie umiejętności samodzielnej pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością, sportowych, w jednostkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie.

Po pierwszym semestrze student wybiera jeden moduł specjalnościowy:
 • Fizjoterapia uzdrowiskowa,
 • Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych,
 • Fizjoterapia w geriatrii,
 • Fizjoterapia w sporcie,
 • Neurorehabilitacja.

Praktyki

Studenci kierunku Fizjoterapia w czasie studiów odbywają praktyki zawodowe w szpitalach na terenie miasta Poznania oraz Wielkopolski, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy.


Studia I stopnia
 • praktyka w pracowni kinezyterapii w wymiarze 340 godzin, której celem jest praktyczna nauka wykonywania ćwiczeń leczniczych, zapoznanie się z aparaturą do wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych  i  praktyczne zastosowanie  jej w trakcie terapii, praktyczna nauka obsługi i zastosowania sprzętu diagnostyczno-treningowego w kinezyterapii oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • praktyka w pracowni fizykoterapii w wymiarze 260 godzin, której celem jest zdobycie wiedzy w zakresie mechanizmów oddziaływania zabiegów fizykalnych w klinicznym leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami, nauczenie praktycznego wykonywania poszczególnych zabiegów fizykoterapeutycznych, nauczenie prawidłowej obsługi aparatów, ich konserwacji, przestrzegania wymogów bhp w odniesieniu do pacjenta i do siebie oraz poczucia odpowiedzialności nie tylko za wykonany zabieg, ale również za stan aparatów, ich sprawność oraz stan całego gabinetu czy zakładu oraz umiejętność sporządzania dokumentacji zabiegowej, w tym wypełniania i prowadzenia kart zabiegowych,
 • praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w wymiarze 320 godzin, której celem jest zdobycie wiedzy na temat jednostek chorobowych, umiejętność wykorzystywania i obsługiwania aparatury i sprzętu do fizjoterapii, umiejętność wyboru i wykonania diagnostyki funkcjonalnej, terapii, programowania procesu usprawniania w zależności od schorzenia i wieku pacjentów oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej.

Studia II stopnia

W trakcie studiów student jest zobowiązany do odbycia 600 godzin praktyk w tym:
 • praktykę kliniczną z fizykoterapii w wymiarze 200 godzin,
 • praktykę kliniczną zblokowaną w wymiarze 240 godzin,
oraz w zależności od wybranej specjalności:
 • praktykę w warunkach uzdrowiska, praktykę kliniczną z dostosowanej aktywności ruchowej, praktykę w placówce dla pacjentów geriatrycznych/osób starszych, praktykę kliniczną w placówce związanej z fizjoterapią w sporcie lub praktykę kliniczną na oddziale neurologicznym w wymiarze 160 godzin.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody