cdks onlinecdks online

                                                                                                                              

Regulaminy do pobrania znajdują się w zakładce: Pliki do pobrania [czytaj więcej...]
                                                                                                                              


REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY

1.    Na studia podyplomowe lub kursy może być przyjęta osoba spełniająca kryteria określone obowiązującymi w danym zakresie przepisami.
2.    Rekrutację przeprowadza Centrum, które też określa jej zasady.
3.    Kierownik Centrum podaje do publicznej wiadomości warunki rekrutacji na studia podyplomowe lub kursy.
4.    Kandydat składa wymagane dokumenty w biurze Centrum.


                                                                                                                                               


PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW

I.

1.   Uczestnik szkoleń otrzymuje kartę zaliczeniowo-egzaminacyjną wg wzoru opracowanego przez Centrum.
2.   Uczestnik szkoleń powinien być poinformowany przez Centrum o warunkach uczestnictwa   i ukończenia studiów podyplomowych lub kursu.
3.   Uczestnik szkoleń jest zobowiązany do uczestnictwa w programowych zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów.
4.   Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się skalę ocen obowiązującą w Uczelni.
5.   Uczestnik studiów podyplomowych i kursów może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu szkoleń. Zaświadczenie podpisane przez pracownika Centrum wydaje biuro Centrum.
6.   Absolwent studiów podyplomowych lub kursu otrzymuje dokument ukończenia, wg wzoru określonego odrębnymi przepisami, po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec Uczelni.
7.   Uczestnicy studiów podyplomowych i kursów, będący absolwentami Uczelni, mogą ubiegać się o przepisanie oceny z indeksu w przypadku, gdy programy danego przedmiotu pokrywają się. Decyzje podejmuje prowadzący przedmiot na studiach podyplomowych lub kursach.
8.   Zaliczenie bądź niezaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić najpóźniej do końca sesji poprawkowej, zgodnie z obowiązującym podziałem roku akademickiego w Uczelni, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów zaliczeń lub egzaminów.
9.   Okresem zaliczeniowym jest semestr, którego organizację i tryb zaliczenia ustala kierownik Centrum.
10.  Zaliczenia przedmiotu dokonuje osoba prowadząca zajęcia, dokumentując je wpisem oceny do karty zaliczeń. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zaliczeniu lub egzaminie, słuchaczowi przysługuje prawo przystąpienia do zaliczenia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przedmiot.
11.  Szczegółowe unormowania w zakresie egzaminów i zaliczeń określa Regulamin Studiów Uczelni.


                                                                                                                                                           

II.

1.    Uczestnicy studiów podyplomowych i kursów są zobowiązani do uiszczenia opłaty           i przedstawienia dowodu wpłaty w Centrum terminie ustalonym przez kierownika Centrum. Brak uiszczenia opłaty traktowany jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
2.    W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych i kursów w terminie do czternastu dni od rozpoczęcia zajęć, uczestnikowi przysługuje zwrot 80% wniesionej opłaty. Rezygnację wraz z prośbą o zwrot części wpłaty należy złożyć na piśmie w biurze Centrum wraz z oryginałem wpłaty. Kierownik Centrum podejmuje decyzję w terminie czternastu dni.
3.    W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych lub kursów po terminie czternastu dni od planowanego rozpoczęcia zajęć, nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
4.    Osoba, która przerwała szkolenie, może je wznowić tylko w następnej edycji. Warunki wznowienia studiów podyplomowych lub kursu określa kierownik Centrum, podejmując stosowną decyzję.
5.    Wysokość opłat nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego. Jedynie w szczególnych przypadkach (skokowy spadek wartości złotego, wprowadzenie nowych przepisów zwiększających drastycznie koszty organizacji studiów), rektor może podjąć decyzję o zwiększeniu opłaty, nie więcej niż o 10%.
6.    Warunkiem przystąpienia do końcowej sesji egzaminacyjnej jest uiszczenie całej opłaty.
7.    W przypadku naruszenia harmonogramu opłat, o których mowa w ust. 1, Uczelnia może naliczyć ustawowe odsetki.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody