Zakład Żywności i Żywienia

Publikacje artykułów

Autorzy w ciągu trzech miesięcy po konferencji mogą bezpłatnie zgłosić do druku wygłoszone prace do następujących czasopism: Human Movement, Medicina Sportiva, Medycynie Sportowej, Nowa Medycyna, Nowiny Lekarskie i Postępy Nauk Medycznych. Istnieje też możliwość odpłatnego druku prac w anglojęzycznej New Medicine. Druk prac nastąpi po uzyskaniu pozytywnych recenzji w regularnych numerach danego czasopisma.
  Publication

Three months after the conference, the authors may submit their articles free of charge to the following journals: Human Movement, Medicina Sportiva, Polish Journal of Sports Medicine, Nowa Medycyna, Nowiny Lekarskie and Postępy Nauk Medycznych. It is also possible to publish articles in New Medicine at additional fee. The articles will be published in the regular issues of the journals after receiving positive reviewers' scores.
Koszt uczestnictwa

Opłata konferencyjna wynosi 390 zł i obejmuje koszty:

* wpisowego,
* materiałów konferencyjnych,
* zakwaterowania,
* wyżywienia,
* imprez towarzyszących,
* druku prac po recenzji w czasopismach: Human Movement, Medycyna Sportowa, Medicina Sportiva, Nowa Medycyna, Nowiny Lekarskie i Postępy Nauk Medycznych.

Istnieje także możliwość odpłatnego druku prac w anglojęzycznej New Medicine.

Prosimy o nadsyłanie opłaty konferencyjnej do 21 maja 2013 roku na konto:

Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu,
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań,
nr konta: Bank Handlowy SA Warszawa,
Oddział Poznań,
nr 36103012470000000034732000


z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, numerem NIP i dopiskiem: „Żywienie - Ruch - Zdrowie"
  Conference fee

The conference fee is 390 PLN and includes:

* entrance fee,
* conference materials,
* accommodation,
* full board,
* entertainment,
* the cost of printing articles (after review) in Human Movement, Polish Journal of Sports Medicine, Medicina Sportiva, Nowiny Lekarskie, Nowa Medycyna and Postępy Nauk Medycznych.

It is also possible to publish articles in New Medicine at additional fee.

Conference fee should be paid up until 21st of May 2013 into the account:

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
ul. Królowej Jadwigi 27/39,
61-871 Poznań, Polska
Bank account:
Bank Handlowy SA Warszawa, Polska
Oddział Poznań,
36103012470000000034732000


Please write your name and the name of the Conference: „Żywienie - Ruch - Zdrowie".
Komitet Naukowy/Scientific Committee

prof. dr hab. Stanisław Berger, prof. dr hab. Jadwiga Biernat, prof. dr hab. Anna Brzozowska, prof. dr hab. Wojciech Chalcarz, dr hab. Jan Czeczelewski prof. nadzw., prof. dr hab. med. Alina Dobrzańska, prof. dr hab. Ewa Flaczyk, prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska, prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger, prof. dr hab. med. Marian Grzymisławski, prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, prof. dr hab. Jan Jeszka, prof. dr hab. Andrzej Klimek, prof. dr hab. Aleksandra Kochańska-Dziurowicz, mgr Piotr Kołodziejczak, prof. dr hab. Józef Korczak, prof. dr hab. Stanisław Kowalik, prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, prof. dr hab. Juliusz Przysławski, prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz, prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński, prof. dr hab. Krzysztof Sobiech, prof. dr hab. med. Wanda Stryła, dr hab. Marek Stuczyński, prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak, dr Wiesław Tomaszewski, prof. dr hab. Lidia Wądołowska, dr hab. Andrzej Wieczorek prof. nadzw., prof. dr hab. Adam Zając, dr hab. Krystyna Żelazna prof. nadzw.
Kontakt z organizatorami

Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów:
061 835 52 86
lub
061 835 52 87
oraz mailowo:
   Contact

In order to receive any other information, please contact us:
Telephone: +48 61 835 52 86
or
+48 61 835 52 87
E-mail:
Zgłoszenia

Do dnia 15 maja 2013 roku prosimy o nadsyłanie drogą elektroniczną zgłoszeń i streszczeń. Aby przesłać zgłoszenie, prosimy o pobranie pliku Zgłoszenie_Malta 2013 i odesłanie wypełnionego na adres mailowy konferencji .

Aby przesłać streszczenie prosimy o pobranie pliku Streszczenie_Malta 2013, wypełnienie go według podanego wzoru i odesłanie na adres mailowy konferencji .

Każdy uczestnik konferencji może zgłosić nie więcej niż dwie prace.

Streszczenie w języku polskim lub angielskim należy napisać 12-punktową czcionką Times New Roman. Nie może ono przekraczać 2000 znaków i musi posiadać następującą strukturę:
 • tytuł pracy (pogrubiona czcionka, wielkie litery);
 • pełne imię/imiona i nazwisko autora/ów (pogrubiona czcionka);
 • nazwę instytucji (normalna czcionka);
 • cel pracy;
 • materiał i metody;
 • wyniki (bez tabel i rysunków);
 • wnioski.

Streszczenia będą wydrukowane po recenzji w czasopiśmie Medycyna Sportowa.
    Registration

The application forms and the abstracts should be sent up until 15st of May 2013.

To register, please download the file Registration_Malta_2013, fill in and send to the address .

To submit abstract, please download the file  Abstract_Malta_2013, fill in and send to the address .

Each participant may submit up to two abstracts.

Abstract should not be longer than 2000 signs (A4; left margin: 3,5 cm, right margin: 1,5 cm, upper and lower margins: 2,5 cm each), 1,5 spacing, Times New Roman 12 font. The abstract should include:
 • the title (in capital bold letters),
 • the authors' names and surnames (in bold),
 • the name of the institution,
 • the aim of the research,
 • material and methods,
 • results (without any tables or figures),
 • conclusions.

All the abstracts will be published after review in the Polish Journal of Sports Medicine.
Miejsce obrad
Camping Malta

ul. Krańcowa 98, 61-036 Poznań

Tel.: 061 876 61 55 lub 061 876 62 03

Fax: 061 876 62 83

E-mail:

Ośrodek Malta jest jednym z najnowocześniejszych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Znajdują się tu: igielitowy stok narciarski, tor saneczkowy, wypożyczalnie sprzętu wodnego, mini golf, ścieżki do jazdy na rolkach i rowerowe oraz punkty gastronomiczne.
Komitet Organizacyjny / Organising Committee

Przewodniczący / Chairperson
prof. dr hab. Wojciech Chalcarz
Kierownik Zakładu Żywności i Żywienia / Head of the Food and Nutrition Department
Tel.: 061 835 52 87
E-mail: ; ;

Sekretarz / Secretary
mgr Jolanta Erdei
Tel.: 061 835 52 86
E-mail:

Członkowie / Members
dr inż. Monika Radzimirska-Graczyk ( )
dr Sylwia Merkiel ( )
mgr inż. Bernadeta Surosz ( )
mgr Natalia Popierz-Rydlewska ( )
Opiekun Naukowy:
prof. dr hab. Wojciech Chalcarz,


Informacje ogólne
Naukowe Koło Żywienia Człowieka powstało 2 kwietnia 2004 roku z inicjatywy prof. nadzw. AWF dr hab. Wojciecha Chalcarza, który do dnia dzisiejszego jest jego opiekunem. Głównym celem działalności Naukowego Koła Żywienia Człowieka jest zachęcenie studentów do zgłębiania wiedzy żywieniowej oraz rozwijania ich zainteresowań w tej dziedzinie. Do Koła mogą zapisać się studenci wszystkich Wydziałów naszej Uczelni i w zależności od swoich zainteresowań mogą współpracować z pracownikami naukowymi obu naszych Wydziałów. Ta koncepcja pracy znalazła poparcie wśród władz Uczelni i PT Dziekanów.

Co się dzieje na spotkaniach?
Tematy realizowane przez członków Koła Naukowego są związane z problematyką badawczą pracowników Zakładu, jak również są spełnieniem indywidualnych zainteresowań studentów. Do tej pory odbyły się między innymi spotkania pt.:

 • „Preferencje pokarmowe w życiu człowieka",
 • „Nie daj się cukrzycy!",
 • „W restauracji sieci TGI Friday's",
 • „Stosuj dietę Morza Śródziemnego",
 • „Syndrom gotowości anorektycznej",
 • „Życie z nadciśnieniem".

Szczególnie ciekawymi wydarzeniami w działalności Koła Naukowego były prezentacje przedstawiane przez studentów z różnych krajów, studiujących na naszym wydziale w ramach programu Socrates, którzy przedstawiali kulturę żywieniową swoich krajów oraz przygotowywali swoje narodowe potrawy, degustowane później przez uczestników spotkania. Dzięki temu nasi polscy studenci mieli szansę zapoznać się między innymi z kuchnią:

 • kubańską,
 • portugalska,
 • grecką,
 • szwedzką,
 • turecką.

Jedno ze spotkań, prowadzone przez prof. nadzw. AWF dr hab. Wojciecha Chalcarza, odbyło się w supermarkecie Tesco i miało na celu zapoznanie studentów z praktycznymi zasadami wyboru i kupna produktów spożywczych.

Podczas Konferencji „Biologiczne, psychologiczne i społeczno-kulturowe wymiary cielesności ludzkiej" organizowanej w dniach 23-24 czerwca 2006 roku w Poznaniu w ramach Festiwalu Nauki i Kultury Studenckiej, członkowie naszego Koła Naukowego prezentowali swoje prace:

 • Jakub Pawłowski: Ocena zachowań zdrowotnych studentów TiR pod kątem zagrożenia nowotworami.
 • Karol Szymański, Joanna Milewska: Ocena syndromu gotowości anorektycznej studentek TiR.
 • Agatha Taraska: Ocena bazy gastronomicznej poznańskich szkół sportowych.
 • Daria Pach, Żaneta Lasak: Aktywność ruchowa dzieci w wieku przedszkolnym.

Członkowie Koła Naukowego są również współautorami czterech doniesień prezentowanych na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Żywienie - Ruch - Zdrowie", która odbyła się w czerwcu 2007 roku na Campingu Malta w Poznaniu.
[brak]
STUDIA I STOPNIA - wykładane przedmioty (w nawiasach podano specjalność, w ramach której przedmiot jest realizowany):

I rok:

 • Żywienie człowieka (dla wszystkich specjalności)


II rok:

 • Edukacja zdrowotna w turystyce i rekreacji (dla wszystkich specjalności)
 • Podstawy technologii przygotowania posiłków (Dietetyka w turystyce i rekreacji)
 • Podstawy dietetyki (Dietetyka w turystyce i rekreacji)
 • Żywienie w rozwoju ontogenetycznym (Dietetyka w turystyce i rekreacji)
 • Fizjologia żywienia (Dietetyka w turystyce i rekreacji)
 • Gastronomia hotelowa (Hotelarstwo)


III rok:

 • Dietetyka ze wspomaganiem żywieniowym i dopingiem (Dietetyka w turystyce i rekreacji)
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia (Dietetyka w turystyce i rekreacji)
 • Elementy dietetyki ze wspomaganiem żywieniowym (Rekreacja)
 • Tradycje kulinarne świata (Turystyka kulturowa)
 • Treści w ramach przedmiotu Ekoturystyka (Ekoturystyka)


Przedmioty do wyboru:

 • Diety odchudzające (redukcyjne) i ich stosowanie
 • Polskie tradycje kulinarne
 • Organizacja przyjęć z elementami obsługi konsumenta
 • Podstawy technologii przygotowania posiłków dietetycznych
 • Produkcja potraw i posiłków wegetariańskichSPECJALNOŚĆ DIETETYKA W TURYSTYCE I REKREACJI

Jesteśmy pierwszym i jedynym Wydziałem w Polsce, który oferuje studentom możliwość kształcenia w zakresie dietetyki w turystyce i rekreacji. Nasi absolwenci będą dysponować unikalną, niezwykle atrakcyjną i społecznie potrzebną wiedzą oraz umiejętnościami umożliwiającymi znalezienie atrakcyjnej pracy zarówno w tradycyjnie istniejących zawodach w dziedzinie turystyki i rekreacji, jak również otwarcie własnego przedsiębiorstwa łączącego potrzeby dietetyki i kultury fizycznej. Odbiorcami tych usług są ludzie we wszystkich okresach życia, a przede wszystkim osoby zainteresowane profilaktyką i leczeniem chorób dietozależnych. Ich liczba z roku na rok wzrasta i brakuje specjalistów, którzy potrafiliby pomóc im. O tym, że specjalność ta trafia w potrzeby współczesnego świata najlepiej świadczy fakt, że czołowe uczelnie Europy i Stanów Zjednoczonych w swojej ofercie skierowanej do potencjalnych studentów, zamieszczają specjalności, które integrują wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o żywieniu człowieka i aktywności ruchowej.

Nasza specjalność umożliwi studentowi zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności pozwalających mu rozwiązanie wszelkich problemów dietetycznych związanych z człowiekiem aktywnym ruchowo. Obejmuje ona nie tylko typowe przedmioty dietetyczne, takie jak Podstawy dietetyki, Żywienie w rozwoju ontogenetycznym, Dietoprofilaktyka i dietoterapia, Fizjologia żywienia, jak również przedmioty adresowane tylko dla naszej specjalności, a więc Podstawy technologii przygotowania posiłków, Dietetyka ze wspomaganiem żywieniowym i dopingiem, Trening zdrowotny, a także Biometeorologia. Dzięki temu nasz absolwent będzie potrafił ustawić dietę dla każdej osoby z uwzględnieniem jej specyficznych potrzeb, związanych z wiekiem, stanem zdrowia oraz stopniem i rodzajem aktywności ruchowej. Właśnie takich specjalistów brakuje na rynku pracy.


STUDIA II STOPNIA - wykładane przedmioty:

II rok:

 • Treści w ramach przedmiotu Turystyka na terenach wiejskich (Turystyka zrównoważona)


Przedmioty do wyboru:

 • Kuchnie świata
 • Wspomaganie żywieniowe w aktywności ruchowejSEMINARIUM

W Zakładzie Żywności i Żywienia realizowane są prace licencjackie i magisterskie z zakresu:

 • żywienia człowieka - dotyczą wszystkich grup ludzi, a szczególnie osób aktywnych fizycznie. Problematyką szczególnie preferowaną przez studentów jest ilościowa i jakościowa ocena sposobu żywienia różnych grup ludności, przede wszystkim osób aktywnych fizycznie, jak również wegetarianizm i ostatnio żywność genetycznie modyfikowana;
 • gastronomii - obejmują ocenę zakładów gastronomicznych, a przede wszystkim hoteli i ośrodków rekreacyjnych, pod kątem zaplecza gastronomicznego, wyposażenia, stosowanego menu. Tego typu prace łączą wiedzę żywieniową z informacjami z zakresu geografii i historii terenu, na którym te obiekty funkcjonują. Najczęściej realizowane tematy skupiają się na zakładach gastronomicznych i hotelach zlokalizowanych wzdłuż tras atrakcyjnych turystycznie, a ostatnio coraz częściej na gastronomii i hotelach amerykańskich, brytyjskich oraz irlandzkich;
 • kultury żywienia - analizują kuchnie świata oraz wybrane gałęzie gastronomii w ujęciu historycznym. W tej grupie tematycznej znalazły się takie prace, jak ocena kuchni śródziemnomorskiej, prowansalskiej, hiszpańskiej czy greckiej oraz historia kawiarni szamotulskich w okresie międzywojennym, historia poznańskich kawiarni, a także historia poznańskich barów mlecznych;
 • edukacji zdrowotnej - obejmują wszystkie zagadnienia związane z wychowaniem zdrowotnym i promocją zdrowia. Na uwagę zasługują tematy poświęcone aktywności ruchowej i sprawności fizycznej. Zupełną nowością jest próba powiązania aktywności ruchowej z jakością życia osób chorych na nowotwory.
CYKLICZNA
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „ŻYWIENIE - RUCH - ZDROWIE"
organizowana przez Zakład Żywności i Żywienia corocznie w latach 2000-2003 w Zajączkowie koło Poznania,
a od 2005 roku na Campingu Malta w Poznaniu co dwa lata.IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„ŻYWIENIE - RUCH - ZDROWIE"

pod patronatem JM Rektora AWF
prof. dr hab. med. Jerzego Smorawińskiego

13-14 czerwca 2013 roku
Poznań, Jezioro Malta
THE 9TH NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
„NUTRITION - EXERCISE - HEALTH"

under the auspices of the President
of the University School of Physical Education
prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński

13th-14th June 2013
Poznań, Lake MaltaKomitet
Organizacyjny
-
Organising
Committee
Miejsce
obrad
-
Location
Zgłoszenia
-
Registration
Kontakt
z organizatorami
-
Contact
Komitet
Naukowy
-
Scientific
Committee
Koszt
uczestnictwa
-
Conference
fee
Publikacje
artykułów
-
Publications
II komunikat
-
2nd
announcementmalta1malta2
malta3malta4
Głównym tematem badawczym realizowanym przez Zakład jest sposób żywienia, wiedza żywieniowa, stan odżywienia, aktywność ruchowa i sprawność fizyczna różnych grup osób, jak również analiza zakładów gastronomicznych i tradycji kulinarnych różnych krajów.

Obecnie realizowane szczegółowe tematy badawcze skupiają się na ocenie:

 • sposobu żywienia, stanu odżywienia, sprawności fizycznej i aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzieży szkolnej, zwłaszcza uprawiającej sport, jak również osób w wieku podeszłym,
 • syndromu gotowości anorektycznej u dziewcząt i kobiet aktywnych ruchowo,
 • sposobu żywienia i stanu odżywienia sportowców,
 • sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet w ciąży,
 • sposobu żywienia i aktywności ruchowej osób chorych na choroby nowotworowe,
 • kultury żywienia w krajach śródziemnomorskich i Japonii,
 • zakładów gastronomicznych zlokalizowanych wzdłuż szlaków turystycznych i w miejscach emigracji polskiej.
prof. dr hab. Wojciech Chalcarz, Kierownik Zakładu

Publikacje do 1981 roku

Publikacje od 1982 roku

Kontakt: pokój nr 22, tel.: 061 835 52 87,

Dyżur dla studentów: wtorek 1200-1300dr Sylwia Merkiel, adiunkt

Publikacje

Kontakt: pokój nr 21, tel.: 061 835 52 87,

Dyżur dla studentów: czwartek 930-1100dr inż. Monika Radzimirska-Graczyk, adiunkt

Publikacje

Kontakt: pokój nr 20, tel.: 061 835 52 86,

Dyżur dla studentów: poniedziałek 1300-1430mgr Natalia Popierz-Rydlewska, asystent

Kontakt: pokój nr 20, tel.: 061 835 52 86,

Dyżur dla studentów: poniedziałek 1300-1430

Publikacje


mgr inż. Bernadeta Surosz, pracownik naukowo-techniczny

Publikacje

Kontakt: pokój nr 22, tel.: 061 835 52 87,

Zakład Żywności i Żywienia


Nowy Budynek Dydaktyczny, parter pok. 20, 21, 22
Ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 52 86 | (61) 835 52 87
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody