UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Pracownia Praktyk Pedagogicznych

Programy praktykPRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


I. Program praktyki psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej
 
A.  Cele przedmiotu:
 • zapoznanie z wiedzą na temat zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w pracy nauczyciela,
 • przygotowanie do prowadzenia  działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów,
 • poznanie specyfiki i funkcjonowania szkoły.
B. Treści programowe:
 • poznanie struktury organizacyjnej szkoły, dokumentacji pracy szkoły i nauczycieli, zapoznanie z warunkami pracy szkoły oraz realizowanymi przez szkołę zadaniami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • poznanie młodzieży, udział w dyżurach, opieka nad uczniami w czasie przerw, pomoc w organizacji imprez szkolnych,
 • praca dydaktyczno-wychowawcza – obserwacja lekcji wychowania fizycznego, lekcji wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych,
 • konsultacje z opiekunem praktyk, pedagogiem, psychologiem szkolnym dotyczące zagadnień psychologiczno-pedagogicznych.
C. Warunki zaliczenia praktyki przez studenta:
 • obecność na praktykach w wymaganym wymiarze (30 godzin),
 • realizacja całego programu praktyk,
 • uzyskanie pozytywnej oceny od nauczyciela-opiekuna prowadzącego praktykę w szkole,
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji z praktyk,
 • dostarczenie oceny nauczyciela, sprawozdania i dokumentacji w jednym z trzech terminów wyznaczonych przez Pracownię Praktyk Pedagogicznych.

II. Założenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w szkole podstawowej

Obserwacje lekcji wychowawczych (2 godziny) ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
 • tematykę zajęć,
 • formę komunikacji nauczyciela z uczniem,
 • schemat prowadzenia lekcji wychowawczej,
 • relacje interpersonalne pomiędzy wychowawcą a uczniem (w jaki sposób różnią się relacje ucznia z wychowawcą klasy a pozostałymi nauczycielami),
 • strukturę klasy (np. rolę poszczególnych uczniów w klasie, umiejętność współpracy w grupie).
Obserwacje lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych (10 godzin) ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
 • aktywność uczniów w grupie/strukturze formalnej i nieformalnej,
 • zachowanie i postawy uczniów podczas zajęć,
 • realizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami,
 • działania nauczyciela na rzecz bezpieczeństwa i dyscypliny,
 • sposoby motywowania uczniów podczas zajęć.
Zapoznanie z dokumentacją pedagogiczną:
 • związaną z działalnością nauczyciela (np. e-dziennik),
 • związaną z działalnością wychowawczą (np. wycieczki, wyjazdy),
 • związaną z działalnością psychologa/pedagoga.
Wywiad z pedagogiem/psychologiem na temat:
 • specyfiki problemów dzieci,
 • rodzaju podejmowanych działań z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • prowadzonej dokumentacji.
 Ogólna liczba godzin praktyki psychologiczno-pedagogicznej – 30 godzin (1 tydzień).PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


I. Program praktyki dydaktyczno-asystenckiej w szkole podstawowej
 
Praktyka dydaktyczna asystencka jest integralną częścią procesu kształcenia studentów i przewidziana jest w planie studiów II roku. Praktyka odbywa się w szkołach podstawowych i trwa 5 tygodni. Szczegółowy program praktyki zawiera konkretne zadania oaz wykaz liczby godzin przewidzianych dla pracy studenta w szkole.

A. Cele praktyki:
 • bezpośrednie poznanie całokształtu działalności szkoły podstawowej,
 • poznanie zakresu pracy nauczyciela wychowania fizycznego,
 • bezpośrednie poznanie warunków do realizacji programu kultury fizycznej.
B. Zadania praktyki.
 • poznanie organizacji szkoły,
 • zaznajomienie się z planem dydaktyczno-wychowawczym,
 • poznanie warunków pracy ze szczególnym uwzględnieniem wychowania fizycznego i sportu szko1nego,
 • poznanie młodzieży (zainteresowania, postępy w nauce, rozwój psychomotoryczny itp.),
 • hospitacja zajęć wychowania fizycznego na wszystkich poziomach nauczania ze szczególnym uwzględnieniem klas 1-3,
 • asystowanie w czynnościach dydaktyczno-wychowawczych,
 • prowadzenie lekcji.
Na podstawie szczegółowego programu, student wraz z nauczycielem – opiekunem praktyk opracowuje indywidualny dzienny plan pracy. Studenta obowiązuje 6-godzinny dzień pracy, a w ciągu całej praktyki 150 godzin (5 tygodni).
 
II. Obowiązki studenta na praktyce.
 
Studenta odbywającego praktykę w szkole obowiązuje regulamin studiów AWF w Poznaniu oraz przepisy i zarządzenia władz oświatowych i dyrekcji szkoły:
 • student na praktyce reprezentuje Akademię Wychowania Fizycznego. W związku z tym studenta obowiązuje Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów.
 • praktykant prezentuje właściwą postawę – godną przyszłego wychowawcy młodzieży w realizacji wszystkich zadań określonych programem praktyki.
 • student praktykę rozpoczyna od zgłoszenia się u dyrektora szkoły.
 • wspólnie z nauczycielem – opiekunem zapoznaje się z warunkami szkoły, szczególnie w zakresie wychowania fizycznego i sportu.
 • aktywnie włącza się we wszystkie problemy szkoły jako instytucji kształcącej i wychowującej dzieci i młodzież.
 • zobowiązany jest do codziennego 6-godzinnego pobytu w szkole. W przypadkach wynikających z potrzeb dydaktycznych i wychowawczych pobyt studenta w szkole może być wydłużony (dotyczy to zarówno godzin popołudniowych, jak i dni wolnych od zajęć).
 • sumiennie wykonuje zadania wynikające z programu praktyki oraz wszystkie polecenia dyrektora szkoły, nauczyciela – opiekuna i metodyka AWF.
 • student prowadzi na bieżąco wymaganą dokumentacje praktyki.
 • praktykant szczególnie starannie przygotowuje się pisemnie do samodzielnego prowadzenia zajęć.
 • w terminie umówionym z opiekunem przedkłada do omówienia i zatwierdzenia opracowane osnowy lub konspekty lekcji wychowania fizycznego.
 • w wyznaczonym przez Pracownię Praktyk czasie oddaje kompletną dokumentację tzn. dziennik praktyk, sprawozdanie oraz ocenę nauczyciela-opiekuna (załączniki w zeszycie praktyk).
III. Kryteria zaliczenia praktyki.
 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
 • odbycie praktyki przewidzianej programem studiów w terminie i miejscu wyznaczonym przez Uczelnię.
 • pełne wykonanie planu praktyki w zakresie obserwowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz wykonanie wszystkich innych zadań wynikających z programu praktyki.
 • wykazanie nienagannej postawy oraz podporządkowanie się przepisom i poleceniom uczelni i szkoły.
 • zaangażowanie i działania studenta w trosce o dobro dziecka.
 • wykazanie postępu we wszystkich czynnościach dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych w miejscu praktyki.
 • prowadzenie na bieżąco całej dokumentacji praktyk wg ustalonych wzorów.
 • uzyskanie pozytywnych opinii i ocen wystawionych przez nauczyciela – opiekuna oraz metodyka AWF.
 • terminowe złożenie dokumentacji po zakończeniu praktyki.
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


I. Program praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej
 
Praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej jest kontynuacją przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Realizowana jest przez studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji.

A. Cele praktyki dotyczą:
 • poznania całokształtu pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szkoły,
 • poszerzenia i pogłębienia dotychczas zdobytych wiadomości o pracy szkoły jako placówki dydaktyczno-wychowawczej,
 • poznanie zadań i obowiązków oraz form i metod pracy nauczyciela wychowania fizycznego,
 • realizacji programu nauczania na tle warunków bazowo-sprzętowych szkoły.
B. Zadania praktyki obejmują:
 • pogłębienie znajomości pracy szkoły, struktury, form, metod itp.
 • działalność dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną szkoły,
 • dokumentację szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego,
 • konfrontację wiadomości i umiejętności wyniesionych z Uczelni i poprzednich praktyk z pracą nauczyciela wychowania fizycznego,
 • poznania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego,
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i współpraktykantów,
 • samodzielne prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • uczestniczenie w spotkaniach zespołów metodycznych,
 • udział w zebraniach i konferencjach,
 • prowadzenie określonej dokumentacji praktyki,
 • inne prace wynikające z zadań szczegółowych praktyki.
Na podstawie szczegółowego programu, student wraz z nauczycielem – opiekunem praktyk opracowuje indywidualny dzienny plan pracy. Studenta obowiązuje 6-godzinny dzień pracy, a w ciągu całej praktyki 60 godzin (2 tygodnie). Za zrealizowanie i zaliczenie praktyki w szkole podstawowej student otrzymuje 4 punkty ECTS.

ZADANIA PROGRAMOWE SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE SPOSÓB REALIZACJI
Poznanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szkoły -       struktura organizacyjna szkoły
-       plany pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
-       formy organizacyjne zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowych zajęć do wyboru, sportu, rekreacji i ćwiczeń korekcyjnych.
-       współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
-       organizacja opieki lekarskiej oraz współpraca nauczycieli wychowania fizycznego z pracownikami służby zdrowia
-       poznanie warunków pracy w zakresie wychowania fizycznego w szkołach
 
- rozmowy i wywiady z dyrektorem szkoły
- analiza dokumentów,
- udział w zebraniach i naradach odbywających się w szkole,
- rozmowy z nauczycielami wf
- wywiad z pracownikami służby zdrowia,
- rozmowa z nauczycielami innych przedmiotów i wychowawcą klasy.    
 
 
Poznanie dzieci i młodzieży
 
-       diagnoza  rozwoju psychomotorycznego i sprawności fizycznej uczniów,
-       zainteresowania uczniów kulturą fizyczną wyrażające się ich udziałem w sporcie szkolnym i pozaszkolnym.
-       stan zdrowia uczniów,
-       problemy związane z sytuacjami wychowawczymi (agresja, przemoc, nadpobudliwość, deficyt uwagi),
-       udział dzieci i młodzieży w organizacjach i kołach zainteresowań.
 
 
- wywiad z nauczycielami wf,
- obserwowanie zajęć wf,
- wywiady z pracownikami służby zdrowia,
- wywiady z psychologiem i pedagogiem w szkole,
- wywiady z wychowawcami przydzielonych klas i opiekunami organizacji i kół zainteresowań,
- przeprowadzenie
Zapoznanie się z dokumentacją pracy nauczyciela dokumenty ogólnoszkolne:
-       statut szkoły
-       szkolny program wychowawczy
-       szkolny program profilaktyki
-       wewnątrzszkolny system oceniania
-       inne np. z wdrażanych programów, projektów, systemów
dokumenty związane z wychowaniem fizycznym:
-       program nauczania
-       przedmiotowy system oceniania
-       plan pracy – tematyka zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
-       dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej w szkole (karty zdrowia i inne)
-       narzędzia oceny i kontroli (testy, sprawdziany)
-       dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych
-       regulamin korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego
 
- szczegółowa analiza dokumentów


II. Obowiązki studenta na praktyce.
 
Praktyka służy przygotowaniu studentów do pracy w konkretnych warunkach szkoły. Wiadomości i umiejętności oraz doświadczenie zdobyte na zajęciach w Uczelni powinny być wykorzystane w trakcie praktyki. Praktyka ma przygotować studenta do całokształtu działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych nauczyciela wychowana fizycznego. Praktyka powinna rozwijać kreatywność studenta i skłaniać do wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju. Obowiązki studenta na praktyce przedstawiono poniżej.
 • student na praktyce reprezentuje Akademię Wychowania Fizycznego. W związku z tym studenta obowiązuje Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów.
 • praktykant prezentuje właściwą postawę – godną przyszłego wychowawcy młodzieży w realizacji wszystkich zadań określonych programem praktyki.
 • student praktykę rozpoczyna od zgłoszenia się u dyrektora szkoły.
 • wspólnie z nauczycielem – opiekunem zapoznaje się z warunkami szkoły, szczególnie w zakresie wychowania fizycznego i sportu.
 • aktywnie włącza się we wszystkie problemy szkoły jako instytucji kształcącej i wychowującej dzieci i młodzież.
 • zobowiązany jest do codziennego 6-godzinnego pobytu w szkole. W przypadkach wynikających z potrzeb dydaktycznych i wychowawczych pobyt studenta w szkole może być wydłużony (dotyczy to zarówno godzin popołudniowych, jak i dni wolnych od zajęć).
 • sumiennie wykonuje zadania wynikające z programu praktyki oraz wszystkie polecenia dyrektora szkoły, nauczyciela – opiekuna i metodyka AWF.
 • student prowadzi na bieżąco wymaganą dokumentacje praktyki.
 • praktykant szczególnie starannie przygotowuje się pisemnie do samodzielnego prowadzenia zajęć.
 • w terminie umówionym z opiekunem przedkłada do omówienia i zatwierdzenia opracowane osnowy lub konspekty lekcji wychowania fizycznego.
 • w wyznaczonym przez Pracownię Praktyk czasie oddaje kompletną dokumentację tzn. dziennik praktyk, sprawozdanie oraz ocenę nauczyciela-opiekuna (załączniki w zeszycie praktyk).
III. Kryteria zaliczenia praktyki.
 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
 • odbycie praktyki przewidzianej programem studiów w terminie i miejscu wyznaczonym przez Uczelnię.
 • pełne wykonanie planu praktyki w zakresie obserwowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz wykonanie wszystkich innych zadań wynikających z programu praktyki.
 • wykazanie nienagannej postawy oraz podporządkowanie się przepisom i poleceniom uczelni i szkoły.
 • zaangażowanie i działania studenta w trosce o dobro dziecka.
 • wykazanie postępu we wszystkich czynnościach dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych w miejscu praktyki.
 • prowadzenie na bieżąco całej dokumentacji praktyk wg ustalonych wzorów.
 • uzyskanie pozytywnych opinii i ocen wystawionych przez nauczyciela – opiekuna oraz metodyka AWF.
 • terminowe złożenie dokumentacji po zakończeniu praktyki.

Kontakt

mgr Paweł Lisowski
specjalista ds. praktyk pedagogicznych


Nowy Budynek Dydaktyczny, III piętro pok. 317
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel./fax: (61) 835 52 06
e-mail:

DyżuryInformujemy, że w roku akademickim 2017/2018 będą obowiązywać poniższe godziny dyżurów:

 • Wtorek 10.00-13.00,
 • Środa 10.00-13.00,
 • Czwartek 10.00-13.00.

Możliwy jest także kontakt poza powyższymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

Dyżury dla studentów niestacjonarnych w soboty i niedziele będą podawane na stronie internetowej Pracowni.


Skierowania

 


Dokumenty do pobrania

.

Zeszyty Praktyk


Zeszyty do praktyk realizowanych na kierunku Wychowanie Fizyczne są do nabycia w uczelnianej księgarni, znajdującej się przy wejściu głównym.

Wymagania dotyczące zeszytów do praktyk realizowanych na kierunku Sport należy ustalić z opiekunami specjalizacji.

Opiekunowie

...

Szkoły Ponadgimnazjalne

...

Gimnazja

Gimnazja na terenie Poznania i okolic, w których studenci mogą odbywać praktyki dydaktyczne i psychologiczno-pedagogiczne:

 

 1. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Powstańców Wlkp. 3,61-895 Poznań
 2. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi nr 2, al. Niepodległości 32/40, 61-714 Poznań
 3. Gimnazjum nr 4, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań
 4. Społeczne Gimnazjum nr 4, os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań
 5. Gimnazjum nr 6, os. Przyjaźni 136, 61-686 Poznań
 6. Gimnazjum nr 7, os. Zwycięstwa 101, 61-643 Poznań
 7. Gimnazjum nr 9, os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
 8. Gimnazjum nr 12, os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
 9. Gimnazjum nr 20, ul. Główna 42, 61-007 Poznań
 10. Gimnazjum nr 21, ul. Nieszawska 21, 61-022 Poznań
 11. Gimnazjum nr 23, os. Jagiellońskie 128, 61-223 Poznań
 12. Gimnazjum nr 26, 61-288 Poznań, os. Czecha 59
 13. Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, os. Stare Żegrze 1, 61-245 Poznań
 14. Gimnazjum nr 29, ul. Tarnowska 27, 61-323 Poznań
 15. Gimnazjum nr 30, ul. Głuszyna 187, 61-329 Poznań
 16. Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Sportowymi nr 3, os. Piastowskie 65, 61-156 Poznań
 17. Gimnazjum nr 40, ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań
 18. Gimnazjum nr 42, ul. Św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań
 19. Gimnazjum nr 43, ul. Łozowa 53, 61-448 Poznań
 20. Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14, 61-432 Poznań
 21. Gimnazjum nr 51, ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań
 22. Gimnazjum nr 53, ul. Winklera 9/11, 60-246 Poznań
 23. Gimnazjum nr 54, ul. Newtona 2, 60-613 Poznań
 24. Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integr. nr 2, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań
 25. Gimnazjum nr 56, ul. Promyk 4, 60-393 Poznań
 26. Gimnazjum nr 58, ul. Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
 27. Gimnazjum nr 60, ul. Bukowska 53, 60-356 Poznań
 28. Gimnazjum nr 63, ul. Drzymały 4/6, 60-613 Poznań
 29. Gimnazjum nr 64, os. Winiary 2, 60-655 Poznań
 30. Gimnazjum nr 65, ul. Hezjoda 15, 60-476 Poznań
 31. Gimnazjum Dwujęzyczne, ul. Bukowska, Poznań
 32. Poznańska Szkoła Chóralna, ul. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
 33. Zespół Szkół Zakonu Pijarów, os. Jana III Sobieskiego 114, 60 - 688 Poznań
 34. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań
 35. Gimnazjum w Koziegłowach, Koziegłowy 62-028, ul. Piaskowa 15

 

W zależności od liczby nauczycieli, powyższe szkoły mogą jednocześnie przyjąć na praktyki od 1 do 4 studentów. W pozostałych szkołach na terenie Poznania można odbywać praktyki jedynie po dostarczeniu pisemnej zgody dyrekcji.

Szkoły Podstawowe

 

Szkoły Podstawowe na terenie Poznania i okolic, w których studenci mogą odbywać praktyki dydaktyczne i psychologiczno-pedagogiczne:


1.    Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań
2.    Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Rawicka 12/14, 60-113 Poznań
3.    Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4, os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań
4.    Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Traugutta 42, 61-514 Poznań
5.    Szkoła Podstawowa nr 6, os. Rusa 56, 61-254 Poznań
6.    Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Galileusza 14, 60-159 Poznań
7.    Szkoła Podstawowa nr 11, os. Wichrowe Wzgórze 119, 61-678 Poznań
8.    Szkoła Podstawowa nr 12, os. Zwycięstwa 101, 61-643 Poznań
9.    Szkoła Podstawowa nr 13, al. Niepodległości 32/40, 61-714 Poznań
10.    Szkoła Podstawowa nr 15, os. Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań
11.    Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Łozowa 77, 60-448 Poznań
12.    Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Norwida 21, 60-867 Poznań
13.    Szkoła Podstawowa nr 27, os. Winiary 2, 60-655 Poznań
14.    Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Chojnicka 57, 60-480 Poznań
15.    Szkoła Podstawowa Nr 29, os. Pod Lipami 105, Poznań 61-638
16.    Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Różana 1/3, 61-571 Poznań
17.    Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań
18.    Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Sarmacka 105, 61-616 Poznań
19.    Szkoła Podstawowa nr 50, os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań
20.    Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37, 61-294 Poznań
21.    Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Głuszyna 187, 61-320 Poznań
22.    Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
23.    Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań
24.    Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Szczepankowo 74, 61-306 Poznań
25.    Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań
26.    Szkoła Podstawowa nr 64, os. Orła Białego 120, 61-251 Poznań
27.    Szkoła Podstawowa nr 65, os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
28.    Szkoła Podstawowa nr 69, ul. Jarochowskiego 62, 60-895 Poznań
29.    Szkoła Podstawowa nr 70, ul. Piękna 37, 60-591 Poznań
30.    Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Trybunalska 17/25, 60-325 Poznań
31.    Szkoła Podstawowa nr 75, ul. Powstańców Wlkp. 3, 61-895 Poznań
32.    Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań
33.    Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Św. Szczepana 3, 61-465 Poznań
34.    Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Tomickiego 16, 61-116 Poznań
35.    Szkoła Podstawowa nr 88, ul. Swoboda 53/55, 60-391 Poznań
36.    Poznańska Szkoła Chóralna, ul. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
37.    Zespół Szkół Zakonu Pijarów, os. Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań
38.    Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Poniatowskiego 16, Luboń-Żabikowo
39.    Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska, 62-028 Koziegłowy

 

W zależności od liczby nauczycieli, powyższe szkoły mogą jednocześnie przyjąć na praktyki od 1 do 4 studentów. W pozostałych szkołach na terenie Poznania można odbywać praktyki jedynie po dostarczeniu pisemnej zgody dyrekcji.

Opiekunowie

 • praktyki psychologiczno-pedagogiczne:

dr Ewa Koprowiak  - / tel.  61 835 54 19

 • praktyki dydaktyczne:

dr Joanna Borowiec - / tel. 61 835 52 05
dr Agata Glapa - / tel. 61 835 52 07
dr Adam Kantanista - / tel. 61 835 52 04
dr Magdalena Król-Zielińska - / tel. 61 835 52 05
dr Jacek Tarnas - / tel. 61 833 36 71

Terminy Praktyk


W roku akademickim 2017/2018 na kierunku Wychowanie Fizyczne obowiązują poniższe terminy praktyk:

Studia Stacjonarne:

 • praktyka w placówkach edukacyjnych - I rok - luty - maj 2018

terminy dostarczenia zeszytów: 8.06 / 15.06 / 22.06.2018

 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej - II rok - 16.04-20.04.2018

terminy dostarczenia zeszytów: 5.06 / 12.06 / 15.06.2017

 • praktyka dydaktyczna asystencka w szkole podstawowej - II rok - 23.04-25.05.2018

terminy dostarczenia zeszytów: 5.06 / 12.06 / 15.06.2017

 • praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej (1) - III rok - 25.09-13.10.2017

terminy dostarczenia zeszytów: 20.10 / 24.10 / 27.10.2017

 • praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej (2) - III rok - 26.02-23.03.2018

terminy dostarczenia zeszytów: 29.03 / 5.04 / 12.04.2018

 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej - I rok SUM - 20.11-24.11.2017

terminy dostarczenia zeszytów: 14.12 / 20.12.2017 / 4.01.2018

 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadgimnazjalnej (1) - I rok SUM - 27.11-8.12.2017

terminy dostarczenia zeszytów: 14.12 / 20.12.2017 / 4.01.2018

 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadgimnazjalnej - II rok SUM - 5.03-16.03.2018

terminy dostarczenia zeszytów: 22.03 / 29.03 / 5.04.2018

 • praktyka trenerska - II rok SUM - listopad-grudzień 2017


Studia Niestacjonarne:

 • praktyka w placówkach edukacyjnych - I rok - luty - maj 2018

terminy dostarczenia zeszytów: 17.06 / 24.06 / 30.06.2018

 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej - II rok - luty - maj 2018

terminy dostarczenia zeszytów: 17.06 / 24.06 / 30.06.2018

 • praktyka dydaktyczna asystencka w szkole podstawowej - II rok - luty - maj 2018
 

terminy dostarczenia zeszytów: 17.06 / 24.06 / 30.06.2018

 
 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej - I rok SUM - październik - grudzień 2017

terminy dostarczenia zeszytów: 7.01 / 14.01 / 21.01.2018

 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadgimnazjalnej (1) - I rok SUM - luty - maj 2018

terminy dostarczenia zeszytów: 17.06 / 24.06 / 30.06.2018

 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadgimnazjalnej - II rok SUM - marzec-kwiecień 2018

terminy dostarczenia zeszytów: 06.05 / 10.05 / 13.05.2018

 • praktyka trenerska - II rok SUM - listopad-grudzień 2017

Aktualności


Uwaga Studenci Niestacjonarni I roku SUM kierunku WF!

W związku z terminami dostarczenia dokumentacji z praktyk psychologiczno-pedagogicznych informujemy, że w Biurze Obsługi Praktyk (pok. 317) odbędą się dodatkowe dyżury w nw. terminach:

 • 13 stycznia (sobota) - godz. 15.15-16.00,
 • 20 stycznia (sobota) - godz. 11.15-12.15,
 • 27 stycznia (sobota) - godz. 11.15-12.15.
Przypominamy także, że dokumentację z praktyk można także dostarczyć w dni powszednie lub przesłać pocztą listem poleconym na adres uczelni z dopiskiem "Biuro Obsługi Praktyk".

Uwaga Studenci I roku SUM - Stacjonarni/Niestacjonarni!

W związku z realizowanymi w obecnym semestrze praktykami przypominamy, że zeszyt praktyk dydaktycznych jest do nabycia w uczelnianej księgarni, natomiast do praktyk psychologiczno-pedagogicznych obowiązuje poniższy dziennik (plik należy pobrać na dysk i otworzyć - ułatwi to prawidłowe wydrukowanie; musi on także zostać zbindowany):

Zeszyt praktyk psychologiczno-pedagogicznych w szkole ponadgimnazjalnej


Uwaga Studenci!

W najbliższych dniach odbędą się kolejne spotkania organizacyjne przed praktykami realizowanymi w obecnym semestrze:


 • niedziela, 5.11, 10.15-10.30, II SUM Niestacjonarny, kierunek WF, sala 025/026,
 • niedziela, 5.11, 10.30-10.45, I SUM Niestacjonarny, kierunek WF, sala 025/026,
 • poniedziałek, 6.11, 13.00-13.15, II SUM Stacjonarny (tylko grupy trenerskie: I i II), k. WF, sala 264,
 • poniedziałek, 6.11, 11.15-11.30, III Stacjonarny, kierunek SPORT, sala 025/026.Informujemy, że zmianie uległy terminy rozliczenia z praktykami dydaktycznymi. Poniżej aktualne terminy:
 • I termin: 30-31 października,
 • II termin: 6-7 listopada,
 • III termin: 8-10 listopada.
Wcześniej niż w powyższych terminach nie będzie możliwości przyjmowania zeszytów. Przepraszamy za zmiany.


Przedstawiamy plan plaktyk na rok akademicki 2017/18:

WYCHOWANIE FIZYCZNE
SPORTUwaga Studenci!

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 będą obowiązywać poniższe godziny dyżurów:

 • Wtorek 10.00-13.00,
 • Środa 10.00-13.00,
 • Czwartek 10.00-13.00.
Możliwy jest także kontakt poza powyższymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

Dyżury dla studentów niestacjonarnych w soboty i niedziele będą podawane w aktualnościach na stronie internetowej Pracowni.Informujemy, że do 13 października br. można odbierać sprawdzone przez metodyków w roku akademickim 2016/17 zeszyty praktyk. Po tym terminie zostaną one przekazane do zniszczenia.

Uwaga Studenci II roku WF!

Poniżej znajdują się podstawowe informacje związane z rozpoczynającymi się 25 września praktykami dydaktycznymi w szkołach podstawowych:

 • praktyki trwają od 25 września do 13 października br.,
 • studentów obowiazuje obecność w szkołach codziennie od rana do godzin popołudniowych,
 • praktyki mogą odbywać i uzyskać zaliczenie jedynie studenci, którzy przed ich rozpoczęciem dostarczyli podpisane umowy ze szkołami,
 • do dwutygodniowego planu znajdującego się w zeszycie należy dołączyć uzupełniony plan zajęć na trzeci tydzień (do pobrania: plan zajęć),
 • w razie nieobecności lub innych spraw uniemożliwiających realizację praktyk lub ich części należy niezwłocznie poinformować Pracownię Praktyk,
 • w celu zaliczenia praktyk należy dostarczyć kompletny zeszyt w wyznaczonych terminach: I - 20.10.2017; II - 24.10.2017; III - 27.10.2017.


Uwaga Studenci II roku WF!

W najbliższy piątek, 22 września, o godz. 10.30 w sali 025/026 odbędzie się spotkanie organizacyjne przed praktykami dydaktycznymi w szkole podstawowej. Szczegóły dotyczące terminów i warunków zaliczenia praktyk pojawią się także na stronie internetowej.
Uwaga Studenci II roku WF i I roku SUM!

Studenci, których zeszyty ocenia dr Jacek Tarnas proszone są o wpisanie sią na nabliższe terminy: 19, 21 i 25 września (link do zapisów). Dotyczy studentów, którzy nie mają jeszcze ocenionych zeszytów.  Uwaga Studenci II roku WF!

Prosimy o zgłaszanie się do opiekunów merytorycznych w celu omówienia i oceny zeszytów z praktyk dydaktycznych asystenckich w szkołach podstawowych. Prosimy o zgłaszanie się w godzinach dyżurów. Poniżej listy studentów:

dr Jacek Tarnas - Zakład Sportów Różnych i Organizacji Obozów
 • Sołtys Bartłomiej
 • Soszyńska Marta
 • Sporny Jakub
 • Sterczyński Marcin
 • Stodzierz Agata
 • Synowiec Paweł
 • Szabelska Jagoda
 • Szary Adrian
 • Szczerkowski Szymon
 • Szklarski Adrian
 • Szmytka Damian
 • Szymańska Joanna
 • Szymczak Zbigniew
 • Tomaszczyk Hubert
 • Urbaniak Weronika
 • Wawrzyniak Jakub
 • Wiączek Joanna
 • Wierucki Remigiusz
 • Wiśniewska Joanna
 • Wojciechowski Tomasz
 • Wojewódzka Monika
 • Wojtkowiak Paulina
 • Woliński Robert
 • Wolniewicz Szymon
 • Wołowicz Beata
 • Wypijewska Martyna
 • Zając Roksana
 • Zaręba Julia
 • Zarówny Jakub
 • Zielnica Kamil
 • Zimny Natalia
 • Zubko Patrycja
dr Magdalena Król-Zielińska - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej
 • Kolbertowicz Greta
 • Kołaczyk Gabriela
 • Kopczewski Karol
 • Korpik Dominik
 • Kowalczyk Emilia
 • Krzewina Piotr
 • Krzyśka Dominik
 • Kubot Mikołaj
 • Kujawa Mateusz
 • Kuligowski Dominik
 • Kuts Grzegorz
 • Kwiatkowski Mikołaj
 • Lanski Aleksander
 • Lech Piotr
 • Lewandowska Joanna
 • Linka Kamil
 • Lipiec Sebastian
 • Lis Ewa
 • Łusiewicz Maciej
 • Maciołek Jakub
 • Maćkowiak Mariusz
 • Majchrowski Krzysztof
 • Majek Anna
 • Marciniak Martyna
 • Marek Martyna
 • Matuszewska Anna
 • Michalski Mateusz
 • Mogiłka Maciej
 • Morawski Mikołaj
 • Musiał Bartosz
 • Niedbalska Sonia
 • Niedzielski Marcin
dr Adam Kantanista - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej
 • Adamowicz Mikołaj
 • Andrzejak Mikołaj
 • Aniśko Bartosz
 • Antczak Damian
 • Balcerowska Daria
 • Betz Zuzanna
 • Białostocka Karolina
 • Biegański Martin
 • Buchner Klaudia
 • Cegielski Bartosz
 • Chromińska Patrycja
 • Chrzanowska Angelika
 • Cibe Kamila
 • Cichowicz Michał
 • Cichowski Grzegorz
 • Czarnecki Andrzej
 • Czarnobaj Tomasz
 • Czemerys Kinga
 • Dąbrowska Paulina
 • Dembowski Wojciech
 • Deniz Jakub
 • Derwich Aneta
 • Disterheft Edyta
 • Długosz Axel
 • Domańska Marta
 • Durczyńska Małgorzata
 • Dworczak Klaudia
 • Dzierbun Hubert
 • Eitner Michał
 • Elińska Zuzanna
 • Fabjański Robert
 • Frankowski Dorian
dr Joanna Borowiec - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej
 • Garcorz Grzegorz
 • Giętkowski Szymon
 • Gołębiewska Stella
 • Grochowska Sandra
 • Grycman Bartosz
 • Grzegorek Weronika
 • Grzelak Rafał
 • Grzemski Robert
 • Grześkowiak Agata
 • Guzowska Agnieszka
 • Halak Klaudia
 • Hałas Damian
 • Hirsh Mikołaj
 • Jabłońska Agnieszka
 • Janelt Wiktoria
 • Jańczak Karolina
 • Jaroszczak Tomasz
 • Jaroszewicz Paulina
 • Jasiewicz Artur
 • Juszczak Tomasz
 • Kaczor Jakub
 • Kadylak Sebastian
 • Kaliszan Krzysztof
 • Karkoszka Tomasz
 • Karnecki Błażej
 • Kasica Jakub
 • Kasjaniuk Agata
 • Kasprzyk Katarzyna
 • Klemczak Krzysztof
 • Klimacka Weronika
 • Kobyliński Michał
mgr Mateusz Ludwiczak - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej
 • Nowacki Dominik
 • Nowacki Marcel
 • Nowak Adrian
 • Nowak Dariusz
 • Nowak Kamila
 • Nowak Marta
 • Nowak Mikołaj
 • Olejnicka Zuzanna
 • Ołdakowska Aleksandra
 • Opic Mikołaj
 • Pachurka Paulina
 • Paciorek Adam
 • Pawlak Filip
 • Pawłowski Mikołaj
 • Piasecka Ksenia
 • Piasecki Robert
 • Pieczarka Kamil
 • Piskunova Anna
 • Plucińska Anita
 • Pomieciński Łukasz
 • Rajmann Artur
 • Ratajczak Piotr
 • Rosik Paulina
 • Rybarczyk Szymon
 • Ryczak Maja
 • Rydzyński Robert
 • Rzewińska Izabela
 • Rzysko Daniel
 • Serafin Damian
 • Skompski Dawid
 • Skóra Paweł
 • Skórczyński Krystian

Uwaga Studenci I roku SUM!

Informujemy, że można się zgłaszać do opiekunów merytorycznych w celu omówienia i oceny zeszytów z praktyk dydaktycznych w gimnazjach. Prosimy o zgłaszanie się w godzinach dyżurów. Poniżej listy opiekunów i studentów:

dr Jacek Tarnas - Zakład Sportów Różnych i Organizacji Obozów
 • Monika Kowalska
 • Kinga Tratwal
 • Patryk Rychlik
 • Marcin Roszkowicz
 • Ludmiła Czuk
 • Paulina Kosmalska
 • Hubert Galant
 • Jakub Zeman
 • Kacper Szpak
 • Daniel Bartłomiejczyk
 • Jakub Wiśniewski
 • Martyna Widyńska
 • Marcin Parus
 • Olga Jankowska
 • Tomasz Szczepański
 • Kacper Koszal
 • Piotr Słabuszewski
 • Kinga Sobieska
 • Nina Tomaszewska
 • Karolina Andrzejewska
dr Magdalena Król-Zielińska - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej
 • Robert Belnik
 • Dominika Lewińska
 • Rafał Nojgebauer
 • Adrian Krokosz
 • Adriana Piotrowska
 • Jakub Nadolski
 • Tomasz Maciejewski
 • Przemysław Lewandowski
 • Magdalena Lewandowska
 • Sandra Lichtenstein
 • Kamil Pawlicki
 • Damian Drewnowski
 • Michał Szczupak
 • Mateusz Krawczyk
 • Bartosz Majewski
 • Emilia Dziubańska
 • Michał Szarejko
 • Bartosz Dykaw
 • Karol Witkowski
 • Miłosz Sroczyński
dr Adam Kantanista - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej
 • Agata Polowczyk
 • Sonia Nowak
 • Krzysztof Jankowski
 • Aleksandra Gracz
 • Marta Jaworska
 • Tomasz Zapłata
 • Marcin Stachowski
 • Katarzyna Mendowska
 • Łukasz Rozpędowski
 • Marcin Żurczak
 • Mikołaj Kozubiński
 • Anna Wojtaszak
 • Tomasz Krzyżan
 • Paulina Lewandowska
 • Jacek Nowak
 • Dagmara Kaszubiak
 • Bartosz Paniączyk
 • Artur Zawadzki
 • Basia Zydorczak
 • Julia Przewoźna
dr Joanna Borowiec - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej
 • Michalina Grobelna
 • Dawid Kwiatkowski
 • Ewelina Szymyślik
 • Dagmara Zdunowska
 • Jakub Witczak
 • Patryk Popiel
 • Michael Turski
 • Szymon Kozłowski
 • Piotr Jaroński
 • Julia Ciążyńska
 • Katarzyna Górska
 • Oleksandr Lohin
 • Katarzyna Baranowska
 • Martyna Truśkiewicz
 • Martyna Kowalak
 • Aleksandra Paczkowska
 • Marta Nowak
 • Adrian Zasada
 • Anna Stankowska
 • Dmytro Zaichenko
mgr Mateusz Ludwiczak - Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej
 • Kinga Skoczylas
 • Angelina Bentkowska
 • Małgorzata Jędrzejewska
 • Karolina Świątek
 • Karolina Pielin
 • Agata Cerajewska
 • Anna Zawadzka
 • Aleksandra Miszczyńska
 • Adrianna Jujeczka
 • Witold Natkaniec
 • Marek Kurek
 • Katarzyna Kłosowska
 • Joanna Koska
 • Piotr Krauze
 • Małgorzata Dzięgielewska
 • Iwona Gaca
 • Karolina Lewandowska
 • Norbert Grzelak
 • Tomasz Jankowiak
 • Artur Kacprzak