UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Studia doktoranckie

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne)


Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu prowadzi nabór na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu.
Studia niestacjonarne są odpłatne: wysokość opłaty określają odrębne przepisy.

Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” (art. 196 pkt. 2. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

1. Kandydaci na studia doktoranckie winni złożyć następujące dokumenty i materiały:
- wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie;
- odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia albo potwierdzenie uczestnictwa w programie „Diamentowy Grant”;
- kwestionariusz osobowy wraz z kserokopią dowodu osobistego i 2 fotografie;
- życiorys (z uwzględnieniem informacji o zatrudnieniu);
- opinię o kandydacie sporządzoną przez pracownika naukowego jednostki naukowej, posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora;
- ewentualny certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w § 1 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842);
- właściwie udokumentowany wykaz:
a) publikacji naukowych (kserokopie prac wraz z danymi bibliograficznymi czasopisma/wydawnictwa),
b) prac naukowych przyjętych do druku (poświadczenie redaktora czasopisma/wydawnictwa o przyjęciu pracy do druku);
c) konferencji naukowych, w których kandydat uczestniczył czynnie, tzn. osobiście wygłaszał referat lub biernie, jako słuchacz (kserokopie programów konferencji z tytułami referatów i nazwiskiem kandydata i/lub certyfikaty uczestnictwa);
- zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zaliczonych na poszczególnych stopniach studiów, wystawione przez właściwy dziekanat;
- inne dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata, ujęte w § 4 niniejszej uchwały.

2. Wniosek o przyjęcie na doktoranckie studia stacjonarne lub niestacjonarne wraz z wymaganymi dokumentami i materiałami należy składać do dnia 30 czerwca 2016 r. w Sekretariacie Studium Doktoranckiego, Dział Obsługi Studenta, ul. Królowej Jadwigi 27/39, nowy budynek, I piętro, pok. 116 (w przypadku obrony pracy magisterskiej w terminie późniejszym, dyplom poświadczający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia oraz zaświadczenie o średniej ocen należy dostarczyć najpóźniej do dnia 09 września 2016 r.).

3. Termin postępowania rekrutacyjnego planowany jest w dniach 26–30 września 2016 r. O dokładnej dacie postępowania kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

4. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej co pozostali kandydaci. W uzasadnionych przypadkach forma postępowania rekrutacyjnego może być ustalana w sposób indywidualny, na podstawie aktualnej dokumentacji potwierdzającej rodzaj niepełnosprawności kandydata. Dokumenty dotyczące rodzaju niepełnosprawności należy złożyć do dnia 30 czerwca 2016 r. (podstawa prawna: art. 169 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

2. Przyjęcie na I rok studiów doktoranckich następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. O przyjęciu na studia doktoranckie decyduje łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata za:

- średnią ocen ze studiów, a jeżeli studia są dwustopniowe – łącznie ze studiów I i II stopnia:

a) za średnią powyżej 4,5 - 5 pkt.
b) za średnią od 4,0 do 4,5 - 3 pkt.
c) za średnią poniżej 4,0 - 1 pkt.
(W przypadku ukończenia przez kandydata kilku kierunków studiów magisterskich, uwzględnia się oceny najkorzystniejsze dla kandydata, uzyskane na jednym z ukończonych kierunków).

- aktywność naukową kandydata. Pod uwagę brane są:
a) publikacje naukowe:
 z "Listy czasopism punktowanych MNiSW" (dostępna pod adresem: http://www.czasopismapunktowane.pl/) - punktacja zgodna z punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 w recenzowanych czasopismach w języku obcym, nie ujętych na wyżej wskazanej "Liście" - 2 pkt.
 w monografiach recenzowanych - 3 pkt.
 w wydawnictwach pokonferencyjnych - 1 pkt.
(Punktacji nie podlegają: komentarze, recenzje, sprawozdania, komunikaty, głosy w dyskusji, wspomnienia pośmiertne, biografie, streszczenia, postery, suplementy i zeszyty specjalne.)
b) działalność w studenckim ruchu naukowym - 2 pkt.
c) czynny udział w konferencji naukowej (osobiście wygłoszony referat) - 5 pkt.
d) bierny udział w konferencji naukowej (słuchacz) - 1 pkt.
e) staż naukowy (udokumentowany przez opiekuna naukowego z instytucji zapraszającej)
 zagraniczny - 5 pkt.
 krajowy - 2 pkt.
f) nagroda lub wyróżnienie za wyniki w nauce - 2 pkt.
g) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego - 5 pkt.
h) uczestnictwo w grancie badawczym w charakterze wykonawcy (kserokopie zaświadczenia o przyznaniu grantu) - 5 pkt.
i) uczestnictwo w innym projekcie badawczym jako wykonawca (zaświadczenie kierownika projektu) - 2 pkt.

- prezentację zainteresowań naukowych kandydata obejmującą ogólne założenia planowanej problematyki badawczej, przewidywany cel badań i pytania badawcze (czas wystąpienia: do 10 min.); ocenie podlegać będzie m.in. wartość poznawcza i praktyczna, oryginalność, nowatorski charakter i aktualność podjętej problematyki badawczej, a także znajomość literatury przedmiotu oraz forma przekazywanych treści – maksymalnie 20 pkt.

- ocenę ustnego egzaminu z nowożytnego języka obcego
 za ocenę 5,0 - 5 pkt.
 za ocenę 4,5 - 4 pkt.
 za ocenę 4,0 - 3 pkt.
 za ocenę 3,5 - 2 pkt.
 za ocenę 3,0 - 1 pkt.
 za ocenę 2,0 - 0 pkt.
Kandydat, który dostarczył certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, jest zwolniony z egzaminu i uzyskuje z tego tytułu za każdy certyfikat 5 pkt.

4. Na studia doktoranckie zostaną zakwalifikowani, w ramach limitu miejsc przyznanych przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana.

2. Komisja rekrutacyjna składa się z Kierownika Studium Doktoranckiego jako przewodniczącego, sekretarza studium oraz sześciu członków będących profesorami lub doktorami habilitowanymi. W pracach komisji uczestniczy, jako obserwator, przedstawiciel samorządu doktorantów.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
- przyjmowanie dokumentów;
- prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji;
- przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
- podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doktoranckie.

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są ogłaszane w postaci list wywieszonych w miejscu urzędowania komisji rekrutacyjnej oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

3. Komisja rekrutacyjna wskazuje na mocne i słabe strony dorobku kandydata, stwierdzone w wyniku postępowania rekrutacyjnego.


1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół. Protokół zawiera wykaz punktów uzyskanych przez każdego z kandydatów.
2. Protokół oraz decyzję komisji rekrutacyjnej podpisuje jej przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja przedkłada Rektorowi protokół z przebiegu postępowania wraz z wnioskiem o przyjęcie na studia doktoranckie zakwalifikowanych kandydatów.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydat może się odwołać do Rektora w terminie 14 dniu od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie na naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Rektora jest ostateczna – art. 196 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Skontaktuj się z nami...

Posiadasz informację o jakimś ciekawym wydarzeniu, masz jakieś pomysły lub sugestie? Napisz do nas!

Prosimy wypełnić wszystkie cztery pola, a dodatkowo, na samym końcu podać wynik równania.
captcha
Przeładujsugestia