UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zarządzenia Rektora z 2012r.

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2012 5 26 stycznia określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2011/2012
2012 7 2 lutego obowiązkowych szkoleń pracowników administracji Akademii w zakresie obsługi programów MS Word i MS Excel
2012 11 20 lutego publikacji dokumentu pn.: "REJESTR RYZYK" w AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
2012 15 5 marca zakładowej tabeli norm zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej
-
Załącznik
Aneks nr 1/13
Aneks nr 2/16
2012 21 20 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013
2012 22 26 marca wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia, zawieranej przez AWF w Poznaniu ze studentami
-
Załącznik
2012 23 2 kwietnia organizacji pracy w Uczelni w majowym okresie świątecznym od 30 kwietnia do 4 maja 2012r.
2012 24 2 kwietnia powołania Komisji ds. oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w AWF
-
Aneks nr 1/15
Aneks nr 2/16
2012 25 3 kwietnia obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2011/2012
2012 26 11 kwietnia zakazu pracy w warunkach bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy pracownikiem Uczelni, a zatrudnionym w Niej jego małżonkiem, krewnym, powinowatym oraz osobę pozostającą w stosunku  przysposobienia opieki lub kurateli
2012 28 17 kwietnia powołania Zespołu ds. dyslokacji jednostek organizacyjnych Uczelni
2012 29 17 kwietnia wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony
2012 35 8 maja "Regulaminu Udzielania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w AWF w Poznaniu"
-
Regulamin ZFŚS

Uchylone Zarządzeniem nr 23/13 Rektora
2012 40 9 maja zmiany zasad opracowywania projektów reorganizacji Uczelni
2012 41 9 maja rejestracji pełnomocnictw  i upoważnień
2012 42 9 maja powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
-
Aneks nr 1/15
2012 44 14 maja o sprostowaniu błędu
2012 45 28 maja powołania Komisji ds. oceny stanu zatrudnienia pracowników dydaktycznych w kontekście aktualnych potrzeb Uczelni
2012 46 30 maja "Regulaminu przyznawania zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji przedmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom AWF w Poznaniu"
-
Regulamin

Uchylone zarządzeniem nr 52/13 Rektora
2012 47 31 maja rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2012/2013
2012 48 5 czerwca powołania Komisji Doktoranckiej
2012 50 20 czerwca zawieszenia dokonywania zakupów w Uczelni
2012 51 25 czerwca powołania Komisji ds. zatrudniania w Zespole Nauczania Języków Obcych
2012 52 26 czerwca opłat z tytułu otwarcia przewodu doktorskiego i postępowania habilitacyjnego w Uczelni oraz wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora przez osoby niebędące pracownikami Akademii
-
Aneks nr 1/12

Uchylone zarządzeniem nr 10/15 Rektora
2012 53 26 czerwca rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2012/2013
2012 56 26 czerwca zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością AWF w Poznaniu położonej przy ul. Rybaki 19
2012 57 17 lipca powołania Komisji do wyboru kierownika Studium Wychowania Fizycznego Akademii
2012 58 19 lipca gospodarowania majątkiem trwałym
-
Załącznik
2012 59 30 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
-
Aneks nr 1/12
2012 60 1 sierpnia zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością AWF w Poznaniu położonej w Łazach przy ul. Słonecznej 20
2012 61 8 sierpnia Stypendium Doktoranckiego i Stypendium dla Najlepszych Doktorantów
-
Aneks nr 1/12
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Uchylone zarządzeniem nr 52/13 Rektora
2012 65 4 października powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013
2012 66 4 października powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013
2012 67 9 października powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego na kadencję w latach 2012-2016
-
Aneks nr 1/13
Aneks nr 2/14
Aneks nr 3/15

Uchylone zarządzeniem nr 32/16 Rektora
2012 68 9 października powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na kadencję w latach 2012-2016

Uchylone Zarządzeniem nr 77/12 Rektora
2012 69 9 października powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencję w latach 2012-2016
-
Aneks nr 1/13
Aneks nr 2/13
Aneks nr 3/14

Uchylone zarządzeniem nr 31/16 Rektora
2012 70 9 października powołania Komisji ds. wdrożenia kontroli zarządczej AWF w Poznaniu na kadencję w latach 2012-2016
-
Aneks nr 1/13

Uchylone zarządzeniem nr 33/16 Rektora
2012 71 9 października powołania Komitetu Wydawniczego na kadencję w latach 2012-2016
-
Aneks nr 1/13
Aneks nr 2/14

Uchylone zarządzeniem nr 34/16 Rektora
2012 72 9 października powołania Uczelnianej Komisji Socjalnej Pracowników na kadencję w latach 2012-2016
-
Aneks nr 1/13

Uchylone zarządzeniem nr 35/16 Rektora
2012 73 9 października wysokości wynagradzania osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2012/2013
2012 74 9 października powołania rzeczników dyscyplinarnych Uczelni na kadencję w latach 2012-2016

Uchylone zarządzeniem nr 30/16 Rektora
2012 75 18 października określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013
-
Załączniki

Uchylone Zarządzeniem nr 81/12 Rektora
2012 77 25 października powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na kadencję w latach 2012-2016
-
Aneks nr 1/13
Aneks nr 2/14
Aneks nr 3/14
Aneks nr 4/14
Aneks nr 5/15
Aneks nr 6/15

Uchylone zarządzeniem nr 37/16 Rektora
2012 78 6 lisopada zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością AWF w Poznaniu położonej w Poznaniu przy ul. Jana Matejki 22
2012 80 7 listopada powołania Rady Bibliotecznej na kadencję w latach 2012-2016

Uchylone zarządzeniem nr 36/16 Rektora
2012 81 8 listopada określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013
-
Załączniki
2012 83 30 listopada szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
2012 84 30 listopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2012/2013
2012 85 4 grudnia powołania Komisji ds. weryfikacji zapotrzebowań na zakup sprzętu komputerowego na kadencję 2012 – 2016
-
Aneks nr 1/14
2012 86 5 grudnia przeprowadzenia inwentury zdawczo - odbiorczej  pomieszczeń Hali Gier Sportowych i budynku Pływalni przy ul. Droga Dębińska 10C
2012 88 17 grudnia dni wolnych od pracy