Wydział WFSiR

Jest to kierunek interdyscyplinarny prowadzony wspólnie z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Neurobiologia jest jedną z najszybciej rozwijających się aktualnie dziedzin nauki o charakterze interdyscyplinarnym. Obiektem jej zainteresowania jest układ nerwowy i wszelkie przejawy jego aktywności. Choć obecnie umiejscawia się na styku wielu obszarów kształcenia, to jej rzeczywiste korzenie wywodzą się z pogranicza trzech obszarów kształcenia w zakresie: (a) nauk przyrodniczych, (b) nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także (c) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Tak więc zagadnieniami, które decydują o odrębności proponowanego kierunku kształcenia są zjawiska i procesy występujące na wszystkich poziomach organizacji życia, ale silnie zakorzenione w podłożu biologicznym. Kształcenie na tym kierunku wymaga znajomości budowy i funkcji układu nerwowego we wszystkich jego formach, zarówno współcześnie występujących, jak i rozwijających się w toku ewolucji u różnych grup zwierząt. Ten właśnie wymóg decyduje o umiejscowieniu neurobiologii jako kierunku międzyobszarowego. Mimo ogólnoakademickiego profilu kształcenia, program studiów na kierunku Neurobiologia jest zdominowany przez zajęcia prowadzące do wykształcenia najistotniejszych umiejętności doświadczalnych i praktycznych.

Kształcenie na kierunku Neurobiologia obejmuje wyłącznie studia II stopnia (tytuł zawodowy magistra).


Sylwetka absolwenta

Absolwent ma rozbudowaną, specjalistyczną wiedzę z zakresu neurobiologii obejmującą wiadomości o strukturze i działaniu mózgu i innych elementów układu nerwowego różnych grup zwierząt oraz człowieka. Dysponuje wiedzą, która umożliwia  mu  analizowanie  funkcjonowania  układu   nerwowego  w  różnych aspektach: od  molekularnego i komórkowego poprzez systemowy i poznawczy, a na behawioralnym kończąc. Zna molekularne i komórkowe mechanizmy prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w terapii eksperymentalnej.

Absolwent umie zaplanować użycie i praktycznie zastosować zaawansowane metody i techniki, w tym zwierzęce organizmy modelowe, dzięki którym może zrealizować własny projekt badawczy z zakresu neurobiologii. Potrafi wnikliwie analizować i interpretować zebrane wyniki badań empirycznych własnych, jak również opisanych w publikacjach naukowych, w tym anglojęzycznych, związanych z różnymi obszarami neurobiologii. Potrafi prezentować wyniki własnych badań i krytycznie o nich dyskutować. Absolwent wykazuje pomysłowość i inicjatywę w podejmowaniu działań prowadzących do rozwiązania postawionych przed nim problemów badawczych.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Neurobiologia, absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich, w szczególności w zakresie neurobiologii, a także podjęcia pracy zawodowej wymagającej znajomości funkcjonowania układu nerwowego. Zdobyta przez niego wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje umożliwiają mu podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i innym, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.
Kształcenie na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.

Program studiów na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Taniec w Kulturze Fizycznej jest integralną częścią obszaru nauk o kulturze fizycznej. Jako działanie przede wszystkim fizyczne, a w dalszej kolejności społeczne, kulturowe, psychologiczne (Wycichowska-Gogołek 2013) jest zespoleniem  treningu  ruchu  tanecznego (sprawności  fizycznej) i treningu odczuwania (zdolności percepcyjne), a także integracji ciała ze sferą psychiczną (samorozwój, samoświadomość) i rozszerzaniem form osobistej kreacji oraz ekspresji. Jest przejawem kultury związanej z określonym środowiskiem i funkcją, zwykle do utworu muzycznego skomponowanego zasadniczo (lub choćby tylko formalnie) w celu wykonania tańca. Elementy tańca występują w niektórych dyscyplinach sportu takich jak: taniec sportowy, łyżwiarstwo figurowe, pływanie synchroniczne, gimnastyka artystyczna. Taniec jest zaliczany również do ćwiczeń fizycznych mających bardzo korzystny wpływ na zdrowie psychofizyczne. Taniec i ruch może być wykorzystany w procesie terapeutycznym (choreoterapia).

Taniec w Kulturze Fizycznej czerpie wiedzę zarówno z nauk o kulturze fizycznej: głównie z zakresu anatomii, biomechaniki, fizjologii, sterowania ruchem, antropomotoryki, teorii wychowania fizycznego, kinezjologii, teorii sportu, a także różnych form aktywności fizycznej, jak i z obszaru sztuk muzycznych: kompozycja, technika, wiedza o tańcu, repertuar i inne. Wiedza z zakresu nauk behawioralnych i społecznych wyjaśnia podstawy złożoności czynników psychologicznych i społecznych wpływających na tancerza oraz sposoby wykorzystania psychologii, jako źródła informacji potrzebnych dla zrozumienia pracy w zespole artystycznym. Wiedza ta obejmuje także wybrane elementy teorii komunikacji interpersonalnej istotne z punktu widzenia kompetentnej i efektywnej praktyki, dotyczącej interakcji z widzem, współpracownikami, przełożonymi, opiekunami i innymi pracownikami teatru oraz teorii uczenia się.


Sylwetka absolwenta

Absolwent tego kierunku będzie umiał zaprojektować, wykonać oraz poprowadzić prace zespołu wykonującego profesjonalne dzieło sceniczne. Dodatkowo będzie posiadał kompetencje wynikające z ukończonej specjalności czyli uprawnienia do nauczania przedmiotu taniec lub uprawnienia do terapii tańcem i ruchem.

Celem studiów Taniec w Kulturze Fizycznej jest przygotowanie absolwentów do zawodu poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do realizacji ról w nowoczesnym teatrze tańca i innych instytucjach, ośrodkach kultury oraz placówkach oświatowych i zdrowotnych. Ponadto, zgodnie ze zdobytą wiedzą  i  umiejętnościami  uzyskanymi podczas studiów, będą także przygotowani do pracy w instytucjach o charakterze performatywnym (łączących ze sobą wysoką sprawność fizyczną, taniec, aktorstwo i pracę z głosem).

Po ukończeniu 3-letnich studiów na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:
 • tancerza w instytucjach taneczno-muzycznych,
 • artystycznych w zakresie tańca,
 • animatora czasu wolnego w zakresie tańca,
 • zarządzania instytucjami kultury o profilu tanecznym,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności artystycznej.
Dodatkowo w przypadku wyboru specjalności:
 • Nauczyciel tańca, absolwent będzie mógł prowadzić zajęcia z tańca: w nauczaniu zintegrowanym w klasach 0-3 oraz w nauczaniu podstawowym w ramach czwartej godziny lekcji wychowania fizycznego w klasach 4-6,
 • Tancerz terapeuta, absolwent będzie mógł prowadzić zajęcia z terapii tańcem i ruchem np. w ośrodkach  opieki  społecznej,  w ośrodkach kultury. Zostanie  przygotowany  do  pracy z osobami np. z zaburzeniami emocjonalnymi, dolegliwościami fizycznymi, wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, dla których terapia tańcem stanowi ważny element integralnej i kompleksowej rehabilitacji.
Kształcenie na kierunku Dietetyka obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.

Program studiów na kierunku Dietetyka jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent tego kierunku będzie umiał ocenić, skorygować i ułożyć dietę dla człowieka zdrowego i chorego oraz – ze względu na specyfikę Uczelni – człowieka aktywnego fizycznie, zarówno na poziomie  rekreacyjnym, jak i wysoce  profesjonalnym. Do  tego  celu, oprócz  wiedzy  i  umiejętności z zakresu zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz leczenia i wspomagania leczenia różnych jednostek chorobowych, zdobędzie także wiedzę z zakresu  prowadzenia edukacji żywieniowej. Będzie również dysponował szczegółową wiedzą odnośnie żywienia osób aktywnych fizycznie na różnych poziomach zaawansowania sportowego. W tym celu w programie studiów uwzględniono szczegółową wiedzę dotyczącą  dietoprofilaktyki  i dietoterapii, żywienia na różnych etapach ontogenezy, żywienia
w sporcie, technologii ogólnej żywności, technologii  przygotowania  potraw i posiłków, w tym  wegetariańskich i dietetycznych, oraz zasad obsługi konsumenta. Aby umożliwić absolwentowi niezależność zawodową, zostanie on  wyposażony w wiedzę odnośnie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach gastronomicznych działających na terenie ośrodków i klubów sportowych, szpitali, hoteli, przedszkoli i szkół, domów pomocy społecznej, sanatoriów oraz w ośrodkach spa i w gabinetach odnowy biologicznej, a także w centrach rekreacyjnych, hotelach, zielonych szkołach.


Celem studiów na kierunku Dietetyka jest:
 • wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na współodpowiedzialność za sposób żywienia i stan odżywienia człowieka zdrowego i chorego oraz różnych grup osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób aktywnych fizycznie,
 • ukształtowanie pozytywnej postawy do poszanowania zasad etyki zawodowej oraz uregulowań prawnych obowiązujących zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i innych instytucji społecznych,
 • nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą umożliwiającą bilansowanie diet dla każdego człowieka, w zależności od jego potrzeb, w każdym wieku, w każdym stanie zdrowia i na każdym poziomie aktywności fizycznej,
 • przygotowanie zarówno do działalności samodzielnej, jak i do współpracy z lekarzem, trenerem, fizjoterapeutą, pielęgniarką, w zakresie korygowania sposobu żywienia, utrzymania właściwego stanu odżywienia, poprawy zdrowia i poprawy wyników sportowych,
 • nabycie umiejętności oceny stanu odżywienia.
Po drugim roku student wybiera jeden z modułów specjalnościowych:
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia,
 • Dietetyka sportowa.

Praktyki

Studenci kierunku Dietetyka, zgodnie z obowiązującym programem kształcenia, odbywają następujące praktyki:
 • praktyka z technologii potraw w wymiarze 70 godzin po I semestrze,
 • praktyka wstępna w szpitalu w wymiarze 105 godzin po II semestrze,
 • praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych w wymiarze 105 godzin po III semestrze,
 • praktyka w szpitalu dla dorosłych (oddział szpitalny, kuchnia ogólna  lub dział żywienia) w wymiarze 140 godzin po IV semestrze,
 • praktyka w szpitalu dziecięcym (oddział szpitalny, kuchnia ogólna i niemowlęca lub dział żywienia) w wymiarze 105 godzin – V semestr,
 • praktyka w domu opieki społecznej (dom pomocy społecznej, hospicjum, dom spokojnej starości, zakład opieki zdrowotnej) w wymiarze 70 godzin – V semestr,
 • praktyka w jednostce leczniczej lub dziale żywienia (dla specjalności Dietoprofilaktyka i Dietoterapia) lub praktyka w klubach sportowych, ośrodkach typu Spa&Wellnes (dla specjalności Dietetyka sportowa) w wymiarze 105 godzin – VI semestr.
Kształcenie na kierunku Sport obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata) oraz studia II stopnia (tytuł zawodowy magistra). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej. Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające tytuł licencjata po kierunkach Wychowanie Fizyczne i Sport.

Program studiów  na  kierunku  Sport  jest w pełni zgodny z aktualnymi  wymogami  Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
Zajęcia na kierunku Sport prowadzone są w formie:
 • studia I stopnia - stacjonarnej,
 • studia II stopnia - stacjonarnej i niestacjonarnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Sport w trakcie studiów nabywa wiedzę z zakresu nauk biologicznych, społecznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej. W trakcie studiów poznaje zasady projektowania, realizowania i kontrolowania procesu trenowania sportowca w celu efektywnego udziału w walce sportowej. Nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania organizacją sportową.

Na studiach II stopnia następuje znaczące poszerzenie i pogłębienie, w stosunku do studiów I stopnia, wiedzy o sporcie jako zjawisku społecznym. Rozszerzenie wiedzy na studiach II stopnia obejmuje biomedyczne i biospołeczne aspekty sportu kwalifikowanego, dydaktyczne uwarunkowania pracy z uzdolnionymi sportowcami oraz problemy zarządzania organizacjami w sporcie kwalifikowanym.

Po ukończeniu studiów absolwent winien znaleźć zatrudnienie w społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, innych instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport.


Studia I stopnia

Celem studiów na kierunku Sport jest:
 • wyposażenie studenta w wiedzę w zakresie nauk biologicznych, fizykochemicznych, społecznych oraz podstaw nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu,
 • zapoznanie studentów z pojęciami i mechanizmami psychologiczno-pedagogicznymi zachodzącymi w procesie treningu sportowego,
 • nabycie umiejętności nauczania i doskonalenia umiejętności ruchowych z zakresu profilowanej aktywności fizycznej poprzez wyposażenia studentów w kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie na organizm środkami fizycznymi,
 • uzyskanie wiedzy z zakresu procesu treningowego sportowca,
 • poznanie mechanizmów zarządzania organizacją sportową,
 • ukształtowanie pozytywnej postawy wobec zawodu trenera.
Absolwenci otrzymują tytuł licencjata w zakresie sportu i nabywają kwalifikacje trenera AWF w Poznaniu w jednej z dyscyplin sportowych do wyboru: lekkiej atletyki, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, żeglarstwa, koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, hokeja na trawie, piłki nożnej, pływania, wioślarstwa lub tenisa.


Studia II stopnia

Celem studiów na II stopniu kształcenia na kierunku Sport jest:
 • znaczne poszerzenie wiedzy o sporcie kwalifikowanym, szczególnie w odniesieniu do zagadnień biomedycznych, biospołecznych oraz projektowania, realizacji i kontroli procesu szkolenia sportowców,
 • pozyskanie specjalistycznych umiejętności i wiedzy o sporcie kwalifikowanym, które powinno absolwentowi tego kierunku umożliwić zobiektywizowane poznawanie sportu,
 • kreatywne wpływanie na rozwój sportu poprzez m.in. samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych, organizowanie i kierowanie pracą grup,
 • umiejętność definiowania problemów w pracy zawodowej w sporcie oraz podejmowanie różnych form współpracy,
 • ukazywanie pozytywnego wizerunku trenera, jako osoby posiadającej wiedzę ogólną i specjalistyczną, którą umie wykorzystywać w działaniu praktycznym.

Po pierwszym semestrze student wybiera jeden moduł specjalnościowy:
 • Trener przygotowania fizycznego w sporcie wyczynowym,
 • Trener osobisty,
 • Specjalista w zakresie analizy treningu i walki sportowej,
 • Organizacja i zarządzanie sportem,
 • Sport osób niepełnosprawnych.
Absolwenci otrzymują tytuł magistra sportu i uzyskują dodatkowo:
 • kwalifikacje instruktora sportu w jednej z wybranych dyscyplin sportowych,
 • kompetencje zawodowe charakterystyczne dla wybranego modułu specjalnościowego.
Kształcenie na kierunku Fizjoterapia obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata) oraz studia II stopnia (tytuł zawodowy magistra). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej. Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające tytuł licencjata po kierunku Fizjoterapia.  Powinny one posiadać kompetencje obejmujące w szczególności wiedzę z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostyki dla potrzeb fizjoterapii i wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, podstawowych technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego, sprawność fizyczną konieczną do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością oraz w zakresie kompetencji społecznych zdolność realizowania się w pracy indywidualnej z pacjentem oraz współpracy w zespole terapeutycznym.

Program studiów na kierunku Fizjoterapia jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
Zajęcia na kierunku Fizjoterapia prowadzone są:
 • studia I stopnia - w formie stacjonarnej,
 • studia II stopnia - w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent:
 • potrafi brać udział w rozpoznawaniu potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych pacjenta/klienta,
 • potrafi wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne w sposób bezpieczny i efektywny,
 • zna sposoby podtrzymywania i kształtowania sprawności i wydolności fizycznej pacjenta na poziomie optymalnym,
 • potrafi usprawniać osoby w różnym wieku celem zapobiegania niepełnosprawności,
 • zna sposoby promowania  prozdrowotnych zachowań u pacjentów oraz ich rodzin,
 • potrafi komunikować się z pacjentem, z poszanowaniem jego godności,
 • przyjmuje i akceptuje odpowiedzialność za sprawność pacjenta, a ponadto posiada wiedzę z przedmiotów  tworzących  podstawę  naukową  fizjoterapii; rozumie  potrzebę  ciągłego  rozwoju i doskonalenia zawodowego; potrafi pracować w zespole oraz rozumie potrzebę utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej pozwalającej na prowadzenie  i demonstrowanie ćwiczeń leczniczych,
 • potrafi wyjaśnić pacjentowi w jaki sposób dany zabieg działa na organizm,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Dodatkowo po ukończeniu studiów II stopnia:
 • potrafi tworzyć, formułować i modyfikować plan działań fizjoterapeutycznych,
 • posiada umiejętność przygotowywania i prezentowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku,
 • jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Studia I stopnia

Celem studiów na I stopniu kształcenia na kierunku Fizjoterapia jest:
 • przygotowanie absolwentów do zawodu poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności, wydolności osobom w różnym wieku, utraconych lub obniżonych w wyniku chorób bądź urazów,
 • zdobycie wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostyki fizjoterapeutycznej i wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, podstawowych technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego,
 • zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością.

Studia II stopnia

Celem studiów na II stopniu kształcenia na kierunku Fizjoterapia jest:
 • uzyskanie przez studenta/absolwenta przygotowania zawodowego przez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej z zakresu fizjoterapii, teorii i praktyki w zakresie wykonywania zabiegów i stosowania metod terapeutycznych oraz programowania postępowania fizjoterapeutycznego, jak również kontrolowania jego efektów (ewaluacji),
 • nabycie umiejętności samodzielnej pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością, sportowych, w jednostkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie.

Po pierwszym semestrze student wybiera jeden moduł specjalnościowy:
 • Fizjoterapia uzdrowiskowa,
 • Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych,
 • Fizjoterapia w geriatrii,
 • Fizjoterapia w sporcie,
 • Neurorehabilitacja.

Praktyki

Studenci kierunku Fizjoterapia w czasie studiów odbywają praktyki zawodowe w szpitalach na terenie miasta Poznania oraz Wielkopolski, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy.


Studia I stopnia
 • praktyka w pracowni kinezyterapii w wymiarze 340 godzin, której celem jest praktyczna nauka wykonywania ćwiczeń leczniczych, zapoznanie się z aparaturą do wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych  i  praktyczne zastosowanie  jej w trakcie terapii, praktyczna nauka obsługi i zastosowania sprzętu diagnostyczno-treningowego w kinezyterapii oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • praktyka w pracowni fizykoterapii w wymiarze 260 godzin, której celem jest zdobycie wiedzy w zakresie mechanizmów oddziaływania zabiegów fizykalnych w klinicznym leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami, nauczenie praktycznego wykonywania poszczególnych zabiegów fizykoterapeutycznych, nauczenie prawidłowej obsługi aparatów, ich konserwacji, przestrzegania wymogów bhp w odniesieniu do pacjenta i do siebie oraz poczucia odpowiedzialności nie tylko za wykonany zabieg, ale również za stan aparatów, ich sprawność oraz stan całego gabinetu czy zakładu oraz umiejętność sporządzania dokumentacji zabiegowej, w tym wypełniania i prowadzenia kart zabiegowych,
 • praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w wymiarze 320 godzin, której celem jest zdobycie wiedzy na temat jednostek chorobowych, umiejętność wykorzystywania i obsługiwania aparatury i sprzętu do fizjoterapii, umiejętność wyboru i wykonania diagnostyki funkcjonalnej, terapii, programowania procesu usprawniania w zależności od schorzenia i wieku pacjentów oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej.

Studia II stopnia

W trakcie studiów student jest zobowiązany do odbycia 600 godzin praktyk w tym:
 • praktykę kliniczną z fizykoterapii w wymiarze 200 godzin,
 • praktykę kliniczną zblokowaną w wymiarze 240 godzin,
oraz w zależności od wybranej specjalności:
 • praktykę w warunkach uzdrowiska, praktykę kliniczną z dostosowanej aktywności ruchowej, praktykę w placówce dla pacjentów geriatrycznych/osób starszych, praktykę kliniczną w placówce związanej z fizjoterapią w sporcie lub praktykę kliniczną na oddziale neurologicznym w wymiarze 160 godzin.
Kształcenie na kierunku Wychowanie Fizyczne obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata) oraz studia II stopnia (tytuł zawodowy magistra). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej. Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające tytuł licencjata po kierunkach Wychowanie Fizyczne i Sport. Od absolwentów kierunku Sport wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji pedagogiczno-psychologicznych oraz metodycznych, zgodnych z efektami kształcenia obowiązującymi w tym zakresie na studiach pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne.

Program studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
Zajęcia na kierunku Wychowanie Fizyczne prowadzone są:
 • studia I stopnia – w formie stacjonarnej,
 • studia II stopnia – w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne absolwent powinien być przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w placówkach oświatowych, w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Powinien potrafić oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i postępowaniem pedagogicznym na osobowość człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego oraz przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej.


Studia I stopnia

Celem studiów Wychowanie Fizyczne jest:
 • wyposażenie studenta w wiedzę w zakresie biologicznych, fizyko-chemicznych i społecznych podstaw nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu,
 • zapoznanie studenta z pojęciami i koncepcjami psychologiczno-pedagogicznymi wychowania i nauczania,
 • nabycie umiejętności nauczania podstawowych czynności ruchowych i usprawniających ciało oraz wyposażenie studenta w kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, w tym również na osobowość człowieka,
 • ukształtowanie pozytywnej postawy wobec zawodu nauczyciela wychowania fizycznego pracującego w różnych obszarach oświaty, kultury fizycznej i zdrowia publicznego.
 
Po pierwszym roku student wybiera jeden z modułów specjalnościowych:
 • Instruktor sportu – absolwenci dodatkowo nabywają kwalifikacje instruktorskie z jednej dyscypliny sportu do wyboru: z lekkiej atletyki, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, narciarstwa, żeglarstwa, fitnessu, koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, hokeja na trawie, piłki nożnej, pływania, tańca lub tenisa,
 • Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych,
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – zadaniem realizowanych przedmiotów jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pozwalających absolwentom na dokonanie rzetelnej oceny postawy ciała, opracowanie postępowania korekcyjnego adekwatnego do zaistniałych zmian/zaburzeń postawy ciała, prowadzenie indywidualnego i zespołowego postępowania korekcyjnego, kompensacyjnego oraz wdrażanie profilaktyki, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Jednym z celów utworzonej specjalności jest przygotowanie odpowiednio licznej grupy specjalistów, którzy będą potrafili szybko i efektywnie reagować na jakże często występujące zaburzenia w statyce i funkcji ciała wśród dzieci szkolnych.
Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:
 • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF w przedszkolach i szkołach podstawowych,
 • kwalifikacje do pracy w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną
 • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu specjalnościowego.

Studia II stopnia

Celem studiów Wychowanie Fizyczne jest:
 • wyposażenie studenta w pogłębioną wiedzę w zakresie biologicznych, fizyko-chemicznych i społecznych podstaw nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu,
 • zapoznanie studenta z pojęciami i koncepcjami psychologiczno-pedagogicznymi w procesie wychowania i nauczania odpowiadającymi III i IV poziomowi edukacyjnemu,
 • nabycie umiejętności nauczania wykonywania czynności ruchowych i usprawniających ciało,
 • wyposażenie studenta w kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm człowieka będącego w różnym wieku i posiadającego różne potrzeby,
 • wyraża swoją postawą pozytywny stosunek do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego pracującego w różnych obszarach oświaty, kultury fizycznej i zdrowia publicznego.

Po pierwszym semestrze student wybiera jeden moduł specjalnościowy:
 • Trenerski – absolwenci dodatkowo nabywają kwalifikacje trenera AWF z jednej dyscypliny sportu do wyboru: lekkiej atletyki, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, żeglarstwa, koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, hokeja na trawie, piłki nożnej, pływania lub tenisa. Uzyskują kompetencje do programowania, planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w sporcie kwalifikowanym.
 • Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych,
 • Dostosowana aktywność ruchowa,
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – zadaniem realizowanych przedmiotów jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pozwalających absolwentom na dokonanie rzetelnej oceny postawy ciała, opracowanie postępowania korekcyjnego adekwatnego do zaistniałych zmian/zaburzeń postawy ciała, prowadzenie indywidualnego i zespołowego postępowania korekcyjnego, kompensacyjnego oraz wdrażanie profilaktyki, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Jednym z celów utworzonej specjalności jest przygotowanie odpowiednio licznej grupy specjalistów, którzy będą potrafili szybko i efektywnie reagować na jakże często występujące zaburzenia w statyce i funkcji ciała wśród dzieci szkolnych.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra wychowania fizycznego i uzyskują:
 • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych,
 • kwalifikacje do pracy w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną
 • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu specjalnościowego.

Praktyki

Studenci kierunku wychowania fizycznego w czasie studiów odbywają praktyki pedagogiczne w wybranych przez siebie szkołach.


Studia I stopnia
 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej w wymiarze 30 godzin, której celem jest poznanie wiedzy na temat zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w pracy nauczyciela, przygotowanie do prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów oraz zapoznanie ze specyfiką i funkcjonowaniem szkoły,
 • praktyka dydaktyczno- asystencka w szkole podstawowej w wymiarze 150 godzin, której celem jest poznanie zakresu pracy nauczyciela wychowania fizycznego, w tym wiedzy koniecznej do przygotowania niezbędnej dokumentacji, przygotowanie do prowadzenia zajęć na etapie szkoły podstawowej, bezpośrednie poznanie warunków do realizacji programu kultury fizycznej,
 • praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej w wymiarze 210 godzin, której celem jest samodzielne prowadzenie lekcji wychowania fizycznego i w związku z tym, planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego, poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat warunków do realizacji programu kultury fizycznej.

Studia II stopnia
 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej w wymiarze 30 godzin, której celem jest poszerzenie wiedzy na temat zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w pracy nauczyciela, przygotowanie do prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów oraz poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat specyfiki i funkcjonowania szkoły,
 • praktyka dydaktyczna w gimnazjum w wymiarze 60 godzin, której celem jest przygotowanie do prowadzenia  zajęć na etapie gimnazjum,
 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadgimnazjalnej w wymiarze 60 godzin, której celem jest przygotowanie do prowadzenia zajęć na etapie szkoły ponadgimnazjalnej.
[brak]
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji uprzejmie zaprasza na X zwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, które odbędzie się w dniu 11.07.2017 r. (wtorek) o godz. 09:00 w Sali Senackiej w budynku rektoratu AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39.

[Program posiedzenia]
Menu:O KATEDRZE
Tradycja zajęć dydaktycznych w zakresie antropologii wpisanej do programu studiów wychowania fizycznego w Poznaniu sięga okresu międzywojennego i wiąże się z powołaniem Uniwersytetu Poznańskiego (1919 r.), a w kilka lat później (1926 r.) utworzeniem w jego strukturach przez dr Karola Stojanowskiego Laboratorium Antropometrii Stosowanej Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego. W tym okresie studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego od 1921 roku mieli obowiązek wysłuchania z medykami wykładów prof. Adama Wrzoska (założyciela Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i Przeglądu Antropologicznego) i odbycia ćwiczeń praktycznych na dzieciach szkolnych, które prowadził jego uczeń Michał Ćwirko-Godycki (1901-1980). Po II wojnie status zajęć dydaktycznych z antropologii w programie studiów wychowania fizycznego nie był ściśle określony. Prowadzili je pracownicy Zakładu Antropologii UP, w formie godzin zleconych wykłady - prof. dr hab. Michał Ćwirko-Godycki, a ćwiczenia mgr Zbigniew Drozdowski (1930-2004) - absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP.

Powołanie w 1950 roku samodzielnych szkół wychowania fizycznego spowodowało utworzenie Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (od 1973 r. AWF) i jej własnych zakładów teoretycznych, w tym antropologii. W 1953 roku podjęto tworzenie samodzielnego Zakładu przez przydzielenie etatu asystenta, który objął mgr Zbigniew Drozdowski. W roku akademickim 1955/56 w ramach przekształceń organizacyjnych WSWF powstał Zakład Biologii i Antropologii w Katedrze Nauk Biologicznych, a pierwszym kierownikiem Zakładu mianowano prof. dr hab. Michała Ćwirko-Godyckiego. Funkcję tę profesor pełnił do 1967 roku. Był także rektorem WSWF w Poznaniu w latach 1956-1965 i pierwszym doktorem honoris causa tej Uczelni. W 1965 roku następują kolejne zmiany organizacyjne w strukturze Uczelni, w wyniku których powstaje samodzielna jednostka pod nazwą Zakład Antropologii w Katedrze Nauk Morfologicznych.

W 1967 roku kierownictwo Zakładu Antropologii obejmuje uczeń prof. Czekanowskiego i prof. Ćwirko-Godyckiego doc. dr hab. Zbigniew Drozdowski (prof. nadz. 1971, prof. zw. 1988). Pracują też pierwsze asystentki (od 1966 r. – 1998 r.) absolwentki WSWF mgr Alicja Gajewska-Stańda i mgr Janina Mikołajczak-Bartz, mgr Małgorzata Arska-Kotlińska (od 1971 r.) po uzyskaniu stopnia doktora zatrudnione na stanowisku adiunkta. W wyniku dalszych zmian strukturalnych w latach 1974-1990 Zakład Antropologii przekształca się w Zakład Antropologii Sportu i funkcjonuje w ramach powołanego Instytutu Przyrodniczych Podstaw Kultury Fizycznej. W 1991 roku powstaje Katedra Antropologii i Biometrii w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu, a od 2008 roku do chwil obecnej funkcjonuje w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji. Liczne przekształcenia, jakim podlegał Zakład przyjmując różne nazwy nie zmieniły w sposób istotny kierunku rozwoju naukowego i podejmowanej działalności naukowej. Profesor Zbigniew Drozdowski stworzył własne oryginalne koncepcje na polu współpracy antropologii i kultury fizycznej i nakreślony kierunek badań konsekwentnie rozwijał wraz z tworzonym zespołem. Tematyka badań realizowanych pod kierunkiem profesora Drozdowskiego koncentrowała się wokół następujących zagadnień: 1/ adaptacja metod antropologicznych i statystycznych dla potrzeb wychowania i sportu, 2/ dynamika rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dziecka, 3/ wartość biologiczna młodzieży akademickiej, 4/ teoria wyniku sportowego, 5/ zróżnicowanie morfologiczne i motoryczne zespołów zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe, 6/ motoryka i jej pomiar w różnych czynnościach zawodowych, 7/ chronobiologiczne podstawy aktywności ruchowej człowieka, 8/ ewolucja motoryczności człowieka, 9/ genetyczne uwarunkowania motoryczności człowieka, 10/ poszukiwanie nowych kryteriów oceny wieku rozwojowego – badania EMN.

Profesor Zbigniew Drozdowski był rektorem AWF w Poznaniu w latach 1975-1998. Cieszył się uznaniem środowiska naukowego, czego wyrazem było dwukrotne wyróżnienie doktoratem honoris causa AWF we Wrocławiu i AWF w Poznaniu, przez trzy kadencje był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, przez 17 lat Przewodniczącym Komitetu Antropologii PAN. Był członkiem Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, członkiem i w-ce przewodniczącym Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN.
W 2001 r. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowski osiąga wiek emerytalny i stanowisko kierownika Katedry Antropologii i Biometrii powierzono jego uczennicy dr hab. Ewie Ziółkowskiej-Łajp. W Katedrze pracował do ostatnich chwil swojego życia, zmarł w 2004 roku.

Z inspiracji prof. Zbigniewa Drozdowskiego Katedra była organizatorem jednorazowych i cyklicznych konferencji, w tym m. in. pt.: „Rola rytmów biologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie” (9 Konferencji w latach 1965-1983), „Morfologia w wychowaniu fizycznym i sporcie” (4 konferencje w latach 1978- 1984), Seminarium „Teoria wyniku sportowego” (10 konferencji w latach 1965-1977), „Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży akademickiej Poznania” (4 konferencje w latach 1974-1980), „Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci ziem północno-zachodnich Polski” (2 konferencje w latach (1975-1982), „Biospołeczne skutki mastektomii” (3 konferencje w latach 1997, 2001, 2004).
W ostatnim okresie główne kierunki badań pracowników Katedry koncentrują się wokół następujących tematów: 1/ tendencje przemian cech morfologicznych polskiej populacji, 2/ komponenty ciała człowieka w różnych formach ruchu, 3/ morfologiczne uwarunkowania i skutki procesu chorobowego, 4/ styl życia wielkopolskich elit społecznych – aspekty biologiczno-społeczne, 5/ zmienność cech morfologicznych w cyklach treningowych sportowców.

Do góry

BADANIA NAUKOWE
Pracownicy Katedry Antropologii i Biometrii uczestniczyli m. in. w następujących akcjach badawczych:
­- Badania ciągłe kandydatów na studia do WSWF/AWF w Poznaniu
- Badania pracowników Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu (1980-1982)
- Eksperyment Pedagogiczny „Kaliska Próba Kolarska” – badania ciągłe (1979-1984)
- Badania pilotów wojskowych – na zlecenie Szefostwa Bezpieczeństwa Lotów (1989)
- Badania dzieci i młodzieży uprawiających różne dyscypliny sportu zrzeszonych w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym, badania ciągłe (od 2006 r.)
- Badania kobiet po mastektomii zrzeszonych w klubach „Amazonka” (od 1995r.)
­- Badania żołnierzy w jednostkach wojsk lądowych na terenie całego kraju (2003-2005)
­- Badania ciągłe kadry narodowej hokeistów na trawie (od 2005 r.) oraz dzieci i młodzieży trenującej hokej na trawie w szkole sportowej w Poznaniu
- Badania ciągłe dzieci przedszkolnych Poznania
­- Badania ciągłe dzieci wiejskich pow. wrzesińskiego
- Badania piłkarzy nożnych KKS LECH Poznań
- ­Losy absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego
- Badania elit regionu poznańskiego

Do góry

GRANTY
> „Motoryczne i somatyczne kryteria selekcji w służbie zawodowej żołnierzy wojsk lądowych” grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (NR OTOOC 01325; 2003-2005)
> „Morfologiczny model uwarunkowań i skutków aktywności ruchowej populacji nadchodzących lat” (2001-2004)
> „Morfologiczne uwarunkowania i skutki wybranych przejawów aktywności ruchowej polskiej populacji” (2005-2007)
> „Budowa somatyczna i zmienność motoryczna osób w różnym wieku w aspekcie zdrowia” (2008-2012)
> „Studia czasu wolnego i aktywności fizycznej wielkopolskich elit społecznych” grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N40402932/0534; 2007-2010)
> „Indywidualizacja szkolenia w zespołowych grach sportowych na podstawie wieloczynnikowej oceny przygotowania motorycznego zawodników z uwzględnieniem aspektów biochemicznych i fizjologicznych” (N RSA 1 002651) w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Rozwój Sportu Akademickiego”
(2011-2014)

Do góry

DYDAKTYKA
Antropologia – przedmiot obligatoryjny dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku wychowania fizycznego oraz do wyboru dla studentów kierunku fizjoterapia.
Antropologia sportu - przedmiot obligatoryjny dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku sport
Wybrane metody statystyki matematycznej – przedmiot obligatoryjny dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku wychowania fizycznego oraz do wyboru dla studentów kierunku sport i fizjoterapia.
Antropologia kulturowa – wykłady monograficzne
Biologiczne podstawy rekreacji – przedmiot do wyboru dla kierunku turystyka i rekreacja
Metodologia badań naukowych – przedmiot obligatoryjny dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku wychowania fizycznego, sportu i fizjoterapia.
Antropologia kliniczna – przedmiot do wyboru dla studentów kierunku fizjoterapia
Biologiczny rozwój człowieka – przedmiot obligatoryjny dla słuchaczy studiów podyplomowych (kierunek wychowanie fizyczne dla nauczycieli oraz kierunek formy gimanstyczno-taneczne i fitness)

Do góry
antropologia

Pracownicy Katedry, od lewej: Małgorzata Arska-Kotlińska, Ewa Ziółkowska-Łajp, 
w tylnym rzędzie stoją od lewej: Urszula Czerniak, Anna Demuth, Magdalena Krzykała, Marek Drozdowski, Dariusz Wieliński


WYDAWNICTWA
Antropologia w zakresie studiow godycki drozdowski 76 „Antropologia
w zakresie studiów wychowania fizycznego”

Michał Ćwirko-Godycki
Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 1976
Antropologia sportowa „Antropologia sportowa
w zakresie studiów wychowania fizycznego”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 1984
Rytm biologiczny w WF i Sporcie „Rytm biologiczny w wychowaniu fizycznym i sporcie”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 1984
Monografie 1986r nr 26 „Antropologia a rekreacja ruchowa”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 1986
Monografie 1986r nr 29 „Antropologia dla studiujących turystykę”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 1986
Monografie 1987r nr 249 „Studia do cheilioskopii ludności Polski”

Ewa Ziółkowska
 
Poznań 1987
Antropometria w WF „Antropomertia w wychowaniu fizycznym”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 1998
Studia tendencji przemian cech morfologicznych „Studia tendencji przemian cech morfologicznych.
Uwarunkowania i skutki w świetle badań wieloletnich”

Ewa Ziółkowska-Łajp
 
Poznań 1999
Komponenty ciaa czowieka „Komponenty ciała człowieka w aspekcie tradycyjnych i najnowszych metod badawczych”

Dariusz Wieliński
 
Poznań 2000
Monografie 1987r nr 32 „Wybrane zagadnienia metodologii badań naukowych w zakresie kultury fizycznej”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 2002
Antropologia dla nauczycieli WF „Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 2002
Wskazowki do wicze antropometrycznych w zakresie studiow WF „Antropologia Wskazówki do ćwiczeń antropometrycznych w zakresie studiów wychowania fizycznego”

Zbigniew Drozdowski
 
Poznań 2002
statistic methods „Statistic methods for physical education students”

Małgorzata Arska-Kotlińska
Janina Bartz
Dariusz Wieliński

Poznań 2007
M-425-Demuth „Wybrane elementy stylu życia poznańskiej elity społecznej w aspekcie statusu społeczno-ekonomicznego. Implikacje biologiczne”

Anna Demuth
 
Poznań 2013
M-415 -Czerniak „Determinanty aktywności fizycznej kobiet po zabiegu mastektomii. Studium kobiet wielkopolskich z badań w latach 1996-2000 i 2006-2010”

Urszula Czerniak
 
Poznań 2013


Do góry
 
W budowie...
dziekan pawlak www   Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
prof. dr hab. n. med. Maciej Pawlak

Profesor nauk o kulturze fizycznej, dr hab. nauk medycznych oraz dr nauk rolniczych. Od 10 lat pracuje w Zakładzie Biochemii AWF, gdzie wykłada biochemię, patobiochemię, diagnostykę w sporcie, patofizjologię bólu oraz systemy sensoryczne i neurofarmakologię. Kilkanaście lat pracy badawczej na uniwersytecie w Niemczech oraz liczne kontakty naukowe umożliwiają Profesorowi nadal kooperację z atrakcyjnymi ośrodkami i laboratoriami w kraju i zagranicą. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych, od fizjologii przez biochemię wysiłku fizycznego do neurofizjologii sprzyja porzucaniu schematów i pozwala na niekonwencjonalne niekiedy spojrzenie na organizm człowieka.
     
prodziekan szeklicki www   Prodziekan ds. nauki
dr hab. prof. AWF Robert Szeklicki

Absolwent AWF w Poznaniu kierunku Wychowanie Fizyczne (spec. nauczycielska), profesor nadzwyczajny, zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego od 1991 r. w Zakładzie Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia. W dydaktyce wyznaje zasadę „teoria bez praktyki jest pusta, praktyka bez teorii jest ślepa”. Swoje zainteresowania naukowe skupia na badaniach poziomu uwarunkowań aktywności i sprawności fizycznej, z szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych.

     
prodziekan wochna www   Prodziekan ds. studenckich i sportu
dr Krystian Wochna

Absolwent AWF w Poznaniu, doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt oraz p.o. Kierownika w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego, trener pływania. W czasach studenckich członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wpływu aktywności fizycznej w środowisku wodnym na masę kostną oraz biochemiczne wskaźniki metabolizmu tkanki kostnej. Sekretarz oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej. Stypendysta Uniwersytetów w Atenach i Lizbonie.
     
prodziekan czerniak www   Prodziekan ds. studiów
dr hab. Urszula Czerniak

Absolwentka dwóch kierunków: Wychowanie Fizyczne i Rehabilitacja Ruchowa AWF w Poznaniu. Pracę zawodową na macierzystej Uczelni rozpoczęła w 1994 r. w Katedrze Antropologii i Biometrii. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. W swojej pracy naukowej zaangażowała się głównie w badania czynników determinujących aktywność fizyczną kobiet po leczeniu onkologicznym z powodu raka piersi.

UROCZYSTA PROMOCJA DOKTORÓW

Serdecznie zapraszamy na uroczystą promocję doktorów
Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
która odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 w auli AWF.
Będzie nam bardzo miło gościć w murach naszej Uczelni doktorów wraz z rodzinami
i gronem przyjaciół, zacne grono promotorów oraz pracowników Uczelni.

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Prof. dr hab. Maciej Pawlak
z Radą WydziałuUchwała RW w sprawie powołania stałych komisji wydziałowych na kadencję 2016–2020 - [link] 
OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK