Wydział WFSiR

[brak]
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji uprzejmie zaprasza na X zwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, które odbędzie się w dniu 11.07.2017 r. (wtorek) o godz. 09:00 w Sali Senackiej w budynku rektoratu AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39.

[Program posiedzenia]
Menu:O KATEDRZE
Tradycja zajęć dydaktycznych w zakresie antropologii wpisanej do programu studiów wychowania fizycznego w Poznaniu sięga okresu międzywojennego i wiąże się z powołaniem Uniwersytetu Poznańskiego (1919 r.), a w kilka lat później (1926 r.) utworzeniem w jego strukturach przez dr Karola Stojanowskiego Laboratorium Antropometrii Stosowanej Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego. W tym okresie studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego od 1921 roku mieli obowiązek wysłuchania z medykami wykładów prof. Adama Wrzoska (założyciela Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i Przeglądu Antropologicznego) i odbycia ćwiczeń praktycznych na dzieciach szkolnych, które prowadził jego uczeń Michał Ćwirko-Godycki (1901-1980). Po II wojnie status zajęć dydaktycznych z antropologii w programie studiów wychowania fizycznego nie był ściśle określony. Prowadzili je pracownicy Zakładu Antropologii UP, w formie godzin zleconych wykłady - prof. dr hab. Michał Ćwirko-Godycki, a ćwiczenia mgr Zbigniew Drozdowski (1930-2004) - absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP.

Powołanie w 1950 roku samodzielnych szkół wychowania fizycznego spowodowało utworzenie Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (od 1973 r. AWF) i jej własnych zakładów teoretycznych, w tym antropologii. W 1953 roku podjęto tworzenie samodzielnego Zakładu przez przydzielenie etatu asystenta, który objął mgr Zbigniew Drozdowski. W roku akademickim 1955/56 w ramach przekształceń organizacyjnych WSWF powstał Zakład Biologii i Antropologii w Katedrze Nauk Biologicznych, a pierwszym kierownikiem Zakładu mianowano prof. dr hab. Michała Ćwirko-Godyckiego. Funkcję tę profesor pełnił do 1967 roku. Był także rektorem WSWF w Poznaniu w latach 1956-1965 i pierwszym doktorem honoris causa tej Uczelni. W 1965 roku następują kolejne zmiany organizacyjne w strukturze Uczelni, w wyniku których powstaje samodzielna jednostka pod nazwą Zakład Antropologii w Katedrze Nauk Morfologicznych.

W 1967 roku kierownictwo Zakładu Antropologii obejmuje uczeń prof. Czekanowskiego i prof. Ćwirko-Godyckiego doc. dr hab. Zbigniew Drozdowski (prof. nadz. 1971, prof. zw. 1988). Pracują też pierwsze asystentki (od 1966 r. – 1998 r.) absolwentki WSWF mgr Alicja Gajewska-Stańda i mgr Janina Mikołajczak-Bartz, mgr Małgorzata Arska-Kotlińska (od 1971 r.) po uzyskaniu stopnia doktora zatrudnione na stanowisku adiunkta. W wyniku dalszych zmian strukturalnych w latach 1974-1990 Zakład Antropologii przekształca się w Zakład Antropologii Sportu i funkcjonuje w ramach powołanego Instytutu Przyrodniczych Podstaw Kultury Fizycznej. W 1991 roku powstaje Katedra Antropologii i Biometrii w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu, a od 2008 roku do chwil obecnej funkcjonuje w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji. Liczne przekształcenia, jakim podlegał Zakład przyjmując różne nazwy nie zmieniły w sposób istotny kierunku rozwoju naukowego i podejmowanej działalności naukowej. Profesor Zbigniew Drozdowski stworzył własne oryginalne koncepcje na polu współpracy antropologii i kultury fizycznej i nakreślony kierunek badań konsekwentnie rozwijał wraz z tworzonym zespołem. Tematyka badań realizowanych pod kierunkiem profesora Drozdowskiego koncentrowała się wokół następujących zagadnień: 1/ adaptacja metod antropologicznych i statystycznych dla potrzeb wychowania i sportu, 2/ dynamika rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dziecka, 3/ wartość biologiczna młodzieży akademickiej, 4/ teoria wyniku sportowego, 5/ zróżnicowanie morfologiczne i motoryczne zespołów zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe, 6/ motoryka i jej pomiar w różnych czynnościach zawodowych, 7/ chronobiologiczne podstawy aktywności ruchowej człowieka, 8/ ewolucja motoryczności człowieka, 9/ genetyczne uwarunkowania motoryczności człowieka, 10/ poszukiwanie nowych kryteriów oceny wieku rozwojowego – badania EMN.

Profesor Zbigniew Drozdowski był rektorem AWF w Poznaniu w latach 1975-1998. Cieszył się uznaniem środowiska naukowego, czego wyrazem było dwukrotne wyróżnienie doktoratem honoris causa AWF we Wrocławiu i AWF w Poznaniu, przez trzy kadencje był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, przez 17 lat Przewodniczącym Komitetu Antropologii PAN. Był członkiem Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, członkiem i w-ce przewodniczącym Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN.
W 2001 r. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowski osiąga wiek emerytalny i stanowisko kierownika Katedry Antropologii i Biometrii powierzono jego uczennicy dr hab. Ewie Ziółkowskiej-Łajp. W Katedrze pracował do ostatnich chwil swojego życia, zmarł w 2004 roku.

Z inspiracji prof. Zbigniewa Drozdowskiego Katedra była organizatorem jednorazowych i cyklicznych konferencji, w tym m. in. pt.: „Rola rytmów biologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie” (9 Konferencji w latach 1965-1983), „Morfologia w wychowaniu fizycznym i sporcie” (4 konferencje w latach 1978- 1984), Seminarium „Teoria wyniku sportowego” (10 konferencji w latach 1965-1977), „Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży akademickiej Poznania” (4 konferencje w latach 1974-1980), „Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci ziem północno-zachodnich Polski” (2 konferencje w latach (1975-1982), „Biospołeczne skutki mastektomii” (3 konferencje w latach 1997, 2001, 2004).
W ostatnim okresie główne kierunki badań pracowników Katedry koncentrują się wokół następujących tematów: 1/ tendencje przemian cech morfologicznych polskiej populacji, 2/ komponenty ciała człowieka w różnych formach ruchu, 3/ morfologiczne uwarunkowania i skutki procesu chorobowego, 4/ styl życia wielkopolskich elit społecznych – aspekty biologiczno-społeczne, 5/ zmienność cech morfologicznych w cyklach treningowych sportowców.

Do góry

BADANIA NAUKOWE
Pracownicy Katedry Antropologii i Biometrii uczestniczyli m. in. w następujących akcjach badawczych:
­- Badania ciągłe kandydatów na studia do WSWF/AWF w Poznaniu
- Badania pracowników Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu (1980-1982)
- Eksperyment Pedagogiczny „Kaliska Próba Kolarska” – badania ciągłe (1979-1984)
- Badania pilotów wojskowych – na zlecenie Szefostwa Bezpieczeństwa Lotów (1989)
- Badania dzieci i młodzieży uprawiających różne dyscypliny sportu zrzeszonych w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym, badania ciągłe (od 2006 r.)
- Badania kobiet po mastektomii zrzeszonych w klubach „Amazonka” (od 1995r.)
­- Badania żołnierzy w jednostkach wojsk lądowych na terenie całego kraju (2003-2005)
­- Badania ciągłe kadry narodowej hokeistów na trawie (od 2005 r.) oraz dzieci i młodzieży trenującej hokej na trawie w szkole sportowej w Poznaniu
- Badania ciągłe dzieci przedszkolnych Poznania
­- Badania ciągłe dzieci wiejskich pow. wrzesińskiego
- Badania piłkarzy nożnych KKS LECH Poznań
- ­Losy absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego
- Badania elit regionu poznańskiego

Do góry

GRANTY
> „Motoryczne i somatyczne kryteria selekcji w służbie zawodowej żołnierzy wojsk lądowych” grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (NR OTOOC 01325; 2003-2005)
> „Morfologiczny model uwarunkowań i skutków aktywności ruchowej populacji nadchodzących lat” (2001-2004)
> „Morfologiczne uwarunkowania i skutki wybranych przejawów aktywności ruchowej polskiej populacji” (2005-2007)
> „Budowa somatyczna i zmienność motoryczna osób w różnym wieku w aspekcie zdrowia” (2008-2012)
> „Studia czasu wolnego i aktywności fizycznej wielkopolskich elit społecznych” grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N40402932/0534; 2007-2010)
> „Indywidualizacja szkolenia w zespołowych grach sportowych na podstawie wieloczynnikowej oceny przygotowania motorycznego zawodników z uwzględnieniem aspektów biochemicznych i fizjologicznych” (N RSA 1 002651) w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Rozwój Sportu Akademickiego”
(2011-2014)

Do góry

DYDAKTYKA
Antropologia – przedmiot obligatoryjny dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku wychowania fizycznego oraz do wyboru dla studentów kierunku fizjoterapia.
Antropologia sportu - przedmiot obligatoryjny dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku sport
Wybrane metody statystyki matematycznej – przedmiot obligatoryjny dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku wychowania fizycznego oraz do wyboru dla studentów kierunku sport i fizjoterapia.
Antropologia kulturowa – wykłady monograficzne
Biologiczne podstawy rekreacji – przedmiot do wyboru dla kierunku turystyka i rekreacja
Metodologia badań naukowych – przedmiot obligatoryjny dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku wychowania fizycznego, sportu i fizjoterapia.
Antropologia kliniczna – przedmiot do wyboru dla studentów kierunku fizjoterapia
Biologiczny rozwój człowieka – przedmiot obligatoryjny dla słuchaczy studiów podyplomowych (kierunek wychowanie fizyczne dla nauczycieli oraz kierunek formy gimanstyczno-taneczne i fitness)

Do góry
antropologia

Pracownicy Katedry, od lewej: Małgorzata Arska-Kotlińska, Ewa Ziółkowska-Łajp, 
w tylnym rzędzie stoją od lewej: Urszula Czerniak, Anna Demuth, Magdalena Krzykała, Marek Drozdowski, Dariusz Wieliński


WYDAWNICTWA
Antropologia w zakresie studiow godycki drozdowski 76 „Antropologia
w zakresie studiów wychowania fizycznego”

Michał Ćwirko-Godycki
Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 1976
Antropologia sportowa „Antropologia sportowa
w zakresie studiów wychowania fizycznego”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 1984
Rytm biologiczny w WF i Sporcie „Rytm biologiczny w wychowaniu fizycznym i sporcie”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 1984
Monografie 1986r nr 26 „Antropologia a rekreacja ruchowa”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 1986
Monografie 1986r nr 29 „Antropologia dla studiujących turystykę”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 1986
Monografie 1987r nr 249 „Studia do cheilioskopii ludności Polski”

Ewa Ziółkowska
 
Poznań 1987
Antropometria w WF „Antropomertia w wychowaniu fizycznym”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 1998
Studia tendencji przemian cech morfologicznych „Studia tendencji przemian cech morfologicznych.
Uwarunkowania i skutki w świetle badań wieloletnich”

Ewa Ziółkowska-Łajp
 
Poznań 1999
Komponenty ciaa czowieka „Komponenty ciała człowieka w aspekcie tradycyjnych i najnowszych metod badawczych”

Dariusz Wieliński
 
Poznań 2000
Monografie 1987r nr 32 „Wybrane zagadnienia metodologii badań naukowych w zakresie kultury fizycznej”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 2002
Antropologia dla nauczycieli WF „Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 2002
Wskazowki do wicze antropometrycznych w zakresie studiow WF „Antropologia Wskazówki do ćwiczeń antropometrycznych w zakresie studiów wychowania fizycznego”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 2002
statistic methods „Statistic methods for physical education students”

Małgorzata Arska-Kotlińska
Janina Bartz
Dariusz Wieliński

Poznań 2007
M-425-Demuth „Wybrane elementy stylu życia poznańskiej elity społecznej w aspekcie statusu społeczno-ekonomicznego. Implikacje biologiczne”

Anna Demuth
 
Poznań 2013
M-415 -Czerniak „Determinanty aktywności fizycznej kobiet po zabiegu mastektomii. Studium kobiet wielkopolskich z badań w latach 1996-2000 i 2006-2010”

Urszula Czerniak
 
Poznań 2013


Do góry
 
dziekan pawlak www   Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
prof. dr hab. n. med. Maciej Pawlak

Profesor nauk o kulturze fizycznej, dr hab. nauk medycznych oraz dr nauk rolniczych. Od 10 lat pracuje w Zakładzie Biochemii AWF, gdzie wykłada biochemię, patobiochemię, diagnostykę w sporcie, patofizjologię bólu oraz systemy sensoryczne i neurofarmakologię. Kilkanaście lat pracy badawczej na uniwersytecie w Niemczech oraz liczne kontakty naukowe umożliwiają Profesorowi nadal kooperację z atrakcyjnymi ośrodkami i laboratoriami w kraju i zagranicą. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych, od fizjologii przez biochemię wysiłku fizycznego do neurofizjologii sprzyja porzucaniu schematów i pozwala na niekonwencjonalne niekiedy spojrzenie na organizm człowieka.
     
prodziekan szeklicki www   Prodziekan ds. nauki
dr hab. prof. AWF Robert Szeklicki

Absolwent AWF w Poznaniu kierunku Wychowanie Fizyczne (spec. nauczycielska), profesor nadzwyczajny, zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego od 1991 r. w Zakładzie Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia. W dydaktyce wyznaje zasadę „teoria bez praktyki jest pusta, praktyka bez teorii jest ślepa”. Swoje zainteresowania naukowe skupia na badaniach poziomu uwarunkowań aktywności i sprawności fizycznej, z szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych.

     
prodziekan wochna www   Prodziekan ds. studenckich i sportu
dr Krystian Wochna

Absolwent AWF w Poznaniu, doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt oraz p.o. Kierownika w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego, trener pływania. W czasach studenckich członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wpływu aktywności fizycznej w środowisku wodnym na masę kostną oraz biochemiczne wskaźniki metabolizmu tkanki kostnej. Sekretarz oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej. Stypendysta Uniwersytetów w Atenach i Lizbonie.
     
prodziekan czerniak www   Prodziekan ds. studiów
dr hab. Urszula Czerniak

Absolwentka dwóch kierunków: Wychowanie Fizyczne i Rehabilitacja Ruchowa AWF w Poznaniu. Pracę zawodową na macierzystej Uczelni rozpoczęła w 1994 r. w Katedrze Antropologii i Biometrii. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. W swojej pracy naukowej zaangażowała się głównie w badania czynników determinujących aktywność fizyczną kobiet po leczeniu onkologicznym z powodu raka piersi.

UROCZYSTA PROMOCJA DOKTORÓW

Serdecznie zapraszamy na uroczystą promocję doktorów
Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
która odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 w auli AWF.
Będzie nam bardzo miło gościć w murach naszej Uczelni doktorów wraz z rodzinami
i gronem przyjaciół, zacne grono promotorów oraz pracowników Uczelni.

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Prof. dr hab. Maciej Pawlak
z Radą WydziałuUchwała RW w sprawie powołania stałych komisji wydziałowych na kadencję 2016–2020 - [link] 
OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

O Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu


Tradycje Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji sięgają powołania 7 maja 1919r. Katedry Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego we Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański, aktualnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem został w 1919 r. prof. dr hab. med. Eugeniusz Witold Piasecki lekarz – higienista, pedagog, społecznik, wybitny teoretyk wychowania fizycznego, protoplasta współczesnych nauk o kulturze fizycznej. W 1924 r. prowadzona przez Niego Katedra została zmieniona w Studium Wychowania Fizycznego. Po II wojnie światowej, w 1950r. Katedrę Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego przekształcono w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego (WSWF).

W strukturze WSWF utworzono Wydział Wychowania Fizycznego, którego nazwę zmieniono w 2011r. na Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji (WFSiR). Wydział posiada prawo do nadawania tytułu magistra od 1924 r. W roku 1968 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 1993 r. doktora habilitowanego z równoczesnym prawem do wszczynania postępowania o tytuł profesora w zakresie nauk o kulturze fizycznej. W 2013r. Wydział WFSiR jako jedyny w Polsce, uzyskał prawo doktoryzowania w zakresie nauk o zdrowiu. Od roku akademickiego 1997/1998 jednostka prowadzi studia doktoranckie.

Na Wydziale WFSiR studenci mają możliwość studiowania na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, dietetyka oraz taniec w kulturze fizycznej. W ramach porozumienia Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, uruchomiono w roku akademickim 2014/2015 unikalny, drugi w Polsce, kierunek neurobiologia.

Wydział kształci studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech poziomach (studia licencjackie, magisterskie i doktorskie). Oferuje ponadto bogaty wybór studiów podyplomowych umożliwiających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji instruktorskich, trenerskich, pedagogicznych. W ramach programu „Erasmus+” studenci mogą poszerzać swoją wiedzę na 36 partnerskich uczelniach zagranicznych.

Władze Wydziału dbają o wysoką jakość procesu dydaktycznego oraz łączenie go z prowadzonymi badaniami naukowymi. Warto podkreślić, że pracownicy Wydziału od lat zaangażowani są w europejskie programy edukacyjne i badawcze, pozyskując granty, m.in. z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Również studenci włączają się w badania naukowe rozwijając swoje pasje naukowo-badawcze w 12 kołach naukowych. Wyniki prowadzonych badań publikowane są w wiodących czasopismach z Listy Filadelfijskiej.

Wydział korzysta również z międzynarodowych funduszy, przeznaczonych na badania związane głównie z różnymi aspektami aktywności fizycznej osób w zróżnicowanym wieku i stanie zdrowia.

Wydział WFSiR dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną oraz sportową obejmującą m.in. stadion wielofunkcyjny z boiskiem do hokeja na trawie, pływalnię oraz hale sportowe. W 2014 r. utworzone zostały dwa nowe laboratoria: Biomechaniczno-Kinezjologiczne Katedry Biomechaniki, Analizy Ruchu Człowieka Zakładu Lekkiej Atletyki oraz w 2017r. laboratorium Badań Ruchu Człowieka Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu zapewniające możliwość prowadzenia badań w oparciu o najnowsze techniki eksperymentalne.

Studia na Wydziale ukończyło wielu znanych trenerów, medalistów olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, m.in. Władysław Komar, Bronisław Malinowski, Władysław Kozakiewicz, Tadeusz Ślusarski, Julia Michalska, Aleksander Wojciechowski, Marcin Witkowski, Marian Drażdżewski, Michał Brzuchalski, Tomasz Kryk, Sławomir Nowak, Krzysztof Kisiel.
Dr Adam Kantanista
Dr Katarzyna Domaszewska

Dr Piotr Żurek

Dr Mirosław Mrozkowiak

Dr Katarzyna Kotarska

Dr Ewa Gajewska

Dr Barbara Bergier

Dr Mariusz Naczk

Dr Elżbieta Biernat

Dr Emilia Mikołajewska

Dr Jacek Zieliński

Dr Krzysztof Kusy

Dr Barbara Mierzejewska – Krzyżowska

Dr Zofia Kubińska

Dr Dariusz Czaprowski

Dr Marcin Andrzejewski


Dr Sławomir Marszałek
Rada Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, w roku akademickim 2017/2018, odbywać się będzie w następujących terminach:

 • 19.09.2017
 • 17.10.2017
 • 14.11.2017
 • 12.12.2017
 • 16.01.2018
 • 13.02.2018
 • 13.03.2018
 • 10.04.2018
 • 15.05.2018
 • 12.06.2018
 • 10.07.2018
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
prof. dr hab. Maciej Pawlak

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel.: (61) 835 51 20
lub osobiście w sekretariacie Dziekana Wydziału WFSiR
(pokój 102 I piętro, nowy budynek dydaktyczny)


Prodziekan ds. Studiów
dr hab. Urszula Czerniak

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel.: (61) 835 51 20
lub osobiście w sekretariacie Dziekana Wydziału WFSiR
(pokój 102 I piętro, nowy budynek dydaktyczny)


Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Robert Szeklicki

Poniedziałki 12:00 – 13:00
(pokój 111 I piętro, nowy budynek dydaktyczny)


Prodziekan ds. Studenckich i Sportu
dr Krystian Wochna

Wtorki 12:00 – 14:00
Czwartki 9.30 - 12.00

Kontakt: , tel:61 835 52 02
(pok. 113 - nowy budynek dydaktyczny)
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody