CDKiS

Informujemy ze biuro w dniach 16.11.2018r. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Regularnie poszerzamy ofertę szkoleń i kursów, dzięki którym nasi studenci i absolwenci mogą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć umiejętności pożądane na rynku pracy.

W nowym roku akademickim zapraszamy m.in. na nowy kurs Plastrowania, który poprowadzi dr Łukasz Michałowski z Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu AWF.

Szkolenie obejmie dwa dni praktycznej wiedzy i treningu z nowoczesnej metody terapeutycznej, mającej zastosowanie w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, sportowej i neurologicznej. Uczetnicy dowiedzą się m.in. jak zwalczać bóle mięśniowe, leczyć i łagodzić kontuzje oraz jak stosować plastrowanie w codziennym treningu i rehabilitacji.

Warsztaty stworzone zostały z myślą o studentach kierunków fizjoterapia i wychowanie fizyczne, trenerach personalnych i trenerach przygotowania motorycznego, fizjoterapeutach, masażystach i lekarzach.

Zapisy do końca października br.

Więcej informacji: [link]

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
www.awf.poznan.pl/cdks
Zatańcz z Żorą Korolyowem w AWF Poznań. Już teraz zapraszamy na wyjątkowy warsztat Latino Fitness, ktory prowadzi dla Was tancerz i choreograf, uczestnik kilku edycji programu Taniec z Gwiazdami [WIĘCEJ]
cdks onlinecdks online


INFORMACJE PODSTAWOWE O KURSIE INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ


Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia zaprasza na następujące kursy:
 

Fitness: Ćwiczenia Siłowe CZYTAJ WIĘCEJ
Fitness: Nowoczesne Formy Gimnastyki CZYTAJ WIĘCEJ
Taniec -
Kulturystyka -
Aqua Fitness -
Fitness Jogging -
Płetwonurkowanie -
Nordic Walking -
Łyżwiarstwo -
Samoobrona CZYTAJ WIĘCEJ
Badminton Rekreacyjny -
Kajakarstwo -


Pozostałe dyscypliny:


Bilard -
Fitness: Ćwiczenia psychofizyczne -
Fitness w ciąży i po porodzie -
Golf -
Gry Rekreacyjne -
Hipoterapia CZYTAJ WIĘCEJ
Jazda Konna -
Kajakarstwo Turystyczne -
Kinezygerontoprofilaktyka -
Korfball -
Lotniarstwo -
Łyżwiarstwo Powszechne -
Narciarstwo Powszechne-Biegowe -
Narciarstwo Powszechne-Zjazdowe -
Narciarstwo Wodne -
Paintball -
Pływanie Rekreacyjne -
Snowboard Rekreacyjny -
Sporty Motorowodne -
Survival -
Taniec Towarzyski -
Tenis Stołowy Rekreacyjny -
Tenis Ziemny -
Turystyka Rowerowa -
Wrotkarstwo -
Wspinaczka Skałkowa -
Zespołowe Gry Rekreacyjne-Koszykówka -
Zespołowe Gry Rekreacyjne-Piłka Nożna -
Zespołowe Gry Rekreacyjne-Piłka Siatkowa -
Zespołowe Gry Rekreacyjne-Unihoc -
Żeglarstwo Deskowe -
Żeglarstwo Jachtowe -

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej - LINK 
   
 2. Potwierdzona zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
   
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) - LINK
   
 4. Jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5) - zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres Centrum z dopiskiem w tytule maila "Nazwisko i imię - Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF z dyscypliny;..............." lub dostarczyć papierowe. W przypadku przesłania zdjęcia w postaci elektronicznej wymagany jest format JPG, rozmiar 2 x 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI
   
 5. Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego - LINK

Osoby które złożą komplet dokumentów zostaną poinformowane o uruchomieniu Kursu i o dalszych krokach drogą mailową lub telefoniczną. Grupy poszczególnych Kursów są uruchamiane w przypadku uzbierania minimalnej ilości Kursantów.


Miejsce składania dokumentów:


Komplet dokumentów (w koszulce A4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Budynek główny AWF, I piętro pokój 225, 226.

tel.: 61 835 50 94  |  61 835 50 92
e-mail:

Obsługa studentów:
poniedziałek - piątek: od 10:00 - 13:00, 
w okresie letnim: poniedziałek - piątek: od 9.00-11.00


Informacje Dodatkowe


Kurs realizowany jest w ramach specjalności w sportach nieolimpijskich (patrz: wykaz specjalności).

Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF:
- posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z wybranej specjalności;
- programuje i realizuje zajęcia lub imprezy sportowe w wybranych specjalnościach oraz wszechstronnie oddziałuje na podopiecznych;

Instruktorzy Rekreacji Ruchowej AWFprzygotowani są do pracy np. w obiektach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach komercyjnych, miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują: legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF

Wymogi na Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF:
 1. ukończone 18 lat,
 2. wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne);
 3. Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku TIR,  obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Rekreacji Ruchowej lub posiadający tytuł instruktora Rekreacji Ruchowej jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z przedmiotów teoretycznych Kursu.

Zgodnie z porozumieniem AWF w systemie kwalifikacji rekreacji ruchowej z dnia 23.11.2012 r. uczestnicy kursów instruktorskich nie będący studentami lub absolwentami AWF uzyskują kwalifikacje zawodowe:INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ AWF ASPIRUJĄCEGO do poziomu 3 Europejskiej Ramy Kwalifikacyjnej.

Instruktor aspirujący do tego stopnia posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć (lub imprez sportowo-rekreacyjnych) z wybranej specjalności w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla uczestników.

Minimalna wielkość grupy: 15 osób.
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia posiada wpis do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów  osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu:

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.

Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z osobą bezrobotną, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

Poniżej, pod wskazanymi adresami internetowymi, znajdują się szczegółowe informacje na temat procedury otrzymania dofinansowania.

Czytaj więcej:


http://wuppoznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

http://zielonalinia.gov.pl/Dofinansowanie-studiow-podyplomowych-32391

Podstawa prawna

 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.


O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. W latach 2014 i 2015 środki KFS będą adresowane do osób od 45 roku życia.

Finansowane mogą być:
·         kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
·         egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
·         badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
·         ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
·        

Czytaj więcej:

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

http://www.pup.poznan.pl/art/id/7670

Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia pogłębienie wiedzy i zwiększenie kompetencji,
dzięki czemu zwiększają się szanse na rynku pracy.


____________________________________________________________________
 

1.) Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy i pracujących 45+

[Czytaj więcej informacji]


_______________________________________________________________________

2.) Krajowy Fundusz Szkoleniowy

[czytaj więcej informacji]

______________________________________________________

 

NAZWA KURSU


cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku  
Program  
Kadra  
Cennik  
Kontakt  

 

UWAGA: Prosimy składać dokumenty zgłoszeniowe PRZEDE WSZYSTKIM w formie papierowej (oryginały dokumentów) zg. z informacjami w zakładce "Wymagane dokumenty".

Oryginały dokumentów prosimy składać w biurze CDKS w godzinach obsługi lub wysłać drogą pocztową.

 

 

UWAGA: Prosimy składać dokumenty zgłoszeniowe PRZEDE WSZYSTKIM w formie papierowej (oryginały dokumentów) zg. z informacjami w zakładce "Wymagane dokumenty".

Oryginały dokumentów prosimy składać w biurze CDKS w godzinach obsługi lub wysłać drogą pocztową.

 

 

 

1.)    Aqua Fitness

2.)    Badmington rekreacyjny

3.)    Bilard

4.)     Fitness-ćwiczenia siłowe

5.)     Fitness-ćwiczenia psychofizyczne

6.)     Fitness- nowoczesne formy gimnastyki

7.)     Fitness-jogging

8.)      Fitness w ciąży i po porodzie

9.)       Golf

10.)     Gry rekreacyjne


11.)      Hipoterapia

12.)      Jazda konna

13.)      Kajakarstwo turystyczne

14.)      Kinezygerontoprofilaktyka

15.)      Korfball

16.)      Lotniarstwo

17.)      Łyżwiarstwo powszechne


18.)      Narciarstwo powszechne-biegowe

19.)      Narciarstwo powszechne-zjazdowe

20.)      Narciarstwo wodne

21.)      Nordic Walking

22.)      Paintball

23.)      
Płetwonurkowanie

24.)      Pływanie rekreacyjne

25.)      Samoobrona

26.)      
Snowboard rekreacyjny

27.)      
Sporty motorowodne

28.)      Survival

29.)      Taniec towarzyski

30.)      Tenis stołowy rekreacyjny

31.)      Tenis ziemny

32.)      Turystyka rowerowa

33.)      Wrotkarstwo

34.)      Wspinaczka skałkowa

35.)      Zespołowe gry rekreacyjne-koszykówka

36.)      Zespołowe gry rekreacyjne- piłka nożna

37.)      Zespołowe gry rekreacyjne- piłka siatkowa

38.)      Zespołowe gry rekreacyjne- unihoc

39.)      Żeglarstwo deskowe

40.)      Żeglarstwo jachtowe

 

Informacje Ogólne

Instruktor Rekreacji ruchowej AWF posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z wybranej specjalności

Kurs realizowany jest w ramach specjalności w sportach nieolimpijskich (patrz: wykaz specjalności).

Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF programuje i realizuje zajęcia lub imprezy sportowe w wybranych specjalnościach oraz wszechstronnie oddziałuje na podopiecznych.

Instruktorzy Rekreacji Ruchowej AWF przygotowani są do pracy np. w obiektach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach komercyjnych, miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe.

Wymogi na Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF:

ukończone 18 lat,

wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne);

Informacje Ogólne

Instruktor Rekreacji ruchowej AWF posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z wybranej specjalności


Kurs realizowany jest w ramach specjalności w sportach nieolimpijskich (patrz: wykaz specjalności).

Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF programuje i realizuje zajęcia lub imprezy sportowe w wybranych specjalnościach oraz wszechstronnie oddziałuje na podopiecznych.

Instruktorzy Rekreacji Ruchowej AWF przygotowani są do pracy np. w obiektach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach komercyjnych, miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują: legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF

Wymogi na Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF:

ukończone 18 lat,

wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne);

Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku TIR,  obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Rekreacji Ruchowej lub posiadający tytuł instruktora Rekreacji Ruchowej jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu Rekreacji Ruch. (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z przedmiotów teoretycznych ujętych w programie.

Zgodnie z porozumieniem AWF w systemie kwalifikacji rekreacji ruchowej z dnia 23.11.2012 r. uczestnicy kursów instruktorskich nie będący studentami lub absolwentami AWF uzyskują kwalifikacje zawodowe:

INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ AWF ASPIRUJĄCEGO do poziomu 3 Europejskiej Ramy Kwalifikacyjnej.

Instruktor aspirujący do tego stopnia posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć (lub imprez sportowo-rekreacyjnych) z wybranej specjalności w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla uczestników.

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia zaprasza na Kursy Instruktora i Trenera Rekreacji Ruchowej AWF z poniższych specjalności:
Minimalna wielkość grupy: 15 osób.

Koszt Kursu Aqua Baby:

1 200 zł.

 

Termin: 3-5.10.2014 r.

Informacje Ogólne

Na mocy Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5 lica 2013 roku Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF Poznań zaprasza na kursy na tytuł instruktora sportu.
Instruktor Sportu Akademii Wychowania Fizycznego jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego.


1.)  Kurs obejmuje 180 godzin zajęć programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu, składa się z bloków: zawiera 60 godzin zajęć teoretycznych, 90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.

2.)  Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej.

3.)  Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu.

4.) 
Wymogi dla kandydatów na Instruktor Sportu AWF to: pełnoletniość, wykształcenie średnie, pisemne oświadczenie o niekaralności, przedstawione wraz z dokumentacją kursową,


Wymagane Dokumenty:

1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Sportu AWF [pdf]

2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych

3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem w przypadku nauczycieli wychowania fizycznego oraz zawodników posiadających kartę zdrowia sportowca)

4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne /3,5 x 4,5/- zdjęcie prosimy podpisać ołówkiem z tyłu imieniem i nazwiskiem

W przypadku przesłania zdjęcia w wersji elektronicznej wymagany jest format JPG, rozmiar 2 cm * 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI

5.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego [doc]
 

                                                                                                     

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39

61-871 Poznań
Budynek główny AWF ul. Królowej Jadwigi 27/39, I piętro pokój 225, 226.


tel. 61 8 35 50 94 - Kontakt dla Słuchaczy i Kursantów
tel.:  61 8 35 50 92 - Kontakt dla Dydaktyków
www: www.awf.poznan.pl/cdks
e-mail:

                                                                                                                                      

Kierownik Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia

Mgr Joanna Strojna

tel.:  61 8 35 50 92

tel. 515 175 258

__________________________________________________________


Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych
Mgr Iwona Dziuba-Hut

tel.:  61 8 35 50 94

                                                                                                                                      _

ZWKF w Gorzowie Wlkp.
Starszy referent ds. obsługi socjalnej studenta

mgr Izabela Geńko

tel. 515 175 812

______________________________________________________

Obsługa studentów:

W dniu 17.12.2018r. biuro CDKS bedzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA!: Informujemy, że biuro CDKS tymczasowo znajduje się w Nowym Budynku Dydaktycznym, III piętro, p.315.

UWAGA!: Ponadto z uwagi na remont biura,  wszelkie dokumenty archiwalne będą wydawane po 30.01.2019r.

OBSŁUGA  STUDENTÓW - standardowo:

poniedziałek - piątek w godz. 10.00-13.00

Zgłoszenia na studia podyplomowe i kursy przyjmowane są również drogą pocztową i mailową. Sprawdź w Menu zakładka: "Jak się zapisać"


Zapytania i zgłoszenia prosimy kierowć na adres mailowy:

                                                                                                    

Informacje dotyczące wpłat:


w zakładce Cennik:

- Studia Podyplomowe
- Kursy
 
Potwierdzenia dokonania wpłat proszę przesyłać mailem na:
lub dostarczyć osobiście do biura CDKiS
                                                                                                    OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ

Cele i zadania

 1. Przygotowanie kursantów do samodzielnego prowadzenia zajęć kolektywnych przy muzyce
 2. Zapoznanie z wybranymi formami zajęć grupowych i wdrożenie do samodzielnego ich planowania i prowadzenia,
 3. Opanowanie umiejętności wykorzystywania muzyki do ćwiczeń,
 4. Uświadomienie istoty zdrowego stylu życia

Środkami realizacji wyżej wymienionych treści będą:

            Wykłady i ćwiczenia w łącznej liczbie 90 godz., wyposażające uczestników kursu w podstawowy zasób wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie instruktora fitness


Zagadnienia teoretyczne:

 1. Idea ruchu fitness, rys historyczny ruchu fitness w Polsce i na świecie,    
 2. Aerobik (zajęcia kolektywne przy muzyce) – współczesne formy i ich charakterystyka
 3. Struktura jednostki lekcyjnej w różnych rodzajach lekcji,                          
 4. Muzyka w ćwiczeniach – jej dobór, charakter i rola, struktura mixu muzycznego
 5. Cueing – sposoby komunikowania się z grupą ćwiczebną,                         
 6. Choreografia w lekcjach aerobowych – jej rola, funkcja i znaczenie dla współczesnych form aerobiku
 7. Proces dydaktyczny w tworzeniu choreografii - metody budowania choreografii, dostępne środki i narzędzia metodyczne

Zagadnienia praktyczne – ćwiczenia

 1. Technika wykonywania podstawowych kroków w różnych formach aerobiku,
 2. Wykorzystanie podkładu muzycznego we wszystkich rodzajach zajęć
 3. Komunikacja werbalna i wizualna instruktora z grupą
 4. Zasób i technika wykonywania wybranych ćwiczeń wzmacniających
 5. Zasób i technika wykonywania ćwiczeń rozciągających
 6. Projektowania choreografii i metody jej tworzenia
                                                                
Przygotowanie do prowadzenia następujących form zajęć:

 1. formy aerobowe choreograficzne typu: hilo, step, aeroboxing,
 2. formy wzmacniające typu: abt (abf), bodysculpting (bs), abs,
 3. formy relaksacyjne typu: stretching, elementy jogi                                                


Od uczestników zajęć wymagany jest słuch muzyczny (poczucie rytmu) oraz minimalny staż w uczestnictwie w dowolnych zajęciach fitness

Nazwa Kursu:
KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ AWF - z wybranej dyscypliny kierunkowej
                                                                                                                                        

Cel kursu:

Instruktor Rekreacji ruchowej AWF posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z wybranej specjalności

Kurs realizowany jest w ramach specjalności w sportach nieolimpijskich (patrz: wykaz specjalności).

Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF programuje i realizuje zajęcia lub imprezy sportowe w wybranych specjalnościach oraz wszechstronnie oddziałuje na podopiecznych.

Po ukończeniu kursu  i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci są przygotowani do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego, w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe.
                                                                                                                                                  

Cele zajęć:

-zdobycie wiedzy teoretycznej związanej z daną wybraną dyscypliną rekreacji ruchowej
-podniesienie sprawności indywidualnej
-opanowanie metodyki nauczania
-opanowanie wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
-opanowanie wiedzy z zakresu organizacji imprezy rekreacyjnych
-przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć rekreacyjnych

Obecny nowy program obejmuje w sumie 90 h, (zjęcia praktyczne z elementami teoretycznymi) zgodnie z wymaganiami  Załącznika nr 1 do Porozumienia AWF w sprawie systemu kwalifikacji zawodowych w rekreacji ruchowej. Nowe założenia nie określają precyzyjnie ilości wymaganych godzin w programie. Nowy program zawiera obowiązujące zajęcia praktyczne i przedmioty teoretyczne wg wymagań programowych zawartych w porozumieniu i zgodnie z efektami kształcenia; Przedmioty teoretyczne realizowane na Kursie to:      

 1. Teoria i metodyka rekreacji, 
 2. Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń siłowych w rekreacji i sporcie powszechnym, 
 3. Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego (pedagogika, psychologia i socjologia), 
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 5. Organizacja i marketing imprez sportowych i rekreacyjnych;
                                                                                                                                                     

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Porozumienie AWF w sprawie systemu kwalifikacji zawodowych w rekreacji ruchowej
                                                                                                              


Opis Kierunku:

Kurs ma charakter praktyczny, zawiera z elementy (przedmioty teoretyczne). Część specjalistyczna (praktyczna) typowa jest dla danej dyscypliny kierunkowej.
Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych warunkujących uzyskanie stopnia instruktora rekreacji ruchowej w danej dyscyplinie (wybranej z listy).
                                                                                                                                                    


Profil studenta (dla kogo ?):

- wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne),
- ukończone 18 lat
- koordynacja ruchowa
                                                                                                              

Czas trwania:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele). Kurs obejmuje 90 godzin, czyli: 8 - 9 weekendów.
                                                                                                                                                   

Termin rozpoczęcia:

W zależności od zebrania minimalnej grupy (ok. 15 os.), prowadzona jest rekrutacja ciągła.
                                                                                                              


Świadectwo ukończenia:

Po ukończeniu cz. specjalistycznej (integralnej części kursu) kursant otrzymuje Legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF z danej dyscypliny kierunkowej.
                                                                                                              


Kierownik Kierunku:

Specjalista Trener Instruktor z danej dyscypliny Kierunkowej.
                                                                                                                                                  


Program:

Przedstawiono osobno dla każdej dyscypliny (patrz linki do konkretnej dyscypliny)
                                                                                                                                                  

Koszt uczestnictwa - cały Kurs:

1400 zł., opłata jednorazowa lub dwie raty, I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca trwania Kursu
                                                                                                             


Informacje dotyczące wpłat:

Wpłat należy dokonywać - po otrzymaniu maila z informacją o rozpoczęciu kursu
-przelewem na konto:

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 
61-871 Poznań

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
86 1020 4027 0000 1902 1271 4947Tytułem: nazwisko i imię, Kurs Instr Rekreacji Ruchowej, dyscylina: ....................., rok

Nazwa Kursu:

KURS INSTRUKTORA SPORTU AWF — część specjalistyczna z wybranej dyscypliny kierunkowej


Cel zajęć:

- zdobycie wiedzy teoretycznej związanej z daną wybraną dyscypliną (np. Gimnastyka Sportowa, LA, Piłka siatkowa, Judo, Hokej na trawie, Pływanie, Boks itp.)
- podniesienie sprawności indywidualnej
- opanowanie metodyki nauczania 
- opanowanie wiedzy z zakresu treningu sportowego, znajomość i umiejętności techniczne
- znajomość przepisów gry i reguł sędziowania
- opanowanie wiedzy z zakresu organizacji imprezy sportowej
- przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć treningowych na różnychpoziomach zaawansowania
 
Po ukończeniu kursu  i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci mogą pracować w związkach sportowych, klubach sportowych  i rekreacyjnych, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i kultury. Ponadto osoby kończące kurs mogą również pracować w środowiskach szkolnych w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz na obozach sportowych i koloniach co umożliwia podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Uzyskane uprawnienia zawodowe są zgodne z ustawą o sporcie oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Ustawa o sporcie
Porozumienie AWF w sprawie kwalifikacji zawodowych w sporcie


Opis kierunku:

Część specjalistyczna (praktyczna i teoretyczna) typowa dla danej dyscypliny kierunkowej.
Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, warunkujących uzyskanie stopnia instruktora sportu w danej dyscyplinie kierunkowej (wybranej z listy).


Profil studenta (dla kogo?):

Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu. Wówczas zobowiązani są wyłącznie do odbycia cz. specjalistycznej określonej dyscypliny.
 
Kandydaci na tytuł Instruktora Sportu AWF powinni być:
- pełnoletni,
- mieć co najmniej średnie wykształcenie,
- przedstawić, pisemne oświadczenie o niekaralności;


Czas trwania:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele). Kurs obejmuje 90 godzin, czyli: 8 - 9 weekendów.


Termin rozpoczęcia:

Prowadzona jest rekrutacja ciągła. Można zapisywać się przez cały rok na dane dyscypliny. Termin uruchomienia cz. specjalistycznej uzależniony jest od uzbierania się minimalnej grupy (min. 15 osób.).


Świadectwo ukończenia:

Po ukończeniu cz. specjalisycznej (integralnej części kursu) kursant otrzymuje Legitymację Instruktora Sportu AWF z danej dysypliny kierunkowej.


Kierownik Kierunku:

Specjaliści — Trenerzy z danej dyscypliny Kierunkowej.


Program:

Odrębny dla danej dyscypliny Kierunkowej, dotyczy metodyki zajęć, nauczania techniki i treningu danej dyscypliny, obejmuje zarys historii oraz naukę przepisów i sędziowania w danej dyscyplinie kierunkowej.


Koszt uczestnictwa:

1200 zł.- opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach, I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca trwania kursu.

 

Informacje dotyczące wpłat:

Wpłat należy dokonywać - po otrzymaniu maila z informacją o rozpoczęciu kursu - przelewem na konto:

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 
61-871 Poznań

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
oddział: III RCK Poznań Plac Wolności 3 60-914 Poznań

86 1020 4027 0000 1902 1271 4947

Tytułem: nazwisko i imię, cz. specjalistyczna, dyscylina: ....................., rok
Nazwa Kursu:                                                                                                                                                                                                      

Lekkoatletyka         
KURS INSTRUKTORA SPORTU AWF     Cz. Specjalistyczna

Cel zajęć:                                                                                                                                                                                                                  

Teoretyczne przygotowanie Kursantów do roli Instruktora Sportu AWF. 

Pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej  i kompetencji praktycznych odpowiadających Instruktorowi Sportu  AWF w danej dyscyplinie kierunkowej. Po ukończeniu kursu Instruktorzy mogą pracować w związkach sportowych, klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach sportowych , rekreacyjnych i ośrodkach kultury. Ponadto osoby kończące kurs mogą również pracować w środowiskach szkolnych w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz na obozach sportowych i koloniach co umożliwia podniesienie kwalifikacji nauczycieli. 

Uzyskane uprawnienia zawodowe są zgodne z Ustawą o Sporcie oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Opis Kierunku:                                                                                                                                                                                                  


Część specjalistyczna (praktyczna) typowa dla danej dyscypliny kierunkowej.

Profil studenta (dla kogo ?):                                                                                                                                                               

Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu.

Kandydaci na tytuł Instruktora Sportu AWF powinni być pełnoletni, mieć co najmniej średnie wykształcenie i przedstawić, pisemne oświadczenie o niekaralności;

Czas trwania:                                                                                                                                                                                                         

8-9 weekendy, 
tryb weekendowy (soboty i niedziele) , kurs obejmuje 90 godzin


Termin rozpoczęcia:                                                                                                                                                                                      

W zależności od zebrania minimalnej grupy , prowadzona jest rekrutacja ciągła.Świadectwo ukończenia: 

Po ukończeniu cz. specjalisycznej (integralnej części kursu) kursant otrzymuje Legitymację Instruktora Sportu AWF z danej dysypliny kierunkowej.Kierownik Kierunku:                                                                                                                                                                                    


Trener z danej dyscypliny Kierunkowej.


Program:                                                                                                                                                                                                                  


Koszt uczestnictwa:                                                                                                                                                                                      

1200 zł. , opłata jednorazowa lub dwie raty, I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca 
trwania Kursu


Wymagane dokumenty:                                                                                                                                                                              

1.) Formularz zgłoszeniowy kursu instruktora sportu

2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych 

3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)

4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne /3,5 x 4,5/- zdjęcie prosimy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem

w przypadku przesłania zdjęcia w wersji elektronicznej wymagany jest format JPG, rozmiar 2 cm * 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI
 
Osoby, które dopełniły formalności związanych z 
oficjalnym zgłoszeniem  zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą mailową lub telefonicznie.

Miejsce składania dokumentów:                                                                                                                                               


Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:


Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39

61-871 Poznań

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 


Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF, wejście B, 
parter pokój 113, wejście do budynku od prześwitu przy ul. Królowej Jadwigi.


Obsługa studentów:

Poniedziałek-piątek. w godz. 10-13.

Informacje dotyczące wpłat:                                                                                                                                                                    

Wpłat należy dokonywać:
-przelewem na konto:
 

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 
61-871 Poznań 

BH Warszawa S.A. O/Poznań 

36 1030 1247 0000 0000 3473 2000 

w tytule: nazwa kursu lub nazwa i semestr studiów podyplomowych 

lub

-w kasie Uczelni (kasa Uczelni czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 – 13.30)
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody