Pracownia Praktyk PedagogicznychPRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


I. Program praktyki psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej
 
A.  Cele przedmiotu:
 • zapoznanie z wiedzą na temat zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w pracy nauczyciela,
 • przygotowanie do prowadzenia  działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów,
 • poznanie specyfiki i funkcjonowania szkoły.
B. Treści programowe:
 • poznanie struktury organizacyjnej szkoły, dokumentacji pracy szkoły i nauczycieli, zapoznanie z warunkami pracy szkoły oraz realizowanymi przez szkołę zadaniami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • poznanie młodzieży, udział w dyżurach, opieka nad uczniami w czasie przerw, pomoc w organizacji imprez szkolnych,
 • praca dydaktyczno-wychowawcza – obserwacja lekcji wychowania fizycznego, lekcji wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych,
 • konsultacje z opiekunem praktyk, pedagogiem, psychologiem szkolnym dotyczące zagadnień psychologiczno-pedagogicznych.
C. Warunki zaliczenia praktyki przez studenta:
 • obecność na praktykach w wymaganym wymiarze (30 godzin),
 • realizacja całego programu praktyk,
 • uzyskanie pozytywnej oceny od nauczyciela-opiekuna prowadzącego praktykę w szkole,
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji z praktyk,
 • dostarczenie oceny nauczyciela, sprawozdania i dokumentacji w jednym z trzech terminów wyznaczonych przez Pracownię Praktyk Pedagogicznych.

II. Założenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w szkole podstawowej

Obserwacje lekcji wychowawczych (2 godziny) ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
 • tematykę zajęć,
 • formę komunikacji nauczyciela z uczniem,
 • schemat prowadzenia lekcji wychowawczej,
 • relacje interpersonalne pomiędzy wychowawcą a uczniem (w jaki sposób różnią się relacje ucznia z wychowawcą klasy a pozostałymi nauczycielami),
 • strukturę klasy (np. rolę poszczególnych uczniów w klasie, umiejętność współpracy w grupie).
Obserwacje lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych (10 godzin) ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
 • aktywność uczniów w grupie/strukturze formalnej i nieformalnej,
 • zachowanie i postawy uczniów podczas zajęć,
 • realizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami,
 • działania nauczyciela na rzecz bezpieczeństwa i dyscypliny,
 • sposoby motywowania uczniów podczas zajęć.
Zapoznanie z dokumentacją pedagogiczną:
 • związaną z działalnością nauczyciela (np. e-dziennik),
 • związaną z działalnością wychowawczą (np. wycieczki, wyjazdy),
 • związaną z działalnością psychologa/pedagoga.
Wywiad z pedagogiem/psychologiem na temat:
 • specyfiki problemów dzieci,
 • rodzaju podejmowanych działań z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • prowadzonej dokumentacji.
 Ogólna liczba godzin praktyki psychologiczno-pedagogicznej – 30 godzin (1 tydzień).PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


I. Program praktyki dydaktyczno-asystenckiej w szkole podstawowej
 
Praktyka dydaktyczna asystencka jest integralną częścią procesu kształcenia studentów i przewidziana jest w planie studiów II roku. Praktyka odbywa się w szkołach podstawowych i trwa 5 tygodni. Szczegółowy program praktyki zawiera konkretne zadania oaz wykaz liczby godzin przewidzianych dla pracy studenta w szkole.

A. Cele praktyki:
 • bezpośrednie poznanie całokształtu działalności szkoły podstawowej,
 • poznanie zakresu pracy nauczyciela wychowania fizycznego,
 • bezpośrednie poznanie warunków do realizacji programu kultury fizycznej.
B. Zadania praktyki.
 • poznanie organizacji szkoły,
 • zaznajomienie się z planem dydaktyczno-wychowawczym,
 • poznanie warunków pracy ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego i sportu szko1nego,
 • poznanie młodzieży (zainteresowania, postępy w nauce, rozwój psychomotoryczny itp.),
 • hospitacja zajęć wychowania fizycznego na wszystkich poziomach nauczania ze szczególnym uwzględnieniem klas 1-3,
 • asystowanie w czynnościach dydaktyczno-wychowawczych,
 • prowadzenie lekcji.
Na podstawie szczegółowego programu, student wraz z nauczycielem – opiekunem praktyk opracowuje indywidualny dzienny plan pracy. Studenta obowiązuje 6-godzinny dzień pracy, a w ciągu całej praktyki 150 godzin (5 tygodni).
 
II. Obowiązki studenta na praktyce.
 
Studenta odbywającego praktykę w szkole obowiązuje regulamin studiów AWF w Poznaniu oraz przepisy i zarządzenia władz oświatowych i dyrekcji szkoły:
 • student na praktyce reprezentuje Akademię Wychowania Fizycznego. W związku z tym studenta obowiązuje Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów.
 • praktykant prezentuje właściwą postawę – godną przyszłego wychowawcy młodzieży w realizacji wszystkich zadań określonych programem praktyki.
 • student praktykę rozpoczyna od zgłoszenia się u dyrektora szkoły.
 • wspólnie z nauczycielem – opiekunem zapoznaje się z warunkami szkoły, szczególnie w zakresie wychowania fizycznego i sportu.
 • aktywnie włącza się we wszystkie problemy szkoły jako instytucji kształcącej i wychowującej dzieci i młodzież.
 • zobowiązany jest do codziennego 6-godzinnego pobytu w szkole. W przypadkach wynikających z potrzeb dydaktycznych i wychowawczych pobyt studenta w szkole może być wydłużony (dotyczy to zarówno godzin popołudniowych, jak i dni wolnych od zajęć).
 • sumiennie wykonuje zadania wynikające z programu praktyki oraz wszystkie polecenia dyrektora szkoły, nauczyciela – opiekuna i metodyka AWF.
 • student prowadzi na bieżąco wymaganą dokumentacje praktyki.
 • praktykant szczególnie starannie przygotowuje się pisemnie do samodzielnego prowadzenia zajęć.
 • w terminie umówionym z opiekunem przedkłada do omówienia i zatwierdzenia opracowane osnowy lub konspekty lekcji wychowania fizycznego.
 • w wyznaczonym przez Pracownię Praktyk czasie oddaje kompletną dokumentację tzn. dziennik praktyk, sprawozdanie oraz ocenę nauczyciela-opiekuna (załączniki w zeszycie praktyk).
III. Kryteria zaliczenia praktyki.
 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
 • odbycie praktyki przewidzianej programem studiów w terminie i miejscu wyznaczonym przez Uczelnię.
 • pełne wykonanie planu praktyki w zakresie obserwowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz wykonanie wszystkich innych zadań wynikających z programu praktyki.
 • wykazanie nienagannej postawy oraz podporządkowanie się przepisom i poleceniom uczelni i szkoły.
 • zaangażowanie i działania studenta w trosce o dobro dziecka.
 • wykazanie postępu we wszystkich czynnościach dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych w miejscu praktyki.
 • prowadzenie na bieżąco całej dokumentacji praktyk wg ustalonych wzorów.
 • uzyskanie pozytywnych opinii i ocen wystawionych przez nauczyciela – opiekuna oraz metodyka AWF.
 • terminowe złożenie dokumentacji po zakończeniu praktyki.
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


I. Program praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej
 
Praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej jest kontynuacją przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Realizowana jest przez studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji.

A. Cele praktyki dotyczą:
 • poznania całokształtu pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szkoły,
 • poszerzenia i pogłębienia dotychczas zdobytych wiadomości o pracy szkoły jako placówki dydaktyczno-wychowawczej,
 • poznanie zadań i obowiązków oraz form i metod pracy nauczyciela wychowania fizycznego,
 • realizacji programu nauczania na tle warunków bazowo-sprzętowych szkoły.
B. Zadania praktyki obejmują:
 • pogłębienie znajomości pracy szkoły, struktury, form, metod itp.
 • działalność dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną szkoły,
 • dokumentację szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego,
 • konfrontację wiadomości i umiejętności wyniesionych z Uczelni i poprzednich praktyk z pracą nauczyciela wychowania fizycznego,
 • poznania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego,
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i współpraktykantów,
 • samodzielne prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • uczestniczenie w spotkaniach zespołów metodycznych,
 • udział w zebraniach i konferencjach,
 • prowadzenie określonej dokumentacji praktyki,
 • inne prace wynikające z zadań szczegółowych praktyki.
Na podstawie szczegółowego programu, student wraz z nauczycielem – opiekunem praktyk opracowuje indywidualny dzienny plan pracy. Studenta obowiązuje 6-godzinny dzień pracy, a w ciągu całej praktyki 60 godzin (2 tygodnie). Za zrealizowanie i zaliczenie praktyki w szkole podstawowej student otrzymuje 4 punkty ECTS.

ZADANIA PROGRAMOWE SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE SPOSÓB REALIZACJI
Poznanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szkoły -       struktura organizacyjna szkoły
-       plany pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
-       formy organizacyjne zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowych zajęć do wyboru, sportu, rekreacji i ćwiczeń korekcyjnych.
-       współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
-       organizacja opieki lekarskiej oraz współpraca nauczycieli wychowania fizycznego z pracownikami służby zdrowia
-       poznanie warunków pracy w zakresie wychowania fizycznego w szkołach
 
- rozmowy i wywiady z dyrektorem szkoły
- analiza dokumentów,
- udział w zebraniach i naradach odbywających się w szkole,
- rozmowy z nauczycielami wf
- wywiad z pracownikami służby zdrowia,
- rozmowa z nauczycielami innych przedmiotów i wychowawcą klasy.    
 
 
Poznanie dzieci i młodzieży
 
-       diagnoza  rozwoju psychomotorycznego i sprawności fizycznej uczniów,
-       zainteresowania uczniów kulturą fizyczną wyrażające się ich udziałem w sporcie szkolnym i pozaszkolnym.
-       stan zdrowia uczniów,
-       problemy związane z sytuacjami wychowawczymi (agresja, przemoc, nadpobudliwość, deficyt uwagi),
-       udział dzieci i młodzieży w organizacjach i kołach zainteresowań.
 
 
- wywiad z nauczycielami wf,
- obserwowanie zajęć wf,
- wywiady z pracownikami służby zdrowia,
- wywiady z psychologiem i pedagogiem w szkole,
- wywiady z wychowawcami przydzielonych klas i opiekunami organizacji i kół zainteresowań,
- przeprowadzenie
Zapoznanie się z dokumentacją pracy nauczyciela dokumenty ogólnoszkolne:
-       statut szkoły
-       szkolny program wychowawczy
-       szkolny program profilaktyki
-       wewnątrzszkolny system oceniania
-       inne np. z wdrażanych programów, projektów, systemów
dokumenty związane z wychowaniem fizycznym:
-       program nauczania
-       przedmiotowy system oceniania
-       plan pracy – tematyka zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
-       dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej w szkole (karty zdrowia i inne)
-       narzędzia oceny i kontroli (testy, sprawdziany)
-       dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych
-       regulamin korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego
 
- szczegółowa analiza dokumentów


II. Obowiązki studenta na praktyce.
 
Praktyka służy przygotowaniu studentów do pracy w konkretnych warunkach szkoły. Wiadomości i umiejętności oraz doświadczenie zdobyte na zajęciach w Uczelni powinny być wykorzystane w trakcie praktyki. Praktyka ma przygotować studenta do całokształtu działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych nauczyciela wychowana fizycznego. Praktyka powinna rozwijać kreatywność studenta i skłaniać do wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju. Obowiązki studenta na praktyce przedstawiono poniżej.
 • student na praktyce reprezentuje Akademię Wychowania Fizycznego. W związku z tym studenta obowiązuje Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów.
 • praktykant prezentuje właściwą postawę – godną przyszłego wychowawcy młodzieży w realizacji wszystkich zadań określonych programem praktyki.
 • student praktykę rozpoczyna od zgłoszenia się u dyrektora szkoły.
 • wspólnie z nauczycielem – opiekunem zapoznaje się z warunkami szkoły, szczególnie w zakresie wychowania fizycznego i sportu.
 • aktywnie włącza się we wszystkie problemy szkoły jako instytucji kształcącej i wychowującej dzieci i młodzież.
 • zobowiązany jest do codziennego 6-godzinnego pobytu w szkole. W przypadkach wynikających z potrzeb dydaktycznych i wychowawczych pobyt studenta w szkole może być wydłużony (dotyczy to zarówno godzin popołudniowych, jak i dni wolnych od zajęć).
 • sumiennie wykonuje zadania wynikające z programu praktyki oraz wszystkie polecenia dyrektora szkoły, nauczyciela – opiekuna i metodyka AWF.
 • student prowadzi na bieżąco wymaganą dokumentacje praktyki.
 • praktykant szczególnie starannie przygotowuje się pisemnie do samodzielnego prowadzenia zajęć.
 • w terminie umówionym z opiekunem przedkłada do omówienia i zatwierdzenia opracowane osnowy lub konspekty lekcji wychowania fizycznego.
 • w wyznaczonym przez Pracownię Praktyk czasie oddaje kompletną dokumentację tzn. dziennik praktyk, sprawozdanie oraz ocenę nauczyciela-opiekuna (załączniki w zeszycie praktyk).
III. Kryteria zaliczenia praktyki.
 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
 • odbycie praktyki przewidzianej programem studiów w terminie i miejscu wyznaczonym przez Uczelnię.
 • pełne wykonanie planu praktyki w zakresie obserwowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz wykonanie wszystkich innych zadań wynikających z programu praktyki.
 • wykazanie nienagannej postawy oraz podporządkowanie się przepisom i poleceniom uczelni i szkoły.
 • zaangażowanie i działania studenta w trosce o dobro dziecka.
 • wykazanie postępu we wszystkich czynnościach dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych w miejscu praktyki.
 • prowadzenie na bieżąco całej dokumentacji praktyk wg ustalonych wzorów.
 • uzyskanie pozytywnych opinii i ocen wystawionych przez nauczyciela – opiekuna oraz metodyka AWF.
 • terminowe złożenie dokumentacji po zakończeniu praktyki.

mgr Paweł Lisowski
specjalista ds. praktyk pedagogicznych


Nowy Budynek Dydaktyczny, III piętro pok. 317
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel./fax: (61) 835 52 06
e-mail:Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 będą obowiązywać poniższe godziny dyżurów:
 

 • Wtorek 10.00-13.00,
 • Środa 10.00-13.00,
 • Czwartek 10.00-13.00.

Możliwy jest także kontakt poza powyższymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

Dyżury dla studentów niestacjonarnych w soboty i niedziele będą podawane na stronie internetowej Pracowni.


 


.

Zeszyty do praktyk realizowanych na kierunku Wychowanie Fizyczne są do nabycia w uczelnianej księgarni, znajdującej się przy wejściu głównym.

Wymagania dotyczące zeszytów do praktyk realizowanych na kierunku Sport należy ustalić z opiekunami specjalizacji.
...
...

Gimnazja na terenie Poznania i okolic, w których studenci mogą odbywać praktyki dydaktyczne i psychologiczno-pedagogiczne:

 

 1. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Powstańców Wlkp. 3,61-895 Poznań
 2. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi nr 2, al. Niepodległości 32/40, 61-714 Poznań
 3. Gimnazjum nr 4, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań
 4. Społeczne Gimnazjum nr 4, os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań
 5. Gimnazjum nr 6, os. Przyjaźni 136, 61-686 Poznań
 6. Gimnazjum nr 7, os. Zwycięstwa 101, 61-643 Poznań
 7. Gimnazjum nr 9, os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
 8. Gimnazjum nr 12, os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
 9. Gimnazjum nr 20, ul. Główna 42, 61-007 Poznań
 10. Gimnazjum nr 21, ul. Nieszawska 21, 61-022 Poznań
 11. Gimnazjum nr 23, os. Jagiellońskie 128, 61-223 Poznań
 12. Gimnazjum nr 26, 61-288 Poznań, os. Czecha 59
 13. Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, os. Stare Żegrze 1, 61-245 Poznań
 14. Gimnazjum nr 29, ul. Tarnowska 27, 61-323 Poznań
 15. Gimnazjum nr 30, ul. Głuszyna 187, 61-329 Poznań
 16. Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Sportowymi nr 3, os. Piastowskie 65, 61-156 Poznań
 17. Gimnazjum nr 40, ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań
 18. Gimnazjum nr 42, ul. Św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań
 19. Gimnazjum nr 43, ul. Łozowa 53, 61-448 Poznań
 20. Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14, 61-432 Poznań
 21. Gimnazjum nr 51, ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań
 22. Gimnazjum nr 53, ul. Winklera 9/11, 60-246 Poznań
 23. Gimnazjum nr 54, ul. Newtona 2, 60-613 Poznań
 24. Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integr. nr 2, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań
 25. Gimnazjum nr 56, ul. Promyk 4, 60-393 Poznań
 26. Gimnazjum nr 58, ul. Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
 27. Gimnazjum nr 60, ul. Bukowska 53, 60-356 Poznań
 28. Gimnazjum nr 63, ul. Drzymały 4/6, 60-613 Poznań
 29. Gimnazjum nr 64, os. Winiary 2, 60-655 Poznań
 30. Gimnazjum nr 65, ul. Hezjoda 15, 60-476 Poznań
 31. Gimnazjum Dwujęzyczne, ul. Bukowska, Poznań
 32. Poznańska Szkoła Chóralna, ul. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
 33. Zespół Szkół Zakonu Pijarów, os. Jana III Sobieskiego 114, 60 - 688 Poznań
 34. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań
 35. Gimnazjum w Koziegłowach, Koziegłowy 62-028, ul. Piaskowa 15

 

W zależności od liczby nauczycieli, powyższe szkoły mogą jednocześnie przyjąć na praktyki od 1 do 4 studentów. W pozostałych szkołach na terenie Poznania można odbywać praktyki jedynie po dostarczeniu pisemnej zgody dyrekcji.

 

Szkoły Podstawowe na terenie Poznania i okolic, w których studenci mogą odbywać praktyki dydaktyczne i psychologiczno-pedagogiczne:


1.    Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań
2.    Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Rawicka 12/14, 60-113 Poznań
3.    Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4, os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań
4.    Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Traugutta 42, 61-514 Poznań
5.    Szkoła Podstawowa nr 6, os. Rusa 56, 61-254 Poznań
6.    Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Galileusza 14, 60-159 Poznań
7.    Szkoła Podstawowa nr 11, os. Wichrowe Wzgórze 119, 61-678 Poznań
8.    Szkoła Podstawowa nr 12, os. Zwycięstwa 101, 61-643 Poznań
9.    Szkoła Podstawowa nr 13, al. Niepodległości 32/40, 61-714 Poznań
10.    Szkoła Podstawowa nr 15, os. Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań
11.    Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Łozowa 77, 60-448 Poznań
12.    Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Norwida 21, 60-867 Poznań
13.    Szkoła Podstawowa nr 27, os. Winiary 2, 60-655 Poznań
14.    Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Chojnicka 57, 60-480 Poznań
15.    Szkoła Podstawowa Nr 29, os. Pod Lipami 105, Poznań 61-638
16.    Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Różana 1/3, 61-571 Poznań
17.    Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań
18.    Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Sarmacka 105, 61-616 Poznań
19.    Szkoła Podstawowa nr 50, os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań
20.    Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37, 61-294 Poznań
21.    Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Głuszyna 187, 61-320 Poznań
22.    Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
23.    Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań
24.    Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Szczepankowo 74, 61-306 Poznań
25.    Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań
26.    Szkoła Podstawowa nr 64, os. Orła Białego 120, 61-251 Poznań
27.    Szkoła Podstawowa nr 65, os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
28.    Szkoła Podstawowa nr 69, ul. Jarochowskiego 62, 60-895 Poznań
29.    Szkoła Podstawowa nr 70, ul. Piękna 37, 60-591 Poznań
30.    Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Trybunalska 17/25, 60-325 Poznań
31.    Szkoła Podstawowa nr 75, ul. Powstańców Wlkp. 3, 61-895 Poznań
32.    Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań
33.    Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Św. Szczepana 3, 61-465 Poznań
34.    Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Tomickiego 16, 61-116 Poznań
35.    Szkoła Podstawowa nr 88, ul. Swoboda 53/55, 60-391 Poznań
36.    Poznańska Szkoła Chóralna, ul. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
37.    Zespół Szkół Zakonu Pijarów, os. Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań
38.    Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Poniatowskiego 16, Luboń-Żabikowo
39.    Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska, 62-028 Koziegłowy

 

W zależności od liczby nauczycieli, powyższe szkoły mogą jednocześnie przyjąć na praktyki od 1 do 4 studentów. W pozostałych szkołach na terenie Poznania można odbywać praktyki jedynie po dostarczeniu pisemnej zgody dyrekcji.

 • praktyki psychologiczno-pedagogiczne:

dr Ewa Koprowiak  - / tel.  61 835 54 19

 • praktyki dydaktyczne:

dr Joanna Borowiec - / tel. 61 835 52 05
dr Agata Glapa - / tel. 61 835 52 07
dr Adam Kantanista - / tel. 61 835 52 04
dr Magdalena Król-Zielińska - / tel. 61 835 52 05
dr Jacek Tarnas - / tel. 61 833 36 71


W roku akademickim 2017/2018 na kierunku Wychowanie Fizyczne obowiązują poniższe terminy praktyk:

Studia Stacjonarne:

 • praktyka w placówkach edukacyjnych - I rok - luty - maj 2018

terminy dostarczenia zeszytów: 8.06 / 15.06 / 22.06.2018

 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej - II rok - 16.04-20.04.2018

terminy dostarczenia zeszytów: 5.06 / 12.06 / 15.06.2017

 • praktyka dydaktyczna asystencka w szkole podstawowej - II rok - 23.04-25.05.2018

terminy dostarczenia zeszytów: 5.06 / 12.06 / 15.06.2017

 • praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej (1) - III rok - 25.09-13.10.2017

terminy dostarczenia zeszytów: 20.10 / 24.10 / 27.10.2017

 • praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej (2) - III rok - 26.02-23.03.2018

terminy dostarczenia zeszytów: 29.03 / 5.04 / 12.04.2018

 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej - I rok SUM - 20.11-24.11.2017

terminy dostarczenia zeszytów: 14.12 / 20.12.2017 / 4.01.2018

 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadgimnazjalnej (1) - I rok SUM - 27.11-8.12.2017

terminy dostarczenia zeszytów: 14.12 / 20.12.2017 / 4.01.2018

 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadgimnazjalnej - II rok SUM - 5.03-16.03.2018

terminy dostarczenia zeszytów: 22.03 / 29.03 / 5.04.2018

 • praktyka trenerska - II rok SUM - listopad-grudzień 2017


Studia Niestacjonarne:

 • praktyka w placówkach edukacyjnych - I rok - luty - maj 2018

terminy dostarczenia zeszytów: 17.06 / 24.06 / 30.06.2018

 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej - II rok - luty - maj 2018

terminy dostarczenia zeszytów: 17.06 / 24.06 / 30.06.2018

 • praktyka dydaktyczna asystencka w szkole podstawowej - II rok - luty - maj 2018
 

terminy dostarczenia zeszytów: 17.06 / 24.06 / 30.06.2018

 
 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej - I rok SUM - październik - grudzień 2017

terminy dostarczenia zeszytów: 7.01 / 14.01 / 21.01.2018

 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadgimnazjalnej (1) - I rok SUM - luty - maj 2018

terminy dostarczenia zeszytów: 17.06 / 24.06 / 30.06.2018

 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadgimnazjalnej - II rok SUM - marzec-kwiecień 2018

terminy dostarczenia zeszytów: 06.05 / 10.05 / 13.05.2018

 • praktyka trenerska - II rok SUM - listopad-grudzień 2017

 


Uwaga Studenci!

Studenci, którzy nie omawiali jeszcze zeszytów z dr. Jackiem Tarnasem proszeni są o zapisanie się na wybrany termin:

Terminy konsultacji

W razie konieczności ustalenia innego terminu niż powyższe, konieczny jest kontakt mailowy z dr. Jackiem Tarnasem.


Uwaga Studenci II roku WF!
 

Informujemy, że można się zgłaszać do opiekunów merytorycznych w celu omówienia i oceny zeszytów z praktyk dydaktycznych asystenckich. Prosimy o zgłaszanie się w godzinach dyżurów. Poniżej listy studentów:

dr Joanna Borowiec - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej

 • Narożny Jakub
 • Nowak Karolina
 • Nowak Mateusz
 • Nowicka Dominika
 • Pilarska Monika
 • Piorun Mateusz
 • Piotrowska Nicola
 • Rajewska Magdalena
 • Remlein Sebastian
 • Rękawek Paweł
 • Rusztyk Jakub
 • Rybarczyk Daria
 • Serkiewicz Aleksandra
 • Solnica Marta
 • Strzelecki Piotr
 • Sucharski Patryk
 • Sulowski Leszek
 • Supiński Michał
 • Szczuka Adrian

dr Magdalena Król-Zielińska - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej

 • Grześkowiak Weronika
 • Hampel Eryk
 • Hibner Weronika
 • Hinc Aleksandra
 • Itkowiak Agnieszka
 • Jabłońska Jolanta
 • Jankowski Bartosz
 • Kaczmarek Arkadiusz
 • Karczewski Dawid
 • Klamecki Bartosz
 • Kliszczak Robert
 • Kłosowski Arkadiusz
 • Kołacki Marcin
 • Kopczyńska Karolina
 • Kopyt Oliwia
 • Korzun Marta
 • Kowalonek Wiktor
 • Kowalska Agnieszka
 • Kowalska Marta
 • Krasicki Dawid

dr Adam Kantanista - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej

 • Krotecki Kamil
 • Krygier Monika
 • Kubiak Julia
 • Kupińska Weronika
 • Kurniewicz Łukasz
 • Kuźniarek Weronika
 • Kwaśniewski Jakub
 • Lamprecht Michalina
 • Leśniewska Paulina
 • Łabędzka Aleksandra
 • Łapkiewicz Filip
 • Marchel Adrian
 • Matusiak Julia
 • Mazur Kacper
 • Mazurczak Edyta
 • Michalak Grzegorz
 • Michalczak Klaudia
 • Miśkiewicz Oliwia
 • Młodziejewska Olga
 • Molenda Jakub

dr Jacek Tarnas - Zakład Sportów Różnych i Organizacji Obozów (zeszyty będą omawiane we wrześniu br.; w razie konieczności wcześniejszego omówienia proszę o kontakt mailowy: )

 • Adamowicz Mikołaj
 • Antczak Krystian
 • Banach Kinga
 • Biedulska Marta
 • Bocheński Karol
 • Bogdańska Aleksandra
 • Brożyńska Klaudia
 • Buchwald Jakub
 • Burak Martyna
 • Cebula Krzysztof
 • Chomik Aleksandra
 • Dach Patryk
 • Gidziewicz Bartosz
 • Górecki Jakub
 • Grążka Krzysztof
 • Gruntkowski Rafał
 • Grygier Marta
 • Grzechowiak Arkadiusz
 • Grzelka Patryk

dr Agata Glapa - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej

 • Szelzchen Klaudia
 • Szymczak Joanna
 • Tomaszczyk Kaja
 • Tomczyk Klaudia
 • Twardoń Grzegorz
 • Wesołowski Łukasz
 • Wojciechowski Jędrzej
 • Wysoczańska Monika
 • Zachmyc Dawid
 • Zajączkowska Katarzyna
 • Zaparty Bartosz
 • Zeidler Adrianna
 • Zieliński Kamil
 • Ziental Marcin
 • Ziółkowska Martyna
 • Zybała Krystian

Prosimy o zgłoszenie się nw. studentów w celu uzupełnia dokumentacji z praktyk:

 • Mateusz Krawczyk

Prosimy o zgłoszenie się nw. studentów w celu odbioru zeszytów praktyk (nieodebrane w najbliższych dniach zeszyty zostaną usunięte):

 • Paulina Dąbrowska
 • Małgorzata Durczyńska
 • Dariusz Nowak

Do odbioru są także zeszyty studentów niestacjonarnych II roku SUM (nieodebrane dzienniki zostaną usunięte).


Uwaga Studenci Stacjonarni I roki WF!

Informujemy, że można się zgłaszać do opiekunów merytorycznych w celu omówienia i oceny zeszytów z praktyk dydaktycznych. Prosimy o zgłaszanie się w godzinach dyżurów. Poniżej listy studentów:

dr Jacek Tarnas - Zakład Sportów Różnych i Organizacji Obozów (zeszyty będą omawiane we wrześniu br.; w razie konieczności wcześniejszego omówienia proszę o kontakt mailowy: ):


•    Ratajczyk Paulina
•    Reder Michał
•    Rolińska Agata
•    Rospenda Monika
•    Rudolf Artur
•    Sawicka Blanka
•    Schalotte Łukasz
•    Soboń Filip
•    Sokołowski Karol
•    Sommerfeld Maciej
•    Stankowiak Oskar
•    Stasiewicz Magdalena
•    Szar Cezary
•    Szłapak Sławomir
•    Szocińska Karolina
•    Szyc Łukasz
•    Szymański Damian
•    Szypulski Rafał
•    Ślugaj Szymon
•    Śmigowska Anna

dr Magdalena Król-Zielińska - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej


•    Hołtyn Justyna
•    Jańczyk Roman
•    Jaszcz Paulina
•    Jędrzejczak Artur
•    Kamińska Justyna
•    Kąkolewska Martyna
•    Kęsicka Sara
•    Knapik Dionizy
•    Kochmańska Agnieszka
•    Koronkiewicz Kornel
•    Kryszak Julia
•    Kubalewska Klaudia
•    Kudłacz Katarzyna
•    Kudła Kamil
•    Kujawa Karolina
•    Leporowska Magdalena
•    Lewandowska Magdalena
•    Lewandowski Krzysztof
•    Lisiak Eryk

dr Adam Kantanista - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej


•    Świdwa Jacek
•    Świtalski Hubert
•    Thom Damian
•    Tomkowiak Diana
•    Uliczka Marcin
•    Wąsowicz Jagoda
•    Wichrowski Michał
•    Wieromiej Krzysztof
•    Wilczyński Dominik
•    Wójcik Michalina
•    Wójcik Weronika
•    Zaorski Tomasz
•    Ząbkowski Kamil
•    Zborowski Filip
•    Zielińska Klaudia
•    Zielińska Sylwia
•    Ziemska Róża
•    Ziółkowska Weronika
•    Zywert Bartłomiej
•    Żuchowski Krystian

dr Joanna Borowiec - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej

•    Adamska Natalia
•    Andrzejewska Sara
•    Bartkowiak Łukasz
•    Bereźnicka Kamila
•    Bocheński Mariusz
•    Bojarski Patryk
•    Bonowska Daria
•    Branicka Katarzyna
•    Chmara Anna
•    Cichosz Remigiusz
•    Czerniak Karolina
•    Durczak Hubert
•    Fikus Bartosz
•    Frankowski Miłosz
•    Frąckowiak Katarzyna
•    Frydrych Patryk
•    Góra Arkadiusz
•    Gubernat Bartłomiej
•    Gumińska Paula

dr Agata Glapa - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej
- 7–8 czerwca (czwartek, piątek), 14-15 czerwca (czwartek, piątek). Zapraszam na omawianie zeszytów w godzinach 9:00-12:00, p. 402, IV piętro (budynek dydaktyczny). Dodatkowo, zawsze można przyjść na dyżur, który odbywa się we wtorki w godzinach 14:00-15:30.


•    Ludwicki Mateusz
•    Majcherek Kinga
•    Majdecka Andżelika
•    Markiewicz Jakub
•    Matras Maciej
•    Matuszak Anna
•    Mikołajczak Magdalena
•    Najmrodzki Błażej
•    Napierała Anna
•    Nowicki Krystian
•    Olejniczak Damian
•    Paszkiewicz Anna
•    Paterska Agnieszka
•    Pawlak Marcin
•    Piechowiak Julia
•    Pilarczyk Tomasz
•    Poniatowska Katarzyna
•    Purgał Karolina
•    Raczkowski Sebastian
•    Rakowski Mateusz


Uwaga Studenci I roku kierunku Wychowanie Fizyczne (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

W związku z realizacją w najbliższym semestrze praktyk wolontariackich przedstawiamy program praktyk oraz sprawozdanie, którego wypełnienie jest konieczne, aby zaliczyć praktykę.

Po zakończonych praktykach zbindowane sprawozdanie należy dostarczyć do Biura Obsługi Praktyk Studenckich - pokój 317. Tak jak w przypadku innych praktyk i przedmiotów, obowiązują trzy terminy (niedotrzymanie któregoś z nich skutkuje otrzymaniem oceny niedostecznej):

 • I termin - 4 września 2018,
 • II termin - 7 września 2018,
 • III termin - 14 września 2018.

Program praktyki wolontariackiej

Sprawozdanie z praktyki wolontariackiej

Przypominamy, że przed rozpoczęciem praktyk do Biura Obsługi Praktyk (pok. 317) należy dostarczyć umowę z placówką.


Uwaga Studenci Niestacjonarni II roku kierunek Wychowanie Fizyczne!

W Biurze Obsługi Praktyk można już odbierać umowy do szkół na praktyki psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne asystenckie w szkołach podstawowych, które należy zrealizować w trakcie semestru letniego.

Istnieje także możliwość wysłania umowy pocztą tradycyjną. W tym celu proszę o kontakt mailowy i podanie adresu, na który umowa powinna zostać wysłana ().

Po rozpoczęciu nowego semestru odbędzie się także spotkanie organizacyjne, podczas którego zostaną podane szczegóły na temat programów obu praktyk.


Przedstawiamy plan plaktyk na rok akademicki 2017/18:

WYCHOWANIE FIZYCZNE
SPORT


Uwaga Studenci!

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 będą obowiązywać poniższe godziny dyżurów:

 • Wtorek 10.00-13.00,
 • Środa 10.00-13.00,
 • Czwartek 10.00-13.00.

Możliwy jest także kontakt poza powyższymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

Dyżury dla studentów niestacjonarnych w soboty i niedziele będą podawane w aktualnościach na stronie internetowej Pracowni.


 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody