SCHEMAT ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI


Rektor


Prorektor ds. Nauki


Prorektor ds. Studiów


Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji


Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji


Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.


Kanclerz


Kwestor - Zastępca Kanclerza