Rekrutacja

WYDZIAŁ KIERUNEK OPŁATA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Wychowanie Fizyczne 100 zł
Sport 100 zł
Dietetyka 85 zł
Taniec w Kulturze Fizycznej 100 zł
Wydział Turystyki i Rekreacji
Turystyka i Rekreacja 100 zł
Animacja Osób 50+ 85 zł
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Wychowanie Fizyczne 85 zł
Dietetyka 85 zł

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Wychowanie Fizyczne 85 zł
Fizjoterapia 85 zł
Sport 85 zł
Neurobiologia 85 zł
Wydział Turystyki i Rekreacji
Turystyka i Rekreacja 85 zł
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Wychowanie Fizyczne 85 zł
Fizjoterapia 85 zł

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Fizjoterapia 85 zł
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Fizjoterapia 100 zł
FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR
rekrutacja aktywni50p

ANIMACJA OSÓB 50+ - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.


Po co studia z organizacji seniorom czasu wolnego?
Starzenie się społeczeństwa jest jednym z najważniejszych procesów demograficznych zachodzących we współczesnym świecie.

W roku 2050 już co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku seniorskim. Konieczne więc jest przygotowanie społeczeństwa, w tym instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych oraz sektora pozarządowego, do tworzenia warunków umożliwiających włączenie osób starszych w nurt życia społeczno-gospodarczego.

Długie życie w dobrym zdrowiu oznacza jego lepszą jakość, większą niezależność oraz możliwość zachowania sprawności intelektualnej i fizycznej. Nowoczesne społeczeństwo zobowiązane jest stworzyć seniorom szerokie możliwości zdrowego i aktywnego starzenia się.

Pojawi się więc potrzeba funkcjonowania instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych, które zaoferują seniorom możliwość atrakcyjnego zagospodarowania czasu wolnego, w tym uprawianie sportu i rekreacji, podejmowanie podróży turystycznych, angażowania się w działalność kulturalną czy wolontariat.

Obserwowany w Polsce niski poziom uczestnictwa seniorów w turystyce, rekreacji i kulturze, jak również niewielkie ich zaangażowanie w działalność wolontariacką, świadczą o tym, że brakuje odpowiedniej oferty.


Co to za kierunek?
Studia na kierunku Animacja osób 50+ wypełnią istniejącą dotychczas lukę w obszarze organizowania czasu wolnego i podnoszenia jakości życia osób starszych poprzez aktywność fizyczną, turystyczną i kulturalną. Ich głównym celem będzie przygotowanie profesjonalnych kadr, wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą na inicjowanie różnorodnych działań na rzecz seniorów, aktywizację osób starszych w zakresie sportu i rekreacji, turystyki i kultury, doradztwo z zakresu aktywnego stylu życia oraz prowadzenie badań rynkowych i rozpoznawanie potrzeb segmentu seniorskiego.
Do wyboru są specjalności:
- Animator aktywności fizycznej seniorów
- Animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów;


Cel:
Wykształcenie osób, które staną się specjalistami z zakresu organizacji czasu oraz wsparcia rozwoju społecznego, kulturalnego i fizycznego osób z grupy wiekowej 50+:

Dlatego w przygotowanie i realizację ww. kierunku włączyli się pracodawcy, u których będzie też można odbyć zajęcia praktyczne, a kierunek został oparty o program dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych, w tym w szczególności do potrzeb regionu, tj. Wielkopolski. Samorząd województwa potwierdził, że zaplanowane na kierunku działania są zgodne z Regionalną Strategią Innowacyjności Wielkopolski;


Praktyczne studia
W odpowiedzi na oczekiwania studentów związane z nabywaniem praktycznych kwalifikacji, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, studia będą mieć praktyczny i interdyscyplinarny charakter. Prowadzone będą we współpracy z praktykami, firmami, instytucjami. Kadra będzie składać się ekspertów z uczelni, praktyków i ekspertów ze strony pracodawców.


Dla kogo?
- dla osób, które na co dzień chcą pracować z osobami starszymi w charakterze organizatora czasu wolnego, wychowawcy, nauczyciela i doradcy,

- dla osób, które chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będą mogły zawodowo uczestniczyć w życiu seniorów, „poprawiając” ich jakość życia za pomocą profesjonalnych działań animacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych,

- dla osób, które rozumieją nieuchronność przemijającego czasu i tym samym zachodzące zmiany w życiu każdego człowieka - w obszarze biologicznym, psychicznym oraz społecznym,

- dla osób kreatywnych i otwartych na innowacje, albowiem praca w sektorze animacji seniorów oraz gerontologii społecznej wiąże się z koniecznością podejmowania szeregu działań,

- dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są wytrwali w działaniach.


Przedmioty prowadzone w formie warsztatowej:
Komunikacja interpersonalna,
Techniki twórczego myślenia,
Komputerowe formy rekreacji osób starszych,
Wolontariat seniorów,
Gerontologia społeczna,
Podstawy geriatrii,
Pierwsza pomoc przedmedyczna,
Pozarządowe inicjatywy senioralne,
Rekreacja ruchowa osób starszych,
Aktywizacja społeczna seniorów,
Aktywność duchowo-religijna osób starszych.
Demografia,
Żywienie człowieka,
Aktywny senior.


Kim będzie absolwent?
Będzie wszechstronnie przygotowanym specjalistą, posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje do tego, by tworzyć ciekawą ofertę dla osób starszych, obejmujących usługi m.in. w zakresie opieki, programowania i organizacji czasu wolnego oraz edukacji.

Takie wykształcenie wpisze się w kluczowy trend demograficzny społeczeństw wysokorozwiniętych, jakim jest starzenie się społeczeństwa.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w sektorze publicznym (np. w instytucjach systemu opieki społecznej, rynku pracy) i prywatnym (np. turystyka, opieka, edukacja, kultura).


Miejsca, w których absolwent znajdzie pracę:
- Stowarzyszenia Senioralne - animator, opiekun, wychowawca, kadra
- Uniwersytety Trzeciego Wieku - wykładowca, instruktor w sekcjach ruchowych i kołach zainteresowań w zakresie kompetencji nabytych w czasie studiów, w tym aktywizacja i integracja osób w wieku starszym oraz umożliwienie im zaspokajania szerokiego spektrum potrzeb związanych z czasem wolnym.
- Salony spa i fitness - instruktor, trener, animator
- Organizacja promocji kultury - doradca, opiekun, animator, kadra kierownicza
- Biura podróży - rezydent, animator, recepcjonista
- Kluby seniora - animator, opiekun
- Senioralne Instytucje i Organizacje Pozarządowe
- Uzdrowiska - animator, specjalista, obsługa,
- Sanatoria - kadra zarządzająca, specjalista, animator
- Touroperatorzy - tłumacz języka migowego
- Organizacje wolontariackie - wolontariusz, opiekun
- Agencje opieki - personel,
- Opiekun osób starszych - działalność gospodarcza
- Ośrodki rehabilitacji - terapeuta, opiekun, animator
- Portale internetowe, media - ekspert tworzący treści
- Sanatoria i szpitale uzdrowiskowe – organizacja czasu wolnego kuracjuszy w trakcie pobytu oraz przygotowanie do samodzielnej aktywności ruchowej i kulturalnej po zakończeniu pobytu.
- Prywatne domy opieki
- Instytucje kulturalne - np. biblioteki, domy kultury - organizator czasu wolnego osób 50 +


Inne obszary, w których można pracować:
- kultura fizyczna i turystyka, (w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowych_ - upowszechnianie aktywności rekreacyjno-turystycznej i sportowej seniorów - uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej osób 50+
- promocja i ochrona zdrowia - poprawa jakości życia i profilaktyki zdrowia,
- wspieranie osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia, profilaktyka zdrowia, poprawa zdolności do pracy zawodowej
- kultura fizyczna i turystyka - upowszechnianie aktywności rekreacyjno-turystycznej i sportowej seniorów – absolwent otrzyma uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej osób 50+
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - uczenie bezpiecznego korzystania z elektronicznych środków komunikacji oraz zasad ochrony przed przestępczością elektroniczną
- ochrona praw konsumenta - edukowanie o podstawowych prawach konsumenta
- współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze - pobudzanie aktywności umysłowej i fizycznej seniorów korzystających z opieki społecznej
- kultura - w tym biblioteki gminne i instytucje kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - zachęcanie seniorów do aktywnego korzystania z oferty kulturalne.


Co dalej?
Absolwent kierunku Animacja osób 50+ może kontynuować studia m.in. na drugim stopniu Turystyki i Rekreacji w AWF, zdobywając nowe specjalności, np. animacja czasu wolnego, turystyka zrównoważona, turystyka międzynarodowa, menadżer turystyki i rekreacji, czy turystyka sportowa.

Studia przygotowują do podejmowania samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, kreatywnego rozwiązywania problemów w tym zakresie, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi.


DODATKOWE INFORMACJE

Rekrutacja - zapisz się!

FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR
rekrutacja aktywni50p

TRYB I SPECJALNOŚCI

Studia trwają 3 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym.
Do wyboru są dwie specjalności:

 • animator aktywności fizycznej seniorów
 • animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów.

WAŻNE DATY I TERMINY:

 • rejestracja elektroniczna – do 3 lipca 2018 r.
 • składanie kompletu dokumentów – od 11 lipca do 16 lipca 2018 r.
 • ogłoszenie wyników – 17 września 2018 r.

CO MUSISZ ZDAĆ NA MATURZE?

 • język obcy (poziom podstawowy lub rozszerzony)
 • język polski (poziom podstawowy lub rozszerzony)
 • jeden przedmiot do wyboru: biologii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)
POLICZ PUNKTY

Rekrutacja - zapisz się!

FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR
rekrutacja aktywni50p

Jesteś wyjątkowy - poznaj wyjątkowych ludzi!
Studiuj na nowym kierunku. Jedynym takim w Poznaniu! Tylko 40 miejsc!
Dołącz do elitarnego grona!

JAKIE MASZ MOŻLIWOŚCI?

Organizuj eventy i wydarzenia kulturalne, promuj aktywność fizyczną, bądź przewodnikiem dla innych.

animacja 50 3Pracuj w:
 • salonach SPA
 • organizacjach promujących kulturę
 • hotelach
 • biurach podróży

  albo

 • Załóż i rozwijaj swoją działalność.

animacja 50 4
 • Twój czas!
 • Twój wybór!
 • Twój kierunek!
WAŻNE DATY I TERMINY:

 • rejestracja elektroniczna – do 3 lipca 2018 r.
 • składanie kompletu dokumentów – od 11 lipca do 16 lipca 2018 r.
 • ogłoszenie wyników – 17 września 2018 r.
 

DODATKOWE INFORMACJE

Rekrutacja - zapisz się!

Wszystko o kierunku

rekrutacja kierunek tir

Studia II stopnia trwają 2 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym:

Oferowane są specjalności*:
 • animacja czasu wolnego
 • turystyka zrównoważona
 • turystyka międzynarodowa
 • menedżer turystyki i rekreacji
 • turystyka sportowa – NOWOŚĆ! **

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra. Studia przygotowują do podejmowania samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, kreatywnego rozwiązywania problemów w tym zakresie, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi.


Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:
 • biurach podróży
 • hotelach, ośrodkach wypoczynkowych
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach sportowych
 • centrach informacji turystycznej, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w szkolnictwie (po uzupełnieniu kursu pedagogicznego)
 

_________

* - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

** - Zdobyte przez absolwentów kompetencje w ramach proponowanej specjalności mają ułatwić znalezienie pracy nie tylko w obszarach zbliżonych do innych specjalności, proponowanych w ramach kształcenia na kierunku, ale ponadto w instytucjach i urzędach, zajmujących się promocją badań wizerunkowych, czy też w firmach turystycznych, które organizują podróże sportowe i eventy sportowe.


rekrutacja kierunek fizjo

Studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia trwają 2 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra w zakresie fizjoterapii.


Na kierunku Fizjoterapia oferowane są cztery specjalności*:
 • fizjoterapia w sporcie
 • fizjoterapia w geriatrii
 • fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych
 • fizjoterapia uzdrowiskowa
* - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

Magister fizjoterapii jest przygotowany do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, nabywa umiejętność diagnozowania funkcjonalnego oraz planowania programu usprawniania. Uzyskuje uprawnienia do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i staje się wykwalifikowanym pracownikiem medycznym, bez którego trudno sobie dzisiaj wyobrazić leczenie. Zawód fizjoterapeuty z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a studia na kierunku fizjoterapia stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i zagranicą.


Absolwenci kierunku Fizjoterapia najczęściej znajdują zatrudnienie w:
 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia
 • ośrodkach rehabilitacyjnych i sportowych
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • ośrodkach odnowy biologicznej i centrach SPA
 rekrutacja kierunek sport

Studia II stopnia trwają 2 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym.
Podczas rekrutacji student wybiera jedną z oferowanych specjalności*:

 • organizacja i zarządzanie sportem
 • trener osobisty
 • trener przygotowania motorycznego
 • sport osób niepełnosprawnych
* - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma tytuł zawodowy magistra. Wyposażony  będzie w profesjonalną wiedzę, przez co zyska przygotowanie do planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego, sportu osób z niepełnosprawnością i zarządzania sportem. Absolwent tego kierunku może pracować jako trener w klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach, jako trener osobisty, a także pracować jako specjalista ds. sportu w instytucjach samorządowych.rekrutacja kierunek wf

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym. Oferowane są następujące specjalności*:
* - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.


rekrutacja kierunek neurobiologia

Interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku Neurobiologia prowadzone będą we współpracy czterech poznańskich uczelni – Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Medycznego. Studia obejmą 4 semestry, a absolwenci wraz z tytułem magistra otrzymają dyplom ukończenia trzech uczelni.

Po ukończeniu tego kierunku zdobyta wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentowi podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej, w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i innym, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.rekrutacja kierunek taniec

Kierunek stworzony jest z myślą, o osobach z doświadczeniem tanecznym, zawodowych tancerzy, szczególnie dla absolwentów Szkół Baletowych lub Sztuki Tańca oraz z dyplomem eksternistycznym ZASP–u, do osób prowadzących zajęcia z tańca i chcących rozwijać się w tym kierunku.

Studia oferują trzy tysiące godzin zajęć, w tym taniec współczesny, taniec klasyczny, techniki modern, techniki streetowe, uzupełniające, parkour oraz improwizacje, kontakt-improwizacje, partnerowanie, akrobatykę, tańce charakterystyczne, gimnastykę, body conditioning.
Oferowane są specjalności:
 • Tancerz choreoterapeuta
 • Tancerz nauczyciel
W programie precyzyjnie dobrane do profilu specjalności przedmioty teoretyczne, tj.: anatomia, fizjologia wysiłku, kinezjologia, biomechanika tańca, sensomotoryka ruchu, sterowanie ruchem, wiedza i teoria tańca.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po otrzymaniu tytułu licencjata, absolwent przygotowany będzie do prowadzenia lekcji tańca w przedszkolach, szkołach podstawowych i zajęć tanecznych w ośrodkach kultury. Będzie też mógł prowadzić zajęcia o charakterze terapeutycznym w ośrodkach kultury, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych, gdzie odbywają się zajęcia z tańcem w formie terapii zajęciowej.


NA CZYM POLEGA EGZAMIN?

Egzamin z wybranych technik tanecznych składa się z dwóch etapów:
 • etap I – lekcja tańca z naciskiem na ruch a nie na technikę (punktacja 1-50)
 • etap II – 1,5 minut tańca solo bez muzyki (punktacja 1-50)rekrutacja kierunek dietetyka

Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa, potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną, dają coraz większe szanse na zatrudnienie i rozwój specjalistów tej branży.

W programie studiów uwzględniono wiedzę dotyczącą dietoprofilaktyki i dietoterapii, żywienia w sporcie, technologii ogólnej żywności, technologii przygotowywania potraw i posiłków, w tym wegetariańskich i dietetycznych.


Studia I stopnia trwają 3 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym. W trakcie studiów do wyboru są dwie specjalności:
 • dietetyka sportowa
 • dietoprofilaktyka i dietoterapia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent, po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia, a także zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze wśród sportowców (i nie tylko); planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych; a także prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent kierunku Dietetyka może podjąć pracę w:
 • poradniach żywieniowych
 • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych
 • innych instytucjach związanych z doradztwem w zakresie żywienia ludzi, oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.
W budowie...
Egzamin sprawnościowy jest w istocie zmodyfikowanym testem kwalifikacyjnym do policji. Zadaniem kandydata będzie pokonanie specjalnie ułożonego toru w możliwie najkrótszym czasie. Uzyskany czas stanowić będzie o wyniku egzaminu. Tor przeznaczony jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Względem pierwowzoru różnice są następujące:

- wszystkie piłki są 3 kilogramowe,
- zamiast manekina, przenoszona jest piłka lekarska 5 kilogramowa,
- pokonywane są 3 a nie 4 skrzynie,

Poniżej znajdują się zdjęcia i schemat ilustrujący budowę toru, a także przykładowy sposób wykonania w formie materiału filmowego (wersja policyjna - niezmodyfikowana).


0203schemat


Oferta odpłatna przeznaczona dla studentów specjalności "wychowanie fizyczne w służbach mundurowych":

 • Skoki spadochronowe,
 • Kurs składania spadochronu,
 • Kurs nurkowania,
 • Kurs na Młodszego Ratownika WOPR,
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kurs wychowawców kolonijnych oraz kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Kurs nauki języka migowego.
Warunkiem zakwalifikowania się na specjalność jest egzamin sprawności fizycznej przeprowadzony w czasie I semestru pierwszego roku studiów. Więcej informacji na jego temat pozyskać można tutaj.

Nazwa przedmiotu ECTS sem. II sem. III sem. IV
W ĆW E W ĆW E W ĆW E
Psychospołeczne uwarunkowania działań agresywnych 2 20 -              
Obóz kondycyjny letni 6  - 75              
Strzelanie bojowe 3       15 18        
Wieloboje sprawnościowe 2       - 30        
Systemy bezpieczeństwa i porządku publicznego 3       30 - X      
Walka wręcz w bliskim kontakcie 3       - 40        
Metodyka Surwiwalu 2              - 42  
Międzynarodowe prawo humanitarne 3              30 - X

Legenda: W - wykład  ĆW - ćwiczenia  E - egzamin
Warunkiem zakwalifikowania się na specjalność jest egzamin sprawności fizycznej przeprowadzony w czasie II semestru pierwszego roku studiów. Więcej informacji na jego temat pozyskać można tutaj.

Nazwa przedmiotu ECTS sem. III sem. IV sem. V sem. VI
W ĆW E W ĆW E W ĆW E W ĆW E
Psychologia sytuacji trudnych 2 20 10                    
Strzelectwo sportowe 3       15 15              
Trening ekstremalny 1       - 30              
Organizacja administracji wewnętrznej 5             30 15 X      
Samoobrona i walka wręcz 3             - 40        
Obóz kondycyjny zimowy 2             8 30        
Surwiwal 3                   - 42  
System obrony RP 3                   30 - X

Legenda: W - wykład  ĆW - ćwiczenia  E - egzamin
grupy dyspoz

Czym są grupy dyspozycyjne?


Są to zorganizowane struktury przygotowane do szybkiego reagowania, które są tworzone w systemach militarnych, paramilitarnych lub cywilnych w celu wykonywania szczególnych funkcji związanych z zapobieganiem lub przezwyciężaniem rozmaitych niebezpieczeństw na rzecz skupisk ludzkich, zagrażających społeczeństwu i danemu krajowi. Grupy Dyspozycyjne realizują działania w sferze bezpieczeństwa powszechnego.  („Grupy Dyspozycyjne. Analiza socjologiczna", Prof. dr hab. Jan Maciejewski)

Przykłady grup dyspozycyjnych:

 • ABW,
 • CBŚ,
 • Policja,
 • Służba Celna,
 • Straż Pożarna,
 • Służba Zawodowa - Wojsko,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Straż Miejska/Gminna,
 • Inspekcja Skarbowa,
 • Straż Graniczna,
 • Ochrona VIP-ów, itp.


Cele specjalności:

 • Przygotowanie absolwentów pod względem sprawnościowym jak i merytorycznym do przystąpienia przez nich do egzaminu ze sprawności fizycznej  i testów wiedzy powszechnej oraz rozmów kwalifikacyjnych w trakcie rekrutacji do służb takich jak grupy dyspozycyjne.
 • Przygotowanie absolwentów do prowadzenia oprócz zajęć z WF-u, zajęć w terenie w tym tzw. zielonych i białych szkół oraz podstawowych obozów przetrwania na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży.
 • Przygotowanie absolwentów do objęcia stanowiska instruktora wychowania fizycznego i sportu w służbach mundurowych.


Grupa docelowa:

 • Uczniowie klas licealnych o profilu wojskowo-obronnościowym / bezpieczeństwo narodowe,
 • Osoby interesujące się tematyką obronności, bezpieczeństwa narodowego, czy systemami walki,
 • Osoby, które w pracy w Policji czy Wojsku widzą możliwość stałego, bezpiecznego zatrudnienia i awansu zawodowego, a także potrzebujące kompleksowego przygotowania do zdania testów dla kandydatów do danej służby,
 • Funkcjonariusze różnych służb (Policja, Straż Pożarna, Wojsko), szukający możliwości doszkolenia się, zdobycia nowych umiejętności i wyższego wykształcenia.

budynek dydaktyczny

Biuro Obsługi Rekrutacji

Nowy Budynek Dydaktyczny
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Tel: (61) 835 50 80

 

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Odpowiedź: Opłata zależna jest od kierunku studiów.
Tabela z poszczególnymi kwotami dostępna jest tutaj: [link]  

Na jaki numer konta wnosić opłatę rekrutacyjną?

Odpowiedź:
82 1020 4027 0000 1102 1006 9930
Bank PKO BP S.A.  w Warszawie O/Poznań
(Tylko w zakresie rekrutacji)

Ile wynosi opłata za legitymacje?

Odpowiedź: 17,00 zł

Na jaki numer konta wnosić opłatę za legitymacje?

Odpowiedź: Na otrzymany indywidualny numer konta bankowego

Jaki powinien być format zdjęcia?

Odpowiedź: Format .jpg o wymiarach: 236 x 295 pikseli

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie lekarskie?

Odpowiedź: Zaświadczenie lekarskie wydaje lekarz uprawnionego do badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy), stwierdzający brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów (badania bezpłatne – skierowania dostępne w Biurze Obsługi Rekrutacji).

Jaki jest koszt studiów płatnych w ujęciu semestralnym?

Odpowiedź: Na kierunku Wychowanie Fizyczne studia drugiego stopnia: 1 900,00 zł

Czy na pierwszym stopniu będą studia niestacjonarne?

Odpowiedź: Tylko na kierunku Wychowanie fizyczne, studia drugiego stopnia.

Czy są testy sprawnościowe?

Odpowiedź:
Test sprawnościowy z pływania na kierunkach Wychowanie Fizyczne i Sport
- czas przepłyniętego dystansu: od 1 do 5 pkt.
- technika stylu pływackiego: od 0 do 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów: 15
 
Test sprawnościowy z pływania na kierunkach Fizjoterapia i Turystyka i Rekreacja
- czas przepłyniętego dystansu: od 1 do 10 pkt.
 
Na Tańcu w Kulturze Fizycznej odbędzie się test kwalifikacyjny
z wybranych technik tanecznych, który obejmuje:
Etap I – lekcja tańca z naciskiem na ruch a nie na technikę (punktacja 1-50)
Etap II – 1,5 minut tańca solo bez muzyki (punktacja 1-50)
rekrutacja kierunek sport

Studia na kierunku Sport to propozycja dla tych, którzy kochają sport i chcą z nim związać swoją drogę zawodową.

Nauka na tym kierunku to wyzwanie dla ludzi młodych i pełnych energii, którzy kochają sport i docenią naukę, która uwzględnia indywidualne możliwości studenta, odpowiadając na jego oczekiwania zawodowe.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Studia I stopnia trwają 3 lata i są prowadzone w trybie stacjonarnym. Nastawione są na zdobycie praktycznej wiedzy trenerskiej, a także z zakresu zarządzania kadrami, marketingu i psychologii w sporcie. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy trenera wybranej dyscypliny sportu.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody