Administracja

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2017 1 11 stycznia opłat związanych z praktykami studentów AWF w Poznaniu

uchylone zarządzeniem nr 3/2017 Rektora
2017 2 17 stycznia powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Kancelarii Niejawnej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 3 17 stycznia opłat związanych z praktykami studentów AWF w Poznaniu
2017 4 24 stycznia powołania stałej Komisji ds. oceny wniosków o zatrudnienie w Uczelni pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
2017 5 31 stycznia powołania Komisji Opiniodawczo-Kasacyjnej w poznańskiej części Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 6 2 lutego powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
2017 7 22 lutego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Komunikat Rektora z 9 marca 2017 r.
2017 8 22 lutego zmian w systemie elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników akademii niebędących nauczycielami akademickimi
2017 9 27 lutego elektronicznego podpisu
2017 11 7 marca procedury zawierania umów i sposobu ich rejestracji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 12 8 marca powołania Zespołu ds. opracowania zasad realizacji programów kształcenia w formie samokształcenia studentów
2017 13 13 marca opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w AWF w Poznaniu
2017 14 13 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
-
Aneks nr 1/17
2017 15 16 marca szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2017 16 23 marca powołania Komisji ds. określenia wartości składników majątkowych Uczelni - sprzętu elektronicznego, zasobów komputerowych, urządzeń mechanicznych.
2017 17 23 marca powołania Komisji ds. określenia wartości składników majątkowych Uczelni - mebli, wyposażenia pomieszczeń, sprzętu (z wyłączeniem komputerów, urządzeń elektronicznych, urządzeń mechanicznych).
2017 19 27 marca dnia wolnego od pracy
2017 20 27 marca obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2016/2017
2017 21 28 marca powołania Komisji ds. oceny kosztów kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 22 28 marca sprostowania oczywistej omyłki
2017 23 3 kwietnia głównych kierunków szkolenia obronnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2017 roku
2017 27 12 kwietnia finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programów ERASMUS+ i POWER w roku akademickim 2017/2018
2017 29 26 kwietnia powołania Komisji ds. oceny wniosków o uczelniane stypendia na naukowe staże zagraniczne
2017 30 11 maja stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne
2017 31 15 maja sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2017 32 16 maja rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018
2017 34 17 maja szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Uczelni
2017 35 24 maja konkursu o nagrodę dla młodych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu za osiągnięcia badawcze
2017 36 2 czerwca określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2017/2018 r.
-
Aneks nr 1/17
2017 37 6 czerwca zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uczelni w formie elektronicznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
2017 38 7 czerwca zasad programowego rozliczania studentów wracających z zagranicznych wyjazdów stypendialnych
2017 40 29 czerwca zakładowej tabeli norm zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej
2017 41 4 lipca określenia kwoty podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów Akademii wychowania Fizycznego w Poznaniu
2017 42 4 lipca powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn.: "Modernizacja instalacji wentylacyjnej pływalni przy ul. Droga Dębińska 10c w Poznaniu"
2017 43 6 lipca gospodarowania majątkiem trwałym
-
Załącznik
2017 44 14 lipca przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyboru wykonawcy na Modernizację instalacji wentylacji przy ulicy Droga Dębińska 10c w Poznaniu 
2017 45 24 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
-
Aneks nr 1/17 - uchylone
Aneks nr 2/17
2017 47 25 lipca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
-
Załączniki
Aneks nr 1/17
2017 48 28 lipca przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyboru wykonawcy na Ochronę Obiektu domu studenckiego, monitoring i działania grupy interwencyjnej
2017 49 7 sierpnia  powołania Zespołu doradczego Rektora ds. Projektu kompleksowego programu rozwojowego 
2017 50 7 sierpnia powołania Zespołu doradczego Rektora ds. Projektu "Model skutecznego uwalniania napięc psycho-somatycznych" realizowanego przy udziale gorzowskiego Wydziału AWF w Poznaniu
2017 52 23 sierpnia opłat związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018
-
Aneks nr 1/18
2017 53 29 sierpnia powołania Komisji Opiniodawczo-Kasacyjnej w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2017 55 7 września stypendium doktoranckiego, stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej oraz stypendium dla najlepszych doktorantów
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Aneks nr 1/17
2017 56 25 lipca rekrutacji na studia I stopnia kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej na rok akademicki 2017/2018 prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu
2017 57 12 września określenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2017/2018
-
Aneks nr 1/18
2017 58 12 września określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
-
Aneks nr 1/17
2017 59 12 września przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego
2017 60 12 września obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego pracownikom naukowo-dydaktycznym w roku akademickim 2017/2018
2017 61 27 września wprowadzenia "Regulaminu Domu Studenckiego AWF w Poznaniu" i zasad opracowania regulaminu Domu Studenta ZWKF w Gorzowie Wlkp.
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Aneks nr 1/17
Dokument nr 1 do Aneksu nr 1/17
Dokument nr 2 do Aneksu nr 1/17
2017 62 27 września organizacji pracy Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 63 2 października powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji projakościowej doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018
2017 64 4 października zasad realizacji i rozliczania godzin dydaktycznych w odniesieniu do grup specjalizacji trenerskich i instruktorskich
-
Aneks nr 1/17
2017 65 11 października wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zaangażowanych w realizację projektów w ramach PR HORYZONT 2020 oraz EURATOM
2017 67 20 października zasad wydatkowania środków finansowych na zadania związane ze stworzeniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
2017 68 25 października dnia wolnego od pracy
2017 69 30 października zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018
2017 70 15 listopada szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2017 73 29 listopada szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
2017 74 30 listopada szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Akademii zatrudnionych w Poznaniu
2017 76 8 grudnia wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 10% najlepszych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uprawnionych do częściowego umorzenia pożyczki lub kredytu studenckiego
-
Załącznik
2017 77 22 grudnia Stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2017 21 13 lutego zatwierdzenia programu zakupu przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska.
2017 22 21 lutego określenia efektów kształcenia dla kierunku - trener osobisty, studiów podyplomowych prowadzących w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 23 21 lutego zmieniająca uchwałę nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 24 28 marca zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów trenera oraz legitymacji instruktora sportu i rekreacji ruchowej
2017 25 28 marca  przyjęcia kryteriów oceny aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników naukowo-dydaktycznych AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1 i 2
2017 26 28 marca przyjęcia kryteriów awansu zawodowego pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1 i 2
2017 27 28 marca wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
-
Załączniki
2017 28 28 marca określenia "Trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim" 
2017 29 28 marca  zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018
2017 30 28 marca określenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia kierunku "Animacja osób 50+" w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018 
2017 31 28 marca  wyrażenia zgody na zakup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 191/7, obręb Chycina, Gmina Bledzew
2017 32 25 kwietnia działań oszczędnościowych w Akademii wynikających ze zmiany zasad finansowania uczelni wyższych
2017 33 25 kwietnia zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów dla kierunku Neurobiologia, prowadzonego na interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2017 34 25 kwietnia zatwierdzenia dokumentu pn. "Regulamin przyznawania stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne"
2017 35 25 kwietnia zmieniająca uchwałę nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunkow studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Zarządzenie Rektora nr 31/2017
Dokument nr 1
Dokument nr 2
Dokument nr 3
Dokument nr 4
2017 36 23 maja  określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019
-
Załączniki
2017 37 23 maja określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2017/2018 
2017 38 23 maja zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2016 
2017 39 23 maja  uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2017 rok
2017 40 23 maja regulaminu konkursu o nagrodę dla młodych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu za osiągnięcia badawcze 
-
Załącznik
2017 41 23 maja zmieniająca uchwałę nr 55/14 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Uczelnię 
-
Załączniki
2017 42 23 maja zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów dla kierunku Neurobiologia, prowadzonego na interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim 
2017 43 23 maja przyjęcia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
-
Załącznik
2017 44 23 maja uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
-
Załącznik
2017 45 23 maja zmieniająca Uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2017 46 6 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności uczelni
2017 47 6 czerwca upoważnienia Rektora do uczestnictwa w rozmowach z Miastem Gorzów Wielkopolski o inicjatywie utworzenia akademii gorzowskiej
2017 48 27 czerwca zmieniająca uchwałę nr 35/13 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załączniki
2017 49 27 czerwca stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2017 50 11 lipca zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2017 rok
2017 51 11 września Regulaminu zagranicznych wyjazdów stypendialnych na studia i praktyki finansowane ze środków UE (program ERASMUS+, POWER), środków ministerialnych (DAAD, BUWIWM) lub na podstawie innych podpisanych umów bilateralnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 52 11 września ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2017/2018 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2017 53 21 września zmieniająca uchwałę nr 55/14 Senatu Akademii Wychowania fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Uczelnię
2017 54 21 września sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku - Organizacja i zarządzanie turystyką i hotelarstwem, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2017 55 21 września wyboru kandydata do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentującego akademie wychowania fizycznego w Polsce 
2017 56 21 września zmieniająca uchwałę nr 5/2016 Senatu Akademii z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 111/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Dokument nr 1
Dokument nr 2
2017 57 21 września stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni 
2017 58 21 września  zmieniająca uchwałę nr 52/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2017/2018 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2017 59 6 października przystąpienia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu do pilotażowego projektu związanego z realizacją "Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej"
2017 60 12 października zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2017 rok
2017 61 14 listopada wyboru biegłego rewidenta
2017 62 14 listopada wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji o zaprzestaniu kształcenia na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia kierunku Sport, uruchomionych w roku akademickim 2016/2017
2017 63 14 listopada zmieniająca uchwałę nr 116/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016-2020
2017 64 14 listopada zmieniająca uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2017 65 14 listopada zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2016/2017
2017 66 13 grudnia wyrażenia zgody na sprzedaż Miastu Poznań nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Chwiałkowskiego 38, stanowiącej własność Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2017 67 18 grudnia zmieniająca uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2017 68 18 grudnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2017 69 18 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2017 rok
2017 70 18 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2018
2017 71 18 grudnia zmieniająca uchwałę 128/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania 

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji:

 • dr hab. prof. AWF Beata Pluta

Prodziekani:

 • ds. studenckich: dr Joanna Śniadek
 • ds. studiów: dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek

Członkowie Rady Wydziału:

 • dr hab. prof. AWF Marek Kazimierczak
 • dr hab. Marcin Andrzejewski
 • dr hab. Małgorzata Bronikowska
 • dr hab. Magdalena Krzykała
 • dr hab. Rafał Prinke
 • dr hab. Tomasz Sahaj
 • dr hab. Marek Stuczyński
 • dr Matylda Awedyk
 • dr Katarzyna Majchrzak
 • dr Joanna Poczta
 • dr Małgorzata Woźniewicz-Dobrzyńska
 • mgr Ewa Miciniak
 • Andrzej Cytryński
 • Martyna Król
 • Julia Lewandowska
 • Adam Madajewski

Zaproszeni:
 • prof.dr hab. Wiesław Siwiński
 • dr hab.prof. AWF Stefan Bosiacki

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.:

 • dr hab. Leszek Zguczyński

Prodziekani:

 • ds. dydaktyki: dr Piotr Grochowski
 • ds. nauki: dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska
 • ds. studenckich i sportu: dr Piotr Basta

Członkowie Rady Wydziału:

 • dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 • prof. dr hab. Tomasz Jurek
 • prof. dr hab. Leonard. Nowak
 • dr hab. Mariusz Naczk
 • dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn
 • mgr inż. Dorota Madej
 • stud. Patrycja Bycka
 • stud. Magdalena Dąbek
 • stud. Maciej Stocki
Uchwała nr 1/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie ukonstytuowania się Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016-2020

Uchwała nr 2/2015/2016 Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016-2020


Dodane: 25.04.2016 r.:

Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu nr 2 /2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia składu i wyboru Rady Wydziału Wydziału Turystyki i Rekreacji w wyborach na kadencję w latach 2016–2020

Dodane: 22.03.2016 r.:

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Rekreacji informuje, że dnia 23 marca br., o godz. 13.30 odbędzie się spotkanie z dr Joanną Śniadek, kandydatką do funkcji Prodziekana ds. Studenckich.

Dodane: 10.03.2016 r.:

Komunikat odnośnie godzin rektorskich dla Wydziału Turystyki i Rekreacji.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu ogłasza terminy zebrań wyborczych:

11 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w Auli, ul. Królowej Jadwigi 27/39
Wybory do Kolegium Elektorów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu
• godz. 12.00 z grupy nauczycieli akademickich z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu
• godz. 13.30 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu.

21 marca 2016 roku o godz. 10:00 w sali 025/026 (Nowy Budynek Dydaktyczny)
Wybory Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu

Kandydatury na Dziekana Wydziału TiR można zgłaszać Wydziałowej Komisji Wyborczej do dnia 18.03.2016 r. w godz. 8.00-14.00 u p. Antoniego Szweda w pokoju nr 322.


30 marca 2016 roku o godz. 10.30 w sali 025/026 (Nowy Budynek Dydaktyczny)
Wybory Prodziekanów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu.

22 kwietnia 2016 roku wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu:

- godz. 10.00 w sali 025/026 (Nowy Budynek Dydaktyczny) z grupy pracowników Wydziału Turystyki i Rekreacji niebędących nauczycielami akademickimi
- godz. 11.00 w sali 025/026 (Nowy Budynek Dydaktyczny) z grupy pozostałych (nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego) nauczycieli akademickich Wydziału Turystyki i Rekreacji

27 kwietnia 2016 roku wybory przedstawicieli do Senatu AWF spośród nauczycieli akademickich Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu.

- o godz. 10.00 w sali 025/026 (Nowy Budynek Dydaktyczny)
z grupy nauczycieli akademickich z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego
- o godz. 11.30 w sali 025/026 (Nowy Budynek Dydaktyczny)
z grupy pozostałych (nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego) nauczycieli akademickich

Wydziałowa Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu informuje, że w wyborach do Senatu Akademii na kadencję w latach 2016 - 2020 z Wydziału Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji dokonano wyboru następujących Przedstawicieli z grupy nauczycieli akademickich z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz pozostałych nauczycieli akademickich:

dr hab. Anna Demuth
dr hab. prof. AWF Joanna Karolkiewicz
prof. dr hab. Piotr Krutki
dr hab. Krzysztof Kusy
dr hab. prof. AWF Tomasz Tasiemski
dr hab. prof. AWF Agata Wiza
dr hab. prof. AWF Jacek Zieliński
dr Małgorzata Anioł
dr Wojciech Jarosz
dr Krzysztof Karpowicz
dr Ewa Śliwicka

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału WFSiR przypomina, że dnia:

26 kwietnia 2016 roku  odbędą się wybory przedstawicieli do Senatu:

 • godz. 12.00 w auli AWF z grupy nauczycieli akademickich z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu.
 • godz. 13.00 w auli AWF z grupy pozostałych nauczycieli akademickich  Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu.

Przedstawiciele Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji na kadencję 2016-2020


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału WFSiR przypomina, że dnia:

19 kwietnia 2016 roku  odbędą się wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu:

 • godz. 12.00 w auli AWF z grupy pracowników WWSiR niebędących nauczycielami akademickimi
 • godz. 13.00 w auli AWF z grupy pozostałych nauczycieli akademickich WWFSiR

Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego  w Poznaniu nr 2/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia składu i wyboru Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji w wyborach na kadencję w latach 2016-2020
 OGŁOSZENIE

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu informuje, że w wyborach na kadencję w latach 2016-2020 Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru następujących osób na stanowiska dziekana i prodziekanów Wydziału WFSiR AWF w Poznaniu:

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
prof. dr hab. n. med. Maciej Pawlak

Prodziekan ds. Studiów
dr hab. Urszula Czerniak

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. prof. AWF Robert Szeklicki

Prodziekan ds. Studenckich i sportu
dr Krystian Wochna


Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko prodziekana
 


Ogłoszenie

30 marca 2016 roku o godz. 9:00 w sali 264 w Budynku Głównym AWF w Poznaniu odbędzie się

zebranie Kandydata na Prodziekana ds. Studenckich i Sportu ze studentami  i doktorantami Uczelni.
 

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Akademii Wychowania Fizycznego
 w Poznaniu

 Uchwała 1/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału WFSiR w sprawie zmiany terminu zgłaszania kandydatów na prodziekanów

Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko dziekana

Godziny rektorskie dla Wydziału WFSiRTerminarz wyborczy Wydziału Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji


9 lutego 2016 roku odbędą się wybory do Kolegium Elektorów:
 • godz. 12.00 w auli AWF z grupy nauczycieli akademickich z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego   Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu.
 • godz. 14.00 w auli AWF z grupy pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu.
do 18 marca 2016r. do godz. 12:00 zgłaszanie kandydatów na Dziekana WWFSiR do Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji Wydziałowej WWFSiR

22 marca 2016 roku o godz. 12.00 w auli AWF  odbędą się wybory Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu

do 23 marca 2016r. do godz. 12:00 zgłaszanie kandydatów na Prodziekanów WWFSiR do Sekretarza Komisji Wydziałowej WWFSiR

30 marca 2016 roku o godz. 9:00 zebranie Kandydata na Prodziekana ds. Studenckich i Sportu ze studentami

30 marca 2016 roku o godz. 12.00 w auli AWF odbędą się wybory Prodziekanów Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu.

19 kwietnia 2016 roku  odbędą się wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu:
 • godz. 12.00 w auli AWF z grupy pracowników WWSiR niebędących nauczycielami akademickimi
 • godz. 13.00 w auli AWF z grupy pozostałych nauczycieli akademickich WWFSiR
26 kwietnia 2016 roku  odbędą się wybory przedstawicieli do Senatu:
 • godz. 12.00 w auli AWF z grupy nauczycieli akademickich z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowaneg Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu.
 • godz. 13.00 w auli AWF z grupy pozostałych nauczycieli akademickich  Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu.


Terminarz wyborczy Wydziału WFSiR

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kadencję w latach 2016 – 2020
 
Uchwała Nr 1/2016 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016 – 2020;

Aneks Nr 1/16 z dnia 02 lutego 2016 r. do Uchwały Nr 1/2016 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016 – 2020