Wydział TiR

Doświadczona kadra dydaktyczna obejmuje 9 samodzielnych pracowników nauki (profesorów i doktorów habilitowanych) oraz 30 doktorów. W ostatnich latach na Wydziale kształciło się zwykle ok. 800 studentów stacjonarnych i ok. 400 niestacjonarnych. Studia na kierunku turystyka i rekreacja są dwustopniowe, na pierwszym stopniu trwają 3 lata (kończone z tytułem licencjata), a na drugim 2 lata (kończone dyplomem magistra). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.

Podczas studiów istnieje możliwość wyboru następujących specjalności (uruchamianych jeżeli liczba zgłoszonych studentów będzie wynosiła minimum 18 osób):

 • studia pierwszego stopnia: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo, turystyka kulturowa z dziennikarstwem
 • studia drugiego stopnia: animacja czasu wolnego, turystyka zrównoważona, turystyka międzynarodowa, menedżer turystyki i rekreacji, turystyka sportowa

Celem studiów na Wydziale Turystyki i Rekreacji jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznie rozwijającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze turystyki i rekreacji. Założeniem studiów na Wydziale TiR jest stworzenie możliwie najlepszych warunków do rozwoju osobowości studentów, stanowiącą podstawę ich dalszego samokształcenia. Absolwenci turystyki i rekreacji powinni posiadać wszechstronną wiedzę zarówno humanistyczną, jak i przyrodniczą, ekonomiczną i prawną. Nauki humanistyczne pozwalają dostosować ofertę turystyczną i rekreacyjną do potrzeb i preferencji różnych grup społecznych. Wiedza ekonomiczna i prawna daje podstawy do analizy mechanizmów rynkowych. Natomiast wiedza przyrodnicza pozwala zrozumieć w szerokim kontekście relacje człowiek – środowisko. Interdyscyplinarny charakter studiów daje absolwentom możliwość rozszerzenia horyzontów oraz elastycznego twórczego działania w przyszłej pracy zawodowej. Uwzględniając aktualne wymogi rynku turystycznego i rekreacyjnego, absolwenci tego kierunku powinni wykazać się biegłą znajomością dwóch języków obcych.

Absolwenci przygotowywani są do pracy w:

 • przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów – szczególnie w działach obsługi ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego,
 • w zakładach hotelarskich, domach wczasowych oraz innych obiektach bzy turystyczno-noclegowej na stanowiskach kierowników obiektów czy poszczególnych działów oraz pracowników programowych,
 • administracji rządowej i samorządowej oraz turystycznych i rekreacyjnych organizacjach społecznych,
 • innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji.
dziekan pluta www   Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
dr hab. prof. AWF Beata Pluta

Absolwentka AWF w Poznaniu kierunku Rehabilitacji Ruchowej, profesor AWF zatrudniona w Uczelni od 1990 r. w Zakładzie Teorii Czasu Wolnego i Rekreacji (obecnie Katedra Rekreacji) na Wydziale Turystyki i Rekreacji, prodziekan ds. nauki i rozwoju w latach 2012-2016. Zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwinięciu problematyki poruszonej w dysertacji doktorskiej i pracy habilitacyjnej, wzbogaconej o głębsze doświadczenia z zakresu teorii zespołowych gier sportowych i rekreacyjnych, prakseologii gier, socjologii, teorii i metodyki rekreacji i dotyczy przede wszystkim wielopłaszczyznowej analizy zachowań lidera podczas rywalizacji w zespołowych grach sportowych.
     
prodziekan sniadek www   Prodziekan ds. studenckich
dr Joanna Śniadek

Absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, kierownik specjalności Obsługa ruchu turystycznego, prodziekan ds. studenckich (2012-2016) autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, członek zespołów opracowujących strategie rozwoju turystyki, m.in. dla Poznania oraz dla woj. Wielkopolskiego, ekspert w programach UE, członek Wielkopolskiej Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek (2006-2013), zainteresowania badawcze: zarządzanie kulturą fizyczną, turystyka seniorów, marketing w sporcie, polityka UE w zakresie sportu.
     
prodziekan buczkowska www   Prodziekan ds. studiów
dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek

Absolwentka AWF w Poznaniu – kierunku Turystyka i Rekreacja, ukończyła też podyplomowe studium z zakresu wiedzy o kulturze w Instytucie Kulturoznawstwa UAM oraz Europejsko-Azjatycką Letnią Akademię Edukacji Międzykulturowej w Kuala Lumpur. Samodzielny pracownik naukowy, adiunkt i kierownik Zakładu Kulturowych Podstaw Turystyki Katedry Humanistycznych Podstaw Turystyki, od kilku lat kierownik specjalności Turystyka kulturowa z dziennikarstwem. W latach 2008-2016 koordynator wydziałowy Programu Erasmus. Od 2008 r. zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”. Od 2017 r. pełni funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej (PSTK),

Konferencja naukowa

W imieniu organizatorów, Katedry Ekonomiki Turystyki i Informatyki AWF w Poznaniu oraz Katedry Filozofii i Socjologii UE Poznań, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VIII Konferencję Naukową pt. "GOSPODARKA TURYSTYCZNA w XXI wieku - UWARUNKOWANIA ROZWOJU", która odbędzie się 20-21 września 2017 roku w Poznaniu. Termin zgłoszeń: do 15 kwietnia.

W załączeniu Kominikat nr 1 oraz karta zgłoszenia (w formacie docx i pdf).ERASMUS + SPORT

eu flag co funded posleftProjekt: Mini Recreation Olympic "RecreaOlympic"
Liderem projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Okres realizacji: 01.05.16 – 30.04.17

Uczestnicy: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Wychowania Fizycznego, Masaryk University, Faculty of Sport Studies, Brno, Czechy; University of Presov, Faculty of Sport, Presov, Słowacja; Lithuanian Sports University in Kaunas, Kowno, Litwa; Institute of Sport Science, Department of Sport Pedagogy and Sport Sociology, Magdeburg, Niemcy; Gerlev Sports Academy P.E. & Playpark, Slagelse, Dania.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU


Materiały do przygotowania sylabusów dla zmodyfikowanego programu studiów

Zamieszczony poniżej formularz sylabusa w wersji uchwalonej przez Senat AWF w 2012 r. został uzupełniony o nazwę Wydziału i Kierunku oraz określenia do wyboru w tabeli 1 (Podstawowe informacje) W komórkach z tekstem wyróżnionym na niebiesko należy usunąć niepotrzebne słowa i zostawić tylko jedną opcję. Jako pomoc w wypełnianiu służyć może Instrukcja uchwalona przez Senat AWF w 2012 r. oraz przykład z prezentacji omawianej na zebraniu nauczycieli Wydziału z dodatkowymi komentarzami na żółtych notatkach. Status przedmiotu należy sprawdzić w planach studiów lub w wykazie przedmiotów -- gdzie podany jest również KOD przedmiotu do wpisania na karcie tytułowej sylabusa. Wykaz literatury na końcu sylabusa należy podawać w ujednoliconym zapisie według załączonego wzoru. Korzystać też trzeba z nowych Efektów Kształcenia dla kierunku, uchwalonych przez Senat AWF w 2015 r. i zamieszczonych poniżej.

Wypełnione formularze sylabusów prosimy przekazać do 10 maja br., na razie tylko w formie elektronicznej, wysyłając je na adres .

Formularz sylabusa -- Instrukcja -- Przykład

Efekty kształcenia 2015 -- Wykaz przedmiotów -- Zapis bibliograficzny

Plany studiów:

 1. Pierwszego stopnia
      Przedmioty ogólne
      Przedmioty dla specjalności
      Przedmioty do wyboru
 2. Drugiego stopnia
      Przedmioty ogólne
      Przedmioty dla specjalności
      Przedmioty do wyboru

Prezentacja platformy e-learningowej moodle 
mgr Andrzej Wołoszyn

Prezentacja towarzysząca wykładowi mgra Andrzeja Wołoszyna na temat działającej w naszej Uczelni platformy e-learningowej moodle i możliwości jej wykorzystania dostępna jest tutaj w formacie PDF.

Strategia rozwoju Wydziału Turystyki i Rekreacji do roku 2020

 


ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
tel. (061) 835 53 12, fax (061) 835 53 14
www.awf.poznan.pl

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu wywodzi się z tradycji Katedry Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego powołanej w 1919 roku w nowo utworzonym Uniwersytecie Poznańskim jako trzecia uczelnia wychowania fizycznego w Europie, po Gandawie (1908) i Kopenhadze (1909). Wydział Turystyki i Rekreacji został powołany w roku 1974 jako pierwsza i jak dotąd jedyna tej rangi państwowa jednostka akademicka w Polsce kształcąca specjalistów dla przemysłu turystyczno-rekreacyjnego. Przez 38 lat siedzibą Wydziału był historyczna kamienica przy ul. Rybaki 19, a w 2012 r. przeniósł się do nowoczesnego budynku dydaktycznego przy ul. Królowej Jadwigi 27/39, zaprojektowanego specjalnie dla potrzeb Wydziału.

W ramach AWF Wydział dysponuje również obiektami sportowymi (sala gimnastyczna, korty tenisowe, kryta pływalnia, boisko wielofunkcyjne), gdzie odbywają się zajęcia rekreacyjne, oraz Ośrodkiem Dydaktyczno-Szkoleniowym w Chycinie (woj. lubuskie), stanowiącym zaplecze dla studenckich obozów szkoleniowych.

Terminy zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji w roku akademickim 2018/2019

zawsze we wtorek
25.09.2018 r.
23.10.2018 r.
20.11.2018 r.
18.12.2018 r.
15.01.2019 r.
19.02.2019 r.
19.03.2019 r.
16.04.2019 r.
14.05.2019 r.
18.06.2019 r.
09.07.2019 r.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody