Studia podyplomowe: TRENER OSOBISTY (PERSONALNY)

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt


 
Opis kierunku
CEL STUDIÓW
 
Studia podyplomowe na kierunku Trener Osobisty (personalny) mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy w sektorach fitness i rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i o zróżnicowanym stanie zdrowia i sprawności fizycznej. Słuchacze po ukończeniu studiów powinni być zdolni do: samodzielnego planowania i programowania treningu sportowego w jego wszelkich aspektach, ale również zajęć o charakterze rekreacyjnym i ogólnousprawniającym; prowadzenia metodycznie i merytorycznie zajęć ruchowych; informowania klienta o zaleceniach dietetycznych i ew. suplementacji żywienia charakterystycznych dla rodzaju zaproponowanej aktywności ruchowej; dokonywania ewaluacji działań trenerskich; funkcjonowania na wolnym rynku usług sportowych i rekreacyjnych na zasadzie samozatrudnienia.
Przykładowe miejsca pracy absolwenta w/w studiów: własna działalność gospodarcza, przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się sportem i rekreacją; hotele z infrastrukturą rekreacyjną i odnowy biologicznej; ośrodki wypoczynkowe; kluby fitness.
 
RAMY CZASOWE I TRYB STUDIOWANIA
 
Studia podyplomowe obejmują dwa semestry, łącznie ok. 297 godzin dydaktycznych i odbywają się w ramach czasowych charakterystycznych dla trybu niestacjonarnego tj. - ok. 18 dwudniowych lub   trzydniowych zjazdów weekendowych.
 
Studia kończą się, wraz z zaliczeniem poszczególnych przedmiotów na karcie zaliczeń oraz uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu obejmującego całość wykładanych zagadnień.
 
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW
 
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:
1.     podanie o przyjęcie na studia,
2.     kwestionariusz,
3.     zaświadczenie lekarskie
3.     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu,
4.     potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego.
Szczegóły w zakładce:
Wymagane dokumenty/studia podyplomowe
Podstawą przyjęcia kandydata na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów przekracza planowaną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
1.     Świadectwa/uprawnienia ukończenia studiów podyplomowych:
a.     Dyplom Trenera Osobistego (Personalnego) (zg. z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.   (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145) . Numer zawodu w klasyfikacji: 235920 Trener osobisty.
 b.     Świadectwo studiów podyplomowych
program
Lp. Przedmiot Liczba
Godzin
ogółem
Liczba godzin wykład Liczba
godzin
ćwicz.
Z/E Punkty ECTS
DIAGNOSTYKA  

1.
Diagnoza stanu zdrowia klienta
(health screening).
6 6   Z 1
2. Psychologiczne aspekty przeprowadzania wywiadu 6   6 Z 1
3. Analiza składu ciała w pracy trenera personalnego 6   6 Z 1
4. Podstawy oceny posturalnej oraz zakresów ruchu człowieka 6   6 Z 1
5. Testy sprawności fizycznej i ich zastosowanie w pracy trenera
personalnego
6   6 Z 1
TRENING  
6. Podstawy teorii treningu sportowego i prakseologia treningu indywidualnego 15 6 9 Z 1
7. Programowanie i ewaluacja procesu treningowego. 15 6 9 Z 1
8. Trening siłowy i sylwetkowy (kulturystyka,
trójbój siłowy, fitness sylwetkowy)
15   15 Z 2
9. Nowoczesne formy treningu (cross training,
sling training, tabata, trening
metaboliczny itp.)
30   30 Z 3
10. Trening wytrzymałościowy typu cardio z elementami biegów długodystansowych 15   15 Z 1
11. Trening gibkościowy i jego odmiany
(yoga, pilates, stretching).
9   9 Z 1
12. Trening z obciążeniem własnego ciała
(kalistenika, streetmovement)
9   9 Z 1
13. Trening propriocepcji oraz stabilności
i mobilności segmentarnej. (kettlebells, bodybalance itp.)
9   9 Z 1
14. Formy treningu indywidualnego w wodzie. 9   9 Z 1
15. Trening funkcjonalny i uzupełniający,
w sporcie i rekreacji
9   9 Z 1
16. Trening zdrowotny stosowany
w usprawnianiu kardiologicznym i wybranych chorobach cywilizacyjnych
15   15 Z 1
17. Trening zdrowotny w dysfunkcjach narządu ruchu. 15   15 Z 1
WSPOMAGANIE  
18. Żywienie osób aktywnych fizycznie
z elementami technologii żywienia
30   30 Z 3
19. Suplementacja diety 15   15 Z 1
20. Szkodliwe formy wspomagania wysiłku 6 6   Z 1
21. Odnowa biologiczna stosowana w treningu fizycznym 9   9 Z 1
22. Masaż klasyczny i sportowy 15   15 Z 1
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RELACJE  
23. Zasady prowadzenia i rozliczania własnej działalności gospodarczej 6 6   Z 1
24. Marketing usług trenera personalnego 6 6   Z 1
25. Wykorzystanie informatycznych form
organizacji i promocji działalności trenera personalnego
6   6 Z 1
26. Komunikacja interpersonalna 6   6 Z 1
27. Egzamin dyplomowy 3     E 2
  SUMA 297 36 261   33
Kadra Kierownik: mgr Krzysztof Skibicki
Cennik
2000-2500 zł/semestr
w zależności od ilości osób
Kontakt http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  I piętro, pokój 225.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody