logo AWF Poznan full

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI
KATEDRA HUMANISTYCZNYCH PODSTAW TURYSTYKI I REKREACJI

oraz

logo TK

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

TURYSTYKA KULTUROWA – TEORIA I PRAKTYKA.
Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju

CULTURAL TOURISM – THEORY AND PRACTICE.
Research status quo, practical applications and development perspectives25-27 października 2018 r., Poznań


Spis zawartości:

Informacje ogólne


W związku z faktem, że blisko dziesięć lat temu, w 2008 roku, po raz pierwszy pojawiło się kilka naukowych monografii polskich autorów z turystyką kulturową w tytule, rozpoczęło swą działalność czasopismo naukowe „Turystyka Kulturowa” oraz odbyła się w Polsce (w Poznaniu) pierwsza konferencja w pełni poświęcona turystyce kulturowej, mamy przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję o charakterze jubileuszowym, która w swych założeniach i celach wybiega jednak znacznie w przyszłość.

Konferencja będzie już ósmą edycją z cyklu: „Turystyka w humanistycznej perspektywie”, organizowaną co dwa lata w Poznaniu. Tym razem ma ona zasięg międzynarodowy, a ponadto jest adresowana nie tylko do badaczy oraz dydaktyków, ale także do praktyków, co odzwierciedla jej program.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno polskich badaczy turystyki kulturowej, jak i zagraniczne środowiska naukowe, zainteresowane interdyscyplinarnym i metodycznym podejściem do problematyki turystyki kulturowej. Zależy nam również na udziale przedstawicieli branży turystycznej oraz samorządowców, którzy organizują i rozwijają zróżnicowane formy turystyki kulturowej.

Konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania oraz JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

logo Marszaek Wojewdztwa Wlkp  logo AWF Poznan full
Program konferencji obejmuje wystąpienia plenarne, dyskusje, wystąpienia w sekcjach, warsztaty, a także program towarzyszący.

Języki oficjalne konferencji to polski i angielski (zapewnione będzie tłumaczenie).
 

[do góry]

Założenia programowe i cele konferencji


Zasadniczy cel konferencji odnosi się do konfrontacji teoretycznej refleksji nad turystyką kulturową, ukierunkowanej na wyjaśnienie świata życia turystów, z nadającymi sens praktykami wdrożeniowymi. 

Spodziewamy się wystąpień i prac o charakterze diagnozującym realia turystycznej rzeczywistości, przekraczające stereotypy i utarte schematy w ocenie świata turysty kulturowego, i to zarówno w perspektywie nauk społecznych (komunikacji społecznej, socjologii, nauk o zarządzaniu), jak i humanistycznych (antropologii kulturowej, filozofii, historii, kulturoznawstwa), wyjaśniające zachowania kulturowe i pozwalające zrozumieć ich odmienności. Obie perspektywy badawcze może połączyć interdyscyplinarna refleksja nad globalizacją z jej dominującym współcześnie konsumeryzmem.

Przewidywane w ramach konferencji warsztaty z ekspertami chcielibyśmy poświęcić praktycznym zastosowaniom działań związanych z zarządzaniem atrakcjami w turystyce kulturowej, a także sposobom wykorzystania potencjału kulturowego miast i regionów dla rozwoju turystyki kulturowej we współczesnym świecie, w tym tworzeniu turystycznych produktów w ich zróżnicowanych formach uwzględniających najnowsze trendy popytowe.
 

[do góry]

Zakres tematyczny konferencji


Możliwości, jakie stwarzają turystyczne podróże poprzez bezpośrednie uczestnictwo turystów w spotkaniach z innymi kulturami, religiami, obyczajami, itp., rodzą pytania o szanse współistnienia i współdziałania ludzi o odmiennych postawach światopoglądowych, systemach wartości, o sensowne wybory w zróżnicowanym świecie społeczno-kulturowych wartości.

W postawieniu diagnozy i wyznaczeniu perspektywy rozwojowej turystyki kulturowej, a tym samym udzieleniu odpowiedzi na pytania wyzwalające potrzebę kulturowego „wzrastania” turystów, proponujemy odnieść się w nadsyłanych artykułach do następujących problemów badawczych:

• Turystyka kulturowa na świecie – zasoby, formy organizacji, gotowe produkty oraz główni "aktorzy".
• Hybrydowe wzory w turystyce kulturowej jako współczesne wyzwanie dla doznań eksploracyjnych i społecznych.
• Przełamywanie barier kulturowych i stereotypów w turystyce kulturowej.
• Turystyka kulturowa w procesie międzykulturowego zrozumienia.

Problematykę warsztatów będą wyznaczały następujące pytania:

Jak budować szlak kulturowy i nim zarządzać?
Jak organizować udane wycieczki kulturowe?
Jak organizować atrakcyjny produkt turystyki kulturowej miasta lub mikroregionu?
Jak z sukcesem sprzedać produkt turystyki kulturowej?
Jak tworzyć indywidualne pakiety turystyki kulturowej, zarządzać nimi i je sprzedawać?
Jak połączyć aktywność fizyczną z turystyką kulturową w produktach i programach?
Jak tworzyć ekomuzeum z prawdziwego zdarzenia i nim skutecznie zarządzać?
 

Program ramowy konferencji (ważny na dzień: 11.09.2018)

25.10 (CZWARTEK)

9.00-10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00-10.30 OTWARCIE KONFERENCJI

10.30-11.45 SESJA PLENARNA I

                30 minut wystąpienie 1

                30 minut wystąpienie 2

                15 minut dyskusja

11.45-12.15  PRZERWA KAWOWA

12.15-13.30  SESJA PLENARNA II

30 minut wystąpienie 1

                30 minut wystąpienie 2

                15 minut dyskusja

13.30-14.30  LUNCH

Uczestnicy z Polski:

14.30-16.00  SESJE W JĘZYKU POLSKIM

16.00-16.15  PRZERWA KAWOWA

16.15-18.15  WARSZTATY

Uczestnicy z zagranicy:

15.00-18.00  WYCIECZKA PO MIEŚCIE Z PRZEWODNIKIEM W JĘZYKU ANGIELSKIM

20.00 KOLACJA

 

26.10 (PIĄTEK)

9.00-10.15 SESJA PLENARNA III

                30 minut wystąpienie 1

                30 minut wystąpienie 2

                15 minut dyskusja

10.15-10.45  PRZERWA KAWOWA

10.45-12.00  SESJA PLENARNA IV

                30 minut wystąpienie 1

                30 minut wystąpienie 2

                15 minut dyskusja

12.00-12.30  PRZERWA KAWOWA

12.30-14.00  DYSKUSJA PANELOWA PT. „QUO VADIS TURYSTYKO KULTUROWA?”  

14.00-15.00 LUNCH

15.00-16.15  SESJE W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

16.15-16.30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

16.30-17.30  SPOTKANIE CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ, REDAKCJI ORAZ RECENZENTÓW „TURYSTYKI KULTUROWEJ”

Pozostali uczestnicy Konferencji: 17.00-19.00 WIZYTA W „BRAMA POZNANIA” – CENTRUM INTERPRETACJI DZIEDZICTWA ORAZ SPACER Z PRZEWODNIKIEM PO OSTROWIE TUMSKIM.[do góry]


Goście wykładów plenarnych


Prelegenci z zagranicy:

Hilary du Cros

Hilary du CrosProfesor Hilary du Cros posiada obecnie status honorowego pracownika naukowego na University of New Brunswick w Kanadzie, a także jest współpracownikiem naukowym na University of Technology w Sydney. W ciągu ostatnich 34 lat uczyła i pracowała w regionie Azji i Pacyfiku oraz prowadziła projekty dla Światowej Organizacji Turystyki oraz UNESCO. Projekty te realizowane były m.in. w Chinach (Yunnan, Guangdong i Guizhou), Indiach, Hong Kongu i Macau. Du Cros reprezentuje interdyscyplinarne podejście do zarządzania dziedzictwem kulturowym, marketingu i zrównoważonego rozwoju turystyki. Od 1988 r. jest międzynarodowym członkiem ICOMOS-u, a od 1999 r. ekspertem Komitetu Turystyki Kulturowej ICOMOS. Jej najnowsze książki to Cultural Tourism (2015) we współautorstwie z Bobem McKercherem (ich poprzednia wspólna publikacja o podobnym tytule wydana była w roku 2002) oraz The Arts and Events (2014) wydana z Lee Jolliffe.


 

 

Melanie Kay Smith

Melanie Smith MTA photoMelanie Kay Smith jest profesorem nadzwyczajnym Metropolitan University w Budapeszcie oraz pracownikiem naukowym w Instytucie Socjologii Hungarian Academy of Sciences w Budapeszcie. Jest także profesorem nadzwyczajnym (w niepełnym wymiarze czasowym) w University of Tartu Pärnu College w Estonii. Od prawie dwudziestu lat jest nauczycielem akademickim i wydała ponad 80 publikacji z zakresu turystyki kulturowej i kreatywnej (w tym m.in. Issues of Cultural Tourism Studies), rewitalizacji miast, turystyki zdrowotnej & wellbeing. Jej rozprawa doktorska koncentrowała się wokół problemu rewitalizacji miast w kontekście kultury. Przez siedem lat była przewodniczącą Stowarzyszenia ATLAS oraz posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów akademickich. Prowadzi także prezentacje i prelekcje w wielu krajach jako keynote speaker. Jej obecne badania koncentrują się wokół problemu przeludnienia miejsc turystycznych (ang. overtourism) oraz konfliktach pomiędzy turystami a mieszkańcami w miastach kultury.
Prelegenci z Polski:
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Dr hab. prof. AWF Marek Kazimierczak
Dr hab. prof. emerytowany UP Krzysztof Kasprzak
Dr hab. prof. UE Piotr Zmyślony
Dr hab. prof. GSW Armin Mikos v. Rohrscheidt
Dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek
 

[do góry]


Procedura przesyłania abstraktów


Abstrakty muszą zostać przesłane przez system rejestracji najpóźniej do 17 czerwca 2018 r.

W abstrakcie należy zawrzeć uzasadnienie podjęcia danego tematu, cele i problemy badawcze, informacje na temat teoretycznych/praktycznych implikacji tekstu oraz metod badań. Tekst musi zawierać się w przedziale 350-500 słów. Tytuł wystąpienia nie powinien być dłuższy niż 12 słów.

Abstrakty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim (zgodnie z językiem, w którym zostanie wygłoszona prezentacja), przy czym tekst publikacji może być w języku innym niż abstrakt.

Informacja na temat akceptacji zgłoszonej tematyki wystąpienia na podstawie oceny abstraktu przez Komitet Naukowy konferencji zostanie przesłana autorom w przeciągu dwóch tygodni od ich załączenia w systemie.
 

[do góry]

Ważne daty


Rejestracja na konferencję   - do 17 czerwca 2018 r.
Przesłanie abstraktu   - do 17 czerwca 2018 r.
Akceptacja abstraktu   - do dwóch tygodni od przesłania abstraktu
Dokonanie opłaty konferencyjnej  

- do 31.05.2018 r. osoby już zarejestrowane

- do 30.06 2018 r. osoby dopiero rejestrujące się

Przesłanie gotowego tekstu   - do 30 września 2018 r.
Konferencja   - 25-27 października 2018 r.
Planowany termin publikacji   - koniec grudnia 2018 r.

 

[do góry]

Szczegóły dotyczące publikacji


Artykuły opublikowane zostaną w czasopiśmie naukowym „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org) pod warunkiem uzyskania dwóch pozytywnych tzw. ślepych recenzji.

Uczestnicy konferencji zobowiązani są przesłać teksty do końca września 2018 r. w celu przeprowadzenia procesu recenzji i przygotowania ich do publikacji pod koniec roku 2018.

Informacje na temat przygotowania i zamieszczenia tekstu znaleźć można na stronach czasopisma w zakładce: O czasopiśmie – Zasady oraz Przesyłanie tekstów.
 

[do góry]

Komitet naukowy i organizacyjny


Komitet Naukowy
 • prof. Hilary du Cros (the University of New Brunswick, Canada and the University of Technology, Sydney, Australia)
 • dr Melanie Kay Smith, Associate Professor (Budapest Metropolitan University, Hungary; Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, and University of Tartu Pärnu College, Estonia)
 • dr Rami Isaak, Assistant Professor (the Academy for Tourism at the NHTV Breda University of Applied Sciences in The Netherlands, Bethlehem University, Palestine)
   
 • dr hab. prof. AWF Marek Kazimierczak (AWF Poznań) – przewodniczący Komitetu Naukowego
 • dr hab. prof. GSW Armin Mikos v. Rohrscheidt („Turystyka Kulturowa” / Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium) – przewodniczący Kolegium Redakcyjnego
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (AWF Warszawa)
 • dr hab. prof. UKW Dariusz Dąbrowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. prof. emerytowany UP Krzysztof Kasprzak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. prof. AWF Zygmunt Kruczek (AWF Kraków)
 • dr hab. prof. WSB Marek Nowacki (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
 • dr hab. prof. UEP Piotr Zmyślony (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek (AWF Poznań / „Turystyka Kulturowa”)

Komitet organizacyjny
 • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek (AWF Poznań / „Turystyka Kulturowa”) – przewodnicząca
 • dr hab. Tomasz Sahaj (AWF Poznań) – zastępca przewodniczącej
 • dr Ewa Malchrowicz-Mośko, dr Joanna Poczta, dr Izabela Wyszowska, Jolanta Żeligowska (AWF Poznań)
 • przedstawiciele instytucji współorganizatorów i partnerów.

 

[do góry]

Program konferencji


1. Konferencja rozpocznie się w czwartek 25 października 2018 r. o godz. 10.00, a zakończy w piątek 26 października 2018 r. k. godz. 18.00. Osoby, które dokonają stosownego wyboru przy rejestracji na konferencję, w sobotę 27 października 2018 r. wezmą udział w wyjeździe studyjnym na Szlak Piastowski.
2. Program konferencji obejmować będzie wystąpienia plenarne, dyskusje, wystąpienia w sekcjach, warsztaty oraz program towarzyszący.
3. Ramowy program konferencji opublikowany zostanie na stronie konferencji w czerwcu 2018 r.
 

[do góry]

Wyjazd studyjny – opcjonalna całodniowa wyprawa kulturowa na Szlak Piastowski 27.10.2018 r.


Ważne informacje na temat Szlaku (dalsze znaleźć można na stronie Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski: www.szlakpiastowski.pl:

„Turystyczna trasa znana pod nazwą Szlak Piastowski jest najstarszą tego typu trasą w Polsce. Jej przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego. Początkowo wiodła ona z Poznania przez Gniezno, Mogilno, Kruszwicę do Inowrocławia. Oprócz obiektów z czasów Piastów na trasie znajdują się zabytki starsze i młodsze z kolejnych okresów historycznych. Wszystkie prezentowane obiekty świadczą, iż państwo Piastów nie jest tworem zawieszonym w historycznej próżni.”

„W 2011 roku zawiązała się inicjatywa mająca na celu uporządkowanie obiektów na Szlaku Piastowskim – silniejsze zwrócenie uwagi na jego historyczność, na podkreślenie i zaakcentowanie tych obiektów, które rzeczywiście mają związek z Piastami, które powstały z ich bezpośredniej inicjatywy lub w okresie ich intensywniej działalności na obszarze funkcjonowania państwa Piastów – Civitas Schinesghe. Stąd też w ramach propozycji przebiegu Szlaku Piastowskiego pojawiły się nowe obiekty – takie, które dotąd nie były objęte omawianą trasą turystyczną. Sam szlak zmienił również swój kształt.”

Ramowy opis wycieczki organizowanej dla uczestników konferencji przez Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”:

Wyjazd z Poznania w godzinach porannych. Przyjazd do Dziekanowic i zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – jednego z prawdopodobnych miejsc chrztu Mieszka I. Po drodze zatrzymamy się w grodzie Pobiedziska, aby wziąć udział w pokazie strzelania ze średniowiecznego trebusza. Następnie przejazd do Gniezna i zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego. Po obiedzie wizyta w katedrze gnieźnieńskiej. Zobaczymy m.in.: słynne Drzwi Gnieźnieńskie, ukazujące żywot św. Wojciecha. Gniezno zwiedzimy w fabularyzowany sposób – będzie towarzyszył nam przewodnik w stroju z epoki. Wejdziemy wraz z nim do klasztoru franciszkanów, aby zobaczyć niedostępne zwykle dla turystów podziemie. Po południu przejazd do Strzelna i zwiedzanie romańskich zabytków miasta – rotundy św. Prokopa i słynnych kolumn przywar i cnót. Powrót do Poznania około godz. 19.00.

Świadczenia zawarte w cenie:
- transport autokarem o podwyższonym standardzie
- wyżywienie: obiad (bez napojów)
- zwiedzanie wg programu
- opieka pilota i przewodników
- bilety wstępu do muzeów
- ubezpieczenie turystyczne NNW POLSKA (NNW 5000 PLN; NWS 3000 PLN)

Uwagi:
- Kolejność punktów zwiedzania może ulec zmianie.
- Organizator zastrzega prawo zmiany punktów zwiedzania z przyczyn od niego niezależnych (np. zmiana oferty na sezon 2018 przez usługodawców).
- Z przyczyn operacyjnych, program będzie realizowany w grupach.

Zapisy na udział w wyjeździe studyjnym dokonywane są przy rejestracji na konferencję.
 

[do góry]

Pakiety konferencyjne


Rejestrując się na konferencję należy wybrać jeden z zaproponowanych pakietów.

Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 Pakiet 4
- udział w konferencji
25-26.10.2018
(bierny lub z wystąpieniem)
- 2 lunche
- przerwy kawowe
- wizyta w muzeum
- udział w konferencji
25-26.10.2018
(bierny lub z wystąpieniem)
- 2 lunche
- przerwy kawowe
- udział w bankiecie 25.10.2018 r.
- wizyta w muzeum
- udział w konferencji
25-26.10.2018
(bierny lub z wystąpieniem)
- 2 lunche
- przerwy kawowe
- udział w bankiecie 25.10.2018 r.
- wizyta w muzeum
- publikacja w języku polskim
- udział w konferencji
25-26.10.2018
(bierny lub z wystąpieniem)
- 2 lunche
- przerwy kawowe
- udział w bankiecie 25.10.2018 r.
- wizyta w muzeum
- publikacja w języku angielskim*
Wysokość opłaty konferencyjnej przy rejestracji do 17 czerwca 2018 r. :
195 zł 295 zł 495 zł 695 zł
Wysokość opłaty konferencyjnej przy rejestracji dokonanej po 17 czerwca 2018 r.
225 zł 335 zł 545 zł 755 zł

*wymóg – przesłany tekst musi być wcześniej sprawdzony przez tłumacza (dopełnienie tego wymogu spoczywa na autorze pracy).
 
Opcjonalna część konferencji: wyjazd studyjny na Szlak Piastowski: 140 zł. (informacja szczegółowa powyżej).

Numer i adres konta, na które należy dokonać opłaty konferencyjnej:
IBAN: 20 1020 4027 0000 1202 1438 9631
SWIFT: BPKOPLPW
PKO BP SA

W tytule wpłaty należy wpisać: Cultural Tourism + imię i nazwisko uczestnika + numer pakietu, a opłacając także udział w objeździe terenowym: + Szlak Piastowski

 

[do góry]

Miejsce konferencji: Poznań


Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
ul. Królowej Jadwigi 27/39
Poznań

Strona internetowa uczelni: http://awf.poznan.pl
Dojazd do uczelni tramwajami numer: 5, 6, 12, 18, 29 oraz autobusami 74 i 76 (przystanek: „AWF”)
Informacje na temat Poznania: http://www.plot.poznan.pl/
 

[do góry]

Organizatorzy konferencji


Organizatorami Konferencji są: Katedra Humanistycznych Podstaw Turystyki i Rekreacji Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu oraz Czasopismo Naukowe „Turystyka Kulturowa” z siedzibą w Poznaniu.

logo AWF Poznan fulllogo TK

Konferencję współorganizuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

logo Marszaek Wojewdztwa Wlkp

Partnerami Konferencji są: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT), Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT), Biuro Turystyczne City Event Poznań oraz Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej (PSTK).

WOT logo
                             PSTK LOGO


 

[do góry]

Zakwaterowanie i dojazd


Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegów uczestnikom, mogą jednak polecić wybrane hotele z szerokiej bazy obiektów noclegowych w Poznaniu.

Dojazd do i z Poznania uczestnicy konferencji organizują i opłacają we własnym zakresie.
 

[do góry]

Certyfikaty uczestnictwa


Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.
 

[do góry]

Rejestracja


• Kontakt – mailowy:
• Strona internetowa konferencji: www.awf.poznan.pl/cultural-tourism
• Formularz rejestracji:
Kliknij w poniższy link REJESTRACJA by zarejestrować się na konferencję.
• Formularz abstraktu:
Kliknij w poniższy link ABSTRAKT by zarejestrować się na konferencję.

[do góry]
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody